Ewch i’r prif gynnwys

Hanes yr Henfyd (BA)

 • Côd UCAS: V110
 • Derbyniad nesaf: Medi 2022
 • Hyd: 3 blwyddyn
 • Modd (astudio): Amser llawn

Blwyddyn Mynediad

Pam astudio’r cwrs hwn

location

Astudiwch gydag angerdd

Dilynwch eich diddordebau gyda phynciau'n rhychwantu celf Roegaidd i hanes Persia a darllen testunau hynafol.

star

Traethawd hir gyda gwahaniaeth

Dilynwch bwnc sy'n sbarduno eich chwilfrydedd; cewch wella sgiliau niferus gyda chyflwyniad ac elfen ysgrifenedig.

book

Dysgu gan arbenigwyr

Cewch elwa o addysgu a chefnogaeth gan staff ymchwil-weithredol.

briefcase

Gweithdai gyrfaoedd rhyngweithiol

Cyfle i hogi eich sgiliau gyrfa a chael cipolwg gwerthfawr ar rolau a sectorau sy'n addas i chi.

Our degree develops knowledge and critical understanding of the political, social, economic and cultural structures of these ancient Near Eastern and Mediterranean societies.

Unusual in the UK, our programme also allows you to discover Mesopotamia, the Levant and Egypt, Persia and the Byzantine Empire.

For us, social and cultural topics are just as important as historical period. You’ll encounter fascinating themes with contemporary relevance, from warfare, gender, religion, art and literature to medicine and science. Particularly popular is the reception of antiquity in film and popular culture.

Our degree is designed to help you cultivate the skills of the historian. You’ll master assessing a range of evidence and evaluating varying and sometimes conflicting interpretations to construct your own robust and coherent argument. You will practice expressing your new findings in ever innovative written forms as well as verbally within a nurturing environment.

Maes pwnc: Hanes a hanes yr henfyd

Gofynion mynediad

ABB-BBB

Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhynglwadol: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhyngwladol yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Sylwer bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd.

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

32-31 yn gyffredinol neu 665 mewn 3 phwnc HL.

DDM mewn Diploma Estynedig BTEC mewn pynciau Dyniaethau neu Wyddor Gymdeithasol. Byddwn yn ystyried BTECs mewn pynciau amgen ochr yn ochr â chymwysterau academaidd eraill ac unrhyw brofiad gwaith neu wirfoddolwr perthnasol.

Bydd yr Ysgol Academaidd yn ystyried derbyn Lefelau T ar gyfer y rhaglen hon fesul achos. Rhoddir ystyriaeth i'r radd / pwnc Lefel T a'r graddau/pynciau a gyflawnir ar lefel TGAU/Lefel 2.

Gallai cymwysterau eraill o'r DU gael eu derbyn, yn aml yn lle cymwysterau Safon Uwch, ond rhaid i ofynion pwnc gael eu bodloni. Os ydych chi'n cynnig cymwysterau na chyflawnir yn y DU, dylai ein harweiniad i gymwysterau cyfatebol eich galluogi i gyfrifo pa fath o gynnig rydych chi'n debygol o'i gael.

Cofiwch mai arweiniad cyffredinol yw hwn ac efallai bydd y gofynion mynediad ar gyfer rhai rhaglenni yn fanylach neu'n fwy penodol. Caiff hyn ei adlewyrchu yn y cynnig a gewch.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 59 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Mae'n rhaid eich bod chi wedi bod yn gweithio tuag at:
- Iaith Saesneg neu Gymraeg ar radd TGAU gradd C / 4 neu gyfwerth (fel Safon Uwch). Os oes angen fisa Myfyriwr arnoch, rhaid i chi sicrhau bod eich cymhwyster iaith yn cydymffurfio â gofynion UKVI.

Nid ydym yn derbyn Meddwl yn Feirniadol, Astudiaethau Cyffredinol, Astudiaethau Dinasyddiaeth na phynciau cyfatebol tebyg eraill.
Byddwn yn derbyn cyfuniad o bynciau BTEC, Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn amodol ar ofynion gradd a phwnc penodol y cwrs. 

