Ewch i’r prif gynnwys

Dychwelwch i Ymarfer (Nyrsio) (Credyd Israddedig Sefydliadol)

 • UCAS code: Direct entry
 • Next intake: February 2022
 • Duration: 20 weeks
 • Mode: Part time blended learning

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Entry Year

Why study this course

Mae nyrsio’n yrfa gyffrous, heriol a gwerth chweil.  Bydd ein rhaglen yn rhoi’r hyder, y sgiliau a’r wybodaeth i chi er mwyn ailgofrestru fel nyrs â’r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth yn y DU, a bydd yn cynnig y cyfle i chi wneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl. 

Gyda chofrestriad â’r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth yn y DU, byddwch yn gallu gweithio mewn amrediad o leoliadau gofal iechyd a lleoliadau gofal annibynnol yn y DU ac yn rhyngwladol.  

 

Byddai ein rhaglen Dychwelyd i Ymarfer yn addas ar gyfer nyrsys oedolion, plant ac iechyd meddwl sydd wedi’u hyfforddi’n flaenorol ac sydd wedi gweithio ym maes ymarfer clinigol yn flaenorol ac sydd wedi cael seibiant gyrfa o nyrsio, wedi gadael i’w cofrestriad â’r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth ddod i ben, wedi methu â bodloni eu gofynion ar gyfer ail-ddilysu â’r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth, neu sydd am wella’u rôl bresennol drwy ailafael ar eu statws cofrestru proffesiynol unwaith eto.

Byddwch yn rhan o grŵp o ddysgwyr sy’n cydweithio’n agos a bydd gennych hefyd diwtor personol neilltuedig a fydd yn darparu cymorth bugeiliol drwy gydol y rhaglen.  Bydd goruchwylwyr ymarfer ac aseswyr ymarfer profiadol yn cael eu neilltuo ar eich cyfer, a byddant yn gweithio ochr yn ochr â chi yn ystod eich ymarfer clinigol, a bydd asesydd academaidd sy’n benodol i faes yn goruchwylio eich cynnydd a phroses gwblhau’r ddogfen asesu ymarfer.  Gall hefyd ddarparu arweiniad academaidd drwy gydol y rhaglen.

Mae Prifysgol Caerdydd yn un o Brifysgolion Grŵp Russell sy’n cynnal proffil ymchwil cadarn, sy’n golygu y byddwch yn cael budd o addysgu sy’n seiliedig ar ymchwil a dysgu sy’n seiliedig ar dystiolaeth.  Cewch eich addysgu gan staff sy’n meddu ar wybodaeth ac arbenigedd helaeth ym meysydd addysg, rheoli ac ymarfer nyrsio.

Bydd ein hystafell efelychu clinigol neilltuedig, sy’n debyg i ward ysbyty go iawn, ein hystafelloedd cyfrifiaduron, ystafelloedd astudio i fyfyrwyr a llyfrgell gofal iechyd neilltuedig i gyd ar gael i chi yn ystod eich cyfnod o astudio â ni.  Bydd ein rhith-amgylchedd dysgu hefyd ar gael drwy ddyfeisiau bwrdd gwaith a dyfeisiau symudol. Mae hyn yn golygu y gallwch ddatblygu eich sgiliau llythrennedd digidol a chael gafael ar / diwygio adnoddau electronig unrhyw le.

Mae gennym gydberthnasau gwaith agos â darparwyr gwasanaethau amrywiol yng Nghymru, a gallai eich dysgu ddigwydd mewn ysbytai, practisau meddygon teulu ac yn y gymuned.   Bydd profiad lleoli amrywiol yn eich helpu i gael mewnwelediad i’r cyfleoedd cyflogaeth eang a fydd ar gael i chi wrth ennill cymhwyster.  

