Ewch i’r prif gynnwys

Newyddiaduraeth a Chyfathrebu (BA)

Blwyddyn Mynediad


Mae'r radd yn ymwneud â chynhyrchu, creu cynnwys ac holl agweddau newyddiaduraeth a chyfathrebu.

Cadwch le ar ddiwrnod agored

A BA Journalism and Communications student at Cardiff University

Trosolwg y cwrs

Ar lefel ymarferol, byddwch yn cynhyrchu portffolios (gan gynnwys portffolios digidol), yn ymarfer sgiliau ysgrifennu newyddiadurol ar draws nifer o lwyfannau, gan gynnwys ar-lein, darlledu, print a chylchgronau, cynnig syniadau ar gyfer cynhyrchion a busnesau golygyddol newydd, a defnyddio amrywiaeth o feddalwedd i gynhyrchu allbynnau graffig, blogiau, apiau, ac ymgyrchoedd ar y cyfryngau cymdeithasol. 

Er y gallwch gymryd nifer o fodiwlau ymarferol, ar yr academaidd a’r dadansoddol y mae pwyslais y radd. Gallwch ddilyn llwybr clir ar newyddiaduraeth a chyfathrebu drwy gydol y tair blynedd o astudio. Pen draw hynny fydd llunio traethawd hir ar newyddiaduraeth.

Rhan hanfodol o’r cwrs yw y byddwch yn datblygu’r gallu i ymchwilio, ysgrifennu a beirniadu eich prosiectau ysgrifenedig eich hun yn unol â’r safonau academaidd uchaf, ac yn defnyddio technoleg gwybodaeth fodern i ymchwilio a chyflwyno. Byddwch yn datblygu eich gallu i weithio’n annibynnol ac mewn grwpiau.

Yn olaf, byddwch yn datblygu ac yn mireinio’ch ymwybyddiaeth o’r grymoedd ymarferol ac economaidd sy’n ffrâm i’r cyfryngau a’r diwydiannau diwylliannol a chreadigol ar y cwrs. Ar ôl cwblhau’r radd, byddwch mewn sefyllfa ddelfrydol i weithio mewn unrhyw faes lle y bydd gofyn arfer sgiliau cyfathrebu.

Er bod newyddiaduraeth a chyfathrebu yn enwedig yn gynnyrch ein hamgylchedd cyfathrebu helaeth a chynyddol, mae’r cwrs hefyd yn elwa ar ein profiad addysgu ac ymchwilio i newyddiaduraeth ac astudiaethau'r cyfryngau o safbwynt cenedlaethol a rhyngwladol.

Er bod y cwrs hwn yn heriol ac yn academaidd ei natur, NID yw'n darparu hyfforddiant galwedigaethol newyddiaduraeth.

Nodweddion nodedig

 • Cymdeithas Newyddiaduraeth lewyrchus a chanolfan cyfryngau i fyfyrwyr
 • gellir astudio seminarau blwyddyn un drwy gyfrwng y Gymraeg
 • mynediad at gynlluniau Erasmus ac Astudio Dramor
 • wythnosau gyrfaoedd a gweithdai i sicrhau eich bod chi’n barod ar gyfer 'byd gwaith'
Côd UCAS0N3D
Derbyniad nesafMedi 2020
Hyd3 blwyddyn
Modd (astudio)Amser llawn
Lleoedd sydd ar gael fel arferFel arfer mae 125 lle ar gael yn yr Ysgol.
Nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arferMae'r Ysgol yn derbyn tua 600 o geisiadau.

Gofynion mynediad

ABB - BBB. Ni fydd angen i chi ennill y graddau hyn mewn unrhyw bynciau penodol ond nid ydym yn derbyn Astudiaethau Cyffredinol a Meddwl Beirniadol.  

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

DDM mewn pob un o’r Celfyddydau, Gwyddoniaeth, y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol.

Bagloriaeth Ryngwladol 665 mewn 3 phwnc Lefel Uwch. 

Gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol.

IELTS (academic)

O leiaf 7.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 6.0 ym mhob is-sgôr.

