Ewch i’r prif gynnwys

Radiotherapi ac Oncoleg (BSc)

Blwyddyn Mynediad


Mae ein Radiotherapi ac Oncoleg BSc yn rhaglen lawn-amser, gan gynnwys lleoliad clinigol gyfuno â modiwlau academaidd.

Cadwch le ar ddiwrnod agored

Radiotherapy equipment

Trosolwg y cwrs

Do you have a passion for science, technology and the human body?  Then why not join a programme that is ranked in the UK Top 10 under Medical Technology by the Complete University Guide 2019 and is accredited by the Society and College of Radiographers.

This full time, three-year BSc (Hons) Radiotherapy & Oncology programme will help you to develop the skills necessary to become a qualified therapeutic radiographer who is proactive and responsive to the rapidly changing landscape of clinical radiotherapy.

Therapeutic radiographers play a key role in the treatment and care of people with cancer.  This challenging and rewarding profession uses high energy ionising radiations in the treatment of malignant and non-malignant disease.  You will be introduced to behavioural, imaging and radiation sciences and be supported to develop a firm understanding of human anatomy, physiology and cancer as a disease process.

As a therapeutic radiographer you will work closely with doctors, medical physicists and other members of the healthcare team, to provide personal and supportive care to people of all ages, who often have a life-threatening disease.  You will work closely at all stages of a person’s treatment including, pre-treatment support, planning the radiotherapy, treatment delivery and evaluation, and management of side effects and post treatment support.

People are at the heart of our practice and the development of skills to aid your care of individuals is a central focus of the programme.  The School provides an interdisciplinary environment, with opportunities for shared learning and inter-professional education. Therefore, opportunities to learn with and from other healthcare students, especially in respect of person-centred care will be part of the programme.

We offer an integrated mixture of university-based study and practice placements in the clinical setting.  We work collaboratively with NHS organisations across Wales so that you are competitive in the employment market upon qualification.

You will have the opportunity to delve into an original research project representing the culmination of your three years of study.  The research study aims to equip you with the necessary skills for ongoing professional development and evidence-based practice.

The programme aims to produce therapeutic radiographers who:

 • are responsible, adaptable, courageous and resilient with a focus on evidence-informed practice;
 • recognise the importance of knowledge, understanding and question their current and future professional practice;
 • are able to transfer knowledge and skills across different learning environments with people at the heart of their practice. 

Nodweddion nodedig

Mae nodweddion unigryw’r cwrs yn cynnwys:

 • mae’r cwrs wedi’i ddilysu gan Gyngor y Proffesiynau Iechyd a Gofal a Chymdeithas a Choleg y Radiograffyddion;
 • byddwch yn treulio llawer o'r cwrs – tua 1,400 o oriau – ar leoliadau clinigol ledled Cymru, gan ddefnyddio eich sgiliau ochr yn ochr â gweithwyr proffesiynol wrth eu gwaith.
 • fel rhan o'r lleoliad clinigol dewisol yn y flwyddyn olaf, byddwch yn cael y cyfle i drefnu lleoliadau clinigol mewn adran radiotherapi, efallai dramor;
 • mae'r Ysgol yn cynnig cyrsiau cyn-gofrestru a gydnabyddir gan Gyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal y DU ym meysydd radiotherapi ac oncoleg, therapi galwedigaethol, ymarfer gofal llawdriniaethol, ffisiotherapi a radiograffeg ddiagnostig a delweddu. Mae hefyd yn cynnig cyrsiau cyn-gofrestru mewn nyrsio a bydwreigiaeth. Mae hyn oll yn cyfrannu at amgylchedd rhyngddisgyblaethol bywiog lle ceir cyfleoedd i ddysgu ar y cyd ac addysg ryngbroffesiynol na all llawer o sefydliadau eraill eu cynnig.

Yn ystod yr elfen a addysgir o’r cwrs, byddwch chi’n cwblhau'r cyrsiau gorfodol, ardystiedig canlynol:

 • Pasbort Cario a Chludo Cymru Gyfan
 • Dadebru'r Galon a'r Ysgyfaint

Achrediadau

Côd UCASB824
Derbyniad nesafMedi 2020
Hyd3 blwyddyn
Modd (astudio)Amser llawn

Dyma un o ddau ddarparwr radiotherapi gorau’r DU, yn ôl The Complete University Guide 2019 (o dan Dechnoleg Feddygol).