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn. Os ydych chi'n destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro ar hyn o bryd a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau'ch astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu'ch cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad at gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid i symud, gan gynnwys y gallu i deithio i'r tu allan i'r DU neu i ymgymryd â lleoliad / astudiaethau y tu allan i Brifysgol Caerdydd
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Cewch ragor o wybdoaeth am y broses ymgeisio yn ein polisïau derbyn myfyrwyr.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Myfyrwyr o'r DU ac Iwerddon

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,000 Dim
Blwyddyn dau £9,000 Dim
Blwyddyn tri £9,000 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd eich ffioedd dysgu yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £18,950 Dim
Blwyddyn dau £18,950 Dim
Blwyddyn tri £18,950 Dim

Gwybodaeth am ein ffioedd dysgu

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Strwythur y cwrs

Rydym yn gweithio gyda'n myfyrwyr ar hyn o bryd yn diweddaru ac yn gwella cynnwys y cwrs hwn. Mae’r wybodaeth isod yn adlewyrchu'r cwricwlwm presennol a fydd yn newid yn ôl pob tebyg. Disgwylir i ni fod wedi gorffen adolygu'r cwrs erbyn mis Awst 2022. Bydd y dudalen hon wedi'i diweddaru erbyn mis Hydref 2022 i ddangos y newidiadau.

BA Ancient History is a three-year degree programme comprising of core modules, which provide essential skills and training, and a wide variety of optional modules that allow you to tailor your degree to meet your interests. You will study modules totalling 120 credits each year.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022

Blwyddyn un

Rydych yn cymryd o leiaf bedwar modiwl Hanes yr Henfyd 20 credyd o'ch cyfanswm o 120 credyd bob blwyddyn. Gellir cymryd eich 40 credyd sy'n weddill yn yr Ysgol.

Mewn blwyddyn sy'n rhoi sylfaen drylwyr i chi yn y pwnc, byddwch yn cael cyflwyniad â ffocws i astudio Hanes yr Henfyd. Bydd eich sgiliau beirniadol a dadansoddol yn cael eu meithrin drwy ymgysylltu'n agos â'r ffynonellau hynafol a dehongliadau modern.

Blwyddyn dau

Byddwch yn astudio dau fodiwl craidd 20 credyd ynghyd â modiwlau dewisol sy'n cyfateb i 80 credyd i wneud eich cyfanswm o 120 credyd bob blwyddyn.

Ar y pwynt hwn yn eich gradd mae gennych ystod eang o ddewis i archwilio pynciau a themâu sydd o ddiddordeb arbennig.

Blwyddyn tri

Byddwch yn dewis o ystod eang o fodiwlau dewisol (cyfanswm o 80 credyd) ac yn ysgrifennu traethawd hir ar bwnc o'ch dewis (40 credyd).

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

The School enables you to develop in a high-quality learning environment, supported by a student-orientated approach to the acquisition of knowledge and skills. Teaching is delivered through a mixture of lectures, seminars, classes, practical workshops, field trips, and individual tutorials. You will also undertake independent study and research, under the guidance of a supervisor.

Lectures provide an overview of the key concepts and frameworks for a topic, equipping students to carry out independent research for the seminars and to develop their own ideas.

Seminars provide an opportunity for students to explore the ideas outlined in the lecture in a small group environment. Seminars would usually consist of about 15 students and the seminar leader (a member of the teaching team). Seminars may take various formats, including plenary group discussion, small group work and student-led presentations. Seminars offer a rewarding opportunity to engage critically with the key ideas and reading of a topic, and to explore areas of particular interest with an expert in the field. It is vital that students prepare for seminars (undertaking any set reading, developing independent critical thought) in order to gain the maximum benefit from the sessions.

Lectures and seminars enable students to develop communication and analytical skills, and to develop critical thinking in a supportive environment.

Blwyddyn 1

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

19%

Astudio annibynnol dan arweiniad

82%

Lleoliadau

0%

Blwyddyn 2

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

19%

Astudio annibynnol dan arweiniad

81%

Lleoliadau

0%

Blwyddyn 3

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

11%

Astudio annibynnol dan arweiniad

89%

Lleoliadau

0%

Sut y caf fy nghefnogi?

