Ewch i’r prif gynnwys

Mathemateg (MMath)

Blwyddyn Mynediad


Medrwch astudio Mathemateg gan ei fod yn bwnc diddorol a heriol. Mae’r cwrs yn darparu sgiliau pwysig ar gyfer amrywiaeth eang o yrfaoedd.

Cadwch le ar ddiwrnod agored

Trosolwg y cwrs

Mae'r cwrs Mathemateg MMath pedair blynedd, yn cynnig cyfle i ymchwilio'n ddyfnach i fathemateg pur a chymhwysol nag sy'n bosibl ar gwrs BSc.

Y cwrs MMath yw'r paratoad delfrydol os ydych am fynd ymlaen i weithio ym maes ymchwil neu i gwmni technolegol, neu am gael dealltwriaeth ddyfnach o fathemateg a datblygu sgiliau y mae galw amdanynt ymhlith amrywiaeth o ddarpar gyflogwyr.

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys craidd hanfodol o fathemateg sy'n gysylltiedig â modiwlau mathemateg gymhwysol, ystadegau, cyfrifiadureg ac ymchwil weithredol, a chewch gipolwg ar bob un o'r canghennau hyn yn ystod eich blwyddyn gyntaf.

Nodweddion nodedig

Blwyddyn yn gweithio ar brosiect – Byddwch chi’n cwblhau prosiect mathemategol sylweddol ar lefel uwch yn ystod y bedwaredd flwyddyn. Bydd hyn yn eich helpu i ddatblygu’r sgiliau rheoli prosiect y mae cyflogwyr graddedigion yn chwilio amdanynt;

Opsiynau astudio dramor/lleoliadau proffesiynol - Mae cyfle i dreulio blwyddyn yn astudio mewn prifysgol dramor neu mewn lleoliad proffesiynol rhwng blynyddoedd dau a thri o’ch cwrs.  Fydd dim rhaid i chi ymrwymo i hyn tan semestr yr hydref yn eich ail flwyddyn, felly bydd digon o amser i edrych ar eich opsiynau a newid yn ddiweddarach*;

Lleoliadau gwaith - Rydym ni’n annog pawb o’n myfyrwyr i geisio profiad gwaith gwerthfawr ac interniaethau haf er mwyn datblygu’r sgiliau cyfathrebu, gwaith tîm, arweinyddiaeth a hunanreolaeth y mae cyflogwyr graddedigion yn chwilio amdanynt;

Cymorth i fyfyrwyr -  Yn ogystal â chael eich tiwtor personol eich hun ar ddechrau’r flwyddyn gyntaf, byddwch hefyd yn cael mynediad i sesiynau tiwtorial wythnosol, labordai cyfrifiadur dan oruchwyliaeth a sesiynau galw heibio beunyddiol ar gyfer cefnogaeth un-i-un.

* Byddai hyn yn estyn y radd MMath i bum mlynedd, ac mae’n amodol ar eich perfformiad academaidd.

Achrediadau

Côd UCASG101
Derbyniad nesafMedi 2020
Hyd4 blwyddyn
Modd (astudio)Amser llawn
Lleoedd sydd ar gael fel arferFel arfer, mae 170 lle ar gael yn yr Ysgol.
Nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arferMae’r Ysgol yn derbyn tua 700 o geisiadau.

Gofynion mynediad

Mae’r gofynion mynediad a ddangosir ar gyfer darpar fyfyrwyr fydd yn dechrau yn 2019. Bydd y gofynion mynediad ar gyfer 2020 ar gael ym mis Awst 2019.

AAA/AAB gan gynnwys A mewn Mathemateg.  Sylwer, nid ydym yn derbyn Astudiaethau Cyffredinol.   

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

DD mewn BTEC ac A mewn Mathemateg Safon Uwch. Unrhyw BTEC gyda Safon Uwch mewn Mathemateg.

Cyflawni 36 yn gyffredinol yn Niploma’r Fagloriaeth Ryngwladol gyda 6 mewn Mathemateg Lefel Uwch neu gyflawni Diploma’r Fagloriaeth Ryngwladol gyda 666 mewn 3 phwnc Lefel Uwch gan gynnwys 6 mewn Mathemateg.

Gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol Mathemateg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgôr.

TOEFL iBT

O leiaf 90 gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen ac 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

62 gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Bydd angen cymhwyster TGAU Saesneg neu Gymraeg Iaith arnoch ar radd C neu radd 4. Fel arall, caiff cymhwyster IGCSE Saesneg Iaith Gyntaf neu Saesneg Ail Iaith ei ystyried ar radd C. 