TOEFL iBT

O leiaf 100 gyda sgôr o 24 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 22 ar gyfer gwrando, 24 ar gyfer darllen a 25 ar gyfer siarad.

PTE Academic

70 gyda 70 ar gyfer siarad a dim llai na 62 yn unrhyw un o'r sgiliau eraill.

Trinity ISE II/III

III: o leiaf Teilyngdod ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Bydd angen cymhwyster TGAU Saesneg Iaith arnoch ar radd B neu radd 6. Fel arall, caiff cymhwyster IGCSE Saesneg Iaith Gyntaf ei ystyried ar radd B. Ni dderbynnir cymhwyster IGCSE Saesneg Ail Iaith.  

Dewis

Nid oes proses gyfweld, a bydd deiliaid cynigion yn cael gwahoddiad i ddiwrnodau ymweld i ymgeiswyr ym mis Chwefror/Mawrth bob blwyddyn.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Ewch i'n tudalen cyfanswm ffioedd am y wybodaeth ddiweddaraf.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Ewch i'n tudalen cyfanswm ffioedd am y wybodaeth ddiweddaraf.

Costau ychwanegol

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

Ni fydd angen unrhyw offer penodol.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

Mae’r radd BA mewn Newyddiaduraeth a Chyfathrebu yn gwrs modiwlaidd tair-blynedd, llawn amser. Mae’r rhan fwyaf o fodiwlau’n cynnwys 12 wythnos o addysgu, a neilltuir gweddill y semester i arholiadau a mathau eraill o asesu, ynghyd â’r prosesau sy’n ymwneud â marcio a byrddau arholi. 

Caiff pob myfyriwr Cymraeg gyfle i gynnal eu seminarau blwyddyn gyntaf drwy gyfrwng y Gymraeg. 

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020

Blwyddyn un

Addysgir chwe modiwl 20 credyd craidd gan ddefnyddio fformat darlith/seminar yn bennaf. Bydd syniadau a dulliau yn cael eu cyflwyno i chi yn y darlithoedd ac wedyn byddwch yn cynnal gwaith mwy cymhwysol a gwaith tîm yn seminarau.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
History of Mass Communication and CultureMC111020 credydau
RepresentationsMC111420 credydau
Media ScholarshipMC111520 credydau
An Introduction to Media AudiencesMC111820 credydau
Advertising and the Consumer SocietyMC111920 credydau
Understanding Journalism StudiesMC157820 credydau

Blwyddyn dau

Byddwch yn astudio dau fodiwl craidd, un ym mhob semester a phedwar modiwl dewisol, sy’n cael eu haddysgu yn bennaf gan ddefnyddio fformat darlith/seminar, er y bydd y tasgau a ddatblygir mewn seminarau yn fwy uchelgeisiol.

Bydd disgwyl i chi ddatblygu protocolau ymchwil, ar eich pen eich hun ac mewn grwpiau, a dechrau arbrofi gyda a dylunio gweithdrefnau methodolegol (fel dulliau arolygu, ethnograffeg, a dadansoddi cynnwys a sgyrsiau).

Erbyn diwedd blwyddyn dau, bydd gennych chi’r sgiliau sydd eu hangen i ysgrifennu traethawd hir ym mlwyddyn tri.

Blwyddyn tri

Bydd blwyddyn tri yn cynnwys traethawd hir dewisol, un modiwl craidd a dewis o fodiwlau dewisol a fydd yn eich galluogi i arbenigo yn y meysydd sydd o ddiddordeb i chi. Er y bydd nifer o’r rhain ar ffurf darlith/gweithdy, bydd yr amrywiaeth o ddulliau dysgu yn fwy amrywiol ac yn cynnwys aseiniadau mwy cymhleth a heriol.

