Ewch i’r prif gynnwys

Ymarfer yr Adran Weithredu (BSc)

 • Maes pwnc:
 • Côd UCAS: B992
 • Derbyniad nesaf: Medi 2021
 • Hyd: 3 blwyddyn
 • Modd (astudio): Amser llawn

Blwyddyn Mynediad

Pam astudio’r cwrs hwn

certificate

Wedi’i achredu’n broffesiynol

Mae ein rhaglen wedi’i chymeradwyo gan y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC).

rosette

Sgôr safle cyntaf yn y DU

Yn nhabl cynghrair Prifysgolion y Guardian 2020.

building

Cyfleusterau o’r radd flaenaf

I ddysgu sgiliau clinigol allweddol, gan gynnwys dwy theatr lawfeddygol ffug sy'n gweithredu ac amgylchedd gwella/gofal critigol.

globe

Amrywiaeth o leoliadau

Mae lleoliadau ledled Cymru yn sicrhau amrywiaeth o brofiadau clinigol, yn ogystal â chyfleoedd i weithio neu wirfoddoli dramor.

The last intake of new students to this programme will be September 2021. All current and future students studying on the programme will continue their studies at Cardiff University as planned.

Do you have an interest in anaesthetics, surgery and patient care? Join us and study at the only higher education institution in Wales and the only Russell Group University offering a BSc Honours course in Operating Department Practice.

Our programme is accredited by the UK Health and Care Professions Council (HCPC). Meaning you will be eligible to apply to the HCPC (Health and Care Professions Council) for registration upon completion and will be able to practice as a registered Operating Department Practitioner.

It’s an exciting, challenging and rewarding career choice which is very unique and practical. Operating Department Practitioners (ODPs) are vital members of a multidisciplinary team. They support patient’s emotional and physical well-being throughout surgery from anaesthetics, through surgery and into recovery.

A career in Operating Department Practice provides opportunities to explore innovation in practice and have the privilege to be part of a team that changes people’s lives. Operating Department Practice offers you the chance to work in a stimulating, sociable and supportive environment working closely with other healthcare professions daily as part of multi-disciplinary teams, patients and their families.

You’ll be taught skills that encompass all three phases of the perioperative journey anaesthetics, surgery and post anaesthetic care. However, although primarily based within the perioperative environment the role can be seen in other areas outside of the operating theatre, where these skills are required or can be adapted to meet other needs.

Our course combines both academic study and clinical placements. Within academic study, not only do you get support from a personal tutor and an innovative team of academics in a close-knit class, you will be supported in our recently refurbished simulation suite to practice and hone your taught skills before going out into practice

Our clinical placements take place throughout Wales; working alongside a dedicated placement mentor, knowledgeable practising professionals and with real patients. Meaning you’ll be more competitive in the employment market throughout Wales and the UK and have a broader insight as to the wide-ranging employment opportunities available to you upon qualification.

After qualifying, most ODPs are primarily based in the operating department, but can also work in areas as diverse as accident and emergency departments, intensive care units, maternity departments and as members of the cardiac arrest team. In fact, anywhere anaesthetic or surgical intervention is required.

Be a part of something special and take on a rewarding challenge that will make a difference to people’s lives.

Maes pwnc:

 • academic-schoolYsgol y Gwyddorau Gofal Iechyd
 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44(0) 29 2068 7538
 • MarkerYsbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN

Coronafeirws (COVID-19)

Mae natur newidiol y pandemig yn golygu y gall fod yn anodd rhagweld cynlluniau ar gyfer y dyfodol hyd sicrwydd. Beth bynnag yw'r sefyllfa, rydyn ni'n gwneud ein gorau glas i gadw ein myfyrwyr yn ddiogel yn ogystal â rhoi'r profiad dysgu ac addysgu orau bosibl iddyn nhw.

Gofynion mynediad

BCC-CCC

Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhynglwadol: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhyngwladol yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Sylwer bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd.

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

DMM-MMM mewn Diploma Estynedig BTEC mewn Astudiaethau Iechyd. Byddwn yn ystyried BTECs mewn pynciau amgen ochr yn ochr â chymwysterau academaidd eraill ac unrhyw brofiad gwaith neu wirfoddolwr perthnasol.

29-28 yn gyffredinol neu 655-555 mewn 3 phwnc HL.

Gallai cymwysterau eraill o'r DU gael eu derbyn, yn aml yn lle cymwysterau Safon Uwch, ond rhaid i ofynion pwnc gael eu bodloni. Os ydych chi'n cynnig cymwysterau na chyflawnir yn y DU, dylai ein harweiniad i gymwysterau cyfatebol eich galluogi i gyfrifo pa fath o gynnig rydych chi'n debygol o'i gael.

