Ewch i’r prif gynnwys

Hanes gyda Hanes Cymru (BA)

Blwyddyn Mynediad


Mae hanes deinamig a dadleuol Cymru fodern yn faes penodol o gryfder addysgu ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cadwch le ar ddiwrnod agored

Ancient History

Trosolwg y cwrs

Cyniga’r BA mewn Hanes gyda Hanes Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd gyfle unigryw i arbenigo mewn agweddau ar hanes Cymru ochr yn ochr ag astudio themâu a chyfnodau ehangach. Mae'n gyfle i chi ystyried Cymru mewn cyd-destun, ac ystyried cyfraniadau’r Cymry i ddatblygiadau ehangach hanesyddol.

Mae gan yr adran Hanes arbenigwyr Hanes Cymru byd-enwog, sy’n cynnig cyrsiau mewn meysydd megis cysylltiadau gwleidyddol a chrefyddol Cymru ag ardaloedd eraill Ynysoedd Prydain, Ewrop a’r Ymerodraeth Brydeinig yn y ddeunawfed a’r bedwaredd ganrif ar bymtheg, dylanwad Chwyldro Ffrengig 1789 ar Gymru, mudiadau radical a Rhyddfrydol ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg, y Dirwasgiad rhwng y ddau ryfel byd ac effaith syniadau sosialaidd yn yr ugeinfed ganrif. Os am astudio’r Gymru fodern gynnar, mae gennym arbenigedd yn hunaniaeth y Cymry mewn cyfnod o anghydfod gwleidyddol a chrefyddol, a natur trosedd a chosb.

Wrth astudio cwrs BA Hanes a Hanes Cymru, yn anad dim, byddech yn dysgu sut i 'wneud hanes' dros eich hun a meithrin y math o sgiliau a werthfawrogir gan gyflogwyr. Byddech yn dysgu i feddwl yn annibynnol, asesu cryfderau a gwendidau corff o dystiolaeth hanesyddol dros eich hun, ac i gyflwyno eich canfyddiadau yn glir ac yn effeithiol. Bydd ein staff academaidd cyfeillgar wrth law i’ch arwain, ac i ddarparu adborth llawn ac adeiladol drwy gydol eich astudiaethau.

Nodweddion nodedig

Mae'r graddau hyn yn caniatáu i chi ddatblygu eich agenda ymchwil eich hunain ar gyfer ymchwilio i hanes Cymru ac ysgrifennu hanesyddol drwy astudio annibynnol yn yr ail a'r drydedd flwyddyn. 

Côd UCASV1V2
Derbyniad nesafMedi 2020
Hyd3 blwyddyn
Modd (astudio)Amser llawn
Lleoedd sydd ar gael fel arfer320 o leoedd sydd ar gael fel arfer yn yr Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd.
Nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arferMae'r Ysgol fel arfer yn derbyn tua 1,800 o geisiadau.

Gofynion mynediad

ABB-BBB. Sylwer, nid ydym yn derbyn Astudiaethau Cyffredinol na Meddwl yn Feirniadol. Mae Hanes Safon Uwch yn ddymunol.  

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

Graddau DDM-DMM mewn pynciau ynghylch y Dyniaethau neu’r Gwyddorau Cymdeithasol yn ogystal â unrhyw bwnc BTEC arall os caiff ei gyfuno â Safon Uwch, ni dderbynnir Astudiaethau Cyffredinol na Meddwl yn Feirniadol.

Cyflawni Diploma’r Fagloriaeth Ryngwladol gyda 665 mewn 3 phwnc Lefel Uwch.

Gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

TGAU Saesneg Iaith Gradd C neu 4 neu cymhwyster Iaith Saesneg cyfatebol.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£9,000Dim

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£17,700Dim

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

Ni fydd angen unrhyw offer penodol.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

Mae BA Hanes yn rhaglen gradd tair blynedd. Byddwch yn astudio modiwlau gwerth 120 o gredydau bob blwyddyn.  

Mae’n cyrsiau blwyddyn o hyd yn gynnyrch dylunio trwyadl ac ail-werthuso parhaus. Mae staff academaidd, myfyrwyr ac arbenigwyr allanol yn gweithio gyda'i gilydd i sicrhau bod cynlluniau gradd yn bodloni safonau ansawdd yn eu disgyblaethau.

