Ewch i’r prif gynnwys

Astudiaethau Crefyddol ac Athroniaeth (BA)

Blwyddyn Mynediad


Mae’r gradd Cydanrhydedd mewn Athroniaeth ac Astudiaethau Crefydd yn eich darparu gyda’r cyfle i arbenigo mewn dau bwnc gradd Prifysgol.

Cadwch le ar ddiwrnod agored

A line of statues

Trosolwg y cwrs

Mae crefydd ac Athroniaeth yn rhannau hanfodol o sut mae pobl wedi ceisio mynegi eu dealltwriaeth o bwrpas bywyd, a sylfaen ymddygiad personol a chymdeithasol.

Yn y radd hon sy'n ysgogi'r meddwl gan gyfuno dwy ddisgyblaeth gyflenwol, byddwch yn cael y cyfle i ymchwilio i’ch hanes a’ch diwylliant crefyddol eich hunan a rhai pobloedd eraill, ac i rai o gwestiynau sylfaenol bodolaeth.

Sut dylem fyw ein bywydau? Beth ddylem ni ei gredu? Sut y dylem geisio ateb y cwestiynau hyn, a sut allwn ni hyd yn oed meddwl amdanynt? Mae Athroniaeth yn ymchwilio i'r materion dwys hyn.

Gan mai dyma’r ddisgyblaeth academaidd hynaf, mae Athroniaeth wedi datblygu ystod o gysyniadau a thechnegau ar gyfer mynd i'r afael â phroblemau cymhleth. Rydym yn eich arfogi i ddadansoddi ac adeiladu cadwyni cymhleth o resymu drosoch eich hun, gan ddatblygu a mireinio eich sgiliau meddwl i ystyried posau athronyddol byd-eang ein hoes.

Mae crefydd yn rhan o brofiad dynolryw, o’i dechreuadau hyd heddiw. Dyma’r ffordd y mae'r rhan fwyaf o ddiwylliannau wedi ceisio mynegi eu dealltwriaeth o pam rydym yn byw a sut y dylem ymddwyn.

Yn wahanol i raddau eraill yn y DU, rydym yn archwilio y tu hwnt i brif grefyddau'r byd, gan ymchwilio i grefyddau llai adnabyddus fel Jainiaeth a chyfriniaeth. Rydym yn rhoi lle i chi ganolbwyntio ar ddimensiwn moesegol pob traddodiad wrth i chi gyflawni’ch astudiaethau.

Rydym yn cynnig rhaglen heriol a hyblyg o fodiwlau, ac yn ategu hynny ag awyrgylch cyfeillgar a pherthynas ragorol rhwng y staff a’r myfyrwyr. A nhwythau’n arbenigwyr yn eu meysydd, mae ein darlithwyr i gyd yn ymchwilwyr gweithgar, gan rannu’r syniadau diweddaraf yr ystafell ddosbarth.

Nodweddion nodedig

Mae’r radd hon yn darparu’r hyfforddiant sydd ei angen ar fyfyrwyr sy’n dymuno astudio’r naill astudiaeth neu’r llall ar lefel ôl-raddedig, ynghyd ag amrywiaeth werthfawr o sgiliau deallusol a throsglwyddadwy i fyfyrwyr sy’n dymuno mynd i amrywiaeth o broffesiynau eraill.

 

Côd UCASVV65
Derbyniad nesafMedi 2020
Hyd3 blwyddyn
Modd (astudio)Amser llawn
Lleoedd sydd ar gael fel arferFel arfer, mae 350 lle ar gael yn yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth. Mae 320 lle ar gael yn yr Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd, fel arfer.
Nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arferMae’r Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth yn derbyn tua 1450 o geisiadau. Mae’r Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd yn derbyn tua 1800 o geisiadau.
 1. Yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth

  Adeilad John Percival

  Rhodfa Colum

  Caerdydd

  CF10 3EU

 2. Yr Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd

  Adeilad John Percival

  Rhodfa Colum

  Caerdydd

  CF10 3EU

Gofynion mynediad

BBC-BCC. Sylwer, nid ydym yn derbyn Astudiaethau Cyffredinol na Meddwl yn Feirniadol.

