Ewch i’r prif gynnwys

Cerddoriaeth (BMus)

Blwyddyn Mynediad


Mae ein rhaglenni gradd israddedig yn eich galluogi i arbenigo ac i ddatblygu eich diddordebau cerddorol.

Cadwch le ar ddiwrnod agored

A violinist and a pianist.

Trosolwg y cwrs

Y rhaglen hon yw’r dewis delfrydol os hoffech ganolbwyntio ar gerddoriaeth yn unig. Bydd yn rhoi’r cyfle i chi arbenigo a datblygu’ch diddordebau cerddorol eich hun, ochr yn ochr â sicrhau addysg eang a chadarn mewn estheteg, dadansoddi, cyfansoddi, ethnogerddoleg, hanes cerddoriaeth a pherfformio.

O’r holl gyrsiau, y cwrs BMus sy’n cynnig yr astudiaeth fwyaf manwl, gan ganiatáu i chi dreulio eich amser i gyd yn arbenigo mewn cerddoriaeth. At hynny, mae’n rhoi’r cyfle i chi astudio cyfansoddi a/neu ddatganiad fel eich prif brosiectau ym mlwyddyn tri – gellir eu dewis fel mân brosiectau yn unig ar ein rhaglenni BA.

Yn ogystal ag astudio amrywiaeth o fodiwlau academaidd, cewch eich annog i ymuno ag ensembles cerddorol a arweinir gan ein Hysgol, gan gynrychioli ystod eang o repertoires a thraddodiadau cerddorol.

Nodweddion nodedig

Mae nodweddion unigryw’r cwrs yn cynnwys:

 • hyfforddiant offerynnol sy’n cael ei ariannu'n llawn gan yr Ysgol Cerddoriaeth ar gyfer eich prif offeryn astudio
 • modiwlau Busnes Cerddoriaeth sy’n cynnig lleoliad gwaith byr
 • gweithdai cyfansoddi, y dosbarthiadau meistr ar berfformio, cyfres cyngherddau’r Brifysgol, darlithoedd John Bird gan academyddion gwadd a’r sgyrsiau gyrfaoedd sy’n cynnig llawer o gyfleoedd i ddod i gysylltiad â gweithwyr proffesiynol sy’n weithredol ym myd cerddoriaeth
 • cyfansoddiad mawr ac opsiynau datganiad cyhoeddus ym mlwyddyn tri
Côd UCASW302
Derbyniad nesafMedi 2020
Hyd3 blwyddyn
Modd (astudio)Amser llawn
Lleoedd sydd ar gael fel arferFel arfer, mae 70 lle ar gael yn yr Ysgol.
Nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arferMae’r Ysgol yn derbyn tua 350 o geisiadau

Gofynion mynediad

AAB-BBB gan gynnwys B mewn Cerddoriaeth. Sylwer, nid ydym yn derbyn Astudiaethau Cyffredinol na Meddwl yn Feirniadol. Gweler hefyd y 'Gofynion eraill' isod.   

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

DDM - DMM mewn Cerddoriaeth. Gweler hefyd y 'Gofynion eraill' isod. 

Cyflawni 32-31 yn gyffredinol yn Niploma'r Fagloriaeth Rhyngwladol , gan gynnwys 6 mewn Cerddoriaeth Lefel Uwch. Gweler hefyd y 'Gofynion eraill' isod. 

Gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol Cerddoriaeth.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Bydd angen TGAU Mathemateg ar radd C neu radd 4 a ThGAU Saesneg neu Gymraeg Iaith ar radd C neu radd 4 neu cymhwyster Iaith Saesneg cyfatebol. Bydd yn ofynnol i chi fod wedi cyflawni, neu’n gweithio tuag at gyflawni, Gradd 8 Ymarferol gydag offeryn neu lais yn ogystal â chael clyweliad.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£9,000Dim

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£17,700Dim

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

Heblaw eich prif offeryn astudio, ni fydd angen unrhyw offer penodol.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

Rydym yn gweithio gyda'n myfyrwyr ar hyn o bryd yn diweddaru ac yn gwella cynnwys y cwrs hwn. Mae’r wybodaeth isod yn adlewyrchu'r cwricwlwm presennol a fydd yn newid yn ôl pob tebyg. Disgwylir i ni fod wedi gorffen adolygu'r cwrs erbyn mis Awst 2020. Bydd y dudalen hon wedi'i diweddaru erbyn mis Hydref 2020 i ddangos y newidiadau.