Distinctive features

As part of a large School based at the University Hospital of Wales, we’ll help you to enjoy an academically rich and fulfilling experience throughout your time at Cardiff University. Here are some of the key features of our programme:

 • Health Education and Improvement Wales (HEIW)  provide a full NHS bursary, including tuition fees and a non-repayable bursary. Further details are available on our NHS funding pages.
 • The Return to Practice Programme would suit adult, paediatric and mental health nurses who have either let their Nursing and Midwifery (NMC) registration lapse or those who have not been able to meet their professional body Revalidation requirements to re-register.
 • Applicants study on the course on a part-time basis over a condensed period of 20 weeks (approximately four months from February to June).
 • The module learning outcomes are arranged to reflect the NMC specific outcomes for Return to Practice (NMC 2019).
 • Dedicated computer labs, student study rooms, campus-wide WiFi networks, printing facilities and a dedicated healthcare library will all be available to you during your period of study with us.
 • We offer family friendly flexibility with your study days. We try our best to work around school timings which means starting later and finishing earlier and take into account School holiday calendars.
 • Our virtual learning environment is also accessible via desktop and mobile devices. This means you can access/revise electronic resources from anywhere.
 • Students are offered a range of placements in hospital, community and/or GP Practices across Cardiff & Vale and Aneurin Bevan University Health Boards. We think this will help make you more employable to local employers (and beyond), upon successful completion of the programme.
 • You will have a dedicated personal tutor and/or field specific tutor support who will provide pastoral support and academic guidance throughout the programme.
 • You will be allocated an experienced sign off mentor who will work alongside you during your clinical practice.
 • Some elements of study could be made available through the medium of Welsh.

Cyflwyno cais ar gyfer 2022

Subject area: Nyrsio oedolion

 • academic-schoolYsgol y Gwyddorau Gofal Iechyd
 • icon-chatGet in touch
 • Telephone+44(0) 29 2068 7538
 • MarkerYsbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN

Coronavirus (COVID-19)

The changing nature of the pandemic means it can be hard to predict future plans with certainty. Whatever the situation, we're making every effort to keep our students safe and give them the best possible teaching and learning experience.

Entry requirements

Ddim yn berthnasol. Gweler 'Gofynion hanfodol eraill'.

Extended/International Project Qualification: Applicants with grade A in the EPQ/IPQ will typically receive an offer one grade lower than the standard A level offer. Please note that any subject specific requirements must still be met.

The Welsh Baccalaureate Advanced Skills Challenge Certificate will be accepted in lieu of one A-Level (at the grades listed above), excluding any specified subjects.

Ddim yn berthnasol. Gweler 'Gofynion hanfodol eraill'.

Ddim yn berthnasol. Gweler 'Gofynion hanfodol eraill'.

Other UK qualifications may also be accepted, often in lieu of A-levels, but subject requirements must be met. If you are offering non-UK qualifications, our qualification equivalences guide should allow you to calculate what kind of offer you are likely to receive.

Please be aware that this is a general guide, and that some programmes may have more detailed or specific entry requirements which will be reflected in your offer.

GCSE

Grade C or grade 4 in GCSE English Language.

IELTS (academic)

At least 6.5 overall with a minimum of 5.5 in each subskill.

TOEFL iBT

At least 90 overall with minimum scores of 17 for writing, 17 for listening, 18 for reading and 20 for speaking.

PTE Academic

At least 62 overall with a minimum of 59 in all communicative skills.

Trinity ISE II/III

II: at least two Distinctions and two Merits.
III: at least a Pass in all components.

Other accepted qualifications

Please visit our English Language requirements page for more information on our other accepted language qualifications.

Gyda'ch ffurflen gais bydd angen i chi ddarparu'r holl ddogfennaeth ganlynol:

 • Tystiolaeth o statws preswyliad y DU (at ddibenion cyllido) a all gynnwys pasbort dilys a / neu drwydded breswylio biometreg ddilys.
 • Cyhoeddodd tystysgrifau proffesiynol neu drawsgrifiad AEI o astudiaeth flaenorol. Bydd y meini prawf academaidd yn cael eu bodloni trwy uwchlwytho'r dystysgrif ar gyfer eich gradd nyrsio neu ddiploma.
 • Tystiolaeth o gerdyn PIN NMC a / neu'r Datganiad Mynediad a gafwyd gan yr NMC.
 • Dau dystlythyr proffesiynol, neu, un geirda gan weithiwr gofal iechyd proffesiynol ac un geirda academaidd.
 • Hanes cyflogaeth neu CV.
 • Tystiolaeth o newid enw, fel tystysgrif briodas neu weithred newid, os nad yw'r enwau ar eich dogfennau yn cyfateb i'r enw ar eich cais.

