Ewch i’r prif gynnwys

Newyddiaduraeth, Y Cyfryngau a Chymdeithaseg (BA)

Blwyddyn Mynediad


Mae Cymdeithaseg a’r Cyfryngau yn effeithio ar bawb, sy’n gwneud y cyswllt rhwng Newyddiaduraeth a Chymdeithaseg yn ddiymwad.

Cadwch le ar ddiwrnod agored

Trosolwg y cwrs

Mae nifer o fyfyrwyr o’r farn bod astudio rhaglen gydanrhydedd yn cyffroi ac yn brofiad gwerth chweil gan eu bod nhw’n gallu gweld yr hyn sy'n debyg ac yn wahanol rhwng y ddau bwnc. Drwy gyfuno newyddiaduraeth, y cyfryngau a Chymdeithaseg, byddwch yn ennill amrywiaeth o sgiliau trosglwyddadwy a gwybodaeth a fydd yn fuddiol ar gyfer eich dyfodol.

Cyflwynir y radd hon mewn partneriaeth gan Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol a’r Ysgol Newyddiaduraeth, Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol. Mae'n cynnig cyfle i archwilio'r dadleuon presennol o ran cysyniadau a dulliau cymdeithasegol, cyfathrebu ac astudiaethau cyfryngau.

Bydd eich modiwlau Cymdeithaseg yn eich helpu chi i wneud synnwyr o'r cyd-destunau cymdeithasol a diwylliannol lle ceir gwreiddiau newyddiaduraeth ac y mae’r cyfryngau yn ymateb iddyn nhwr i ddadleuon – fel y newid yn natur rhwydweithiau cyfryngau, shifftiau yn natur y gwaith, hamdden a bywyd teuluol, trawsnewid mewn sefydliadau fel y systemau addysg, lles, gwleidyddol a chyfreithiol, newidiadau ym mhatrwm ethnig Prydain, arwyddocâd parhaus anghydraddoldebau dosbarth a rhyw, a dadleuon ynghylch globaleiddio cynyddol a ffurfiau newydd o dechnoleg, y cyfryngau, arloesi gwyddonol ac ymyrraeth feddygol.

Bydd modiwlau Cymdeithaseg yn eich helpu chi i ddeall cwestiynau pwysig a godir wrth astudio'r cyfryngau, fel agweddau cyffredinol cymdeithas at fewnfudo, pam mae rhai grwpiau cymdeithasol yn cael eu swyno gan enwogrwydd, pam mae pobl ifanc yn ymddangos fel pe bai ganddyn nhw lai o ddiddordeb mewn gwleidyddiaeth heddiw ac a yw'n wir ein bod ni’n dod yn gymdeithas fwy cefnog ac unigol.

Bydd eich modiwlau Newyddiaduraeth a'r Cyfryngau yn cyflwyno llawer o'r themâu allweddol, y cysyniadau, y fframweithiau a’r sgiliau angenrheidiol i ddechrau eich dadansoddiad beirniadol o’r cyfryngau, eich astudiaeth o newyddiaduraeth a'ch dealltwriaeth o gyfathrebu torfol.

Fe fyddan nhw’n cymharu dulliau ysgolheigaidd a phroffesiynol o ddeall natur esblygol newyddion yng ngoleuni tueddiadau a datblygiadau diweddar, a byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio dulliau hanesyddol a dadansoddol i feddwl yn feirniadol am ddiwylliant y cyfryngau cyfoes.

Nodweddion nodedig

 • Mae Cymdeithaseg yn bwnc ardderchog i’w baru gyda newyddiaduraeth oherwydd ei sylw manwl i bryderon diwylliannol a'i allu i roi cyd-destun a llywio ein dealltwriaeth o rôl bwysig y cyfryngau yn y gymdeithas.
 • Y cyfle i chi ddysgu mewn Ysgolion a gyrhaeddodd yr 2il safle yn y Deyrnas Unedig o ran ansawdd ymchwil mewn newyddiaduraeth, y 3ydd safle o ran cymdeithaseg a’r 5ed safle o ran addysg yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014.
 • Ymwneud staff sy’n weithredol ym myd ymchwil â’r addysgu.
 • Y pwyslais ar ddysgu’n annibynnol mewn amgylchedd a arweinir gan ymchwil.
Côd UCASLP35
Derbyniad nesafMedi 2020
Hyd3 blwyddyn
Modd (astudio)Amser llawn
Lleoedd sydd ar gael fel arferFel arfer, mae 280 lle ar gael yn yr Ysgol.
Nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arferMae'r Ysgol yn derbyn tua 1250 o geisiadau.
 1. Yr Ysgol Newyddiaduraeth, Y Cyfryngau a Diwylliant