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Ewch i'n tudalen cyfanswm ffioedd am y wybodaeth ddiweddaraf.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Ewch i'n tudalen cyfanswm ffioedd am y wybodaeth ddiweddaraf.

Costau ychwanegol

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

Gradd pedair blynedd amser llawn yw hon. Mae'r cwrs yn cynnig cydbwysedd gofalus o fodiwlau craidd a modiwlau dewisol. 10 neu 20 credyd yw gwerth y rhan fwyaf o'r modiwlau, a bydd angen i chi ennill 120 o gredydau bob blwyddyn. Bydd y modiwlau y byddwch yn eu dewis ym mlynyddoedd un, dau a thri yn llywio'r dewisiadau fydd ar gael ar eich cyfer nes ymlaen.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020

Blwyddyn un

Mae'r rhan fwyaf o'r modiwlau blwyddyn gyntaf yn rhai gorfodol, ond cewch astudio hyd at 10 credyd mewn pwnc arall.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Elementary Differential EquationsMA100110 credydau
GeometryMA100410 credydau
Foundations of Mathematics IMA100520 credydau
Foundations of Mathematics IIMA100620 credydau
Linear Algebra IMA100810 credydau
Introduction to Probability TheoryMA150010 credydau
Computing for MathematicsMA170110 credydau
Fundamental skills for University and BeyondMA190010 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Classical MechanicsMA130110 credydau
Statistical InferenceMA150110 credydau
Finance I: Financial Markets and Corporate Financial ManagementMA180110 credydau

Blwyddyn dau

Mae rhagor o fodiwlau dewisol ar gael yn yr ail flwyddyn. Bydd y modiwlau y byddwch yn eu dewis yn llywio'r dewisiadau fydd ar gael ar eich cyfer yn nes ymlaen.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Complex AnalysisMA200310 credydau
Series and TransformsMA200410 credydau
Real AnalysisMA200610 credydau
Linear Algebra IIMA200820 credydau
Multivariable and Vector CalculusMA201020 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Modelling with Differential EquationsMA023210 credydau
Operational ResearchMA026120 credydau
Introduction to Number Theory IMA201110 credydau
GroupsMA201310 credydau
Vibrations and WavesMA230310 credydau
Foundations of Probability and StatisticsMA250020 credydau
Numerical AnalysisMA270110 credydau
Finance II: Investment ManagementMA280010 credydau
Problem SolvingMA290010 credydau

Blwyddyn tri

Mae cysylltiad agos rhwng y modiwlau sydd ar gael ym mlwyddyn tri, a diddordebau ymchwil yr Ysgol. Ym mlwyddyn tri, byddwch yn dewis detholiad o fodiwlau uwch, gan eich galluogi i ganolbwyntio ar bynciau o ddiddordeb arbennig.

Blwyddyn pedwar

Yn y bedwaredd flwyddyn, bydd y cwrs yn datblygu hyfforddiant mewn ymchwil ac uwch-sgiliau mewn mathemateg, yn enwedig mewn dadansoddi mathemategol, ffiseg fathemategol a dynameg hylifol. Byddwch hefyd yn gwneud darn pwysig o waith prosiect lle byddwch yn gwneud gwaith ymchwil newydd.

Mae hyn yn rhoi cyfle i chi ddatblygu sgiliau cyflwyno a chyfathrebu, yn ogystal â defnyddio eich sgiliau mathemategol mewn pwnc ymchwil o'ch dewis.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
MMath ProjectMA490040 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Theoretical Fluid DynamicsMA400320 credydau
Measure TheoryMA400720 credydau
Combinatorial and Analytic Number TheoryMA401120 credydau
Finite ElasticityMA401220 credydau
Mathematical Foundations of Quantum PhysicsMA401420 credydau
Advanced Topics in Analysis: Sobolev Spaces and Viscosity SolutionsMA401520 credydau
Statistics of Big DataMA451120 credydau
Convex OptimisationMA460020 credydau
Stochastic Search and OptimisationMA460120 credydau
Reading ModuleMA490120 credydau
Reading ModuleMA490220 credydau
Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut caf fy addysgu?

Cewch eich addysgu mewn darlithoedd, tiwtorialau i grwpiau bach, a dosbarthiadau trafod enghreifftiau. Cewch eich annog i ddysgu'n fwyfwy annibynnol drwy gydol y cwrs.

Ym mhob blwyddyn, defnyddir y dosbarthiadau i drafod cysyniadau damcaniaethol a thechnegau mathemategol hanfodol. Cewch eich annog i ddarllen rhagor y tu allan i'r dosbarthiadau yn yr amserlen, a myfyrio ar asesiadau ac adborth.