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

DDM yn y Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol. Unrhyw bwnc BTEC arall, os cyfunir â Safon Uwch. Ni dderbynnir Astudiaethau Cyffredinol na Meddwl yn Feirniadol. 

Cyflawni Diploma’r Fagloriaeth Ryngwladol gyda 665 mewn 3 phwnc Lefel Uwch.

Gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol Astudiaethau Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth ac Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

TGAU Saesneg Iaith Gradd C neu 4 neu cymhwyster Iaith Saesneg cyfatebol.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£9,000Dim

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£17,700Dim

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

Na fydd.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

Mae hon yn rhaglen radd tair blynedd sy'n cynnwys 120 credyd y flwyddyn. Ym mhob blwyddyn astudio, byddwch yn cymryd 60 credyd Astudiaethau Crefyddol a 60 credyd Athroniaeth ar ffurf modiwlau.  

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020

Blwyddyn un

Byddwch chi’n astudio 60 credyd Astudiaethau Crefyddol a 60 credyd Athroniaeth ar ffurf modiwlau.

Cewch astudio crefydd drwy destunau, barddoniaeth, celf, ffilm, bywgraffiadau, gwaith maes a drama. Byddwch yn cael cyflwyniad i syniadau allweddol am ddefodau, rhyw a lle sy'n rhoi sylfaen deinamig ar gyfer astudiaeth bellach ar draws amrywiaeth o fodiwlau a gynigir yn eich ail a thrydedd flwyddyn. Byddwch hefyd yn cael y dewis i astudio un o ieithoedd gwreiddiol y testunau crefyddol a gynigir.

Bydd eich modiwlau Athroniaeth yn rhoi sylfaen gynhwysfawr yn y pwnc, gan roi sylfaen gadarn i chi adeiladu arni ym mlynyddoedd dau a thri. 

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
The Origins and Legacies of Religion in the Modern WorldRT010120 credydau
Mind, Thought and RealitySE410120 credydau
Moral and Political PhilosophySE410320 credydau
Critical ThinkingSE410720 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
A World Full of GodsHS000120 credydau
Projecting the Past: Film, Media and HeritageHS000220 credydau
Reading Latin1HS312120 credydau
Reading Latin 2HS312220 credydau
Reading Greek 1HS312320 credydau
Reading Greek 2HS312420 credydau
Themes and Issues in the Study of ReligionRT010220 credydau
Introduction to a Scriptural Language 1RT010320 credydau
Introduction to a Scriptural Language 2RT010420 credydau
Introduction to the BibleRT010520 credydau
The Story of ChristianityRT010620 credydau
Moeseg CymhwysolSE411120 credydau

Blwyddyn dau

Ym Mlwyddyn Dau, byddwch chi’n astudio 60 credyd Astudiaethau Crefyddol a 60 credyd Athroniaeth ar ffurf modiwlau. 

O ran Astudiaethau Crefyddol, byddwch yn cael y cyfle i ddatblygu gwybodaeth fwy datblygedig o amrywiaeth o draddodiadau crefyddol, gan adeiladu ar fodiwlau rhagarweiniol a wnaed yn y flwyddyn gyntaf a datblygu eich ymwybyddiaeth o rôl crefydd wrth lunio materion pwysig diwylliannol, deallusol, a moesegol cymdeithasau cyfoes.

Nid oes modiwlau gorfodol Athroniaeth ar ôl Blwyddyn 1. Rydym yn rhoi dewis i chi - ond rydym hefyd yn rhoi i chi’r sgiliau a’r wybodaeth i wneud dewisiadau gwybodus. Bydd ail flwyddyn eich gradd yn rhoi dealltwriaeth drylwyr i chi o ddadleuon craidd prif feysydd Athroniaeth ac Astudiaethau Crefyddol.  

Blwyddyn tri

Byddwch chi’n astudio 60 credyd Astudiaethau Crefyddol a 60 credyd Athroniaeth arall ar ffurf modiwlau.

Byddwch yn cael cyfle i wella eich dealltwriaeth o themâu crefyddol a phynciau gydag amrywiaeth o fodiwlau arbenigol. Efallai y byddwch chi hefyd yn caffael sgiliau ymchwil ansoddol a meintiol mewn crefydd(au) mewn cymdeithasau cyfoes, yn dibynnu ar y modiwlau a ddewiswch. 