  Sgwâr Canolog

  Caerdydd

  CF10 1FS

 2. Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

  Adeilad Morgannwg

  Rhodfa’r Brenin Edward VII

  Caerdydd

  CF10 3WA

Gofynion mynediad

ABB. Sylwer, nid ydym yn derbyn Astudiaethau Cyffredinol na Meddwl yn Feirniadol.

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

Cyflawni Diploma’r Fagloriaeth Ryngwladol gydag o leiaf 17 mewn 3 phwnc Lefel Uwch.

Gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol ac Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

TGAU Saesneg Iaith Gradd C neu 4 neu cymhwyster Iaith Saesneg cyfatebol.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£9,000Dim

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£17,450Dim

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

You should be prepared to invest in some key text books and to cover the costs of basic printing and photocopying.  You may also want to buy copies of other books, either because they are particularly important for your course or because you find them particularly interesting.

If you have a laptop computer you will have the option of purchasing software at discounted prices.

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

What the student should provide:

You do not need any specific equipment to study on this programme.  Access to a laptop computer would be advantageous as many readings are available electronically and most assessments are prepared using standard word processing software.

What the University will provide:

Networked computers with appropriate file space and all necessary software.  Access to essential and background reading for each module plus a wide range of journals and other online resources.  All course documents will be available online (via the VLE) and hard copies of essential documents will be provided if requested.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

​Cwrs tair blynedd amser llawn yw hwn, yn cynnwys 120 credyd y flwyddyn. Byddwch yn astudio chwe modiwl 20 credyd y flwyddyn, wedi eu rhannu'n gyfartal rhwng y pynciau.  Mae’r dosbarthiad gradd terfynol a gewch chi yn seiliedig ar y graddau rydych chi’n eu hennill yn y modiwlau a gymerwch yn ystod blynyddoedd dau a thri. 

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020

Blwyddyn un

Mae blwyddyn un yn flwyddyn sylfaen i roi i chi’r sgiliau ar gyfer astudiaethau uwch ac yn rhoi trosolwg i chi o ddau bwnc i lywio eich dewisiadau’n ddiweddarach. Bydd ein rhaglen tiwtor personol yn eich helpu chi i bontio i addysg uwch.

Byddwch yn astudio am 120 o gredydau gyda’i gilydd, wedi eu rhannu'n gyfartal rhwng 60 credyd newyddiaduraeth a’r cyfryngau a 60 credyd mewn cymdeithaseg.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Introduction to Social Science ResearchSI028020 credydau
Key Ideas in Social ScienceSI028120 credydau
Introduction to SociologySI029120 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
History of Mass Communication and CultureMC111020 credydau
Media ScholarshipMC111520 credydau
Cymru: Y Senedd, Y Straeon a'r SpinMC111720 credydau
Understanding Journalism StudiesMC157820 credydau

Blwyddyn dau

Fe fyddwch chi unwaith eto’n astudio am 60 credyd mewn newyddiaduraeth a’r cyfryngau a 60 credyd mewn Cymdeithaseg.

