Ewch i’r prif gynnwys

Nyrsio Oedolion (BN)

 • Côd UCAS: B740
 • Derbyniad nesaf: Medi 2021
 • Hyd: 3 blwyddyn
 • Modd (astudio): Amser llawn

Blwyddyn Mynediad

Pam astudio’r cwrs hwn

Nod y radd hon yw eich paratoi ar gyfer bywyd gwaith gwerth chweil fel nyrs gofrestredig hyderus a gwybodus. Drwy ymgysylltu'n llawn â'r radd hon, byddwch yn meithrin galluoedd, sgiliau a chymwyseddau hanfodol er mwyn darparu gofal nyrsio o'r radd flaenaf mewn amgylchedd sy'n newid yn gyflym.

O'r cychwyn cyntaf, byddwch yn arbenigo mewn nyrsio oedolion. Fodd bynnag, mae'r modd integredig y caiff eich cwrs ei addysgu yn golygu y byddwch yn dysgu gyda'r rhai sy'n astudio nyrsio plant a nyrsio iechyd meddwl. Bydd rhannu syniadau rhwng disgyblaethau yn ehangu eich safbwyntiau ynghylch gofal iechyd ac yn eich helpu i ganolbwyntio'n well ar eich maes eich hun.

Cewch eich addysgu gan ddarlithwyr brwdfrydig a gwybodus ym maes nyrsio oedolion, a chewch y cyfle i weithio mewn ysbytai a chartrefi.

Drwy gwblhau'r radd hon, byddwch yn gymwys i gofrestru gyda'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC) fel Nyrs Oedolion. Ar ôl ennill y cymhwyster hwn, cewch weithio mewn amrywiaeth o leoliadau gofal iechyd yn y Deyrnas Unedig a thramor.

Bydd y rhaglen BN (Anrh.) yn sicrhau eich bod yn bodloni'r gofynion theori ac ymarfer yn y pedwar maes cyffredinol a osodwyd gan y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (2010):

 1. Gwerthoedd proffesiynol.
 2. Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol.
 3. Ymarfer nyrsio a gwneud penderfyniadau.
 4. Arwain, rheoli a sgiliau gweithio mewn tîm.

a chlystyrau'r Sgiliau Hanfodol a bennwyd gan y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (2010);

 1. Gofal, tosturi a chyfathrebu.
 2. Trefnu gofal.
 3. Heintiau, atal a rheoli.
 4. Rheoli maeth a hylif.
 5. Rheoli meddyginiaethau.

I gyflawni'r gofynion hyn, mae pob elfen o'r rhaglen yn orfodol. 

Wrth astudio'r cwrs, bydd yn ofynnol i chi ddangos eich bod yn bodloni gofynion y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth o safbwynt iechyd da a chymeriad, ac addasrwydd i ymarfer. Cyflawnir hyn drwy ddarparu tystysgrif foddhaol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS). Rhaid i bob ymgeisydd gael canlyniad boddhaol mewn prawf sgrinio iechyd cyn ymrestru ar y cwrs. Adran Iechyd Galwedigaethol y Brifysgol sy'n cynnal y prawf hwn yn annibynnol. Cewch arweiniad llawn ynghylch hyn pan fyddwch yn cyflwyno cais.

MYFYRWYR RHYNGWLADOL: Yn anffodus, ni all y cwrs hwn dderbyn ceisiadau gan ymgeiswyr statws ffioedd rhyngwladol oherwydd ei gysylltiad â'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) a'r cyfyngiadau ar arian a lleoliadau clinigol.

Nodweddion nodedig

Yn ystod yr ail flwyddyn, cewch fanteisio ar gyfle i ddysgu ymarfer mewn amgylchedd gwahanol, naill ai yn y DU neu dramor. Bydd cyfleoedd dysgu ymarfer yn bodloni gofynion a chanllawiau fel y'i diffinnir gan y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (2010) er mwyn cadw'n ddiogel, gan eich galluogi i ddewis lleoliad gwaith mewn amgylchedd dysgu iechyd neu ofal cymdeithasol.