Mae modiwlau Athroniaeth ym mlwyddyn tri yn adlewyrchu gweithgareddau ymchwil presennol y staff sy'n eu dysgu, gan adeiladu ar y themâu a astudiwyd ym mlwyddyn dau. Byddwch yn darllen a meddwl am yr union destunau y mae arweinydd y modiwl yn meddwl amdanyn nhw ar y pryd ac yn ysgrifennu yn ei gylch, a byddwch yn cael cyfle i archwilio materion yn fwy manwl, wrth i’ch cymhwysedd, eich gwybodaeth a’ch hyder gynyddu.  

Os dymunwch, gallwch ysgrifennu traethawd hir ar bwnc o'ch dewis chi mewn Astudiaethau Crefyddol neu Athroniaeth.  

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
What is ReligionRT020120 credydau
Independent Study or Critical TranslationRT020220 credydau
Exploring Christian DoctrineRT020320 credydau
Christian EthicsRT020420 credydau
The Hebrew Bible: Stories, Suffering and JusticeRT020520 credydau
Buddhism: The First Thousand YearsRT020820 credydau
Intermediate Scriptual LanguageRT021120 credydau
Elementary Language for the Study of ReligionRT021220 credydau
Further Elementary Language for the Study of ReligionRT021320 credydau
Emotions, Symbols and Rituals: Introducing the Anthropology of Religion through FilmRT021420 credydau
Foundational EthicsRT021520 credydau
From Jesus to the New Jerusalem: New Testament StudiesRT021620 credydau
Dissertation or Critical TranslationRT030130 credydau
The War of the Worlds: An Introduction to the MahabharataRT030430 credydau
The Life and Legacy of Dietrich BonhoefferRT030530 credydau
Exploring GnosticismRT030630 credydau
Islam in the Contemporary WorldRT030730 credydau
The War Against the Jews: Antisemitism, the Holocaust, and Jewish ExperienceRT030830 credydau
Advanced Scriptural LanguageRT030930 credydau
Religion and the News: Conflict and ContextRT031030 credydau
Religion and the News: Conflict and ContextRT130020 credydau
Islam in the Contemporary WorldRT132720 credydau
Exploring GnosticismRT135920 credydau
History and Religion of Ancient IsraelRT230120 credydau
The War of the Worlds: an introduction to the MahabharataRT340220 credydau
The Life and Legacy of Dietrich BonhoefferRT340720 credydau
The War Against the Jews: Antisemitism, the Holocaust, and Jewish ExperienceRT340820 credydau
Advanced Scriptural LanguageRT340920 credydau
MetaethicsSE436720 credydau
Moral PsychologySE437220 credydau
The Problem of ConsciousnessSE437920 credydau
Dissertation in PhilosophySE438520 credydau
Cyfiawnder Byd-eangSE439420 credydau
Hanes Athroniaeth yr 20fed Ganrif yng NghymruSE439620 credydau
Cognition and TechnologySE441020 credydau
Animal MindsSE441120 credydau
The Social ImaginationSE441220 credydau
Modern German PhilosophySE441320 credydau
Athroniaeth CrefyddSE441720 credydau
Belief & IrrationalitySE441920 credydau
Desires, Emotions and HappinessSE442020 credydau
Ethics of KnowingSE442220 credydau
Beauty & EthicsSE442520 credydau
Moral ResponsibilitySE442620 credydau
Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut caf fy addysgu?

Mae'r dulliau addysgu'n cynnwys darlithoedd, seminarau a sesiynau tiwtorial un i un. Byddwch hefyd yn ymgymryd ag astudiaeth a gwaith ymchwil annibynnol, dan arweiniad tiwtoriaid.

Mae darlithoedd yn darparu trosolwg ar gysyniadau a fframweithiau allweddol pwnc, gan eich paratoi chi ar gyfer ymgymryd â gwaith ymchwil annibynnol ar gyfer y seminarau a datblygu eich syniadau eich hunan.  Mae seminarau’n rhoi cyfle i chi ymchwilio i’r syniadau a gafodd eu hamlinellu yn y ddarlith, mewn grwpiau bach.