Gradd tair blynedd amser llawn yw hon, yn cynnwys 120 credyd y flwyddyn. Mae pob blwyddyn yn cael eu rhannu'n semester yr hydref a semester y gwanwyn ac mae ganddynt strwythur modiwlaidd. Mae mwyafrif y modiwlau’n werth 10 neu 20 credyd.  

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020

Blwyddyn un

Blwyddyn sylfaen yw hon yn y bôn sy’n eich paratoi i allu manteisio ar fuddion creadigol a deallusol addysg uwch.

Mae’r pum modiwl craidd yn canolbwyntio ar sgiliau sylfaenol gallu cerddorol llythrennog: harmoni a gwrthbwynt (yn Elements of Tonal Musicianship I and II), Gallu Cerddorol Ymarferol I, ymwybyddiaeth hanesyddol ac arddulliadol o genres a thraddodiadau cerddorol (Repertoire Studies), a sgiliau o ran ymchwil ac ysgrifennu am gerddoriaeth (The Full Works).  Cynigir modiwlau dewisol mewn cyfansoddiad, hanes cerddoriaeth, ethnogerddoleg ac acwsteg.

Sylwer bod rhai modiwlau yn darparu paratoad hanfodol ('rhagofynion') ar gyfer modiwlau mwy datblygedig os ydych chi’n dymuno eu dilyn mewn blynyddoedd diweddarach.

I ategu eich astudiaethau academaidd, cewch eich annog yn frwd i ymuno â Chôr neu Gerddorfa’r Brifysgol ac ensembles eraill.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Elements of Tonal Music 1MU112520 credydau
The Full WorksMU112710 credydau
Elements of Tonal Music 2MU122720 credydau
Practical Musicianship 1MU131410 credydau
Repertoire StudiesMU131720 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Composition 1AMU110710 credydau
Ethnomusicology 1: Music in Human LifeMU112410 credydau
Composition 1BMU120810 credydau
A History of Popular MusicMU122610 credydau
From Page to Stage: Dramaturgy in Musical TheatreMU123010 credydau
Composing the LandscapeMU123110 credydau

Blwyddyn dau

Mae’r cyrsiau yn yr ail flwyddyn a’r flwyddyn olaf yn fwy datblygedig ac yn canolbwyntio mwy ar bynciau arbenigol, gan annog lefel uwch o ganolbwyntio ar feysydd sydd o ddiddordeb penodol i chi.

Cewch y cyfle i atgyfnerthu eich cryfderau wrth barhau â’ch gweithgareddau mewn amrywiaeth o ddisgyblaethau, gan ddewis eich modiwlau o leiaf dri o'r pedwar grŵp: Astudiaethau Electroacwsteg a Chyfansoddiad, Gallu Cerddorol Ymarferol ac Ysgrifenedig, Sgiliau Beirniadol a Dadansoddol (gan gynnwys modiwl craidd semester yr hydref Swyddogaethau Ffurfiol yn y Traddodiad Clasurol) ac Astudiaethau Hanesyddol.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Analysing 20th Century MusicMU215210 credydau
Studio Techniques 1: Midi and SynthesisersMU215310 credydau
Formal Functions in the Classical TraditionMU215720 credydau
OrchestrationMU216120 credydau
The Business of Music 1MU216410 credydau
Music Sounded Out: Interpreting Oral and Recorded Genres and FormsMU216510 credydau
Performance Practice and Organology: the Long Eighteenth Century, 1700-1830MU216710 credydau
Performance Practice and Organology: the Long Eighteenth Century, 1700-1830MU216820 credydau
Harmonic Practice, 1725-1870MU217810 credydau
Reading Film SoundMU217910 credydau
Composition 2MU218010 credydau
Reading Film SoundMU218120 credydau
Music in France Since 1900MU218210 credydau
Music in France Since 1900MU218320 credydau
Studio Techniques 1: Midi and SynthesisersMU226110 credydau
Ethnomusicology 2: Music in Cross-Cultural PerspectiveMU227120 credydau
The Business of Music 2MU227220 credydau
Contrapuntal Practice, 1725-1870MU228410 credydau
British Art Music from c.1900MU228510 credydau
British Art Music from c.1900MU228620 credydau
Issues in Popular MusicMU228710 credydau
Issues in Popular MusicMU228820 credydau
Opera WorldsMU228910 credydau
Opera WorldsMU229020 credydau
Composition 2MU232020 credydau
Music Sounded Out: Interpreting Oral and Recorded Genres and FormsMU235620 credydau
Practical Musicianship 2MU235810 credydau
Practical Musicianship 2BMU235910 credydau
Practical Contribution Portfolio 2MU236010 credydau
Cerddoriaeth Ymarferol IIMU236520 credydau
Study Abroad 1MU241110 credydau
Study Abroad 2MU241210 credydau
Study Abroad 3MU241310 credydau
Study Abroad 5MU241420 credydau
Study Abroad 4MU241510 credydau
Study Abroad 6MU241620 credydau
Study Abroad 7MU241720 credydau

