Ewch i’r prif gynnwys

Mathemateg gyda Blwyddyn dramor (BSc)

Blwyddyn Mynediad


Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae’r rhaglen bedair blynedd hon yn cynnwys trydedd flwyddyn llawn antur yn astudio yn un o’n prifysgolion partner ar draws y byd.

Cadwch le ar ddiwrnod agored

Trosolwg y cwrs

Explore new cultures and practices while you delve deeper into the fascinating world of mathematics. You will gain knowledge and skills that will prepare you for the workplace, and not only in jobs which use maths directly. A mathematics qualification is well-respected by employers; your numerical, logical thinking and problem-solving skills enable you to tackle a variety of roles.

On this course, you will study at a university abroad during your third year before returning to Cardiff for a final year. Our School has agreements with universities across the globe, and you will have support to apply for your overseas year.

Studying abroad is a great way to broaden your academic knowledge, immerse yourself in another culture and gain skills that could be valued by employers. Not only can it enhance your CV by demonstrating key skills such as communication, flexibility and collaborative working, it can also provide you with valuable networking opportunities. Above all, it is the start of a new adventure. A chance to experience other cultures and viewpoints, make new friends and share unforgettable experiences.

Nodweddion nodedig

Blwyddyn dramor - Mae’r radd benodol hon yn caniatáu i chi deithio wrth ddysgu a chael profiad o arferion a diwylliant gwlad wahanol;

Boddhad Myfyrwyr
- Cawson ni’r nifer uchaf o bleidleisiau o blith holl Brifysgolion Grŵp Russell ym mhrif gategori Boddhad Cyffredinol yn Arolwg Cenedlaethol y Myfyrwyr 2018;

Cynlluniau gradd hyblyg
– Gallwch chi arbenigo mewn maes o’ch dewis, o fathemateg pur a chymhwysol a mathemateg ariannol, i ystadegau ac ymchwil weithrediadol.  Yn y rhan fwyaf o achosion, rydych chi’n rhydd i symud rhwng rhaglenni gradd ar ddiwedd blwyddyn un os bydd eich diddordebau’n newid;

Lleoliadau gwaith - Rydym ni’n annog pawb o’n myfyrwyr i geisio profiad gwaith gwerthfawr ac interniaethau haf er mwyn datblygu’r sgiliau cyfathrebu, gwaith tîm, arweinyddiaeth a hunanreolaeth y mae cyflogwyr graddedigion yn chwilio amdanynt;

Cymorth i fyfyrwyr -  Yn ogystal â chael eich tiwtor personol eich hun ar ddechrau’r flwyddyn gyntaf, byddwch hefyd yn cael mynediad i sesiynau tiwtorial wythnosol, labordai cyfrifiadur dan oruchwyliaeth a sesiynau galw heibio beunyddiol ar gyfer cefnogaeth un-i-un.

Achrediadau

Côd UCASG103
Derbyniad nesafMedi 2020
Hyd4 blwyddyn
Modd (astudio)Llawn amser gyda blwyddyn dramor
Lleoedd sydd ar gael fel arferThe School typically has approx 170 places available.
Nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arferThe School typically receives approx 700 applications.

Gofynion mynediad

AAB-ABB including Grade A in Mathematics.  Please note that General Studies is not accepted for entry.  

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

DD in BTEC plus A in Maths at A-level. 

36-34 points or 666-665 in 3 Higher Level subjects, to include 6 in Higher level Maths or Higher Level Maths Analysis and Approaches. Higher Level Maths Applications and Interpretations will be considered on a case-by-case basis but is not accepted as standard for entry. 36-34 pwynt neu 666-665 mewn 3 phwnc Lefel Uwch, I gynnwys 6 mewn mathemateg lefel uwch neu 6 mewn dadansoddiadau dadansoddi. Bydd Ceisiadau a Dehongliadau Mathemateg Lefel Uwch yn cael eu hystyried fesul achos, ni fyddwn yn derbyn hyn fel safon mynediad.  

Gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol Mathemateg.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgôr.

TOEFL iBT

O leiaf 90 gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen ac 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

62 gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

GCSE English Language Grade C or 4 or an accepted English Language equivalent  

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Ewch i'n tudalen cyfanswm ffioedd am y wybodaeth ddiweddaraf.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Ewch i'n tudalen cyfanswm ffioedd am y wybodaeth ddiweddaraf.

Costau blynyddoedd rhyngosod

Yn ystod blwyddyn ryngosod, (e.e. blwyddyn mewn diwydiant, blwyddyn ar leoliad neu flwyddyn dramor), bydd y ffi yn is. Cewch fanylion llawn ar ein tudalennau ffioedd.