Ym mlwyddyn pedwar, byddwn yn disgwyl i fyfyrwyr chwarae rhan fwy amlwg oherwydd bydd rhai darlithoedd yn cael eu cynnal ar ffurf seminarau.

Blwyddyn 1

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

29%

Astudio annibynnol dan arweiniad

71%

Lleoliadau ments

0%

Blwyddyn 2

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

27%

Astudio annibynnol dan arweiniad

73%

Lleoliadau ments

0%

Blwyddyn 3

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

26%

Astudio annibynnol dan arweiniad

74%

Lleoliadau ments

0%

Blwyddyn 4

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

13%

Astudio annibynnol dan arweiniad

87%

Lleoliadau ments

0%

Sut y caf fy nghefnogi?

Ar ddechrau pob blwyddyn, byddwch yn cael arweiniad ynghylch nodau'r modiwlau, deilliannau dysgu, dulliau asesu, meysydd llafur modiwlau, a rhestrau darllen. Byddwn yn dyrannu tiwtor personol ar eich cyfer. Aelod staff academaidd fydd eich tiwtor, a bydd yn rhoi cymorth bugeiliol a chyngor academaidd i chi yn ystod eich cwrs.

Gallwch gysylltu â phob aelod o'r staff drwy ebost. Os oes gennych ymholiad penodol, bydd croeso i chi fynd i siarad â nhw neu bydd ganddynt system ar waith er mwyn trefnu amseroedd cyfarfod. Gall Swyddfa'r Ysgol ateb y rhan fwyaf o'r ymholiadau gweinyddol ar unwaith.

Trwy wefan Dysgu Canolog, byddwch yn gallu cael gafael ar ddeunydd amlgyfrwng perthnasol, cyflwyniadau, taflenni darlithoedd, llyfryddiaethau, dolenni pellach, ymarferiadau electronig a chylchoedd trafod. Bydd cyfleoedd i chi fyfyrio ar eich galluoedd a'ch perfformiad drwy'r modiwl 'Cynllunio Datblygiad Personol' ar Dysgu Canolog.

Mae’r Brifysgol yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau sy’n cynnwys y Gwasanaeth Gyrfaoedd, y Gwasanaeth Cwnsela, y Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia, y Gwasanaeth Cefnogi Myfyrwyr, llyfrgelloedd ardderchog a chanolfannau adnoddau.

Cewch ragor o gymorth dysgu hefyd drwy Wasanaeth Cefnogi Mathemateg cyffredinol y Brifysgol. Sesiynau hamddenol ac anffurfiol sydd ar gael bob dydd yw'r rhain. Gall myfyrwyr alw heibio i drafod unrhyw elfen o'u hastudiaethau gyda thiwtor naill ai mewn cyfarfod un i un, neu mewn grŵp bach.

Sut caf fy asesu?

Mae gan lawer o fodiwlau arholiadau ysgrifenedig ar ddiwedd semestrau'r hydref neu'r gwanwyn, ac mae gan rai ohonynt elfen asesu barhaus hefyd. Gall hyn gynnwys ymarferion datrys problemau, adroddiadau ysgrifenedig, rhaglenni cyfrifiadurol a chyflwyniadau llafar. Fel arfer, cewch adborth ynghylch eich cynnydd drwy gyfuniad o drafodaeth yn y dosbarth, sylwadau ysgrifenedig am waith a gyflwynwyd, ac adolygiad o atebion amlinellol i broblemau. Cewch eich annog i drafod unrhyw ymholiadau sy'n ymwneud â modiwlau penodol gyda darlithwyr unigol.

Asesir eich prif brosiect ymchwil ym mlwyddyn pedwar drwy adroddiad ysgrifenedig a'r arholiad llafar.

Ar hyn o bryd, mae 20% o'ch gradd derfynol yn seiliedig ar eich astudiaethau yn yr ail flwyddyn, a 30% ohoni ar astudiaethau ym mlwyddyn tri.  Rhaid cael o leiaf 55% ar gyfartaledd ym mlynyddoedd un a a dau i allu parhau i astudio'r rhaglen.

Adborth:

Mae adborth ysgrifenedig ac atebion amlinellol am asesiadau o fewn y cwrs, yn rhoi'r cyfle i chi fyfyrio ar eich cynnydd. Darperir rhagor o adborth mewn dosbarthiadau trafod enghreifftiau a thiwtorialau (ym mlwyddyn un) er mwyn adolygu problemau'n fanylach a thrafod atebion posibl. Dylech drafod unrhyw ymholiadau sy'n ymwneud â modiwlau penodol gyda darlithwyr unigol. Mae nifer o ddulliau ar waith i roi rhagor o adborth i gefnogi eich astudiaethau; darllenwch "Sut y caf fy nghefnogi?" isod.

