Ewch i’r prif gynnwys

Radiograffeg a Delweddu Diagnostig (BSc)

 • Côd UCAS: B823
 • Derbyniad nesaf: Medi 2021
 • Hyd: 3 blwyddyn
 • Modd (astudio): Amser llawn

Blwyddyn Mynediad

Pam astudio’r cwrs hwn

Our full time, three year diagnostic radiography and imaging programme is accredited by the Health and Care Professions Council and the Society and College of Radiographers, and the skills you obtain are transferable to all NHS organisations and are recognised overseas. This will help you to develop the skills necessary to become a qualified diagnostic radiographer who is proactive and responsive to the rapidly changing landscape of clinical radiography.

Diagnostic radiographers are key members of the healthcare team who work closely with doctors, and other healthcare professionals to provide personal and supportive care to people of all ages. They operate a wide range of imaging equipment available in modern medical practice including computed tomography, magnetic resonance imaging, diagnostic ultrasound and X-ray equipment.

As a diagnostic radiographer you will be responsible for providing comprehensive care for patients from new born children to the elderly, producing and interpreting images to be used in the diagnosis of injury and disease. By the end of the programme you will have a thorough knowledge of the professional and clinical aspects of diagnostic radiography, including the wide range of imaging technologies in use today.

People are at the heart of our practice and the development of skills to aid your care of individuals is a central focus of the programme.  The School provides an interdisciplinary environment, with opportunities for shared learning and inter-professional education. Therefore, opportunities to learn with and from other healthcare students, especially in respect of person-centred care will be part of the programme.

We offer an integrated mixture of university-based study and practice placements in the clinical setting.  We work collaboratively with NHS organisations across South and West Wales so that you are competitive in the employment market upon qualification. 

You will receive close academic support from experienced personal tutors and be taught and supported by experienced staff whilst sharing ideas within a close-knit class and you will also benefit from placements supported by experienced radiography clinical lecturers. A varied profile of placement experience undertaken at optimal times across the three years of the programme will allow you to integrate academic theory with practice and gain insight as to the wide-ranging employment opportunities available to you upon qualification.

You will have the opportunity to undertake an original research project representing the culmination of your three years of study.  The research study aims to equip you with the necessary skills for ongoing professional development and evidence-based practice.

The programme aims to produce diagnostic radiographers who:

 • Are responsible, adaptable, courageous and resilient with a focus on evidence-informed practice;
 • recognise the importance of knowledge, understanding and question their current and future professional practice;
 • are able to transfer knowledge and skills across different learning environments with people at the heart of their practice while working within a moral and ethical framework. 

Nodweddion nodedig

Mae nodweddion unigryw’r cwrs yn cynnwys:

 • dilysu gan Fwrdd Radiograffeg Cyngor y Proffesiynau Iechyd a Gofal a Chymdeithas a Choleg y Radiograffyddion;
 • treulio llawer o'r cwrs – dros 1,700 o oriau – ar leoliadau clinigol ledled Cymru a thu hwnt, gan ddefnyddio eich sgiliau ochr yn ochr â gweithwyr proffesiynol wrth eu gwaith.
 • fel rhan o'r lleoliad clinigol dewisol yn yr ail flwyddyn a’r flwyddyn olaf, byddwch yn cael y cyfle i drefnu lleoliadau clinigol mewn adran radioleg, efallai dramor;
 • Mae'r Ysgol yn cynnig cyrsiau cyn-gofrestru a gydnabyddir gan Gyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal y DU ym meysydd therapi galwedigaethol, ymarfer gofal llawdriniaethol, ffisiotherapi, radiograffeg a delweddu diagnostig, a radiotherapi ac oncoleg. Mae hefyd yn cynnig cyrsiau cyn-gofrestru mewn nyrsio a bydwreigiaeth. Mae hyn oll yn cyfrannu at amgylchedd rhyngddisgyblaethol bywiog lle ceir cyfleoedd i ddysgu ar y cyd ac addysg ryngbroffesiynol na all llawer o sefydliadau eraill eu cynnig;
 • Telir y ffioedd ar gyfer myfyrwyr o'r DU a'r Undeb Ewropeaidd gan Lywodraeth Cymru – sy'n comisiynu tua 72 o Radiograffyddion Diagnostig dan hyfforddiant bob blwyddyn;
 • yn ystod yr elfen a addysgir o’r cwrs, byddwch chi’n cwblhau'r cyrsiau gorfodol, ardystiedig canlynol:
  • pasbort Cario a Chludo Cymru Gyfan
  • Dadebru'r Galon a'r Ysgyfaint

Achrediadau

Ble byddwch yn astudio

Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

Dyluniwyd ein cyrsiau er mwyn eich darparu gyda'r wybodaeth a'r profiad y bydd angen arnoch er mwyn dechrau dilyn gyrfa goal iechyd proffesiynol.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44(0) 29 2068 7538
 • MarkerYsbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN

Gofynion mynediad

BBB-BBC to include at least one science from Biology, Chemistry, or Physics. Additional Requirements

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

DDM in BTEC Level 3 Extended Diploma in Applied Science or Medical Science. Other BTECs may be considered.