Mae labordai sgiliau â chyfarpar llawn yn ein Hystafell Efelychu Clinigol yn ein galluogi i gynnal efelychiadau realistig o ward, cymuned, cartref ac achosion brys. Mae'r efelychiadau hynod realistig yn golygu y gallwch ymarfer a datblygu sgiliau hanfodol yn ddiogel, yn ogystal â chynyddu eich hyder a'ch arbenigedd.

Mae'r Ysgol yn cynnig cyrsiau cyn-cofrestru a gydnabyddir gan Gyngor Proffesiynau Gofal ac Iechyd y DU ym meysydd therapi galwedigaethol, ymarfer gofal llawdriniaethol, ffisiotherapi, radiograffeg ddiagnostig a delweddu, a radiotherapi ac oncoleg. Mae hefyd yn cynnig cyrsiau cyn-cofrestru mewn nyrsio a bydwreigiaeth. Mae hyn oll yn cyfrannu at amgylchedd rhyngddisgyblaethol bywiog lle ceir cyfleoedd i ddysgu ar y cyd ac addysg ryngbroffesiynol na all llawer o sefydliadau eraill eu cynnig.

Achrediadau

Ble byddwch yn astudio

Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

Dyluniwyd ein cyrsiau er mwyn eich darparu gyda'r wybodaeth a'r profiad y bydd angen arnoch er mwyn dechrau dilyn gyrfa goal iechyd proffesiynol.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44(0) 29 2068 7538
 • MarkerYsbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN

Gofynion mynediad

BBB mewn Lefel A. Ni fydd angen i chi ennill y graddau hyn mewn unrhyw bynciau penodol ond nid ydym yn derbyn Astudiaethau Cyffredinol. Bydd ymgeiswyr sy'n gwneud gwyddoniaeth Lefel A ble cofnodir cymeradwyaeth ymarferol ar wahan angen pasio'r elfen yma. 

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

Dylai’r Diploma Cenedlaethol mewn Astudiaethau Iechyd gael ei basio gydag o leiaf DDM fel y dyfarniad terfynol. Dylai’r BTEC yn y Blynyddoedd Cynnar gael ei basio gyda DDD fel y dyfarniad terfynol. Gellir ystyried Diplomâu Cenedlaethol BTEC perthnasol eraill.

28 pwynt. Cysylltwch â’r Ysgol i gael manylion.

Gallai cymwysterau eraill o'r DU gael eu derbyn, yn aml yn lle cymwysterau Safon Uwch, ond rhaid i ofynion pwnc gael eu bodloni. Os ydych chi'n cynnig cymwysterau na chyflawnir yn y DU, dylai ein harweiniad i gymwysterau cyfatebol eich galluogi i gyfrifo pa fath o gynnig rydych chi'n debygol o'i gael.

Cofiwch mai arweiniad cyffredinol yw hwn ac efallai bydd y gofynion mynediad ar gyfer rhai rhaglenni yn fanylach neu'n fwy penodol. Caiff hyn ei adlewyrchu yn y cynnig a gewch.

Mwy o wybodaeth am feini prawf derbyn ein Hysgolion, y cynllun gwarantu cynnig, newidiadau i raglenni a chyfieithu eich dogfennau.

GCSE

Gradd B neu radd 6 mewn TGAU Saesneg Iaith.

IELTS (academic)

O leiaf 7.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 6.5 ar gyfer ysgrifennu ac o leiaf 7.0 yn yr holl is-sgiliau eraill.

TOEFL iBT

O leiaf 100 gydag o leiaf 22 ar gyfer ysgrifennu a 25 ar gyfer yr holl is-sgiliau eraill.

PTE Academic

O leiaf 70 yn gyffredinol gydag o leiaf 62 ar gyfer ysgrifennu ac o leiaf 70 ar gyfer yr holl sgiliau cyfathrebu eraill.