Mae'n rhaid eich bod wedi cofrestru o'r blaen gyda'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC) a rhaid i chi allu cadarnhau eich manylion PIN sydd wedi dod i ben, naill ai trwy gadarnhau hyn yn ysgrifenedig i Brifysgol Caerdydd, trwy gynhyrchu'ch cerdyn PIN NMC neu drwy ddarparu Datganiad Mynediad a gyhoeddwyd i chi gan yr NMC. Os na allwn gadarnhau cofrestriad blaenorol gyda'r NMC, ni fyddwn yn gallu symud ymlaen â'ch cais.

Os oes gennych amodau a osodwyd gan y corff rheoleiddio neu os na allwch gyflawni eich gofynion Ailddilysu NMC (2016) bydd angen i chi ddarparu llythyr penderfyniad a gyhoeddwyd gan yr NMC. Yna bydd dilyniant eich cais yn dibynnu ar weithdrefnau gwirio PIN Addasrwydd i Ymarfer (FTP), asesiad, a chanlyniad penderfyniad Panel FTP yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd. Bydd y broses hon yn sefydlu a oes gennych unrhyw amodau rheoleiddio corff a gyhoeddwyd ar eich ymarfer clinigol ac a ellir darparu ar gyfer y rhain.

Os byddwch yn llwyddo i gael cynnig, bydd eich cofrestriad yn destun sgrinio iechyd boddhaol, a gynhelir yn annibynnol gan Adran Iechyd Galwedigaethol y Brifysgol. Bydd angen i chi hefyd gadw at unrhyw ofynion imiwneiddio. Rhoddir arweiniad llawn ar ôl y cam ymgeisio.

Y broses ddethol:

Os ydych chi'n cwrdd â'r meini prawf mynediad fe'ch gwahoddir i gyfweliad.

Mae Cyfweliadau Aml-Mini (MMI) wedi’u hamserlennu oddeutu pum wythnos cyn dyddiad cychwyn y cwrs a bydd ymgeiswyr ar y rhestr fer yn llwyddiannus yn derbyn o leiaf wythnos o rybudd o’u dyddiad cyfweld a drefnwyd.

Mae'r MMI yn gyfres o orsafoedd cyfweld byr sydd wedi'u cynllunio i'ch galluogi i nodi pam eich bod am ddychwelyd i'r proffesiwn, gwerthuso gwybodaeth yn feirniadol, cyfrifo hafaliadau rhifedd sylfaenol, cyfleu syniadau ynghylch yr amgylchedd dysgu lleoliad o'ch dewis, ac i ddangos mewnwelediad i y gwerthoedd a'r materion sy'n cael eu hystyried yn bwysig i'r proffesiwn nyrsio.

Os na ddarperir eisoes ar y ffurflen gais wreiddiol neu yn y cam rhestr fer, rhaid i chi ddod ag unrhyw ddogfennau cais sy'n weddill gyda chi i'r cyfweliad.

Bydd gofyn i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) a yw'ch cais yn llwyddiannus. Os ydych chi'n gwneud cais o rai gwledydd dramor, efallai y bydd angen Tystysgrif Ymddygiad Da. Os oes gennych euogfarn droseddol berthnasol, bydd hyn yn cael ei nodi yn y gwiriad a gallai effeithio ar eich gallu i gofrestru ar y cwrs. Dylai ymgeiswyr sydd ar y rhestr wahardd fod yn ymwybodol bod gwneud cais i'r cwrs hwn yn debygol o gael ei ystyried yn drosedd.

Please see our admissions policies for more information about the application process.