Bydd eich tiwtor personol yn eich helpu chi i ddewis modiwlau a fydd yn gweddu orau ar gyfer llwybr penodol gyda’ch dewisiadau gyrfa yn y dyfodol mewn cof.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Contemporary InequalitiesSI028820 credydau
Social Research MethodsSI029720 credydau
Social TheorySI030020 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Media and GenderMC210720 credydau
Media, Power and SocietyMC211620 credydau
Yr Ystafell Newyddion 1MC261720 credydau
Yr Ystafell Newyddion 2MC261820 credydau
Celebrity CultureMC262720 credydau
Fashion Futures: Technology, Innovation and SocietyMC262920 credydau
Internet GovernanceMC263020 credydau
Media, Globalisation and CultureMC263120 credydau
Public Relations and Political CommunicationMC263220 credydau
War, Politics and Propaganda IIMC354920 credydau
Doing Media Research: Approaches and MethodsMC355120 credydau
Media Law Year 2MC360020 credydau
Media and DemocracyMC360320 credydau

Blwyddyn tri

Fe fyddwch chi unwaith eto’n astudio am 60 credyd mewn newyddiaduraeth a’r cyfryngau a 60 credyd mewn Cymdeithaseg.

Mae amrywiaeth gynhwysfawr o fodiwlau ar gael yn y drydedd flwyddyn gyda'r dewis o ysgrifennu traethawd hir.  Mae pob modiwl ym mlwyddyn tri yn ddewisol, ac mae'n rhaid i fyfyrwyr astudio cyfanswm o 120 o gredydau.

Bydd eich tiwtor personol yn eich helpu chi i ddewis modiwlau a fydd yn gweddu orau ar gyfer llwybr penodol gyda’ch dewisiadau gyrfa yn y dyfodol mewn cof.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut caf fy addysgu?

Byddwch yn dysgu gan ysgolheigion sy'n dylanwadu ar ddyfodol eu meysydd. Mae ein cyrsiau yn adlewyrchu syniadau craidd eu disgyblaethau a hefyd ymchwil, theorïau a dadleuon cyfoes.

Yn ystod blwyddyn un, byddwch yn gosod y sylfeini ar gyfer astudiaeth arbenigol ddiweddarach ac yn dilyn rhaglen sgiliau astudio i'ch helpu i bontio i addysg uwch. Ym mlynyddoedd dau a thri, byddwch yn cael eich annog i astudio a dysgu'n fwy annibynnol, gan roi'r cyfle i chi ddarllen yn ehangach a datblygu eich diddordebau eich hun.

Bydd yr addysgu’n digwydd ar ffurf darlithiau a grwpiau seminar yn seiliedig ar drafodaeth yn bennaf. O flwyddyn dau ymlaen bydd cyfleoedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau ymarferol yn seiliedig ar ymchwil ochr yn ochr â’ch dysgu damcaniaethol.

Blwyddyn 1

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

26%

Astudio annibynnol dan arweiniad

74%

Lleoliadau ments

0%

Blwyddyn 2

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

24%

Astudio annibynnol dan arweiniad

76%

Lleoliadau ments

0%

Blwyddyn 3

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

22%

Astudio annibynnol dan arweiniad

78%

Lleoliadau ments

0%

Sut y caf fy nghefnogi?

Bydd tiwtoriaid personol ym mhob ysgol yn eich tywys drwy gydol eich astudiaethau.  Mae'r tiwtoriaid ar gael i drafod cynnydd a darparu cyngor ac arweiniad ar eich astudiaethau academaidd.

Mae holl fodiwlau’r cwrs yn defnyddio Blackboard Amgylchedd Dysgu Rhithwir (VLE) Prifysgol Caerdydd, lle cewch ddeunyddiau cwrs, dolenni at ddeunyddiau cysylltiedig a gwybodaeth yn ymwneud â thasgau asesu. Darperir cefnogaeth ychwanegol penodol i’r modiwl gan diwtoriaid seminarau, darlithwyr a/neu gynullwyr modiwlau. Darperir cefnogaeth ar gyfer y traethawd hir gan oruchwyliwr a fydd yn cyfarfod â myfyrwyr yn rheolaidd.

Sut caf fy asesu?

Mae'r dulliau asesu'n amrywio o fodiwl i fodiwl ond, ar draws cynllun y radd yn gyffredinol, gallwch ddisgwyl cymysgedd o arholiadau, gwaith cwrs, traethodau, gwaith ymarferol, cyflwyniadau a phrosiectau unigol ac mewn grŵp

Bydd cyfle i chi hefyd gynnal asesiadau nad ydyn nhw’n cyfrif tuag at eich gradd derfynol ond a fydd yn rhoi cyfle i chi asesu eich cynnydd ac i gael adborth ar eich gwaith. 