Cofiwch mai arweiniad cyffredinol yw hwn ac efallai bydd y gofynion mynediad ar gyfer rhai rhaglenni yn fanylach neu'n fwy penodol. Caiff hyn ei adlewyrchu yn y cynnig a gewch.

GCSE

Gradd B neu radd 6 mewn TGAU Saesneg Iaith.

IELTS (academic)

O leiaf 7.0 yn gyffredinol, gydag o leiaf 6.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 100 yn gyffredinol, gydag o leiaf 22 ym mhob is-sgil.

PTE Academic

O leiaf 70 yn gyffredinol gydag o leiaf 69 ar gyfer yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Mae'n rhaid eich bod chi wedi bod yn gweithio tuag at:
- iaith Saesneg neu Gymraeg ar radd TGAU gradd B / 6 neu gyfwerth (fel Safon Uwch). Derbynnir TGAU Iaith Saesneg C / 4 lle rydych chi'n cymryd cymwysterau ar lefel uwch sy'n cael eu dysgu trwy gyfrwng Saesneg fel Safon Uwch.
- pedwar TGAU ar radd C / 4 gan gynnwys Mathemateg, ac un wyddoniaeth (o Fioleg, Cemeg a Ffiseg), neu gymwysterau cyfatebol (pwnc a gradd).

Rhaid i chi hefyd ddarparu datganiad personol sy'n berthnasol i'r proffesiwn. Os ydych chi'n gwneud cais i fwy nag un rhaglen broffesiynol, dylech e-bostio datganiad personol pwrpasol ar gyfer pob rhaglen at admissions@cardiff.ac.uk ar yr un pryd â chyflwyno'ch cais trwy UCAS. Yn eich datganiad personol, dylech ddangos eich bod yn deall y proffesiwn, bod gennych fewnwelediad i'r cwrs ei hun, a disgrifio unrhyw brofiad gwaith perthnasol. Dim ond un datganiad personol y gellir ei gyflwyno ar gyfer pob rhaglen.

Nid ydym yn derbyn Meddwl yn Feirniadol, Astudiaethau Cyffredinol, Astudiaethau Dinasyddiaeth na phynciau cyfatebol tebyg eraill.
Byddwn yn derbyn cyfuniad o bynciau BTEC, Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn amodol ar radd benodol y cwrs a gofynion pwnc.

AMODAU CYFRIFIAD
Cyn cychwyn ar eich cwrs, bydd angen i chi hefyd lenwi holiadur iechyd galwedigaethol, mynychu unrhyw apwyntiadau dilynol a derbyn yr holl frechiadau angenrheidiol i ymgymryd â lleoliadau clinigol yn ddiogel.

Bydd gofyn i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) a yw'ch cais yn llwyddiannus. Os ydych chi'n gwneud cais o rai gwledydd dramor, efallai y bydd angen Tystysgrif Ymddygiad Da. Os oes gennych euogfarn droseddol berthnasol, bydd hyn yn cael ei nodi yn y gwiriad a gallai effeithio ar eich gallu i gofrestru ar y cwrs. Dylai ymgeiswyr sydd ar y rhestr wahardd fod yn ymwybodol bod gwneud cais i'r cwrs hwn yn debygol o gael ei ystyried yn drosedd.

Cewch ragor o wybdoaeth am y broses ymgeisio yn ein polisïau derbyn myfyrwyr.

Y broses ddethol neu gyfweld

Ni fyddem yn gwneud cynnig heb gyfweliad ac ni fydd unrhyw gynigion yn cael eu gwneud nes bydd yr holl gyfweliadau wedi digwydd.

Rhaid i bob ymgeisydd fodloni'r gofynion sylfaenol ar Lefel 2 (TGAU yn nodweddiadol) a Lefel 3 (Safon Uwch yn nodweddiadol) er mwyn bod yn gymwys i'w hystyried ar gyfer cyfweliad. Os ydych chi'n cwrdd â'r gofynion mynediad lleiaf, bydd eich cais yn rhoi sgôr rifiadol yn seiliedig ar eich datganiad personol. Bydd ymgeiswyr cymwys yn cael eu rhestru yn ôl y sgôr hon a gwahoddir yr ymgeiswyr sydd ar y brig i gyfweld

Ein proses gyfweld

Rydym yn defnyddio'r fformat cyfweliad mini lluosog (MMI), sef cyfres o orsafoedd cyfweld byr, wedi'u hamseru'n ofalus y byddwch chi'n cylchdroi o'u cwmpas yn eu tro.

Mae'r MMIs yn ein helpu i benderfynu a ydych chi:

 • yn gallu meddwl ar eich traed
 • wedi meddwl am rai o'r materion sy'n bwysig i'r proffesiwn
 • yn gallu gwerthuso gwybodaeth yn feirniadol
 • yn gallu cyfleu syniadau yn effeithiol.