IB Diploma 31-30 or 655 at HL to include 5 in HL Biology, Chemistry, or Physics.

Gallai cymwysterau eraill o'r DU gael eu derbyn, yn aml yn lle cymwysterau Safon Uwch, ond rhaid i ofynion pwnc gael eu bodloni. Os ydych chi'n cynnig cymwysterau na chyflawnir yn y DU, dylai ein harweiniad i gymwysterau cyfatebol eich galluogi i gyfrifo pa fath o gynnig rydych chi'n debygol o'i gael.

Cofiwch mai arweiniad cyffredinol yw hwn ac efallai bydd y gofynion mynediad ar gyfer rhai rhaglenni yn fanylach neu'n fwy penodol. Caiff hyn ei adlewyrchu yn y cynnig a gewch.

Mwy o wybodaeth am feini prawf derbyn ein Hysgolion, y cynllun gwarantu cynnig, newidiadau i raglenni a chyfieithu eich dogfennau.

GCSE

Gradd B neu radd 6 mewn TGAU Saesneg Iaith.

IELTS (academic)

O leiaf 7.0 yn gyffredinol, gydag o leiaf 6.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 100 yn gyffredinol, gydag o leiaf 22 ym mhob is-sgil.

PTE Academic

O leiaf 70 yn gyffredinol gydag o leiaf 62 ar gyfer yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Four GCSEs grade C/4 including two sciences (double award/combined science or two from Biology, Chemistry, Maths, or Physics)

If you are successful in both academic and non-academic assessment you may be invited to attend a multiple mini interview.

It is essential that before commencing any of our undergraduate healthcare programmes, you must have obtained a satisfactory Disclosure and Barring Service (DBS) check.

In addition, before enrolling on your programme, you will be required to complete an Occupational Health Questionnaire, attend any subsequent appointment(s), and receive all of the necessary vaccinations to undertake clinical placements safely.

Bydd gofyn i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) a yw'ch cais yn llwyddiannus. Os ydych chi'n gwneud cais o rai gwledydd dramor, efallai y bydd angen Tystysgrif Ymddygiad Da. Os oes gennych euogfarn droseddol berthnasol, bydd hyn yn cael ei nodi yn y gwiriad a gallai effeithio ar eich gallu i gofrestru ar y cwrs. Dylai ymgeiswyr sydd ar y rhestr wahardd fod yn ymwybodol bod gwneud cais i'r cwrs hwn yn debygol o gael ei ystyried yn drosedd.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2021/22)

Mae bwrsariaeth lawn gan y GIG ar gael ar gyfer y rhaglen hon. Mae’n cynnwys ffioedd dysgu a bwrsariaeth nad yw’n ad-daladwy ar gyfer costau byw, ac mae ar gael i ymgeiswyr 'r DU. Mae manylion llawn, gan gynnwys gwybodaeth i ymgeiswyr o'r UE, ar gael ar ein tudalennau ynghylch cyllid GIG.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2021/22)

Mae lleoliad GIG yn rhan angenrheidiol o'r cwrs hwn. Mae'r GIG yn trefnu lleoliadau sydd ar gael i fyfyrwyr sy'n gymwys i dalu ffioedd DU/UE yn unig. Felly, nid yw'r cwrs hwn ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol.

Costau ychwanegol

To support your learning of anatomy, students will be able to hire a life sized set of artificial bones modelled on human ones in a lockable storage box for the first year of the programme. Skeletons will be hired between a pair of students at a cost of £30 per skeleton.

Applicants are required to meet the costs of obtaining an enhanced Disclosure and Barring Service (DBS) Certificate

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

Nid oes angen unrhyw offer penodol.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

The programme is modular in format and each level of study consists of academic and clinical modules.  Each academic level consists of 120 credits with the final degree requiring successful completion of 360 credits. Level 4 (year 1) & 5 (year 2) have 4 x 30 credit modules with Level 6 having 2 x 30 credit, 1 x 20 credit and 1 x 40 credit module.  Only levels 5 & 6 contribute to the overall award classification.  Students are required to achieve each level of study in order to progress to the next level.

