Ewch i’r prif gynnwys

Mathemateg, Ymchwil Weithrediadol ac Ystadegaeth gyda Lleoliad Gwaith Proffesiynol (BSc)

 • Côd UCAS: G990
 • Derbyniad nesaf: Medi 2021
 • Hyd: 4 blwyddyn
 • Modd (astudio): Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod

Blwyddyn Mynediad

Pam astudio’r cwrs hwn

This four-year degree features an employability-enhancing third year working in a paid role, providing the ideal preparation for a career in operational research and statistics.

I lawer o bobl, mae ystadegau’n golygu rhifau – eu casglu a rhoi trefn arnynt. Mae maes ystadegau modern yn golygu llawer mwy na hynny. Dyma ffynhonnell technegau a ddatblygwyd i helpu rheolwyr ac ymchwilwyr i ddod i gasgliadau dibynadwy ar sail yr arsylwadau sy'n cynnwys amrywiad.

Mae technegau ymchwil gweithredol, a elwir weithiau’n wyddoniaeth rheoli, yn darparu dulliau gwneud penderfyniadau meintiol sy’n ategu dadansoddiad ystadegol, fel rheoli ciwiau a stoc, a rheoli ansawdd.

Mae'r BSc mewn Mathemateg, Ymchwil Gweithredol ac Ystadegau yn cyfuno arbenigedd mewn ystadegau ac ymchwil gweithredol, gydag astudio egwyddorion Mathemateg, gan gynnig sylfaen dda o ran theori a thechnegau mathemategol cyffredinol.

Mae’r fersiwn benodol hon o'r radd yn caniatáu i chi dreulio eich trydedd flwyddyn yn gwneud gwaith â thâl fel mathemategydd a/neu ystadegydd mewn sefydliad yn y Deyrnas Unedig neu yn Ewrop. Cewch gefnogaeth i ymgeisio am leoliad, y gellir ei gyflawni ag amrywiaeth eang o ddarparwyr ar draws y diwydiant a’r llywodraeth, gan gynnwys llawer yn y gwasanaethau ariannol, y diwydiant fferyllol, a sefydliadau fel y Swyddfa Ystadegau Gwladol. Os ydych chi’n cwblhau’r cyfnod hyfforddiant proffesiynol gallwch gael eich ystyried ar gyfer dyfarniad Uwch Drwydded City and Guilds (LCGI).

Nodweddion nodedig

Mae’r cwrs hwn yn cynnig sylfaen gadarn o wybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau ym mhrif feysydd mathemateg, ystadegau ac ymchwil gweithredol. Mae’n annog dealltwriaeth o gysyniadau mathemategol haniaethol, dadleuon rhesymegol a rhesymu casgliadol, gyda phwyslais ar ddysgu annibynnol.

Mae fersiwn benodol hon o'r radd yn caniatáu i chi dreulio eich trydedd flwyddyn yn gwneud gwaith â thâl fel mathemategydd a/neu ystadegydd mewn sefydliad yn y Deyrnas Unedig neu yn Ewrop (gweler uchod).

Mae llawer o gynnwys ein cyrsiau ym mlwyddyn un yn debyg iawn, felly gallech newid i gwrs arall yn yr Ysgol, os ydych yn dymuno.

NODER: Yn ogystal, gallech astudio mewn prifysgol dramor rhwng eich ail a'ch trydedd flwyddyn.

Achrediadau

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Mathemateg

Mae ein graddau deallusol cyffrous wedi'u hachredu er mwyn cwrdd â gofynion addysgol enwebiad Mathemategydd Siartredig.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4811
 • MarkerFfordd Senghennydd, Caerdydd, CF24 4AG

Gofynion mynediad

AAB - ABB gan gynnwys A mewn Mathemateg. Sylwer, nid ydym yn derbyn Astudiaethau Cyffredinol. 

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

DD mewn BTEC ac A mewn Mathemateg Lefel Uwch.

36-34 pwynt neu 666-665 mewn 3 phwnc Lefel Uwch, i gynnwys 6 mewn Mathemateg lefel uwch neu 6 mewn dadansoddiadau dadansoddi. Bydd Ceisiadau a Dehongliadau Mathemateg Lefel Uwch yn cael eu hystyried fesul achos, ni fyddwn yn derbyn hyn fel safon mynediad.