Blwyddyn tri

Unwaith eto, byddwch yn dewis o leiaf dri o’r pedwar grŵp pwnc, ac yn dilyn o leiaf un (ond dim mwy na dau) o’r tri phrif brosiect academaidd: Traethawd Hir, Prosiect mewn Ethnogerddoreg, neu Brosiect mewn Dadansoddi Cerddoriaeth.

Mae gennych yr opsiynau o bortffolio cyfansoddiad 30-credyd (Cyfansoddiad III) neu berfformiad cyhoeddus (Datganiad).

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut caf fy addysgu?

Cewch eich addysgu gan staff academaidd gydag arbenigedd ar draws cyfansoddi, perfformio, cerddoleg, ethnogerddoleg a cherddoriaeth boblogaidd.

Mae'r hyfforddiant offerynnol yn cael ei ariannu'n llawn gan yr Ysgol ar gyfer eich prif offeryn astudio. Mae hyn yn cynnwys cyfeiliant yn eich datganiad terfynol. Byddwch yn cael 24 gwers hanner awr yn ystod y flwyddyn. Mae hyn yn cynyddu i 24 gwers awr o hyd yn ystod y flwyddyn olaf, ar gyfer myfyrwyr BMus sy'n astudio'r modiwl Datganiad.

Rydyn ni’n defnyddio amrywiaeth o arddulliau addysgu a dysgu, gan gynnwys darlithoedd, seminarau a gweithdai mewn grwpiau bach, sesiynau tiwtorial unigol, hyfforddiant offerynnol ensemble, ymarferion ac astudio annibynnol.

Blwyddyn 1

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

25%

Astudio annibynnol dan arweiniad

75%

Lleoliadau ments

0%

Blwyddyn 2

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

27%

Astudio annibynnol dan arweiniad

73%

Lleoliadau ments

0%

Blwyddyn 3

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

25%

Astudio annibynnol dan arweiniad

75%

Lleoliadau ments

0%

Sut y caf fy nghefnogi?

Ar ddechrau pob blwyddyn byddwch yn cael canllaw i nodau modiwlau, deilliannau dysgu, dulliau asesu, meysydd llafur modiwlau, a rhestrau darllen a gwrando. Bydd y tiwtoriaid personol a ddyrennir i chi yn gallu rhoi cyngor ac arweiniad ar ddewis modiwlau a byddwch yn cael cyfarfodydd rheolaidd gyda nhw.

Ar gyfer y prosiectau blwyddyn olaf, byddwch yn cael goruchwyliwr i fonitro cynnydd a darparu ymgynghoriadau unigol trwy drefniant.

Mae'r hyfforddiant offerynnol yn cael ei ariannu'n llawn gan yr Ysgol Cerddoriaeth ar gyfer y prif offeryn rydych chi’n ei astudio, gan gynnwys cyfeiliant yn eich datganiad terfynol. Cewch 24 o wersi hanner awr mewn blwyddyn. Mae hyn yn cynyddu i 24 gwers awr o hyd yn ystod y flwyddyn olaf, ar gyfer myfyrwyr BMus sy'n astudio'r modiwl Datganiad.

Trwy wefan Dysgu Canolog byddwch yn gallu cyrchu deunydd amlgyfrwng perthnasol, cyflwyniadau, taflenni darlithoedd, llyfryddiaethau, dolenni pellach, ymarferiadau electronig a chylchoedd trafod.

Mae’r Brifysgol yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau sy’n cynnwys y Gwasanaeth Gyrfaoedd, y Gwasanaeth Cwnsela, y Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia, y Gwasanaeth Cymorth i Fyfyrwyr, a llyfrgelloedd a chanolfannau adnoddau ardderchog.

Sut caf fy asesu?