Tuition fees for 2021 entry

Students from the UK and Ireland

A full NHS bursary, including tuition fees and a non-repayable bursary for living costs, is available to applicants from the UK. Full details, including information for applicants from the EU, are available on our NHS funding pages.

Students from the EU, EEA and Switzerland

If you are an EU/EEA/Swiss national, unless you qualify for UK fee status, tuition fees will be in line with the fees charged for international students. UKCISA have provided information about Brexit and tuition fees.

Students from the rest of the world (international)

An NHS placement is a required part of this course. The NHS only makes placements available to students who are eligible to pay UK fees. Therefore, this course is not available for international students.

Additional costs

Mae’n ofynnol i ymgeiswyr dalu costau cael tystysgrif gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Accommodation

We have a range of residences to suit your needs and budget. Find out more on our accommodation pages.

Living costs

We’re based in one of the UK’s most affordable cities. Find out more about living costs in Cardiff.

Course structure

Mae Dychwelyd i Ymarfer (Nyrsio) yn rhaglen 20 wythnos ran-amser a addysgir sy’n cynnwys 20 o ddyddiau astudiaeth ddamcaniaethol a 300 o oriau a dreulir mewn lleoliad clinigol. Disgwylir i fyfyrwyr gymryd rhan mewn tua 15 awr o ddysgu clinigol yr wythnos, neu 30 awr y pythefnos.  Mae’r rhaglen yn cynnwys un modiwl sydd â dwy elfen a asesir (yn grynodol): arholiad rhoi meddyginiaeth yn ddiogel sy’n seiliedig ar rifedd ac sy’n benodol i faes yn y degfed wythnos, ac e-bortffolio a fydd yn cynnwys atodiad/rhestr o sgiliau hyfedredd clinigol, dau asesiad perthnasol (1. rheoli meddyginiaethau a 2. arwain a chydlynu gofal), ac elfennau myfyriol ffurfiannol a chrynodol.  Caiff eich portffolio ei gyflwyno yn wythnos 18.  Mae’r rhaglen hefyd yn cynnwys cyflwyniad ffurfiannol pum munud ar hyrwyddo iechyd sy’n seiliedig ar dystiolaeth ac sy’n benodol i faes.  Rhaid i fyfyrwyr gwblhau 40 credyd ar Lefel 6 yn llwyddiannus er mwyn bod yn gymwys ar gyfer ailgofrestru’n broffesiynol â’r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth er mwyn ymarfer fel nyrs. 

The modules shown are an example of the typical curriculum and will be reviewed prior to the 2021/22 academic year. The final modules will be published by September 2021.

Year one

There is one compulsory module in year one with one clinical practice placement.

The module will be delivered over fifteen weeks.

Module titleModule codeCredits
Return to Practice (Nursing)HC335340 credits

The University is committed to providing a wide range of module options where possible, but please be aware that whilst every effort is made to offer choice this may be limited in certain circumstances. This is due to the fact that some modules have limited numbers of places available, which are allocated on a first-come, first-served basis, while others have minimum student numbers required before they will run, to ensure that an appropriate quality of education can be delivered; some modules require students to have already taken particular subjects, and others are core or required on the programme you are taking. Modules may also be limited due to timetable clashes, and although the University works to minimise disruption to choice, we advise you to seek advice from the relevant School on the module choices available.

Learning and assessment

Byddwch yn dysgu o fewn carfan o fyfyrwyr nyrsio o feysydd cymysg er mwyn datblygu eich dealltwriaeth o rôl y nyrs yn ogystal â’r meysydd nyrsio eraill a gynrychiolir.  Fel ‘arbenigwyr drwy brofiad’, byddwch hefyd yn cael cyfleoedd gwerthfawr i ddysgu mewn modd rhyngbroffesiynol gan weithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill a chan leisiau go iawn defnyddwyr gwasanaethau a’u gofalwyr.