Maent hefyd yn canolbwyntio ar archwilio'r rhinweddau a'r priodoleddau personol sy'n bwysig i'ch datblygiad gyrfa yn y dyfodol.

Mae'r cyfweliadau hyn yn caniatáu inni gwrdd â chi'n bersonol ac asesu gwybodaeth nad yw bob amser ar gael yn rhwydd yn y broses ymgeisio - nid ydynt wedi'u bwriadu i brofi faint o wybodaeth flaenorol sydd gennych am y pwnc neu'r proffesiwn.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr o'r DU

Mae bwrsariaeth lawn gan y GIG ar gael ar gyfer y rhaglen hon. Mae’n cynnwys ffioedd dysgu a bwrsariaeth nad yw’n ad-daladwy ar gyfer costau byw, ac mae ar gael i ymgeiswyr 'r DU. Mae manylion llawn, gan gynnwys gwybodaeth i ymgeiswyr o'r UE, ar gael ar ein tudalennau ynghylch cyllid GIG.

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd ffioedd dysgu ar gyfer 2021/22 yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Mae lleoliad GIG yn rhan angenrheidiol o'r cwrs hwn. Mae'r GIG yn trefnu lleoliadau sydd ar gael i fyfyrwyr sy'n gymwys i dalu ffioedd DU yn unig. Felly, nid yw'r cwrs hwn ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol.

Costau ychwanegol

Applicants are required to meet the costs of obtaining a Disclosure and Barring Service (DBS) Certificate.

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

You will need to provide suitable footwear to wear in clinical placements. Advice on acceptable footwear will be given when you commence the programme.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Strwythur y cwrs

The Programme takes place over three years of full-time study. It follows a modular framework with each academic year consisting of four modules, representing a single level of learning.  Credits are allocated in accordance with the Cardiff University Credit Accumulation System for Higher Education. A single level is equal to 120 credits and the award of BSc (Hons) Operating Department Practice requires the accumulation of 360 credits. However, Level 4 represents foundation studies with only Levels 5 and 6 contributing towards the final classification of the degree.

The programme is delivered through a modular system that develops the students’ knowledge whilst guiding and supporting them to apply this theoretical knowledge to their clinical practice.

Throughout the programme students will be provided with the tools and knowledge necessary to allow them to develop their academic skills and inquiry. Concepts and principles of critical thinking, research and evaluation are intertwined throughout the programme from the start, providing students with the tools needed for successful completion. Additionally, these skills will help prepare the student for lifelong learning and inquiry in their future practice.

Being part of the School of Healthcare Sciences at Cardiff University, you will get opportunities to study alongside learners from other programmes within the School, including: Occupational Therapy, Diagnostic Radiography and Imaging, Radiotherapy and Oncology, Physiotherapy and Midwifery. Interprofessional education activities will be integrated with ODP modules throughout the three years and provide opportunities to explore personal identity, roles, values and approaches of learners from different disciplines. Interprofessional learning will be delivered using an enquiry-based approach and action learning sets to develop skills to explore areas of practice and learn with and from each other. Learners will be exposed to learning opportunities and work in collaboration with each other to develop and explore their own questions.

The programme will be delivered using a variety of methods. Whole group lectures, interprofessional learning, small group sessions and workshops and clinical skills as well as group work activities. The programme will provide online resources and activities that students are required to undertake. This may take the form of delivering some content via online video which students must watch before attending sessions. This enables us to spend more face to face time discussing issues, covering clinical scenarios and helping students to develop their abilities to link theory to practice.

Independent studies are also an important aspect of the programme. Specific work may be set for these sessions, but students will also be required to identify gaps in their understanding and initially address these in self-study or independent learning sessions. Self-study will initially be directed but students will gradually be encouraged and expected to work independently. Further clarification and explanation can then be sought during tutorial and/or practical sessions. Information to support learning and teaching sessions is presented through the virtual learning environment (VLE) of Learning Central.

Reading lists are provided throughout the Programme via Module Descriptors which are available via Learning Central. You will be given advice about how to make best use of these.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2021/22. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2021

Blwyddyn un

Year one introduces you to the concepts and principles that underpin Operating Department Practice. You will be guided to develop a questioning, reflective approach and to apply this approach in clinical practice. You will study a total of 6 modules in year one and approximately 25 weeks will be spent on placement.

The taught modules in year one total 120 credits. All are core (compulsory).

Blwyddyn dau

In year two you will be encouraged to take a greater responsibility for your own development, demonstrating a greater reflective approach compared to year one. Again, you will study a total of 6 modules and approximately 25 weeks of the year will be spent on placement.

The taught modules in year two total 120 credits. All are core (compulsory).