Gofynion mynediad

BBB-BBC to include at least one science from Biology, Chemistry, Geography, Maths, PE, Physics, or Psychology.   

 

 

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

DDM in BTEC Level 3 Extended Diploma in Applied Science or Medical Science. Other BTECs may be considered.

IB Diploma 31-30 or 655 at HL to include 5 in HL Biology, Chemistry, Geography, Maths, PE, Physics, or Psychology. 

Gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgôr.

TOEFL iBT

O leiaf 90 gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen ac 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

62 gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Four GCSEs grade C/4 including Maths and a Physical Science AND English/Welsh at grade B/6 If you are successful in both academic and non-academic assessment you may be invited to attend a multiple mini interview. It is essential that before commencing any of our undergraduate healthcare programmes, you must have obtained a satisfactory Disclosure and Barring Service (DBS) check. In addition, before enrolling on your programme, you will be required to complete an Occupational Health Questionnaire, attend any subsequent appointment(s), and receive all of the necessary vaccinations to undertake clinical placements safely.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Mae bwrsariaeth lawn gan y GIG ar gael ar gyfer y rhaglen hon. Mae'n cynnwys ffioedd dysgu a bwrsariaeth nad yw'n ad-daladwy ar gyfer costau byw. Cewch ragor o fanylion ar ein tudalennau am y cymorth ariannol sydd ar gael gan y GIG.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Ewch i'n tudalen cyfanswm ffioedd am y wybodaeth ddiweddaraf.

Costau ychwanegol

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

Ni fydd angen unrhyw offer penodol.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

This is a 3-year full time programme which consists of three levels of study.  Each level is modular in format and has a mix of academic and practice-based modules.  There is one practice based module within each year and the amount of time spent within practice accounts for 40% of the programme. 

Modules in each level give an overall year credit value of 120 credits.  At level 4 (year 1) you will study 4 x 30 credit modules; at level 5 (year 2) you will study 4 x 30 credits; at level 6 (year 3) you will study 1 x 20 credit, 2 x 30 credits and 1 x 40 credit modules.  All years must be passed successfully for you to gain the award of BSc (Hons Radiotherapy & Oncology but it is only levels 5 and 6 that contribute to the overall classification of your award.

The overall duration of each level of study is determined by the number of practice-based learning weeks which varies each year.  This is necessary to ensure that you have sufficient time to acquire all of the skills required to practice efficiently as a therapeutic radiographer in line with the requirements of the HCPC and future employers.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020

Blwyddyn un

Ym mlwyddyn un, cewch gyflwyniad i wyddorau ymbelydredd, anatomeg a ffisioleg, ymarfer radiotherapi ac oncoleg a gweithio rhyngbroffesiynol. Byddwch yn ymgymryd â lleoliadau clinigol estynedig. Mae'r asesu’n cynnwys gwaith cwrs ac arholiadau, yn ogystal â chymhwysedd clinigol.

Mae’r modiwlau a addysgir ym mlwyddyn un yn 120 o gredydau at ei gilydd. Mae pob un yn graidd (gorfodol).

Blwyddyn dau

Yn yr ail flwyddyn, bydd eich addysg yn parhau ar agweddau proffesiynol a chlinigol ar radiotherapi ac oncoleg. Cewch eich cyflwyno i’r technolegau therapiwtig neu ddelweddu a ddefnyddir heddiw, a byddwch yn dysgu egwyddorion sylfaenol gwaith ymchwil a dadansoddi data. Bydd gweithio rhyngbroffesiynol yn parhau i gael ei gryfhau.

Mae’r modiwlau a addysgir ym mlwyddyn dau yn 120 o gredydau at ei gilydd. Mae pob un yn graidd (gorfodol).

Blwyddyn tri

Yn y drydedd flwyddyn, byddwch yn cynnal eich prosiect ymchwil ac yn cwblhau eich addysg radiotherapiwtig broffesiynol a chlinigol. Yn ogystal â'r asesiadau clinigol ac academaidd arferol, bydd eich gwaith prosiect yn cyfrannu at ddyfarniad eich gradd derfynol.

Mae’r modiwlau a addysgir ym mlwyddyn tri yn rhoi cyfanswm o 120 o gredydau. Mae pob un yn graidd (gorfodol).