Caiff strategaethau dysgu wyneb yn wyneb traddodiadol, fel darlithoedd, gweithdai a seminarau, eu hategu gan gyfleoedd digidol ar-lein, efelychiadau clinigol ac adnoddau sydd â’r nod o wella’ch profiad dysgu yn gyffredinol.  Bydd y rhain yn eich galluogi i adennill eich hyder a’ch cymhwysedd, ac i ennill gwybodaeth, sgiliau a galluoedd newydd a fydd yn eich arfogi ar gyfer dychwelyd i gofrestr Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth y DU ac yn helpu i’ch paratoi ar gyfer rôl fel goruchwylydd ymarfer yn y dyfodol, yn dilyn cyfnod o breceptoriaeth glinigol.

How will I be supported?

Bydd tiwtor personol maes, sy’n aelod o’r grŵp staff academaidd ac yn nyrs gymwysedig, yn cael ei neilltuo ar eich cyfer.  Cewch eich annog i drefnu cyfarfodydd â’ch tiwtor personol drwy gydol eich amser ar y rhaglen ac, yn ystod y cyfarfodydd hyn, gallwch gael cymorth bugeiliol, myfyrio ar eich cynnydd cyffredinol, a cheisio goruchwyliaeth academaidd.  Bydd tiwtoriaid personol hefyd yn helpu i’ch cyfeirio at ffynonellau eraill o gymorth fel Cyswllt Anabledd Myfyrwyr yr ysgol a’r rhaglen a gwasanaethau’r brifysgol gyfan, gan gynnwys Cymorth a Llesiant Myfyrwyr a’r Tîm Sgiliau Academaidd a Mentora (gweler Llawlyfr y Myfyrwyr am fwy o wybodaeth).  Gall tiwtoriaid personol sy’n siarad Cymraeg fod ar gael i fyfyrwyr sy’n dewis cael cymorth drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae’r ysgol yn gweithio mewn partneriaeth â’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol i roi cyfleoedd i fyfyrwyr Cymraeg astudio elfennau o’r rhaglen drwy gyfrwng y Gymraeg.   Bydd mentoriaid sy’n siarad Cymraeg hefyd ar gael mewn rhai meysydd clinigol yn ein byrddau iechyd partner.

Yn yr amgylchedd clinigol, cewch eich cefnogi gan oruchwylwyr ymarfer ac aseswyr ymarfer wrth i chi weithio i gyflawni eich dau asesiad Dychwelyd i Ymarfer perthnasol a meysydd hyfedredd.  Yn y lleoliad academaidd, bydd asesydd academaidd hefyd wedi’i neilltuo ar eich cyfer a fydd yn adolygu eich cynnydd ac yn goruchwylio’ch oriau clinigol a’ch cofnodion yn yr e-bortffolio.  Gall goruchwylwyr ymarfer neu aseswyr ymarfer sy’n siarad Cymraeg fod ar gael i chi os ydych yn dewis cael cymorth drwy gyfrwng y Gymraeg yn yr amgylchedd clinigol.

I gefnogi dysgu trwy ymarfer, byddwch hefyd yn ymgymryd â gweithgareddau a senarios efelychol, a chewch fynediad i sesiynau sgiliau clinigol galw i mewn mewn ystafell efelychu bwrpasol.  Bydd hyn yn eich galluogi i ymarfer, datblygu ac atgyfnerthu eich sgiliau clinigol mewn amgylchedd diogel a chefnogol.

What skills will I practise and develop?

Mae'r deilliannau dysgu ar gyfer y rhaglen hon yn disgrifio'r hyn y byddwch yn gallu ei wneud o ganlyniad i’ch astudiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd.  Byddant yn eich helpu i ddeall yr hyn a ddisgwylir gennych. 

Gellir gweld y deilliannau dysgu ar gyfer y rhaglen hon isod:

Gwybodaeth a dealltwriaeth:

Arfarnu’r sylfaen wybodaeth a thystiolaeth sy’n tanategu’r hyfedredd nyrsio ar gyfer Dychwelyd i Ymarfer yn feirniadol.

Sgiliau deallusol:

Myfyrio ar eich cynnydd ac ar yr adborth rydych wedi’i dderbyn wrth arwain gofal yn feirniadol.