Trinity ISE II/III

III: o leiaf Teilyngdod ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Bydd angen pum TGAU graddau A-C neu radd 8-4 arnoch gan gynnwys Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth. Os byddwch yn llwyddiannus yn yr asesiad academaidd ac anacademaidd, cewch eich gwahodd i gyfres o gyfweliadau bychain hefyd.

Bydd gofyn i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) a yw'ch cais yn llwyddiannus. Os ydych chi'n gwneud cais o rai gwledydd dramor, efallai y bydd angen Tystysgrif Ymddygiad Da. Os oes gennych euogfarn droseddol berthnasol, bydd hyn yn cael ei nodi yn y gwiriad a gallai effeithio ar eich gallu i gofrestru ar y cwrs. Dylai ymgeiswyr sydd ar y rhestr wahardd fod yn ymwybodol bod gwneud cais i'r cwrs hwn yn debygol o gael ei ystyried yn drosedd.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2021/22)

Mae bwrsariaeth lawn gan y GIG ar gael ar gyfer y rhaglen hon. Mae’n cynnwys ffioedd dysgu a bwrsariaeth nad yw’n ad-daladwy ar gyfer costau byw, ac mae ar gael i ymgeiswyr 'r DU. Mae manylion llawn, gan gynnwys gwybodaeth i ymgeiswyr o'r UE, ar gael ar ein tudalennau ynghylch cyllid GIG.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2021/22)

Mae lleoliad GIG yn rhan angenrheidiol o'r cwrs hwn. Mae'r GIG yn trefnu lleoliadau sydd ar gael i fyfyrwyr sy'n gymwys i dalu ffioedd DU/UE yn unig. Felly, nid yw'r cwrs hwn ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol.

Costau ychwanegol

Mae angen i fyfyrwyr dalu’r costau ar gyfer cael Tystysgrif Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS)

Cynghorir ymgeiswyr er y gallwch hawlio ad-daliad ar gyfer rhai o’r costau wrth i chi fynychu lleoliadau ymarfer, bydd angen i chi dalu am y costau cychwynnol i gael ad-daliad yn hwyrach. Gall hyn gynnwys costau llety a theithio (os ydynt yn fwy na’ch costau teithio dyddiol arferol i’ch safle Prifysgol.)

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

Ni fydd angen unrhyw offer penodol.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

Rydym yn gweithio gyda'n myfyrwyr ar hyn o bryd yn diweddaru ac yn gwella cynnwys y cwrs hwn. Mae’r wybodaeth isod yn adlewyrchu'r cwricwlwm presennol a fydd yn newid yn ôl pob tebyg. Disgwylir i ni fod wedi gorffen adolygu'r cwrs erbyn mis Awst 2021. Bydd y dudalen hon wedi'i diweddaru erbyn mis Hydref 2021 i ddangos y newidiadau.

Mae ein rhaglen tair blynedd yn cynnwys chwe semester. Ceir 40 wythnos o weithgarwch wedi'i drefnu. Bob blwyddyn, bydd 50% ohoni'n theori a 50% yn ymarfer clinigol, sy'n dod i gyfanswm o 360 o gredydau. Mae'r rhaglen nyrsio yn paratoi nyrsys i ymarfer ym meysydd Nyrsio Oedolion, Nyrsio Plant, neu Nyrsio Iechyd Meddwl.  Mae'n bodloni'r rheoliadau academaidd a phroffesiynol sy'n ofynnol i allu cofrestru fel nyrs lefel gyntaf yn rhan 1 cofrestr broffesiynol y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth.