Gallwch ddewis arbenigo mewn Hanes gyda Hanes Cymru o ddechrau eich blwyddyn gyntaf, neu gallwch ddewis astudio hanes wedi’i gyfuno â phwnc o fan arall yng Ngholeg y Celfyddydau, Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020

Blwyddyn un

Byddwch yn astudio 120 o gredydau ym Mlwyddyn Un.

Mae’r holl fyfyrwyr Hanes blwyddyn gyntaf yn cymryd ‘Ymarfer Hanes’ sy’n eich cyflwyno i fframweithiau gwahanol sy’n sail i ymchwil hanesyddol a’r nifer o ffyrdd o ysgrifennu hanes, tra’n darparu hyfforddiant yn y sgiliau angenrheidiol i arfer hanes ar lefel israddedig.

Gallwch ddewis astudio modiwlau y tu allan i'r ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd. Mae trosolwg o’r modiwlau sydd ar gael i’w gweld yma.

Blwyddyn dau

Yn yr ail a’r drydedd flwyddyn, mae’r pwyslais yn symud ymhellach tuag at waith seminar, gyda goruchwyliaeth unigol ar gyfer traethodau estynedig a thraethodau hir.

Mae’r cwrs craidd yn cynnwys darlithoedd wythnosol wedi’u hategu gan seminarau bob pythefnos mewn grwpiau bach. Nid yw’r modiwl Astudio Annibynnol yn cynnwys unrhyw ddarlithoedd neu seminarau ond mae’n cael ei addysgu drwy sesiynau goruchwylio unigol gyda staff academaidd.

Blwyddyn tri

Yn y drydedd flwyddyn, byddwch yn astudio modiwl gorfodol traethawd hir, sy’n cael ei addysgu drwy sesiynau goruchwylio unigol gyda'r cynghorydd academaidd. Bydd eich traethawd hir yn seiliedig ar ffynonellau gwreiddiol ar bwnc Cymreig.

Byddwch hefyd yn dilyn tri modiwl dewisol, ac fe allwch, os hoffech, ddewis arbenigo o ran cyfnod, dull neu ardal ddaearyddol.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
DissertationHS180130 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
The World of the Anglo-Saxons, c.500-c.1087HS180330 credydau
Sexuality and the Social Order in Medieval EuropeHS180430 credydau
The Military Orders, 1100-1320HS180530 credydau
Kingship: Image and Power, c.1000-1399HS181330 credydau
Deviants, Rebels and Witches in Early Modern Britain and IrelandHS182830 credydau
Germany's New Order in Europe, 1933-1945HS183230 credydau
Conflict, Coercion and Mass Mobilisation in Republican China 1911-1945HS183830 credydau
Fascism and Anti-Fascism in FranceHS184830 credydau
Race, Sex and Empire: Britain and India, 1765-1929HS185530 credydau
Wales, the English reform movement and the French Revolution of 1789HS185630 credydau
Glimpses of the Unfamiliar: Travellers to Japan from 1860 to the Post-War EraHS185830 credydau
Socialism, Society and Politics in Britain, 1880-1918HS186030 credydau
Remembering the Holocaust in Germany: Coming to Terms with the Past?HS186430 credydau
Class, Protest and Politics: South Wales, 1918-39HS186830 credydau
Health and Medicine in Early Modern BritainHS187530 credydau
Violence and Ideology in Inter-War Soviet RussiaHS188330 credydau
Czechoslovakia: The View from Central EuropeHS188430 credydau
From Hernando de Soto to the Seven Years' War: Accommodation, Violence and Networks in Native American HistoryHS188930 credydau
The Dangerous City? Urban Society and Culture, 1800-1914HS189630 credydau
The Arts in War and Peace: Culture and Politics in Britain, c.1930-1960HS189730 credydau
The War Against the Jews: Antisemitism, the Holocaust, and Jewish ExperienceRT030830 credydau
Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut caf fy addysgu?

Mae'r Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd yn eich galluogi chi i ddatblygu mewn amgylchedd dysgu o ansawdd uchel, a gefnogir gan ddull o ennill gwybodaeth a sgiliau lle mae'r ffocws ar y myfyriwr.

Mae'r dulliau addysgu'n cynnwys darlithoedd, seminarau, sesiynau ymarferol, teithiau maes a sesiynau tiwtorial un i un. Byddwch hefyd yn ymgymryd ag astudiaeth a gwaith ymchwil annibynnol, dan arweiniad tiwtoriaid.