As well as having regular feedback from your personal tutor, you will have a reading week each semester for guided study and a chance to catch up on assessed work, reading and revision. These weeks are also used by staff to visit students on their year abroad.

You will have access through the Learning Central website to relevant multimedia material, presentations, lecture handouts, bibliographies, further links, electronic exercises and discussion circles.

The University offers a range of services including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service, and excellent libraries and resource centres.

Feedback

We’ll provide you with frequent feedback on your work. This comes in a variety of formats including oral feedback during tutorials, personalised feedback on written work, feedback lectures, generic written feedback and feedback on tutorial performance.

Coursework will be marked by your module tutor and your tutor will give you written feedback on your work. You will be given general feedback in relation to examinations following the May/June examination period and you will be able to discuss your overall performance with your personal tutor as part of the monitored student self-assessment scheme.

Blwyddyn 1

Arholiadau ysgrifenedig

33%

Arholiadau ymarferol

3%

Gwaith cwrs

63%

Blwyddyn 2

Arholiadau ysgrifenedig

29%

Arholiadau ymarferol

3%

Gwaith cwrs

67%

Blwyddyn 3

Arholiadau ysgrifenedig

33%

Arholiadau ymarferol

7%

Gwaith cwrs

60%

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

Students will acquire and develop a range of essential transferable and discipline-specific skills, including:

 • intellectual skills - such as critical thinking, reasoning, assimilating and summarising complex information and ideas, analysing and evaluating evidence, critiquing interpretations or arguments, coping with uncertain or incomplete data, constructing arguments based on evidence, and presenting them effectively in writing and in debate;

 • employability skills - such as effective communication through written reports and oral presentations, contributing to group discussions, working independently and in teams, using IT resources effectively, and time management;

 • enterprise skills - such as creativity (practised especially in the Independent Study project), problem-solving, initiative, and independent thinking;

 • research skills - (developed especially in the Independent Study and Dissertation): defining a project, formulating research questions, locating relevant information, and presenting the results in an oral presentation and an extended written report;

 • discipline-specific skills - analysing historical problems, locating and using appropriate evidence and bibliographic resources, handling literary and archaeological material, analysing images, reading inscriptions, papyri and coins, and understanding the scholarly conventions used in relation to these types of evidence;

 • language skills - the programme offers an option for students to study Latin and Greek at beginners’ and intermediate level, and to read texts in the original languages.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Mae ein graddedigion yn symud ymlaen i ystod eang o yrfaoedd gan ddefnyddio'r sgiliau a enillwyd drwy gydol cyfnodau eu graddau. Mae rhai yn dewis mynd ar drywydd proffesiynau sy'n gwneud defnydd uniongyrchol o'u harbenigedd yn y ddisgyblaeth, tra bod eraill yn mynd i'r sectorau cyhoeddus neu breifat, o addysgu i reoli gwaith dilyn graddedigion.

Dywedodd 96% o raddedigion 2016/17 yr Ysgol eu bod mewn cyflogaeth a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis i raddio (Arolwg Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch).

Gan gymryd Graddedigion 2017 fel ein hesiampl ddiweddaraf, mae graddedigion o'r Ysgol wedi mynd ymlaen i rolau ym meysydd addysgu, y gwasanaeth sifil, y fyddin, bancio ac yswiriant, a'r sector elusennol, gyda chyflogwyr yn amrywio o Amgueddfa Cymru a Oxford Archaeology East, i awdurdodau ac ysgolion y Cyngor Sir.

Yn ystod eich gradd gallwch fanteisio'n llawn ar yr ystod eang o gyfleoedd a ddarperir gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd, wedi'u gwella gan Swyddog Partneriaethau Gweithle'r Ysgol.

Gyrfaoedd graddedigion

 • Hanesydd
 • Darlithydd
 • Curadur

Lleoliadau

The school has a dedicated Work Placements Officer who supports students with work experience opportunities both in and out of term time.

Gwaith maes

Trips to museums.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein brifysgol fyd-eang
icon-contact

Cysylltwch

Cysylltwch â ni am gymorth ac unrhyw gwestiwn sydd gennych
icon-pen

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais am y cwrs hwn

Rhagor o wybodaeth


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.