Mae'r rhaglen a gynigiwyd sy'n seiliedig ar werth wedi'i datblygu fel cwricwlwm troellog ar sail model adeiladol gyda chwe thema allweddol (wedi'u llywio gan feysydd y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth). Dyma'r chwe thema:

 • Iechyd y Cyhoedd
 • Gofal Sylfaenol
 • Gofal Cymhleth
 • Ymarfer Proffesiynol
 • Arwain a Rheoli
 • Ymarfer Seiliedig ar Dystiolaeth

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2021/22. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2021

Blwyddyn un

Ceir pedwar modiwl gorfodol ym mlwyddyn un a dau leoliad ymarfer clinigol. Caiff y modiwlau eu cyflwyno naill ai yn ystod un neu ddau semester bob blwyddyn.

Blwyddyn dau

Ceir pum modiwl gorfodol ym mlwyddyn dau a thri lleoliad ymarfer clinigol. Caiff y modiwlau eu cyflwyno naill ai yn ystod un neu ddau semester bob blwyddyn.

Blwyddyn tri

Ceir pedwar modiwl gorfodol ym mlwyddyn tri a dau leoliad ymarfer clinigol. Caiff y modiwlau eu cyflwyno naill ai yn ystod un neu ddau semester bob blwyddyn. Cynigir y cyfle olaf i ddysgu ymarfer ar y rhaglen yn wythnos 14. Dyma pryd y bydd mentor cymeradwyo yn dod i benderfyniad ynghylch p'un a yw'r myfyrwyr ydynt wedi cyflawni'r cymwyseddau gofynnol yn ddiogel ac yn effeithiol i allu ymuno â chofrestr y Coleg Nyrsio a Bydwreigiaeth.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Mae Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd yn ymrwymedig i ddatblygu gwybodaeth nyrsio a bydwreigiaeth sy'n mynd i wella deilliannau iechyd a gofal iechyd cleifion yn uniongyrchol. Mae addysgu o'r radd flaenaf yn dibynnu ar arbenigedd academaidd a chlinigol y darlithwyr a'r clinigwyr ymweliadol.

Bydd darlithoedd, tiwtorialau, gweithdai, efelychiadau, trafodaethau arddull seminar, trafodaethau ar-lein, cyflwyniadau a gwaith grŵp penodol i gyd yn rhan o'ch gradd.

Mae addysgu a dysgu yn seiliedig ar dair prif egwyddor:

 • dysgu cyfunol ar draws y cwricwlwm;
 • profiadau dysgu bywiog i ddatblygu diwylliant o ddysgu annibynnol;
 • dysgu rhyngbroffesiynol sy'n meithrin gweithio fel tîm a dealltwriaeth rhwng meysydd ymarfer.

Er bod y radd yn ymwneud ag un maes yn benodol o'r dechrau, cewch gyfleoedd i ddysgu ochr yn ochr â myfyrwyr sy'n astudio Iechyd Meddwl a Nyrsio Plant. Mae hyn yn eich helpu i osod eich maes penodol yng nghyd-destun gofal ehangach a mwy cymhleth. Dysgu a rennir yw un o brif nodweddion y cwrs ym mlynyddoedd un a dau. Ym mlwyddyn tri, byddwch yn canolbwyntio'n bennaf ar un maes yn benodol wrth baratoi i gymhwyso yn eich maes dewisol.

Mae theori ac ymarfer yn ddwy elfen allweddol o'r rhaglen, ac maent yn cyd-redeg drwy gydol y cwrs er mwyn annog sgiliau trosglwyddadwy hyblyg. Mae pob un o'r 13 modiwl gorfodol a addysgir yn cynnig dull cyfunol a hyblyg.

Blwyddyn 1

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

34%

Astudio annibynnol dan arweiniad

16%

Lleoliadau

50%

Blwyddyn 2

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

34%

Astudio annibynnol dan arweiniad

16%

Lleoliadau

50%

Blwyddyn 3

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

32%

Astudio annibynnol dan arweiniad

18%

Lleoliadau

50%

Sut y caf fy nghefnogi?

Byddwch yn cwrdd â'ch tiwtor personol yn rheolaidd. Bydd eich tiwtor yn cynnig cymorth bugeiliol ac arweiniad academaidd drwy gydol y rhaglen. Ar ben hynny, caiff goruchwyliwr academaidd ei neilltuo ar eich cyfer ym mlwyddyn 3 y rhaglen i'ch cefnogi wrth i chi ddatblygu eich traethawd hir.