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Leadership in RadiotherapyHC329720 credydau
Complex Issues in RadiotherapyHC329830 credydau
Research Practice in RadiotherapyHC329930 credydau
Radiotherapy Practice Based Learning 3HC330040 credydau
Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut caf fy addysgu?

The programme has been designed to reflect both theory and practice across radiotherapy.  This will allow you to apply your theoretical knowledge into your practice whilst on placement. 

Teaching and learning on the programme has an enquiry-based approach which aims to inspire you to learn for yourself by focusing on questions, problems or scenarios to help you gain knowledge to tackle problems in the real world.  You will be provided with relevant case studies that will be used to develop knowledge of specific cancer types.

Resources will be available online and during lectures and tutorials to help you and you will be actively encouraged to seek evidence from literature to help support and inform your ideas. 

Practical workshops in the virtual environment for radiotherapy (VERT) suite, the treatment planning suite, mould room and the kilovoltage treatment room will help you to develop skills and consolidate your learning 

Opportunities to hear directly from service users and carers will be provided throughout your study to enable you to understand what it is like to experience cancer from the perspective of those that have a personal insight.  This will help to develop your professional practice.

Interprofessional education will run throughout the three years of the programme.  At level 4, the focus of this will be on developing your ideas of what it means to be a therapeutic radiographer, in conjunction with other members of your class.  As you progress through the programme, interprofessional education will grow to include working with groups of other healthcare professional disciplines within and outside of the School of Healthcare Sciences allowing you to gain a greater understanding of a person’s journey along their cancer care pathway.

Tutorials will help to apply theory to the practical setting and practice placements will further provide opportunities for observation and interactive development of your theoretical skills in a real environment.

This programme offers elements of provision through the medium of Welsh.

Sut y caf fy nghefnogi?

You will be assigned a personal tutor throughout your studies who you will have regular meetings with. They will provide pastoral support and academic guidance throughout the programme. In addition, you will be assigned an academic supervisor who will support you in the development of your research project. When you are out on placement you will be supported by a clinical lecturer and mentors from our qualified staff group.

Our virtual learning environment is accessible via desktop and mobile devices, allowing you to access electronic resources from anywhere. Dedicated computer labs, student study rooms, campus-wide WiFi networks, printing facilities and a dedicated Healthcare library are available year-round. Staff are available onsite to assist students and provide support and advice.

The School of Healthcare Sciences has access to a range of radiotherapy facilities to help support your learning. These include a Virtual Environment for Radiotherapy (VERT) suite, a mould room, a treatment planning suite and access to a kilovoltage treatment unit.

You will have access through the Learning Central Virtual Learning Environments to relevant multimedia material, presentations, lecture handouts, recording of you lectures through lecture capture, bibliographies, further links, electronic exercises and discussion circles.

The University offers a range of services including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service, and libraries and resource centres.

Feedback

We will provide you with feedback on your work in a variety of formats. These will include oral feedback during tutorials, feedback provided during lectures, written feedback provided through online module discussion forums, and electronic written feedback on assessed coursework through Feedback Studio.

You will be provided with summary written feedback in relation to examinations and you can discuss your overall performance with your personal tutor.  During clinical placements you will be supported on your progress by mentors/clinical teachers who will provide verbal and written feedback on your clinical performance.

Sut caf fy asesu?

You will be assessed in a variety of ways throughout your study to make sure that you have the opportunity to learn and improve upon your formative assessments and to showcase your skills and knowledge base through different assessment methods.

These include, formal unseen written examinations, electronic examinations, practical examinations, written coursework, a research article, presentations (both group and individual) and posters.  Electronic examinations make use of computers to provide access to diagrams, CT images and radiotherapy treatment plans which are explored through written examination questions.

Practice placements will be assessed through practical demonstration of skills and behaviours across each of the levels.  Throughout level 4 and 5, you will develop a clinical diary which will include, clinical goals, progress record, personal reflections, learning contracts and placement checklists.  The clinical diary will be formatively assessed throughout this time so that you can track your progress and be proactive in determining your practical learning needs.  At level 6, you will continue to develop your clinical diary but at this level, it will form part of your summative assessment for the module.