Gallai cymwysterau eraill o'r DU gael eu derbyn, yn aml yn lle cymwysterau Safon Uwch, ond rhaid i ofynion pwnc gael eu bodloni. Os ydych chi'n cynnig cymwysterau na chyflawnir yn y DU, dylai ein harweiniad i gymwysterau cyfatebol eich galluogi i gyfrifo pa fath o gynnig rydych chi'n debygol o'i gael.

Cofiwch mai arweiniad cyffredinol yw hwn ac efallai bydd y gofynion mynediad ar gyfer rhai rhaglenni yn fanylach neu'n fwy penodol. Caiff hyn ei adlewyrchu yn y cynnig a gewch.

Mwy o wybodaeth am feini prawf derbyn ein Hysgolion, y cynllun gwarantu cynnig, newidiadau i raglenni a chyfieithu eich dogfennau.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Bydd angen cymhwyster TGAU Saesneg radd C neu radd 4 neu cymhwyster Iaith Saesneg cyfatebol.

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn. Os ydych chi'n destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro ar hyn o bryd a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau'ch astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu'ch cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad at gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid i symud, gan gynnwys y gallu i deithio i'r tu allan i'r DU neu i ymgymryd â lleoliad / astudiaethau y tu allan i Brifysgol Caerdydd
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2021/22)

Rydym yn aros am gadarnhad o'r ffioedd dysgu ar gyfer blwyddyn academaidd 2021/22. Ffioedd dysgu y flwyddyn flaenorol oedd £9,000.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2021/22)

Rydym yn aros am gadarnhad o'r ffioedd dysgu ar gyfer blwyddyn academaidd 2021/22.

Costau blynyddoedd rhyngosod

Yn ystod blwyddyn ryngosod, (e.e. blwyddyn mewn diwydiant, blwyddyn ar leoliad neu flwyddyn dramor), bydd y ffi yn is. Cewch fanylion llawn ar ein tudalennau ffioedd.

Costau ychwanegol

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

Mae hon yn radd pedair blwyddyn, lawn amser, gyda blwyddyn tri yn cael ei threulio yn gweithio yn y diwydiant. Mae'r cwrs yn cynnig cydbwysedd gofalus o fodiwlau craidd a modiwlau dewisol. 10 neu 20 credyd yw gwerth y modiwlau, a bydd angen i chi ennill 120 o gredydau bob blwyddyn. Bydd y modiwlau y byddwch yn eu dewis ym mlynyddoedd un a dau yn llywio'r dewisiadau fydd ar gael ar eich cyfer nes ymlaen.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2021/22. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2021

Blwyddyn un

Mae'r rhan fwyaf o'r modiwlau blwyddyn gyntaf yn rhai gorfodol, ond cewch ddewis un modiwl Mathemateg arall neu un o bwnc arall.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Elementary Differential EquationsMA100110 credydau
GeometryMA100410 credydau
Foundations of Mathematics IMA100520 credydau
Foundations of Mathematics IIMA100620 credydau
Linear Algebra IMA100810 credydau
Introduction to Probability TheoryMA150010 credydau
Statistical InferenceMA150110 credydau
Computing for MathematicsMA170110 credydau
Fundamental skills for University and BeyondMA190010 credydau

Blwyddyn dau

Mae rhagor o ddewis o fodiwlau dewisol yn yr ail flwyddyn a bydd y modiwlau a ddewiswch yn llywio’r dewisiadau sydd ar gael i chi ym mlwyddyn tri.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Operational ResearchMA026120 credydau
Complex AnalysisMA200310 credydau
Series and TransformsMA200410 credydau
Linear Algebra IIMA200820 credydau
Multivariable and Vector CalculusMA201020 credydau
Foundations of Probability and StatisticsMA250020 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Modelling with Differential EquationsMA023210 credydau
Real AnalysisMA200610 credydau
GroupsMA201310 credydau
Programming and StatisticsMA250110 credydau
Mathematical Investigations with PythonMA276010 credydau
Finance II: Investment ManagementMA280010 credydau
Problem SolvingMA290010 credydau