Each academic year consists of both academic and clinical blocks which vary depending on the level of study. Student attendance at all sessions is mandatory for both academic and clinical blocks.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2021/22. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2021

Blwyddyn un

Yn y flwyddyn gyntaf, cewch eich cyflwyno i wyddoniaeth ymddygiadol, delweddu ac ymbelydredd, a radiograffeg ddiagnostig ar waith. Byddwch ar leoliadau clinigol estynedig, a bydd asesiadau’n cynnwys gwaith cwrs, arholiadau a chymhwysedd clinigol.

Mae’r modiwlau a addysgir ym mlwyddyn un yn 120 o gredydau at ei gilydd. Mae pob un yn graidd (gorfodol).

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Professional Practice and Patient Care in RadiographyHC122330 credydau
Imaging TechnologyHC122430 credydau
Practice of ImagingHC122530 credydau
Clinical 1HC122630 credydau

Blwyddyn dau

Yn yr ail flwyddyn, byddwch yn parhau â’ch addysg ar agweddau proffesiynol a chlinigol radiograffeg ddiagnostig. Cewch eich cyflwyno i ystod eang o dechnolegau delweddu a ddefnyddir heddiw, ac yn dysgu egwyddorion sylfaenol gwaith ymchwil a dadansoddi data.

Mae’r modiwlau a addysgir ym mlwyddyn dau yn 120 o gredydau at ei gilydd. Mae pob un yn graidd (gorfodol).

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Imaging Modalities and ResearchHC222530 credydau
Enhanced Radiographic Practice 1HC222630 credydau
Radiological Systems Anatomy & ImagingHC222730 credydau
Clinical Practice 2HC222830 credydau

Blwyddyn tri

Yn y drydedd flwyddyn, byddwch yn cynnal prosiect ymchwil ac yn cwblhau eich addysg radiograffeg broffesiynol a chlinigol. Yn ogystal â'r asesiadau clinigol ac academaidd arferol, bydd eich gwaith prosiect yn cyfrannu at ddyfarniad eich gradd derfynol.

Mae’r modiwlau a addysgir ym mlwyddyn tri yn rhoi cyfanswm o 120 o gredydau. Mae pob un yn graidd (gorfodol).

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Enhanced Practice 2HC330120 credydau
Complex Care in RadiographyHC330230 credydau
ResearchHC330330 credydau
Clinical 3HC330440 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

The programme has been designed to focus on the integrated relationship between all of the subjects and topics with a key focus on application of theory to the practice of diagnostic radiography in all modules.

Due to the practical nature of diagnostic radiography, the programme has been structured with an almost 50/50 split of academic time to clinical experience over the 3 years, to enable the practical integration of theory to clinical practice.

Diverse learning and teaching methods are used throughout to reflect module content, students' developing knowledge and growing expertise. All modules have a formalised teaching and learning structure which employ a range of formal lectures, tutorials, workshops and practical skills sessions. There will be a focus on both guided and self-directed study to enable development of a student centred approach to learning.

Practical workshops utilising both the Radiography Imaging suite and imaging simulation software will help you to develop skills and consolidate your learning.

Resources will be available online and during lectures and tutorials to help you and you will be actively encouraged to seek evidence from literature to help support and inform your ideas. 

Opportunities to hear directly from service users and carers will be provided throughout your study to enable you to understand experiences from the perspective of those that have a personal insight.  This will help to develop your professional practice.

In keeping with the professional clinical environment, great emphasis is placed on working in a multi-disciplinary team. There are opportunities embedded in all 3 years for shared and inter-professional education and you will have the opportunity to engage with students from a range of other healthcare disciplines.

This programme offers elements of provision through the medium of Welsh if you are Welsh speaking.  You will have the opportunity to have a Welsh speaking personal tutor and have your personal tutor meetings conducted through the medium of Welsh.  You can request Welsh speaking clinical placements and you will also be able to submit coursework and have feedback and submit summative assignments in Welsh.  

Sut y caf fy nghefnogi?

You will be assigned a personal tutor throughout your studies who you will have regular meetings with. They will provide pastoral support and academic guidance throughout the programme. In addition, you will be assigned an academic supervisor who will support you in the development of your research project.

On placement you will be supported by departmental clinical staff, practice educators and clinical lecturers. 

Additional support will be provided by the Student Support centre for advice and guidance, financial, counselling and well-being, disability and international student support. Further support can be accessed via the Student Advice service at Student Union for independent advice on university procedures and advocacy while the Skills Development Service and the library can offer guidance and tuition for all aspects of academic and skills development.

You will be allocated an academic supervisor to guide and advise you when undertaking your research study.