Sgiliau ymarferol proffesiynol:

Arwain, rheoli a chydlynu gofal.

Gwaith cyfrifo ac optimeiddio wrth weinyddu meddyginiaethau sy’n ddiogel ac yn gymwys wrth ddychwelyd i nyrsio oedolion, nyrsio iechyd meddwl neu nyrsio plant a phobl ifanc.

Sgiliau trosglwyddadwy/allweddol:

Dangos hyder, cymhwysedd ac ymagweddau ac ymddygiad proffesiynol priodol, gan gynnwys atebolrwydd a chyfrifoldeb dros eich dysgu eich hun a dysgu eraill.

Careers and placements

Career prospects

Upon completion of this accredited programme, we will link students with employment opportunities by introducing them to local recruitment managers. Guidance with their selection choice will also be provided to those who wish to further their studies. Successful registrants can use the credits gained from the Return to Practice for further future study (as part of a credit transfer scheme such as APEL).

Graduate careers

 • Nurse

Placements

Ceir cyfleoedd ar gyfer lleoliadau clinigol Dychwelyd i Ymarfer ar draws cyfnod oes mewn amrediad o leoliadau ysbyty, cymuned a phractis meddyg teulu ar draws Caerdydd a’r Fro, Casnewydd a Gwent.  Bydd cynnwys dysgu trwy ymarfer yn y rhaglen Dychwelyd i Ymarfer yn eich galluogi i ddatblygu set sgiliau gadarn a dangos y safonau ymddygiad, perfformiad a moeseg a ddisgwylir gan nyrs gofrestredig.  Fel myfyriwr sy’n gymwys ar gyfer Dychwelyd i Ymarfer, mae disgwyliad y byddwch yn arwain eraill ac yn eu cefnogi a’ch bod yn atebol dros eich gweithrediadau, ymagweddau ac ymddygiad eich hun.  

 

Yn dilyn cliriadau boddhaol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a’r Adran Iechyd Galwedigaethol, a chwblhau holl elfennau’r hyfforddiant gorfodol y cânt eu hasesu yn llwyddiannus, bydd 300 o oriau o ddysgu trwy ymarfer yn dechrau.  Bydd hyn mewn amgylchedd clinigol, a bydd adborth gan glinigwyr a defnyddwyr gwasanaethau yn rhan o’r broses adborth.  Yn ystod eich lleoliad, cewch gefnogaeth gan oruchwylwyr ymarfer, asesydd ymarfer ac asesydd academaidd.  Bydd cyfleoedd i ddatblygu ymwybyddiaeth o’ch proffesiwn eich hun, y sectorau gwahanol y gallech weithio ynddynt a sectorau gweithwyr proffesiynol eraill sy’n helpu’r bobl yn eich gofal a’u teuluoedd yn rhan o’ch profiad addysg rhyngbroffesiynol.

 

Bydd ffocws cadarn ar reoli, diogelwch ac optimeiddio meddyginiaethau.  Bydd ffarmacoleg, cydsyniad, diogelu a datblygu sgiliau TG hefyd yn nodweddion.  Caiff datblygiad dysgu trwy ymarfer, hyfedredd, profiadau dysgu ychwanegol a’r oriau a weithiwyd i gyd eu cofnodi drwy e-bortffolio.  Caiff y broses o gwblhau’r e-bortffolio hwn ei goruchwylio gan asesydd academaidd, a bydd yn sail i’ch datblygiad personol a phroffesiynol parhaus.

Next steps

icon-academic

Open Day visits

Register for information about our 2021 dates
icon-international

International

Learn more about our truly global university.
icon-contact

Get in touch

Contact us for help with any questions you have
icon-pen

Data from Unistats is not yet available for this course.

Data from Unistats is not yet available for this course.

Discover more


HESA data: Copyright Higher Education Statistics Agency Limited 2020. The Higher Education Statistics Agency Limited cannot accept responsibility for any inferences or conclusions derived by third parties from its data. Data is from the latest Graduate Outcomes Survey 2017/18, published by HESA in June 2020.