Blwyddyn tri: Blwyddyn Ryngosod

Mae blwyddyn tri yn cael ei threulio mewn gwaith cyflogedig, gan weithio fel mathemategydd a/neu ystadegydd mewn sefydliad yn y Deyrnas Unedig neu yn Ewrop. Cewch gefnogaeth i ymgeisio am leoliad, y gellir ei gyflawni ag amrywiaeth eang o ddarparwyr ar draws y diwydiant a’r llywodraeth, gan gynnwys llawer yn y gwasanaethau ariannol, y diwydiant fferyllol, a sefydliadau fel y Swyddfa Ystadegau Gwladol. Os ydych chi’n cwblhau’r cyfnod hyfforddiant proffesiynol gallwch gael eich ystyried ar gyfer dyfarniad Uwch Drwydded City and Guilds (LCGI).

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Industrial TrainingMA9999120 credydau

Blwyddyn pedwar

Mae cysylltiad agos rhwng y modiwlau sydd ar gael ym mlwyddyn pedwar a diddordebau ymchwil yr Ysgol. Nid oes unrhyw fodiwlau gorfodol ac mae gennych ddewisiadau eang. Yn ogystal â modiwlau a addysgir, cewch ddewis prosiect 10 credyd neu 20 credyd, gan roi'r cyfle i ddatblygu sgiliau cyfathrebu a chyflwyno, yn ogystal â dysgu sut i ddefnyddio eich sgiliau mathemategol mewn ymchwiliad o'ch dewis.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Cewch eich addysgu mewn darlithoedd, tiwtorialau i grwpiau bach, a dosbarthiadau trafod enghreifftiau. Cewch eich annog i ddysgu'n fwyfwy annibynnol drwy gydol y cwrs.

Ym mhob blwyddyn, defnyddir y dosbarthiadau i drafod cysyniadau damcaniaethol a thechnegau mathemategol hanfodol. Cewch eich annog i ddarllen rhagor y tu allan i'r dosbarthiadau yn yr amserlen, a myfyrio ar asesiadau ac adborth.

Blwyddyn 1

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

29%

Astudio annibynnol dan arweiniad

71%

Lleoliadau

0%

Blwyddyn 2

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

27%

Astudio annibynnol dan arweiniad

73%

Lleoliadau

0%

Blwyddyn 3

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

0%

Astudio annibynnol dan arweiniad

0%

Lleoliadau

100%

Blwyddyn 4

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

26%

Astudio annibynnol dan arweiniad

74%

Lleoliadau

0%

Sut y caf fy nghefnogi?

Ar ddechrau pob blwyddyn, byddwch yn cael arweiniad ynghylch nodau'r modiwlau, deilliannau dysgu, dulliau asesu, meysydd llafur modiwlau, a rhestrau darllen. Byddwn yn dyrannu tiwtor personol ar eich cyfer. Aelod staff academaidd fydd eich tiwtor, a bydd yn rhoi cymorth bugeiliol a chyngor academaidd i chi yn ystod eich cwrs.

Gallwch gysylltu â phob aelod o'r staff drwy ebost. Os oes gennych ymholiad penodol, bydd croeso i chi fynd i siarad â nhw neu bydd ganddynt system ar waith er mwyn trefnu amseroedd cyfarfod. Gall Swyddfa'r Ysgol ateb y rhan fwyaf o'r ymholiadau gweinyddol ar unwaith.

Yn ystod eich lleoliad ym mlwyddyn tri byddwch yn gweithio dan gyfarwyddyd Goruchwyliwr o ddydd i ddydd, sy’n aelod o’r sefydliad sy'n darparu'r lleoliad. Os ydych chi yn y Deyrnas Unedig, bydd staff y Brifysgol yn ymweld â chi (fel arfer ddwywaith neu dair gwaith yn ystod y flwyddyn), i weld sut mae lleoliad yn mynd.

Trwy’r wefan Dysgu Canolog byddwch yn gallu cyrchu deunydd amlgyfrwng perthnasol, cyflwyniadau, taflenni darlithoedd, llyfryddiaethau, dolenni pellach, ymarferiadau electronig a chylchoedd trafod. Bydd cyfleoedd i chi fyfyrio ar eich galluoedd a'ch perfformiad drwy'r modiwl 'Cynllunio Datblygiad Personol' ar Dysgu Canolog.