Byddwch yn cynnal ymchwil annibynnol ac yn defnyddio syniadau damcaniaethol a dulliau gwaith ymarferol a/neu ddadansoddol.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
DissertationMC310340 credydau
Media LawMC321320 credydau
Mediating ChildhoodMC358520 credydau
The Making and Shaping of NewsMC358920 credydau
Media, Racism, ConflictMC359320 credydau
Spin Unspun: Public Relations and The News MediaMC359620 credydau
Sport and the MediaMC361220 credydau
Communicating CausesMC361620 credydau
Understanding Media BusinessMC361920 credydau
Reporting Conflict and the Civil SphereMC362420 credydau
Palu am y GwirMC362520 credydau
Stori Pwy? Cyfathrebu CymruMC362620 credydau
Reporting the WorldMC362820 credydau
Media, Money and MarketsMC363020 credydau
Popular Music, Media, & CultureMC363320 credydau
A Century of War PhotojournalismMC363520 credydau
Power and Resistance in the Big Data AgeMC363820 credydau
Introduction to Broadcast JournalismMC363920 credydau
Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut caf fy addysgu?

Mae ein haddysgu yn aml yn cael ei arwain a’i lywio gan ein gwaith ymchwil. Cewch eich addysgu mewn amgylchedd cefnogol a bydd tiwtor personol sy’n aelod o staff academaidd yn cael ei neilltuo ar eich cyfer, a fydd yn gallu rhoi cyngor ar amrywiaeth eang o faterion.

Bydd arferion dysgu a chynhyrchu cyfryngau newydd ac aml-gyfrwng pe baech chi’n dewis rhai o’r modiwlau newyddiaduraeth a chyfryngau mwy ymarferol.

Blwyddyn 1

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

20%

Astudio annibynnol dan arweiniad

80%

Lleoliadau ments

0%

Blwyddyn 2

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

22%

Astudio annibynnol dan arweiniad

78%

Lleoliadau ments

0%

Blwyddyn 3

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

null%

Astudio annibynnol dan arweiniad

null%

Lleoliadau ments

null%

Sut y caf fy nghefnogi?

Byddwch yn cael cyfarfodydd rheolaidd gyda'ch tiwtor personol.

Trwy’r wefan Dysgu Canolog byddwch yn gallu cyrchu deunydd amlgyfrwng perthnasol, cyflwyniadau, taflenni darlithoedd, llyfryddiaethau, dolenni pellach, ymarferiadau electronig a chylchoedd trafod.

Mae’r Brifysgol yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau sy’n cynnwys y Gwasanaeth Gyrfaoedd, y Gwasanaeth Cwnsela, y Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia, y Gwasanaeth Cymorth i Fyfyrwyr, a llyfrgelloedd a chanolfannau adnoddau ardderchog.

Sut caf fy asesu?

Mae nifer o fodiwlau hefyd yn cynnwys dulliau asesu ffurfiannol. Mae’r rhain fel arfer yn cynnwys llunio cynigion ar gyfer traethodau sy’n seiliedig ar ymchwil (gan gynnwys y traethawd hir), gan roi cyfle i diwtoriaid modiwlau roi adborth cyn i chi gychwyn ar ddarnau mwy sylweddol o waith ysgrifenedig neu brosiectau eraill. Mewn rhai achosion, bydd aseiniadau ffurfiannol yn cynnwys elfen grynodol, ac yn rhan o’r asesiad cyffredinol.

O ran gwaith a asesir, mae Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol yn gwarantu:

 • bydd y meini prawf marcio yn cael eu dangos yn glir
 • byddwch yn cael sylwadau ysgrifenedig manwl wedi eu teipio ar eich testun
 • byddwch yn cael adborth prydlon a bydd pob gwaith a asesir yn cael ei ddychwelyd atoch o fewn pedair wythnos
 • bydd yr adborth yn esboniadol ac wedi ei eirio i'ch helpu i wella
 • lle bo angen byddwn yn cwrdd â chi’n unigol i sicrhau eich bod chi’n deall yr adborth

SYLWER: Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr anabl, ac mae’n bosibl y byddwn yn gallu cynnig dulliau asesu amgen. Fodd bynnag, ni fydd hyn bob amser yn bosibl o reidrwydd, er enghraifft pan fydd perfformiad yn ddull asesu mewn modiwl perfformiad. Gall safonau cymhwysedd o’r fath gyfyngu ar argaeledd addasiadau neu asesiadau amgen, ond dylech gyfeirio at ddisgrifiadau’r modiwlau i gael manylion.

