Ewch i’r prif gynnwys

Radiotherapi ac Oncoleg (BSc)

 • Côd UCAS: B824
 • Derbyniad nesaf: Medi 2020
 • Hyd: 3 blwyddyn
 • Modd (astudio): Amser llawn

Blwyddyn Mynediad

Pam astudio’r cwrs hwn

Nodweddion nodedig

Mae nodweddion unigryw’r cwrs yn cynnwys:

 • mae’r cwrs wedi’i ddilysu gan Gyngor y Proffesiynau Iechyd a Gofal a Chymdeithas a Choleg y Radiograffyddion;
 • byddwch yn treulio llawer o'r cwrs – tua 1,400 o oriau – ar leoliadau clinigol ledled Cymru, gan ddefnyddio eich sgiliau ochr yn ochr â gweithwyr proffesiynol wrth eu gwaith.
 • fel rhan o'r lleoliad clinigol dewisol yn y flwyddyn olaf, byddwch yn cael y cyfle i drefnu lleoliadau clinigol mewn adran radiotherapi, efallai dramor;
 • mae'r Ysgol yn cynnig cyrsiau cyn-gofrestru a gydnabyddir gan Gyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal y DU ym meysydd radiotherapi ac oncoleg, therapi galwedigaethol, ymarfer gofal llawdriniaethol, ffisiotherapi a radiograffeg ddiagnostig a delweddu. Mae hefyd yn cynnig cyrsiau cyn-gofrestru mewn nyrsio a bydwreigiaeth. Mae hyn oll yn cyfrannu at amgylchedd rhyngddisgyblaethol bywiog lle ceir cyfleoedd i ddysgu ar y cyd ac addysg ryngbroffesiynol na all llawer o sefydliadau eraill eu cynnig.

Yn ystod yr elfen a addysgir o’r cwrs, byddwch chi’n cwblhau'r cyrsiau gorfodol, ardystiedig canlynol:

 • Pasbort Cario a Chludo Cymru Gyfan
 • Dadebru'r Galon a'r Ysgyfaint

Achrediadau

Ble byddwch yn astudio

Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

Dyluniwyd ein cyrsiau er mwyn eich darparu gyda'r wybodaeth a'r profiad y bydd angen arnoch er mwyn dechrau dilyn gyrfa goal iechyd proffesiynol.

Gofynion mynediad

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

Gallai cymwysterau eraill o'r DU gael eu derbyn, yn aml yn lle cymwysterau Safon Uwch, ond rhaid i ofynion pwnc gael eu bodloni. Os ydych chi'n cynnig cymwysterau na chyflawnir yn y DU, dylai ein harweiniad i gymwysterau cyfatebol eich galluogi i gyfrifo pa fath o gynnig rydych chi'n debygol o'i gael.

Cofiwch mai arweiniad cyffredinol yw hwn ac efallai bydd y gofynion mynediad ar gyfer rhai rhaglenni yn fanylach neu'n fwy penodol. Caiff hyn ei adlewyrchu yn y cynnig a gewch.

Mwy o wybodaeth am feini prawf derbyn ein Hysgolion, y cynllun gwarantu cynnig, newidiadau i raglenni a chyfieithu eich dogfennau.

GCSE

Gradd B neu radd 6 mewn TGAU Saesneg Iaith.

IELTS (academic)

O leiaf 7.0 yn gyffredinol, gydag o leiaf 6.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 100 yn gyffredinol, gydag o leiaf 22 ym mhob is-sgil.

PTE Academic

O leiaf 70 yn gyffredinol gydag o leiaf 62 ar gyfer yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Bydd gofyn i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) a yw'ch cais yn llwyddiannus. Os ydych chi'n gwneud cais o rai gwledydd dramor, efallai y bydd angen Tystysgrif Ymddygiad Da. Os oes gennych euogfarn droseddol berthnasol, bydd hyn yn cael ei nodi yn y gwiriad a gallai effeithio ar eich gallu i gofrestru ar y cwrs. Dylai ymgeiswyr sydd ar y rhestr wahardd fod yn ymwybodol bod gwneud cais i'r cwrs hwn yn debygol o gael ei ystyried yn drosedd.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Mae bwrsariaeth lawn gan y GIG ar gael ar gyfer y rhaglen hon. Mae’n cynnwys ffioedd dysgu a bwrsariaeth nad yw’n ad-daladwy ar gyfer costau byw, ac mae ar gael i ymgeiswyr 'r DU. Mae manylion llawn, gan gynnwys gwybodaeth i ymgeiswyr o'r UE, ar gael ar ein tudalennau ynghylch cyllid GIG.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£21,610Dim