Mae ein hamgylchedd dysgu rhithwir o fewn cyrraedd drwy ddyfeisiau bwrdd gwaith a symudol, sy'n eich galluogi i gael mynediad at adnoddau electronig o unrhyw le. Mae labordai cyfrifiadurol pwrpasol, ystafelloedd astudio i fyfyrwyr, rhwydweithiau WiFi ledled y campws, cyfleusterau argraffu a llyfrgell gofal iechyd bwrpasol ar gael drwy gydol y flwyddyn. Mae staff ar gael ar y safle i gynorthwyo myfyrwyr a rhoi cymorth a chyngor.

Yn ddiweddar, mae Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd wedi buddsoddi mewn cyfleusterau ac offer newydd, gan gynnwys Ystafell Efelychu Clinigol, i geisio darparu'r dechnoleg orau a chyfleusterau modern ar eich cyfer.

Trwy’r wefan Dysgu Canolog byddwch yn gallu cyrchu deunydd amlgyfrwng perthnasol, cyflwyniadau, taflenni darlithoedd, llyfryddiaethau, dolenni pellach, ymarferiadau electronig a chylchoedd trafod.

Mae’r Brifysgol yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau sy’n cynnwys y Gwasanaeth Gyrfaoedd, y Gwasanaeth Cwnsela, y Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia, y Gwasanaeth Cymorth i Fyfyrwyr, a llyfrgelloedd a chanolfannau adnoddau ardderchog.

Adborth

Byddwn yn darparu adborth i chi ar eich gwaith mewn sawl fformat. Bydd y rhain yn cynnwys rhoi adborth llafar yn ystod sesiynau tiwtorial, adborth ysgrifenedig drwy fforymau trafod modiwlau ar-lein, ac adborth ysgrifenedig electronig am waith cwrs a asesir drwy GradeMark. Cewch adborth ysgrifenedig crynodol mewn cysylltiad ag arholiadau a gallwch drafod eich perfformiad cyffredinol gyda'ch tiwtor personol.  Yn ystod lleoliadau clinigol, bydd mentoriaid/athrawon clinigol yn cefnogi eich cynnydd drwy roi adborth llafar ac ysgrifenedig am eich cymhwysedd clinigol

Blwyddyn 1

Arholiadau ysgrifenedig

0%

Arholiadau ymarferol

25%

Gwaith cwrs

75%

Blwyddyn 2

Arholiadau ysgrifenedig

17%

Arholiadau ymarferol

17%

Gwaith cwrs

67%

Blwyddyn 3

Arholiadau ysgrifenedig

0%

Arholiadau ymarferol

33%

Gwaith cwrs

67%

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

Drwy ymgysylltu’n llawn â’r cwrs hwn, byddwch yn caffael ac yn datblygu amrywiaeth o sgiliau gwerthfawr, gan gynnwys rhai sy’n benodol i’r ddisgyblaeth yn ogystal â ‘sgiliau cyflogadwyedd’ mwy cyffredinol.

Byddwch yn datblygu ymagwedd broffesiynol tuag at gyfathrebu a sgiliau rhyngbersonol, gweithio mewn partneriaeth a chyfrifoldeb dros ddatblygiad proffesiynol.

Dylai sgiliau penodol gynnwys y gallu i gasglu, dadansoddi a dehongli ystod o ddata meintiol ac ansoddol, a defnyddio'r dystiolaeth mewn ymarfer nyrsio.

Dylech hefyd ddatblygu eich sgiliau i allu gweithio'n annibynnol, datrys problemau a gwneud penderfyniadau gwybodus yn fedrus.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Aeth 98% o fyfyrwyr sy'n graddio â BN mewn Nyrsio Oedolion i waith a/neu astudiaeth bellach chwe mis ar ôl graddio (UNISTATS).