Dulliau asesu (2017/18 data)

Blwyddyn 1

Arholiadau ysgrifenedig

53%

Arholiadau ymarferol

2%

Gwaith cwrs

46%

Blwyddyn 2

Arholiadau ysgrifenedig

25%

Arholiadau ymarferol

7%

Gwaith cwrs

69%

Blwyddyn 3

Arholiadau ysgrifenedig

25%

Arholiadau ymarferol

0%

Gwaith cwrs

75%

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

Byddwch yn caffael ac yn datblygu amrywiaeth o sgiliau, gan gynnwys rhai penodol i’r ddisgyblaeth a sgiliau cyflogadwyedd mwy cyffredinol. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • gwybodaeth am theori cyfoes ac ymchwil mewn newyddiaduraeth, y cyfryngau a chymdeithaseg
 • cyfathrebu a chyflwyno gwybodaeth, dadleuon a syniadau ar lafar ac yn ysgrifenedig (yn unigol ac fel rhan o dîm);
 • defnyddio TGCh;
 • dehongli a chyflwyno gwybodaeth rifiadol berthnasol - fel rhan o brosiect ymchwil, er enghraifft;
 • arddangos sgiliau rhyngbersonol i alluogi gwaith tîm/grŵp;
 • sgiliau cydnabod, cofnodi a chyfathrebu a gwybodaeth am y dulliau hynny i gyflawni nodau personol/gyrfa;
 • rheoli dysgu a pherfformiad (gan gynnwys rheoli amser);
 • dangos ymrwymiad i ddysgu a datblygu’n barhaus.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Yn 2015/16, dywedodd 96% o raddedigion yr Ysgol oedd ar gael i weithio eu bod nhw mewn cyflogaeth a/neu astudiaethau pellach ymhen chwe mis ar ôl graddio.

Mae rhoi damcaniaeth ar waith yn ymarferol, a darparu profiad o'r byd gwaith yn agweddau pwysig ar baratoi ein graddedigion at fywyd y tu allan i fyd addysg.

Rydyn ni’n annog ein myfyrwyr i feddwl am fywyd y tu hwnt i'r Brifysgol o'r diwrnod cyntaf un, gan gynnig modiwlau a chefnogaeth i roi mantais gystadleuol i chi pan fyddwch chi’n graddio.

Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol

Yn 2015/16, dywedodd 96% o raddedigion yr Ysgol oedd ar gael i weithio eu bod nhw mewn cyflogaeth a/neu astudiaethau pellach ymhen chwe mis ar ôl graddio.

Mae llawer o raddedigion yn symud ymlaen i’n graddau meistr newyddiaduraeth, cysylltiadau cyhoeddus a chyfathrebu ôl-raddedig, ac yna i swyddi amrywiol yn y cyfryngau.

Ymhlith enghreifftiau diweddar o swyddi lefel mynediad mae: awdur cynnwys, gweithredwr cyfryngau digidol, cynghorydd polisi cyfryngau cymdeithasol, intern ymchwil, intern golygyddol, gohebydd, gweithredwr/cynorthwyydd cysylltiadau cyhoeddus, intern polisi, gweithredwr ymgyrchoedd, cynorthwyydd addysgu a rheolwr prosiect hefyd.

Lleoliadau

Mae gan Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol Reolwr Lleoliadau penodol sy'n gallu cynnig cyngor ar leoliadau gwaith, interniaethau, profiad gwaith a chyfleoedd sydd ar gael i wella eich CV ac ehangu eich gorwelion. Mae cymorth gyda cheisiadau swydd a thechnegau cyfweliad ar gael hefyd.

Astudio yn Gymraeg

Mae hyd at 33% o'r cwrs hwn ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg. Cysylltwch â'r Tiwtor Derbyn am wybodaeth bellach.

icon-academic

Diwrnod agored nesaf i israddedigion

Gwanwyn 2020

icon-international

Rhyngwladol

icon-contact

Cysylltwch â ni

icon-pen

Sut i wneud cais