Fel arfer, mae seminarau’n cynnwys tua 15 o fyfyrwyr ynghyd ag arweinydd y seminar (sef aelod o’r tîm addysgu). Gall ffurf y seminarau amrywio, gan gynnwys trafodaeth grŵp sy’n cynnwys pawb, gwaith mewn grwpiau bach a chyflwyniadau sy’n cael eu harwain gan y myfyrwyr. Maen nhw’n cynnig cyfle buddiol i ymgymryd yn feirniadol â’r prif syniadau a deunydd darllen sy’n gysylltiedig â phwnc, ac i ymchwilio i feysydd o ddiddordeb arbennig gydag arbenigwr yn y maes.

Blwyddyn 1

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

20%

Astudio annibynnol dan arweiniad

80%

Lleoliadau ments

0%

Blwyddyn 2

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

18%

Astudio annibynnol dan arweiniad

82%

Lleoliadau ments

0%

Blwyddyn 3

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

19%

Astudio annibynnol dan arweiniad

81%

Lleoliadau ments

0%

Sut y caf fy nghefnogi?

Bydd eich oriau cyswllt rheolaidd yn cael eu hategu gan y cyfle i gael cyfarfodydd unigol â staff academaidd, cyfarfodydd cynnydd academaidd cefnogol gyda'ch tiwtor personol a’r cyfle i fynd i seminarau ymchwil a gweithgareddau gyrfaoedd.

Trwy’r wefan Dysgu Canolog byddwch yn gallu cyrchu deunydd amlgyfrwng perthnasol, cyflwyniadau, taflenni darlithoedd, llyfryddiaethau, dolenni pellach, ymarferiadau electronig a chylchoedd trafod.

Mae’r Brifysgol yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau sy’n cynnwys y Gwasanaeth Gyrfaoedd, y Gwasanaeth Cwnsela, y Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia, y Gwasanaeth Cymorth i Fyfyrwyr, a llyfrgelloedd a chanolfannau adnoddau ardderchog.

Sut caf fy asesu?

Bydd modiwlau yn cael eu hasesu drwy wahanol ddulliau, gan gynnwys traethodau gwaith cwrs, adroddiadau ysgrifenedig, beirniadu ffynonellau, adolygiadau beirniadol, arholiadau, profion dosbarth a chyflwyniadau llafar.

Mae gwaith cwrs ac arholiadau yn cael eu defnyddio nid yn unig ar gyfer dibenion asesu ond hefyd fel ffordd o ddatblygu eich galluoedd i gasglu, trefnu, gwerthuso a defnyddio syniadau a gwybodaeth berthnasol o wahanol ffynonellau mewn dadleuon rhesymegol.  Bydd asesiadau, gan gynnwys gwaith cwrs, arholiadau a chyflwyniadau llafar, yn profi'r sgiliau gwahanol y byddwch wedi'u dysgu. 

Mae dilyniant yn cael ei adeiladu i mewn i’r asesu, o ran y modd y byddwch chi’n gwneud tasgau tywys llai o faint ym Mlwyddyn Un, yn ogystal â thraethodau ffurfiannol ym Mlynyddoedd Dau a Thri. Mae dilyniant hefyd yn amlwg yn y pwyslais cynyddol ar waith hirach, annibynnol, gan arwain at draethawd hir 10,000 o eiriau dewisol ym Mlwyddyn Tri.  Mae modiwlau’r Flwyddyn Derfynol hefyd yn gofyn am ymgysylltiad dyfnach â dulliau annibynnol o weithio, ynghyd â mwy o alw am drin nifer fwy o dasgau ac eitemau llyfryddiaeth yn feirniadol.

Adborth

Byddwch yn cael adborth ysgrifenedig ar eich holl asesiadau gwaith cwrs, ac adborth llafar ar gyflwyniadau a asesir a gwaith seminar. Byddwch hefyd yn cael adborth llafar ac ysgrifenedig gan eich goruchwyliwr ar y gwaith paratoadol a drafftiau ar gyfer cyrff mawr o waith (e.e. yr Astudiaeth Annibynnol a'r Traethawd Hir). Darperir adborth ysgrifenedig unigol ar gyfer arholiadau.