Mae’r Brifysgol yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau sy’n cynnwys y Gwasanaeth Gyrfaoedd, y Gwasanaeth Cwnsela, y Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia, y Gwasanaeth Cefnogi Myfyrwyr, llyfrgelloedd ardderchog a chanolfannau adnoddau.

Cewch ragor o gymorth dysgu hefyd drwy Wasanaeth Cefnogi Mathemateg cyffredinol y Brifysgol. Sesiynau hamddenol ac anffurfiol sydd ar gael bob dydd yw'r rhain. Gall myfyrwyr alw heibio i drafod unrhyw elfen o'u hastudiaethau gyda thiwtor naill ai mewn cyfarfod un i un, neu mewn grŵp bach.

Blwyddyn 1

Arholiadau ysgrifenedig

90%

Arholiadau ymarferol

5%

Gwaith cwrs

5%

Blwyddyn 2

Arholiadau ysgrifenedig

89%

Arholiadau ymarferol

0%

Gwaith cwrs

11%

Blwyddyn 3

Arholiadau ysgrifenedig

0%

Arholiadau ymarferol

10%

Gwaith cwrs

90%

Blwyddyn 4

Arholiadau ysgrifenedig

96%

Arholiadau ymarferol

0%

Gwaith cwrs

4%

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

Byddwch yn caffael ac yn datblygu amrywiaeth o sgiliau gwerthfawr, gan gynnwys rhai penodol i’r ddisgyblaeth a sgiliau cyflogadwyedd pwysig. Byddwch yn:

 • datblygu eich sgiliau cyfathrebu a'ch gallu i gyfathrebu Mathemateg ar ffurf ysgrifenedig ac ar lafar
 • datblygu sgiliau trefnu ac yn gallu rheoli eich hun yn dda.
 • gwella eich sgiliau cyfrifiadura, TG, adalw gwybodaeth a thrin data
 • datblygu eich gallu i feddwl mewn ffyrdd rhesymegol a dadansoddol wrth ystyried problemau mewn disgyblaethau eraill
 • dangos sgiliau gweithio mewn grŵp, rheoli amser a chyflwyno
 • dangos ymrwymiad i ddysgu gydol oes drwy ymgysylltu mewn proses o gynllunio datblygiad personol

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Mae sgiliau rhifiadol arbenigol a meddwl mewn ffyrdd rhesymegol a dadansoddol, yn rhinweddau y mae galw amdanynt ar draws amrywiaeth o yrfaoedd ysgogol a buddiol. Mae sector y gwasanaethau ariannol a sefydliadau fel Swyddfa'r Ystadegau Gwladol a’r Swyddfa Feteorolegol, ymhlith y rhai sydd wedi cyflogi graddedigion yr Ysgol Mathemateg.

Mae'r Ysgol Mathemateg hefyd yn cynnig Rhaglen Sgiliau Rheoli Gyrfa, cyflwyniadau gan gwmnïau yn yr Ysgol, cyflwyniadau gan fyfyrwyr sy'n dychwelyd o fyd gwaith, yn ogystal ag amrywiaeth o wobrau a noddir ar gyfer cyflawniad academaidd.

Gyrfaoedd graddedigion

 • Finance Manager
 • Lecturer
 • Risk Analyst
 • Statistician

Lleoliadau

Mae’r dewis o dreulio blwyddyn tri yn myd diwydiant yn ymestyn y radd BSc i bedair blynedd. Os byddwch yn penderfynu peidio â mynd ar leoliad dramor, bydd gennych ddau ddewis.  Gallwch newid i raglen tair blynedd BSc Mathemateg, neu raglen radd sy'n cynnwys blwyddyn dramor.  Bydd blwyddyn yn astudio dramor yn cadw hyd eich gradd BSc yn bedair blynedd.  Bydd y dewis hwn yn dibynnu ar eich perfformiad academaidd a phryd byddwch chi’n penderfynu newid rhaglenni.

Astudio yn Gymraeg

Mae hyd at 36% o'r cwrs hwn ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg. Cysylltwch â'r Tiwtor Derbyn am wybodaeth bellach.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2020
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein brifysgol fyd-eang
icon-contact

Cysylltwch

Cysylltwch â ni am gymorth ac unrhyw gwestiwn sydd gennych
icon-pen

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais am y cwrs hwn

Rhagor o wybodaeth