Blwyddyn tri

Year three enables you to develop as an effective professional, fully prepared for practice in the multi-disciplinary environment of the operating department. A total of 5 modules, including a double credit dissertation project will be undertaken, along with approximately 23 weeks on clinical placement.


The taught modules in year three total 120 credits. All are core (compulsory).

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Care of the Critically Ill PatientHC330930 credydau
Professional TransitionHC331030 credydau
Enhancing Surgical PracticeHC331120 credydau
DissertationHC331240 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

The programme has been designed to focus on the integrated relationship between all the subjects and topics with a key focus on application of theory to practice of Operating Department Practice in all modules.

Due to the practical nature of Operating Department Practice, the programme has been structured with 60% of the programme time in clinical practice placements over the 3 years, to enable the integration of theory to clinical practice. You are required to complete a minimum of 2,400 hours in clinical placements over the three years. You will record your practice hours in your practice assessment document for each placement.

Diverse learning and teaching methods are used throughout to reflect module content, students' developing knowledge and growing expertise. All modules have a formalised teaching and learning structure which employ a range of formal lectures and blended learning, tutorials, workshops, practical skills sessions and self-directed learning. A focus on directed self-study enables development of a student-centred approach to learning. Specific work may be set but you will also be required to identify gaps in personal understanding and initially address these in self-study or independent learning sessions.

In keeping with the professional clinical environment, great emphasis is placed on working in a multi-disciplinary team. There are opportunities embedded in all 3 years for shared and inter-professional education and you will have the opportunity to engage with students from a range of other healthcare disciplines.
 

This programme offers elements of provision through the medium of Welsh.

Sut y caf fy nghefnogi?

You will be assigned a personal tutor throughout your studies with whom you will have regular meetings. They will provide pastoral support and academic guidance throughout the duration of your studies. In addition you will be assigned an academic supervisor who will support you in the development of your dissertation. When you are out on practice-based learning in placement you will be assigned to a Practice Educator and mentor who will support you with your practice-based learning.

Our clinical skills suite is accessible via a booking process through the lecturing staff. Dedicated Operating Department Practice resource room, campus-wide WiFi networks, printing facilities and a dedicated Healthcare library are available year-round. Staff are available onsite to assist students and provide support and advice.

You will have access through the Learning Central VLE to relevant multimedia material, presentations, videos, lecture capture, bibliographies, further links, electronic exercises and discussion forums.

The University offers a range of services including the Careers Service, the Counselling Service, Financial advice, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service, GP and health advice and excellent libraries and resource centres.

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

Knowledge & Understanding:

On successful completion of the Programme you will be able to:

 • Demonstrate comprehensive knowledge of the principles, theories and practices associated with Operating Department Practice;
 • Extend the body of professional knowledge through personal enquiry

 

Intellectual Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to:

 • Critically analyse and evaluate practices in order to support and develop patient centred care
 • Utilise information from a variety of sources to develop coherent arguments and appropriate clinical judgements in routine, complex and unpredictable situations

 

Professional Practical Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to:

 • Conduct themselves, and accept responsibilities in accordance with the Health and Care Professions Council Code of Professional Conduct, Performance and Ethics
 • Manage information and communicate effectively with stakeholders using appropriate methods

 

Transferable/Key Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to :

 • Independently analyse complex and abstract information
 • Critically evaluate and take responsibility for your own practice and development needs
 • Work effectively and professionally as part of the multi-disciplinary team, supporting or providing leadership
 • Actively contribute to service improvement and innovation through individual and group enterprise

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

On qualifying, most Operating Department Practitioners are primarily based in the operating department but there may also be opportunities in accident and emergency departments, intensive care units, maternity departments and as members of the cardiac arrest team.

We are committed to supporting recent graduates in finding meaningful employment. Online and text-message-based systems highlight job postings, relevant courses, job application advice and other valuable employability information.

This is a comparatively new course but, in general, graduates of the School have the third-highest job prospects of the 72 institutions in 'Subjects Allied to Medicine' in the Times Good University Guide 2012.

Gyrfaoedd graddedigion

 • Operating department practitioners

Lleoliadau

Students will undertake the required clinical placement learning in all three academic years. Clinical practice accounts for 60% of the total programme time. Clinical placement lengths vary depending on the level of study but each placement is typically between 5 and 7 weeks in length. Placements are usually completed back to back which means that students may complete two placements before returning back to University for further academic input and support.

Students will have the optional opportunity to undertake a four week elective placement during either year 2 or 3 of their programme. There may be an opportunity for this placement to be overseas (at the students own expense).

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein brifysgol fyd-eang
icon-contact

Cysylltwch

Cysylltwch â ni am gymorth ac unrhyw gwestiwn sydd gennych
icon-pen

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais am y cwrs hwn

Rhagor o wybodaeth


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.