Mae'r dulliau asesu yn amrywio o fodiwl i fodiwl a gallent gynnwys traethawd aseiniadau, cyflwyniadau, prosiectau estynedig, perfformiadau ac arholiadau ysgrifenedig.

Dulliau asesu (2017/18 data)

Blwyddyn 1

Arholiadau ysgrifenedig

30%

Arholiadau ymarferol

14%

Gwaith cwrs

56%

Blwyddyn 2

Arholiadau ysgrifenedig

38%

Arholiadau ymarferol

15%

Gwaith cwrs

47%

Blwyddyn 3

Arholiadau ysgrifenedig

17%

Arholiadau ymarferol

23%

Gwaith cwrs

61%

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

Byddwch yn caffael ac yn datblygu amrywiaeth o sgiliau gwerthfawr, yn rhai penodol i’r ddisgyblaeth a ‘sgiliau cyflogadwyedd’ mwy cyffredinol, fel:

 • llythrennedd datblygedig
 • llythrennedd cyfrifiadurol
 • sgiliau beirniadol (rhesymu, gwerthuso tystiolaeth, datrys problemau, cysylltu theori ac ymarfer)
 • sgiliau cyfathrebu ar lafar ac yn ysgrifenedig
 • ymdopi ag ansicrwydd/cymhlethdod
 • creadigrwydd a meddwl yn arloesol
 • sgiliau fel arweinyddiaeth, gwaith tîm a hunan-reoli, yn rhan annatod o weithgareddau cerddorol ymarferol
 • nodi, cofnodi a chyfathrebu eich cyraeddiadau gyrfa perthnasol

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Yn 2015/16, dywedodd 95% o raddedigion yr Ysgol oedd ar gael i weithio eu bod mewn cyflogaeth a/neu astudiaethau pellach ymhen chwe mis ar ôl graddio.

Mae'r sgiliau sy'n cael eu datblygu drwy ddilyn gradd mewn cerddoriaeth yn helpu'n myfyrwyr i symud ymlaen i amrywiaeth o yrfaoedd, yn y proffesiwn cerddoriaeth a thu hwnt.

Mae graddedigion wedi mynd ymlaen i gael gyrfa gyda’r BBC, Cyngor y Celfyddydau, Glyndebourne Opera, Opera Cenedlaethol Lloegr, prifysgolion, Gwasg Prifysgol Rhydychen, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, a Cherddorfa Symffoni  Llundain, yn ogystal ag amrywiaeth o sefydliadau diwydiannol, masnachol ac elusennol eraill.

Mae sgiliau cyflogadwyedd yn rhan o'n modiwlau fel eich bod yn dysgu sgiliau sy'n benodol i gerddoriaeth a sgiliau academaidd hefyd y mae modd eu trosglwyddo i feysydd eraill, yn enwedig i'r gweithle. Mae ein modiwlau ar gyfer yr ail flwyddyn ar Fusnes Cerddoriaeth wedi'u cynllunio i'ch helpu i ddeall y gwahanol ganghennau yn y proffesiwn cerddoriaeth yn well. Maen nhw hefyd yn rhoi cyfle i chi gael lleoliad gwaith byr mewn maes sy'n gysylltiedig â cherddoriaeth neu'r celfyddydau.

Mae ein cyfres flynyddol o sgyrsiau ar Yrfaoedd mewn Cerddoriaeth yn gyfle gwych i chi gwrdd â phobl broffesiynol mewn amryw feysydd fel perfformio, addysg cerddoriaeth, newyddiaduraeth cerddoriaeth, rheoli'r celfyddydau ac artistiaid, cynhyrchu a thrwyddedu, a chyfansoddi ar gyfer y cyfryngau.

Swyddi

 • Musician
 • Lecturer
 • Radio producer

Lleoliadau

Mae modiwlau Blwyddyn dau ar Fusnes Cerddoriaeth I/II yn rhoi cyfle am leoliad gwaith byr, naill ai mewn un bloc neu fel cyfres o ymweliadau rheolaidd â gweithle.

Astudio yn Gymraeg

Mae hyd at 1% o'r cwrs hwn ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg. Cysylltwch â'r Tiwtor Derbyn am wybodaeth bellach.

icon-academic

Diwrnod agored nesaf i israddedigion

Gwanwyn 2020

icon-international

Rhyngwladol

icon-contact

Cysylltwch â ni

icon-pen

Sut i wneud cais