Mae darlithoedd yn darparu trosolwg o gysyniadau a fframweithiau allweddol pwnc, gan eich paratoi chi ar gyfer ymgymryd â gwaith ymchwil annibynnol ar gyfer y seminarau a datblygu eich syniadau eich hunan.  Mae seminarau’n rhoi cyfle i chi ymchwilio i’r syniadau a gafodd eu hamlinellu yn y ddarlith, mewn grwpiau bach.

Fel arfer, mae seminarau’n cynnwys tua 15 o fyfyrwyr ynghyd ag arweinydd y seminar (sef aelod o’r tîm addysgu). Gall ffurf y seminarau amrywio, gan gynnwys trafodaeth grŵp sy’n cynnwys pawb, gwaith mewn grwpiau bach a chyflwyniadau sy’n cael eu harwain gan y myfyrwyr. Maen nhw’n cynnig cyfle buddiol i ymgymryd yn feirniadol â’r prif syniadau a deunydd darllen sy’n gysylltiedig â phwnc, ac i ymchwilio i feysydd o ddiddordeb arbennig gydag arbenigwr yn y maes.

Addysgu Iaith Cymraeg

Mae’r adran yn cynnig cyfleoedd sylweddol ar gyfer dysgu ac addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg Yn amodol ar argaeledd staff, mae’r addysgu trwy gyfrwng yn y Gymraeg mewn seminarau ar gael mewn rhai neu’r cyfan o’r prif gyrsiau craidd, a chynigir o leiaf un dewis iaith Gymraeg ym mlynyddoedd dau a thri. Mae goruchwyliaeth trwy gyfrwng y Gymraeg hefyd ar gael ar gyfer traethodau hir (Archwilio Dadleuon Hanesyddol) a thraethodau estynedig, a gall myfyrwyr ddewis ysgrifennu’r cyfan neu ran o’ch gwaith a asesir a’ch arholiadau yn Gymraeg.

Sut y caf fy nghefnogi?

Yn ogystal â chael adborth rheolaidd gan eich tiwtor personol ym mhob cwrs, bydd gennych wythnos ddarllen bob semester ar gyfer astudio dan arweiniad a chyfle i ddal i fyny ar waith a asesir, darllen ac adolygu. 

Trwy’r wefan Dysgu Canolog byddwch yn gallu cyrchu deunydd amlgyfrwng perthnasol, cyflwyniadau, taflenni darlithoedd, llyfryddiaethau, dolenni pellach, ymarferiadau electronig a chylchoedd trafod.

Mae’r Brifysgol yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau sy’n cynnwys y Gwasanaeth Gyrfaoedd, y Gwasanaeth Cwnsela, y Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia, y Gwasanaeth Cymorth i Fyfyrwyr, a llyfrgelloedd a chanolfannau adnoddau ardderchog.

Adborth

Byddwch yn derbyn adborth drwy waith ysgrifenedig ffurfiannol, trafodaeth seminar, adborth ysgrifenedig ar draethodau, tiwtorialau traethawd, a sesiynau goruchwylio Archwilio Dadl Hanesyddol a Traethawd Hir (sy’n cynnwys adborth ysgrifenedig a llafar ar lyfryddiaethau, cynlluniau ymchwil, a phenodau drafft).

Sut caf fy asesu?

Bydd modiwlau yn cael eu hasesu drwy wahanol ddulliau, gan gynnwys traethodau gwaith cwrs, adroddiadau ysgrifenedig, beirniadu ffynonellau, adolygiadau beirniadol, arholiadau, profion dosbarth a chyflwyniadau llafar.

Mae gwaith cwrs ac arholiadau yn cael eu defnyddio nid yn unig ar gyfer dibenion asesu ond hefyd fel ffordd o ddatblygu eich galluoedd i gasglu, trefnu, gwerthuso a defnyddio syniadau a gwybodaeth berthnasol o wahanol ffynonellau mewn dadleuon rhesymegol.  Bydd asesiadau, gan gynnwys gwaith cwrs, arholiadau a chyflwyniadau llafar, yn profi'r sgiliau gwahanol y byddwch wedi'u dysgu. 