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

Knowledge & Understanding of:

 • anatomy, physiology and pathology and how this impacts on the planning and delivery of radiotherapy in practice;
 • how radiations interacts with matter and the effects of this on the human body;
 • cancer as a disease process;
 • the incidence and prevalence of cancer in the UK (and across the world) and how this shapes the provision of care;
 • the wider context of oncology and management of patients with cancer;
 • imaging technologies within the radiotherapy process;
 • the range of treatment modalities available and when each might be utilised;
 • the psychosocial dimensions of caring for patients and their families during the radiotherapy process and beyond;
 • professionalism and how this shapes therapeutic radiography practice;
 • professional and regulatory guidelines.

Intellectual Skills:

 • Problem solving skills
 • Research skills
 • Decision making skills
 • Ability to analyse, evaluate and apply evidence-based practice

Professional Practical Skills:

 • The ability to work as an autonomous professional exercising your own professional judgements within the scope of practice in accordance with the HCPC standards of Conduct, Performance and Ethics (2016).
 • A holistic approach to service delivery, which includes working in partnership with the service user when delivering their individual care plan.
 • Analyse, select, adapt and use appropriate techniques and imaging practices to treat service users accurately and effectively.
 • Adaptability to the changing role, responsibilities, working practices and environments of therapeutic radiography provision and demonstrate leadership and innovation in service user care.
 • Effective team working with all members of the multiprofessional team involved in a service users care.

Transferable/Key Skills:

 • A wide range of effective communication skills, including verbal, visual and written, using a critical approach to adapt these skills to ensure a collaborative approach to giving and receiving of information to a diverse range of audiences.
 • Critical thinking and reasoning skills in the application of professional activities.
 • Your ability to take responsibility for your own lifelong learning within a Continuing Professional Development (CPD) framework in conjunction with HCPC requirements.
 • Collaborative working.
 • Critical reflection to inform practice.
 • Leadership.
 • Resilience and adaptability.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Aeth 100% o fyfyrwyr sy'n graddio â BSc mewn Radiotherapi ac Oncoleg ymlaen i waith a/neu astudiaeth chwe mis ar ôl graddio (UNISTATS).

Fel Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd, roedd 97% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a/neu astudiaeth bellach chwe mis ar ôl graddio.* Mae ein cyrsiau yn cynnig cryn dipyn o amser ar gyfleoedd dysgu ymarferol sy'n helpu i ddatblygu hyder, galluoedd a chyflogadwyedd fel gweithwyr gofal iechyd proffesiynol.

Ymhlith y cyflogwyr posibl mae: amrywiol Fyrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau GIG, Gwasanaethau Iechyd Cymunedol, adrannau gwasanaethau cymdeithasol llywodraeth leol, gwasanaethau iechyd rhyngwladol, sefydliadau addysg uwch a sefydliadau fel Age Concern a thîm rygbi Gleision Caerdydd.

Ymhlith y cyrchfannau gyrfa mae: uwch-ymarferydd nyrsio, ymwelydd iechyd, darlithydd, bydwraig, nyrs, ymarferydd adran lawdriniaeth, therapydd galwedigaethol, ffisiotherapydd, radiograffydd, nyrs ymchwil a rheolwr ward.

*Mae'r ystadegau am gyrchfannau graddedigion yn seiliedig ar ddata Cyrchfannau'r Rhai sy'n Gadael Addysg Uwch 2013/14 HESA.

Swyddi

 • Radiographer

Lleoliadau

Students will undertake practice-based learning in all three years of the programme and will be required to fulfil this in radiotherapy departments across Wales.  This means that in any given year you will be expected to undertake practice-based learning at two or more centres with departments currently located in Cardiff, North Wales and Swansea.  The number of practice-based learning weeks varies throughout the programme and you will be expected to attend for 35 hours per week allocated.  This timing allows students sufficient opportunity to develop the required skills with some flexibility should they need to pay back hours.

In years 2 and 3 of the programme, students will have the opportunity, should they wish, to undertake elective placements abroad, to develop their knowledge and understanding of radiotherapy practice internationally.  These placements are negotiated and arranged by the individual student with help and advice provided by relevant university staff. All placements will be subject to the University’s Placement Risk Assessment processes.

icon-academic

Diwrnod agored nesaf i israddedigion

Dydd Sadwrn 26 Hydref

icon-international

Rhyngwladol

icon-contact

Cysylltwch â ni

icon-pen

Sut i wneud cais