Costau ychwanegol

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

This is a four-year full-time degree with year three spent studying abroad. The course includes a carefully chosen balance of core modules and optional modules. Modules are worth 10 or 20 credits and you need to earn 120 credits a year. The modules you choose in years one and two will inform the choices available to you later.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020

Blwyddyn un

Mae'r rhan fwyaf o'r modiwlau blwyddyn gyntaf yn orfodol, ond gallwch ddewis astudio hyd at 20 credyd o bwnc arall.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Elementary Differential EquationsMA100110 credydau
GeometryMA100410 credydau
Foundations of Mathematics IMA100520 credydau
Foundations of Mathematics IIMA100620 credydau
Linear Algebra IMA100810 credydau
Introduction to Probability TheoryMA150010 credydau
Computing for MathematicsMA170110 credydau
Fundamental skills for University and BeyondMA190010 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Classical MechanicsMA130110 credydau
Statistical InferenceMA150110 credydau
Finance I: Financial Markets and Corporate Financial ManagementMA180110 credydau

Blwyddyn dau

Mae mwy o ddewis o fodiwlau dewisol ym mlwyddyn dau a bydd y modiwlau a ddewiswch yn llywio'r dewisiadau sydd ar gael i chi ym mlynyddoedd tri a phedwar.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Complex AnalysisMA200310 credydau
Series and TransformsMA200410 credydau
Real AnalysisMA200610 credydau
Linear Algebra IIMA200820 credydau
Multivariable and Vector CalculusMA201020 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Modelling with Differential EquationsMA023210 credydau
Operational ResearchMA026120 credydau
Introduction to Number Theory IMA201110 credydau
GroupsMA201310 credydau
Vibrations and WavesMA230310 credydau
Foundations of Probability and StatisticsMA250020 credydau
Numerical AnalysisMA270110 credydau
Mathematical Investigations with PythonMA276010 credydau
Finance II: Investment ManagementMA280010 credydau
Problem SolvingMA290010 credydau

Blwyddyn tri: Blwyddyn Ryngosod

Mae'r Ysgol Fathemateg yn rhoi cyfle i chi dreulio blwyddyn mewn prifysgol dramor i brofi arferion a diwylliant gwlad wahanol. Mae gennym sefydliadau partner mewn nifer o wledydd Ewropeaidd, yn ogystal ag yn Awstralia, Canada, a'r UDA.

Trefnir y lleoliad gan yr Ysgol ac mewn rhai achosion mae cyllid ar gael ar gyfer costau teithio a byw.

Os ydych chi'n dymuno cymryd rhan yr astudiaeth dramor mae angen i chi gyflawni cyfartaledd o 50% o leiaf o'ch blwyddyn astudio gyntaf a rhaid i chi basio o leiaf 100 credyd o flwyddyn dau.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Study AbroadMA9990120 credydau

Blwyddyn pedwar

Mae'r modiwlau sydd ar gael ym mlwyddyn pedwar yn cyd-fynd yn agos â diddordebau ymchwil yr Ysgol. Nid oes unrhyw fodiwlau gorfodol ac mae eich opsiynau yn eang. Yn ogystal â modiwlau a addysgir gallwch ddewis prosiect 10 credyd neu 20 credyd, gan roi'r cyfle i chi ddatblygu sgiliau cyfathrebu a chyflwyno ac i ddysgu sut i gymhwyso eich sgiliau mathemategol i ymchwiliad o'ch dewis.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut caf fy addysgu?

Teaching is carried out through lectures, small-group tutorials and examples classes. Increased independent learning is encouraged throughout the course.

In all years the classes are used to discuss theoretical concepts and essential mathematical techniques. You are encouraged to undertake additional reading outside of timetabled classes and reflect upon assessments and feedback.

Sut y caf fy nghefnogi?

At the start of each year you will be given a guide to module aims, learning outcomes, methods of assessment, module syllabuses, and reading lists. You will be allocated a personal tutor, a member of the academic staff who will provide pastoral support and academic advice during your course.

All lecturing staff can be contacted by email and have either an ‘open door’ policy for students with specific queries about course material, or a system to book meeting times. The School Office can answer most administrative queries immediately.

For the placement abroad in year three you will be assigned a personal tutor in the host institution, to give you pastoral support and guidance. The School’s study abroad coordinator will also maintain regular contact to review your personal and academic progress. 

You will have access through the Learning Central website to relevant multimedia material, presentations, lecture handouts, bibliographies, further links, electronic exercises and discussion circles. Opportunities for you to reflect on your abilities and performance are available through the Learning Central ‘Personal Development Planning’ module.

The University offers a range of services including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service, and excellent libraries and resource centres.

Further learning support is also available via the University wide Maths Support Service. This provides relaxed and informal daily drop-in sessions where students are encouraged to discuss any elements of their studies with a tutor on a one-to-one or small group basis.

Sut caf fy asesu?