Mae dilyniant yn cael ei adeiladu i mewn i’r asesu, o ran y modd y byddwch chi’n gwneud tasgau tywys llai o faint ym Mlwyddyn Un, yn ogystal â thraethodau ffurfiannol ym Mlynyddoedd Dau a Thri. Mae dilyniant hefyd yn amlwg yn y pwyslais cynyddol ar waith hirach, annibynnol, gan arwain at draethawd hir 10,000 o eiriau ym Mlwyddyn Tri.  Mae modiwlau’r Flwyddyn Derfynol hefyd yn gofyn am ymgysylltiad dyfnach â dulliau annibynnol o weithio, ynghyd â mwy o alw am drin nifer fwy o dasgau ac eitemau llyfryddiaeth yn feirniadol.

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

Mae’r radd hon yn datblygu amrywiaeth o sgiliau deallusol pwysig, gan gynnwys meddwl yn feirniadol, gwerthuso tystiolaeth, llunio dadleuon seiliedig ar dystiolaeth, a chyflwyno barn yn effeithiol yn ysgrifenedig ac mewn trafodaethau. Hefyd, byddwch yn ennill sgiliau ymarferol fel gweithio mewn tîm, ymchwil annibynnol, a rheoli amser.

Yn gyffredinol mae’r modd hwn o feithrin sgiliau a dealltwriaeth ddeallusol yn flaengar. Wrth i chi fynd drwy eich gradd byddwn yn codi ein disgwyliadau o ran dyfnder ac ehangder yn eich astudiaethau. Yn fras:

  • Mae Blwyddyn Un yn eich cyflwyno i amrywiaeth ac ystod o ddulliau a ddefnyddir mewn hanes.
  • Mae Blwyddyn Dau yn rhoi hyfforddiant penodol i chi ar ddadansoddi cysyniadau, damcaniaethau a dulliau a ddefnyddir gan haneswyr yn feirniadol.
  • Mae’r Flwyddyn Olaf yn rhoi’r cyfle i chi ddatblygu’r sgiliau hyn drwy ymgysylltu’n systematig gyda ffynonellau cynradd yn eich modiwlau a chwestiynu’r rhain ac wrth gynhyrchu Traethawd Hir sy’n seiliedig ar ymchwil gwreiddiol.

Fe’ch annogir i gymryd mwy o gyfrifoldeb am eich dysgu eich hun ac am gyflwyno eich canfyddiadau. Ni allwn ddysgu i drosoch chi, ond eich cyfrifoldeb ni yw eich helpu i ddysgu drwy gyfuniad o ddarlithoedd, seminarau, gweithdai a sesiynau tiwtorial, ac i’ch helpu i ddod yn ddysgu annibynnol. Erbyn diwedd y radd, byddwch wedi meithrin sylfaen cadarn yn yr hyn a ddisgrifiwyd gan yr hanesydd mawr Marc Bloch unwaith fel 'crefft yr hanesydd'.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Yn 2015/16, dywedodd 94% o raddedigion yr Ysgol oedd ar gael i weithio eu bod nhw mewn cyflogaeth a/neu astudiaethau pellach ymhen chwe mis ar ôl graddio.

Rydyn ni’n trefnu gweithdai rhyngweithiol gyda'r Gwasanaeth Gyrfaoedd i helpu myfyrwyr i adnabod eu sgiliau a'u priodoleddau. Mae graddedigion Hanes yn dod o hyd i waith mewn amrywiaeth eang o gyflogaeth broffesiynol gysylltiedig a heb fod yn gysylltiedig. Mae rhai yn dewis ymgymryd ag astudiaeth ôl-raddedig yng Nghaerdydd neu yn rhywle arall, a rhai wedi dod yn haneswyr rhyngwladol honedig.

Swyddi

  • Historian
  • Teacher
  • Lecturer
  • Academic Researcher

Lleoliadau

Mae gan yr ysgol Swyddog Lleoliadau Gwaith penodedig sydd yn cefnogi myfyrwyr gyda chyfleoedd profiad gwaith yn ystod y tymor ac yn ystod y gwyliau.

Astudio yn Gymraeg

Mae hyd at 28% o'r cwrs hwn ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg. Cysylltwch â'r Tiwtor Derbyn am wybodaeth bellach.

icon-academic

Diwrnod agored nesaf i israddedigion

Gwanwyn 2020

icon-international

Rhyngwladol

icon-contact

Cysylltwch â ni

icon-pen

Sut i wneud cais