You will have access through the Learning Central Virtual Learning Environment to relevant multimedia material including presentations, lecture handouts, lecture capture recordings of lectures, bibliographies, further links, electronic exercises and discussion forums. The virtual learning environment which is accessible via desktop and mobile devices, allowing you to access electronic resources from anywhere. Dedicated computer labs, student study rooms, campus-wide Wi-Fi networks, printing facilities and a dedicated Healthcare library are available year-round. Staff are available onsite to assist you and provide support and advice.
You will have individual access to dedicated diagnostic imaging simulation software, available on any windows based device, which enables you to practice and undertake self or tutor directed learning tasks, as often as required for your own learning needs, in either your own or self-study time.  

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

Knowledge & Understanding:

 • Apply the core knowledge and skills associated with the safe and effective practice of diagnostic radiography and imaging with due regard to the ethical, social, political and legal aspects of care.
 • Critically apply core knowledge and skills to autonomous radiographic practice as defined by the HCPC Standards of Proficiency (Radiographers) (2013). 

Intellectual Skills:

 • Systematically evaluate research evidence including healthcare guidelines and integrate with individuals’ needs and personal/professional experience to provide effective management in line with clinical guidelines and evidence of best practice
 • Contribute positively to the development of ethical research within the healthcare setting with ability to evaluate research questions, methodologies and research findings and integrate into professional practice.

Professional Practical Skills:

 • Undertake practitioner, operator and referrer roles within IR(ME)R (2017 or subsequent amendments) as required within professional practice.
 • Practice as an autonomous professional exercising own professional judgements within the scope of practice in accordance with the HCPC Standards of Conduct, Performance and Ethics (2016) and Proficiency (2013).
 • Understand the impact of culture, equality and diversity on practice and ensure the provision of patient centred care in a non-discriminatory manner.
 • Work effectively with all members of the Radiology team (Inter-professional) as well as other healthcare professionals (cross-professional boundaries).
 • Apply for registration as a Diagnostic Radiographer with the HCPC.

Transferable/Key Skills:

 • Demonstrate a wide range of highly developed and effective communication skills, including verbal, visual and written, using a critical approach to adapt these skills to ensure a collaborative approach to giving and receiving of information to a diverse range of audiences.
 • Apply critical thinking and reasoning skills in the application of professional activities.
 • In conjunction with HCPC requirements, take responsibility for own lifelong learning within a Continuing Professional Development (CPD) framework.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Aeth 95% o fyfyrwyr a raddiodd â BSc mewn Radiograffeg Ddiagnostig i waith a/neu astudiaeth bellach chwe mis ar ôl graddio (UNISTATS).

Yn Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd, roedd 97% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a/neu astudiaethau pellach chwe mis ar ôl graddio Mae ein cyrsiau’n cynnig cryn dipyn o amser ar gyfleoedd dysgu ymarferol sy'n helpu i ddatblygu hyder, galluoedd a chyflogadwyedd fel gweithiwr proffesiynol gofal iechyd.

Ymhlith y cyflogwyr posibl mae: amrywiol Fyrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau GIG, Gwasanaethau Iechyd Cymunedol, adrannau gwasanaethau cymdeithasol llywodraeth leol, gwasanaethau iechyd rhyngwladol, sefydliadau addysg uwch a sefydliadau fel Age Concern a thîm rygbi Gleision Caerdydd.

Ymhlith y cyrchfannau gyrfa mae: uwch-ymarferydd nyrsio, ymwelydd iechyd, darlithydd, bydwraig, nyrs, ymarferydd adran lawdriniaeth, therapydd galwedigaethol, ffisiotherapydd, radiograffydd, nyrs ymchwil a rheolwr ward.

*Mae'r ystadegau am gyrchfannau graddedigion yn seiliedig ar ddata Cyrchfannau'r Rhai sy'n Gadael Addysg Uwch 2013/14 HESA.

Gyrfaoedd graddedigion

 • Occupational Therapist
 • Physiotherapist
 • Diagnostic Radiographer
 • Therapeutic Radiographer
 • Operating Department Practitioner

Lleoliadau

Students will undertake required clinical placement learning in all three academic years with a minimum number of 1460 attendance hours required by all students, which will be monitored through your clinical professionalism records. Clinical placements will be undertaken in a minimum of 3 organisations throughout South and West Wales. Placement lengths vary depending on the level of study and allows students sufficient opportunity to develop the required skills but also provides some flexibility should they need to pay back hours.

In years 2 and 3 of the programme, students will have the opportunity, should they wish, to undertake elective placements abroad, to develop their knowledge and understanding of radiographic practice internationally.  These placements are negotiated and arranged by the individual student with help and advice provided by relevant university staff. All placements will be subject to the University’s Placement Risk Assessment processes.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2020
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein brifysgol fyd-eang
icon-contact

Cysylltwch

Cysylltwch â ni am gymorth ac unrhyw gwestiwn sydd gennych
icon-pen

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais am y cwrs hwn

Rhagor o wybodaeth