Many modules have written examinations at the end of the autumn or spring Semesters, with some also having an element of continuous assessment. This may include problem-solving exercises, written reports, computer programs and oral presentations. Feedback on progress is typically provided through a combination of discussion in class, written comments on submitted work and review of outline solutions to problems. You are encouraged to discuss any queries related to specific modules with individual lecturers.

The grade of your final degree will be based on 20% from your year two studies, 10% from the year three placement and 70% from year four.

Your year abroad will be assessed on the results from the courses studied in the host institution and a presentation and oral exam at the start of the next term back in Cardiff.

You may also be asked to share your experiences with students considering the study-abroad option.

Feedback:

Written feedback and outline solutions on in-course assessment give you an opportunity to reflect on your progress. Further feedback is provided in examples classes and tutorials (in year one) to review problems in more detail and discuss potential solutions. You should discuss any queries related to specific modules with individual lecturers. There are a number of further feedback mechanisms in place to support your study; please see “How will I be supported?” below.

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

You will acquire and develop a range of valuable skills, both discipline specific and important employability skills. You will:

  • develop your communication skills and ability to communicate mathematics in written and oral form
  • develop good self-management and organisational skills
  • enhance your computing, IT, information retrieval and handling skills
  • develop your ability to apply logical and analytic thinking to problems in other disciplines
  • demonstrate group working, time management and presentational skills
  • develop your understanding of the academic culture in a foreign country
  • show a commitment to lifelong learning through engaging in a process of personal development planning
Mathematics lecture room with students
Mathematics lecture room with students

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Gallwch ddefnyddio’ch BSc mewn Mathemateg yn llwybr i’r gweithlu, lle gallech gwrdd â’n cynfyfyrwyr yn gweithio mewn swyddi traddodiadol fel addysgu, gwaith actiwari, a chyfrifeg, yn ogystal â TG, ymchwil fferyllol, peirianneg a mwy.  Fel arall, efallai byddwch chi’n dewis ehangu eich opsiynau gyrfa i gynnwys ystod o feysydd cysylltiedig trwy gwblhau astudiaethau ôl-raddedig yn y gwyddorau, cyfrifiadureg neu beirianneg.

Yn 2017-18, dywedodd 89% o raddedigion yr Ysgol a oedd ar gael i weithio eu bod mewn cyflogaeth a/neu astudiaethau pellach ymhen chwe mis ar ôl graddio. Mae rhai o’n cynfyfyrwyr bellach yn gweithio yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) a’r Swyddfa Feteorolegol.

Cefnogaeth Gyrfaoedd Mathemateg

Yn semestr gwanwyn eich blwyddyn gyntaf, bydd amrywiaeth o ddosbarthiadau meistr ar gael i chi i helpu i gefnogi eich rhagolygon gyrfa i’r dyfodol.  Mae’r dosbarthiadau’n ymdrin â phrofiad gwaith, CV a llythyrau esboniadol, ffurflenni cais, technegau cyfweliad, a chyflwyniad i LinkedIn.

Mae gennym ni fwrdd swyddi myfyrwyr sy’n cael ei ddiweddaru’n rheolaidd, gydag amrywiaeth o gyfleoedd i raddedigion, gwirfoddoli, interniaethau a lleoliadau. Ar ben hynny, rydym ni’n trefnu rhaglen lawn o gyflwyniadau gan fyfyrwyr a chyflogwyr bob blwyddyn gyda chyflogwyr fel Grŵp Bancio Lloyds, HSBC, PwC, Sefydliad a Chyfadran yr Actiwarïaid, Sainsburys, Network Rail, GSK, y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS), Llywodraeth Cymru, y Weinyddiaeth Amddiffyn, Dŵr Cymru, a’r Swyddfa Feteorolegol.

Mae'r Ysgol Mathemateg hefyd yn cynnig Rhaglen Sgiliau Rheoli Gyrfa, cyflwyniadau gan fyfyrwyr sy'n dychwelyd o fyd gwaith, yn ogystal ag amrywiaeth o wobrau a ddyfarnir am gyflawniad academaidd.

Lleoliadau

The option of spending year three studying abroad extends the BSc degree to four years.  We have agreements with a number of institutions across Europe, the United States, Canada and Australia. In some cases funding is available for travel and living costs.

If you decide not to do a placement abroad, you will have two options.  You can change to a three year BSc Mathematics programme, or a degree programme that includes a year of Professional Placement.  A year of Professional Placement will keep the duration of your BSc degree at four years.  This option may be dependent on your academic performance.

Astudio yn Gymraeg

Mae hyd at 36% o'r cwrs hwn ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg. Cysylltwch â'r Tiwtor Derbyn am wybodaeth bellach.

icon-academic

Diwrnod agored nesaf i israddedigion

Gwanwyn 2020

icon-international

Rhyngwladol

icon-contact

Cysylltwch â ni

icon-pen

Sut i wneud cais