Dulliau asesu (2017/18 data)

Blwyddyn 1

Arholiadau ysgrifenedig

23%

Arholiadau ymarferol

5%

Gwaith cwrs

72%

Blwyddyn 2

Arholiadau ysgrifenedig

8%

Arholiadau ymarferol

10%

Gwaith cwrs

83%

Blwyddyn 3

Arholiadau ysgrifenedig

null%

Arholiadau ymarferol

null%

Gwaith cwrs

null%

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

Byddwch yn caffael ac yn datblygu amrywiaeth o sgiliau gwerthfawr, yn rhai penodol i’r ddisgyblaeth a ‘sgiliau cyflogadwyedd’ mwy cyffredinol, a fydd yn eich galluogi chi i:

 • ddarllen, dadansoddi a chyfosod testunau academaidd cymhleth
 • dadansoddi testunau cyfryngau gwahanol, gan gynnwys geiriau, delweddau a sain
 • cyfathrebu'n glir, yn gryno ac yn argyhoeddiadol yn ysgrifenedig ac ar lafar
 • dysgu yn sgil beirniadaeth adeiladol ac ymgorffori ei fewnwelediadau
 • gweithio’n annibynnol ac fel rhan o dîm, gan ddatblygu dull cydweithredol o ddatrys problemau
 • cynnal gwahanol fathau o ymchwil annibynnol ar gyfer traethodau, prosiectau, cynyrchiadau creadigol neu draethodau hir
 • gweithio i derfynau amser a blaenoriaethau, a rheoli amrywiaeth o dasgau ar yr un pryd
 • defnyddio rhaglenni TG a'r cyfryngau digidol, lle bo'n briodol
 • cymryd cyfrifoldeb am eich rhaglen ddysgu a’ch datblygiad proffesiynol eich hun

Gyrfaoedd

Rhagolygon gyrfa

Yn 2015/16, dywedodd 93% o raddedigion yr Ysgol oedd ar gael i weithio eu bod nhw mewn cyflogaeth a/neu astudiaethau pellach ymhen chwe mis ar ôl graddio.

Mae llawer o raddedigion yn symud ymlaen i’n graddau meistr newyddiaduraeth, cysylltiadau cyhoeddus a chyfathrebu ôl-raddedig, ac yna i swyddi amrywiol yn y cyfryngau.

Ymhlith enghreifftiau diweddar o swyddi lefel mynediad mae: awdur cynnwys, gweithredwr cyfryngau digidol, cynghorydd polisi cyfryngau cymdeithasol, intern ymchwil, intern golygyddol, gohebydd, gweithredwr/cynorthwyydd cysylltiadau cyhoeddus, intern polisi, gweithredwr ymgyrchoedd, cynorthwyydd addysgu a rheolwr prosiect hefyd.

Ar ôl mynd yn eu blaenau o swyddi lefel mynediad mae ein cyn-fyfyrwyr bellach yn cynnal nifer o rolau cyfryngau a gweinyddu fel: newyddiadurwr cynhyrchu (Telegraph Media Group), golygydd cylchgrawn (The Independent), uwch swyddog y wasg (Guardian News & Media), cynhyrchydd ffilmiau (See Saw Films) a rheolwr ymgyrchoedd digidol a chymunedol (Ruder Finn).

Swyddi

 • Content Author
 • Digital Media Exectutive
 • Reporter

Astudio yn Gymraeg

Mae hyd at 33% o'r cwrs hwn ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg. Cysylltwch â'r Tiwtor Derbyn am wybodaeth bellach.

icon-academic

Diwrnod agored nesaf i israddedigion

Dydd Sadwrn 26 Hydref

icon-international

Rhyngwladol

icon-contact

Cysylltwch â ni

icon-pen

Sut i wneud cais