Gwybodaeth am ein ffioedd dysgu

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

Ni fydd angen unrhyw offer penodol.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020

Blwyddyn un

Ym mlwyddyn un, cewch gyflwyniad i wyddorau ymbelydredd, anatomeg a ffisioleg, ymarfer radiotherapi ac oncoleg a gweithio rhyngbroffesiynol. Byddwch yn ymgymryd â lleoliadau clinigol estynedig. Mae'r asesu’n cynnwys gwaith cwrs ac arholiadau, yn ogystal â chymhwysedd clinigol.

Mae’r modiwlau a addysgir ym mlwyddyn un yn 120 o gredydau at ei gilydd. Mae pob un yn graidd (gorfodol).

Blwyddyn dau

Yn yr ail flwyddyn, bydd eich addysg yn parhau ar agweddau proffesiynol a chlinigol ar radiotherapi ac oncoleg. Cewch eich cyflwyno i’r technolegau therapiwtig neu ddelweddu a ddefnyddir heddiw, a byddwch yn dysgu egwyddorion sylfaenol gwaith ymchwil a dadansoddi data. Bydd gweithio rhyngbroffesiynol yn parhau i gael ei gryfhau.

Mae’r modiwlau a addysgir ym mlwyddyn dau yn 120 o gredydau at ei gilydd. Mae pob un yn graidd (gorfodol).

Blwyddyn tri

Yn y drydedd flwyddyn, byddwch yn cynnal eich prosiect ymchwil ac yn cwblhau eich addysg radiotherapiwtig broffesiynol a chlinigol. Yn ogystal â'r asesiadau clinigol ac academaidd arferol, bydd eich gwaith prosiect yn cyfrannu at ddyfarniad eich gradd derfynol.

Mae’r modiwlau a addysgir ym mlwyddyn tri yn rhoi cyfanswm o 120 o gredydau. Mae pob un yn graidd (gorfodol).

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Leadership in RadiotherapyHC329720 credydau
Complex Issues in RadiotherapyHC329830 credydau
Research Practice in RadiotherapyHC329930 credydau
Radiotherapy Practice Based Learning 3HC330040 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Gyrfaoedd

Rhagolygon gyrfa

Aeth 100% o fyfyrwyr sy'n graddio â BSc mewn Radiotherapi ac Oncoleg ymlaen i waith a/neu astudiaeth chwe mis ar ôl graddio (UNISTATS).

Fel Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd, roedd 97% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a/neu astudiaeth bellach chwe mis ar ôl graddio.* Mae ein cyrsiau yn cynnig cryn dipyn o amser ar gyfleoedd dysgu ymarferol sy'n helpu i ddatblygu hyder, galluoedd a chyflogadwyedd fel gweithwyr gofal iechyd proffesiynol.

Ymhlith y cyflogwyr posibl mae: amrywiol Fyrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau GIG, Gwasanaethau Iechyd Cymunedol, adrannau gwasanaethau cymdeithasol llywodraeth leol, gwasanaethau iechyd rhyngwladol, sefydliadau addysg uwch a sefydliadau fel Age Concern a thîm rygbi Gleision Caerdydd.

Ymhlith y cyrchfannau gyrfa mae: uwch-ymarferydd nyrsio, ymwelydd iechyd, darlithydd, bydwraig, nyrs, ymarferydd adran lawdriniaeth, therapydd galwedigaethol, ffisiotherapydd, radiograffydd, nyrs ymchwil a rheolwr ward.

*Mae'r ystadegau am gyrchfannau graddedigion yn seiliedig ar ddata Cyrchfannau'r Rhai sy'n Gadael Addysg Uwch 2013/14 HESA.

Gyrfaoedd graddedigion

 • Radiographer

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2020
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein brifysgol fyd-eang
icon-contact

Cysylltwch

Cysylltwch â ni am gymorth ac unrhyw gwestiwn sydd gennych
icon-pen

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais am y cwrs hwn

Rhagor o wybodaeth