Mae nyrsio oedolion yn yrfa heriol a gwerth chweil. Mae deallusrwydd ac ymrwymiad, sgiliau rhyngbersonol, tosturi, hiwmor, a llawer o amynedd a dealltwriaeth ymysg y rhinweddau y bydd arnoch eu hangen. Ychydig iawn o broffesiynau o'r fath sy'n gallu cynnig y cyfle cynhenid i wneud gwahaniaeth go iawn ym mywydau pobl. Ar ôl ennill y cymhwyster hwn, mae'n bosibl gweithio mewn amrywiaeth o leoliadau gofal iechyd yn y Deyrnas Unedig a thramor.

Mae nyrsio oedolion yn cynnig rhagolygon gyrfaol ardderchog. Mae graddedigion yn cael swyddi byrddau iechyd ac Ymddiriedolaethau'r GIG, gwasanaethau iechyd rhyngwladol gwasanaethau a sefydliadau addysg uwch. Mae nyrs, uwch-ymarferydd nyrs, ymwelydd iechyd, nyrs ymchwil, rheolwr ward, nyrs ymgynghorol a darlithydd ymhlith y gyrfaoedd a ddilynir gan ein graddedigion.

Gyrfaoedd graddedigion

 • Advanced Nurse Practitioner
 • Health Visitor
 • Nurse

Lleoliadau

Mae cyfleoedd ymarfer clinigol yn rhoi'r cyfle i chi ddysgu mewn lleoliadau fel y cartref, ysbytai ac yn y gymuned, a hynny yn y sectorau cyhoeddus a phreifat. Gyda chymorth clinigwyr sy'n gwneud yn siŵr eich bod yn bodloni gofynion y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth, mae'r cyfleoedd hyn yn eich galluogi i ddatblygu arbenigedd a sgiliau hanfodol. Bydd mentor yn eich cefnogi mewn ymarfer clinigol.

Mae Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd yn gweithio gyda nifer o sefydliadau gofal iechyd er mwyn cynnig lleoliadau clinigol addas.

Pan fyddwch mewn ymarfer clinigol, cewch eich cefnogi gan nyrs ymarfer neu ymwelydd iechyd, fydd yn gallu eich cynghori, eich cynorthwyo a'ch goruchwylio drwy gydol eich cyfnod ar leoliad. Mae cyfleoedd dysgu ymarfer yn hanfodol ar gyfer eich profiad dysgu, ac mae ein myfyrwyr yn gwerthfawrogi'r profiad cychwynnol a phwysig mewn ymarfer clinigol.

Cewch 'Linell Lleoliad' ar ddechrau pob blwyddyn academaidd sy'n amlinellu'r rhanbarth/ardal arfaethedig y dyrennir ar eich cyfer. Fel eich bod yn cael yr ystod lawn o brofiadau clinigol, gallwch ddisgwyl gweithio amrywiaeth o oriau, gan gynnwys 9 tan 5, ddydd Llun i ddydd Gwener mewn wythnos waith draddodiadol, shifftiau bore sy'n dechrau rhwng 7am ac 8am, shifftiau prynhawn sy'n gorffen mor hwyr â 9.30pm, neu shifftiau nos ac ar benwythnosau.

Bydd y lleoliadau mewn ysbytai, cartrefi nyrsio ac yn y gymuned ledled de-ddwyrain Cymru. Yn bennaf, bydd y rhain rhwng y Barri yn y gorllewin a Chas-gwent yn y de-ddwyrain, a rhwng Caerdydd yn y de, a'r Fenni yn y gogledd. Golyga hyn y dylech ddisgwyl orfod teithio i rai lleoliadau yn ystod y cwrs.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2020
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein brifysgol fyd-eang
icon-contact

Cysylltwch

Cysylltwch â ni am gymorth ac unrhyw gwestiwn sydd gennych
icon-pen

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais am y cwrs hwn

Rhagor o wybodaeth