Dulliau asesu (2017/18 data)

Blwyddyn 1

Arholiadau ysgrifenedig

90%

Arholiadau ymarferol

5%

Gwaith cwrs

5%

Blwyddyn 2

Arholiadau ysgrifenedig

97%

Arholiadau ymarferol

0%

Gwaith cwrs

3%

Blwyddyn 3

Arholiadau ysgrifenedig

95%

Arholiadau ymarferol

0%

Gwaith cwrs

5%

Blwyddyn 4

Arholiadau ysgrifenedig

67%

Arholiadau ymarferol

5%

Gwaith cwrs

28%

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

Byddwch yn caffael ac yn datblygu amrywiaeth o sgiliau gwerthfawr, gan gynnwys rhai penodol i’r ddisgyblaeth a sgiliau cyflogadwyedd pwysig. Byddwch yn:

  • datblygu eich sgiliau cyfathrebu a'ch gallu i gyfathrebu mathemateg ar ffurf ysgrifenedig ac ar lafar
  • dangos hunanreolaeth effeithiol a'r sgiliau trefnu sydd eu hangen i ymgymryd â phrosiect mathemategol sylweddol
  • gwella eich sgiliau cyfrifiadura, TG, adalw gwybodaeth a thrin data
  • datblygu eich gallu i feddwl mewn ffyrdd rhesymegol a dadansoddol wrth ystyried problemau mewn disgyblaethau eraill
  • dangos sgiliau gweithio mewn grŵp, rheoli amser a chyflwyno
  • dangos ymrwymiad i ddysgu gydol oes drwy ymgysylltu mewn proses o gynllunio datblygiad personol
A Mathematical Formula.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Mae graddedigion y cwrs MMath yn aml yn symud ymlaen i wneud PhD ac uwch-astudiaethau eraill. Neu, gallwch ddefnyddio'ch MMath mewn Mathemateg fel llwybr i'r gweithlu, lle gallech gwrdd â'n cyn-fyfyrwyr sy'n gweithio mewn swyddi traddodiadol fel addysgu, gwaith actiwaraidd, a chyfrifyddu, yn ogystal â TG, ymchwil fferyllol, peirianneg a mwy.

Yn 2017-18, dywedodd 89% o raddedigion yr Ysgol a oedd ar gael i weithio eu bod mewn gwaith a / neu astudio pellach o fewn chwe mis i raddio. Mae rhai o'n cyn-fyfyrwyr bellach yn gweithio yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) a'r Swyddfa Feteorolegol.

Cymorth Gyrfaoedd Mathemateg

Yn ystod semester gwanwyn eich blwyddyn gyntaf, bydd amrywiaeth o ddosbarthiadau meistr ar gael i'ch helpu i gefnogi eich rhagolygon gyrfa yn y dyfodol. Mae'r dosbarthiadau'n cynnwys profiad gwaith, CV a llythyrau esboniadol, ffurflenni cais, technegau cyfweld, a chyflwyniad i LinkedIn.

Mae gennym fwrdd swyddi myfyrwyr sy'n cael ei ddiweddaru'n rheolaidd, gydag amrywiaeth o gyfleoedd i raddedigion, gwirfoddoli, interniaethau a lleoliadau. Yn ogystal, rydym yn trefnu rhaglen lawn o gyflwyniadau gan fyfyrwyr a chyflogwyr bob blwyddyn gyda chyflogwyr fel Lloyds Banking Group, HSBC, PwC, Sefydliad a Chyfadran yr Actiwariaid, Sainsburys, Network Rail, GSK, y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS). , Llywodraeth Cymru, y Weinyddiaeth Amddiffyn, Dŵr Cymru a'r Swyddfa Feteorolegol.

Swyddi

  • Finance Manager
  • Lecturer
  • Risk Analyst
  • Statistician

Lleoliadau

Gallech dreulio blwyddyn yn astudio mewn prifysgol dramor rhwng eich ail a'ch trydedd flwyddyn. Byddai hyn yn ei gwneud yn radd MMath pum mlynedd.

Astudio yn Gymraeg

Mae hyd at 36% o'r cwrs hwn ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg. Cysylltwch â'r Tiwtor Derbyn am wybodaeth bellach.

icon-academic

Diwrnod agored nesaf i israddedigion

Dydd Sadwrn 14 Medi

icon-international

Rhyngwladol

icon-contact

Cysylltwch â ni

icon-pen

Sut i wneud cais