Dulliau asesu (2017/18 data)

Blwyddyn 1

Arholiadau ysgrifenedig

58%

Arholiadau ymarferol

0%

Gwaith cwrs

42%

Blwyddyn 2

Arholiadau ysgrifenedig

37%

Arholiadau ymarferol

0%

Gwaith cwrs

63%

Blwyddyn 3

Arholiadau ysgrifenedig

45%

Arholiadau ymarferol

0%

Gwaith cwrs

55%

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

Drwy ymgysylltu’n llawn â’r cwrs hwn, byddwch yn caffael ac yn datblygu amrywiaeth o sgiliau gwerthfawr, yn rhai penodol i’r ddisgyblaeth a ‘sgiliau cyflogadwyedd’ mwy cyffredinol. Bydd y rhain yn fodd i chi:

 • ddeall pynciau cymhleth gyda hyder
 • gofyn y cwestiynau iawn am destunau cymhleth
 • cael gwerthfawrogiad llawn dychymyg o safbwyntiau a dewisiadau gwahanol a dadansoddi'r rhain yn feirniadol
 • nodi a defnyddio data perthnasol
 • datblygu sgiliau ymchwil ymarferol
 • cynnig eich atebion llawn dychymyg eich hun yn seiliedig ar dystiolaeth
 • cyfathrebu'n glir, yn gryno ac yn argyhoeddiadol yn ysgrifenedig ac ar lafar
 • gweithio i derfynau amser a blaenoriaethau, a rheoli amrywiaeth o dasgau ar yr un pryd
 • dysgu yn sgil beirniadaeth adeiladol ac ymgorffori ei fewnwelediadau
 • gweithio fel rhan o dîm, gan ddatblygu dull cydweithredol o ddatrys problemau
 • defnyddio rhaglenni TG a'r cyfryngau digidol, lle bo'n briodol
 • cymryd cyfrifoldeb am eich rhaglen ddysgu a’ch datblygiad proffesiynol eich hun 

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth

Yn 2015/16, dywedodd 95% o raddedigion yr Ysgol oedd ar gael i weithio eu bod mewn cyflogaeth a/neu astudiaethau pellach ymhen chwe mis ar ôl graddio.

Mae gan raddedigion llenyddiaeth Saesneg ac Athroniaeth sgiliau dadansoddol a chyfathrebu ardderchog sy'n addas ar gyfer amrediad llawn o broffesiynau a hyfforddiant pellach. Mae eu harbenigedd diwylliannol a'u galluoedd deallusol yn cael eu gwerthfawrogi yn y sector cyhoeddus a'r sector preifat, ac mewn cyd-destunau mor amrywiol ag ystafell ddosbarth, llysoedd y gyfraith a’r cyfryngau.

Yr Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd 

Yn 2015/16, dywedodd 94% o raddedigion yr Ysgol oedd ar gael i weithio eu bod nhw mewn cyflogaeth a/neu astudiaethau pellach ymhen chwe mis ar ôl graddio.

Credwn mewn rhoi’r cyfleoedd gorau i’n graddedigion ddod o hyd i gyflogaeth. Rydyn ni’n trefnu gweithdai rhyngweithiol gyda'r gwasanaeth gyrfaoedd i’ch helpu chi i nodi eich sgiliau a’ch priodoleddau, ac mae gennym ni ein Swyddog cyflogadwyedd a Lleoliadau’r Gweithle mewnol yn yr Ysgol.

Mae nifer o'n graddedigion wedi mynd ymlaen i broffesiynau sy'n gwneud defnydd uniongyrchol o’u harbenigedd academaidd, tra bod eraill yn cystadlu’n llwyddiannus mewn amrywiaeth eang o feysydd eraill. 

Lleoliadau

Mae gan yr Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd Swyddog Lleoliadau Gwaith penodedig sydd yn cefnogi myfyrwyr gyda chyfleoedd profiad gwaith a chyngor ar yrfaoedd yn ystod y tymor ac yn ystod y gwyliau.

Astudio yn Gymraeg

Mae hyd at 33% o'r cwrs hwn ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg. Cysylltwch â'r Tiwtor Derbyn am wybodaeth bellach.

icon-academic

Diwrnod agored nesaf i israddedigion

Gwanwyn 2020

icon-international

Rhyngwladol

icon-contact

Cysylltwch â ni

icon-pen

Sut i wneud cais