Ewch i’r prif gynnwys

Iaith Saesneg a Ieithyddiaeth (BA) Rhan-amser

Blwyddyn Mynediad


Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Bydd ein cwrs Iaith ac Ieithyddiaeth Saesneg rhan-amser yn rhoi sylfaen trylwyr mewn dadansoddi Iaith Saesneg ac yn eich hyfforddi i ddadansoddi ffurf amlfoddol ar gyfathrebu sy’n amlwg mewn cyfryngau cyfoes.

Cadwch le ar ddiwrnod agored

English

Trosolwg y cwrs

Mae ein gradd Iaith Saesneg ac Ieithyddiaeth yn cyfuno'r astudiaeth systematig o'r gallu dynol ar gyfer iaith yn ei holl fynegiannau ar draws y byd gyda ffocws ychwanegol ar yr iaith Saesneg.

Byddwch yn dysgu am bob agwedd ar iaith ddynol a sut mae gwybodaeth ieithyddol yn cael ei chaffael, ei chynhyrchu a'i deall mewn cyd-destunau gwahanol. . Byddwch yn darganfod yr hyn sy’n gyffredin i bob iaith, yr hyn sy'n eu gwahaniaethu a sut maent yn newid dros amser. Byddwch hefyd yn dod i werthfawrogi amrywiaethau mewn iaith, gan gynnwys newidiadau hanesyddol, acenion, cyweiriau cymdeithasol penodol yn ogystal â gwahaniaethau rhwng iaith lafar ac ysgrifenedig.

Gan feithrin sgiliau gwella gyrfa, byddwch yn dod yn fedrus wrth gynhyrchu testunau amlfoddol (meddyliwch am wefannau, blogiau a gorchuddion cylchgronau) gan ddefnyddio pecynnau meddalwedd penodol. Byddwch yn dysgu sgiliau o ddadansoddi data rhifiadol neu leferydd yn Saesneg i ddehongli patrymau mewn casgliadau mawr o iaith ysgrifenedig a/neu lafar a elwir yn gorpora.

Mae gennym fodiwlau arbenigol gyda gyrfaoedd mewn addysg, yn y cyfryngau, ym maes iechyd, a’r broses gyfreithiol mewn golwg.  Mae ein cymuned yn groesawgar, yn rhyngwladol ei safbwynt ac yn gartref i'r Ganolfan Ymchwil Iaith a Chyfathrebu a berchir yn fyd-eang. Rydym yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod yn meithrin amgylchedd cyfeillgar, personol a chefnogol, gan eich cefnogi drwy gynnal cyfarfodydd un-i-un yn rheolaidd.

Mae astudio am radd mewn iaith Saesneg a Ieithyddiaeth yn datblygu galluoedd i ddadansoddi a beirniadu'r iaith sydd o'n hamgylch ond mae hefyd yn helpu i ddatblygu sgiliau cadarn. Mae ein graddedigion yn adnabyddus am eu gallu i gyfuno'r gorau o'r Dyniaethau (fel cyfathrebu'n effeithiol) gyda'r gorau o sgiliau gwyddoniaeth gymdeithasol (dadansoddiad technegol drwy drin data yn systematig ac yn feirniadol er enghraifft).

Nodweddion nodedig

 • Lots of freedom to choose modules that suit your interests and requirements, including modules that are directly relevant to careers in language teaching, speech therapy, (digital) journalism, and the legal system.
 • Individual meetings with academic staff, supportive academic progress meetings with your personal tutor and the opportunity to attend research seminars and careers activities.
 • Opportunities to study abroad in Europe (for example, through Erasmus programmes) and beyond, including Canada and the United States.

Cyflwyno cais ar gyfer 2019 neu 2020

Côd UCASMynediad uniongyrchol
Derbyniad nesafMedi 2020
Hyd6 blwyddyn
Modd (astudio)Rhan-amser
Lleoedd sydd ar gael fel arferThe School of English, Communication and Philosophy typically has 350 places available.
Nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arferThe School of English, Communication and Philosophy typically receives 1450 applications.

Gofynion mynediad

ABB-BBB; General Studies is not accepted.

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

The Welsh Baccalaureate Advanced Skills Challenge Certificate will be accepted in lieu of one A-Level (at the grades listed above), excluding any specified subjects.  

34 points including 6,5,5 in Higher Level subjects.

Gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol Astudiaethau Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

You will require GCSE English or Welsh Language at grade C or grade 4. Alternatively, IGCSE English First Language or English Second Language will be considered at grade C.  Applications from those offering alternative qualifications are welcome. 

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£3,500Dim

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£8,850Dim

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

In each year of the Programme, you will take Modules to the value of 60 credits.

The programme is part-time mode over six academic years. 360 credits are studied (normally 60 credits per year part-time). 

You must pass each academic year before being allowed to proceed. The classification of your degree is based on the grades you achieve in the Modules that you take in years three to six.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020

Blwyddyn un

The first year consists of 60 credits, which must include 40 credits in the two linked core modules. These modules cover all the essential tools of linguistic analysis and introduce you to the basic skills needed for the next five years of your degree Programme. 

The remaining 20 credits are chosen from a list of optional modules, with options available in English Literature and/or Philosophy in addition to English Language.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
How Language Works 1SE111320 credydau
How Language Works 2SE111420 credydau

Blwyddyn dau

The second year consists of 60 credits, chosen from a list of optional modules, with options available in English Literature and/or Philosophy in addition to English Language. (You may include up to 40 credits in English Literature or Philosophy in addition to your English Language choices across Years One and Two.)

Blwyddyn tri

In your third year you will again study 60 credits. This will include 40 credits from compulsory modules, together with a 20 credit optional module from a choice of four or more relevant modules and a range of other options in English language and linguistics.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Sounds of SpeechSE133620 credydau
Words and MeaningSE137020 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Children, Language and CommunicationSE131220 credydau
Research MethodsSE131820 credydau
DiscourseSE136220 credydau
SociolinguisticsSE136920 credydau
History of EnglishSE139820 credydau
Digital Literacy and LanguageSE140520 credydau
Style and GenreSE141620 credydau
ENCAP Employability ModuleSE625520 credydau

Blwyddyn pedwar

In your fourth year, you will study 60 credits, chosen from a choice of four or more relevant modules plus a range of other options in English language and linguistics.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Children, Language and CommunicationSE131220 credydau
Research MethodsSE131820 credydau
Sounds of SpeechSE133620 credydau
DiscourseSE136220 credydau
SociolinguisticsSE136920 credydau
Words and MeaningSE137020 credydau
History of EnglishSE139820 credydau
Digital Literacy and LanguageSE140520 credydau
Style and GenreSE141620 credydau
ENCAP Employability ModuleSE625520 credydau

Blwyddyn pump

In your fifth year, you will again study 60 credits. 

Your fifth year will allow you a lot of freedom to tailor your degree to suit your chosen career path and to choose the modules you are most interested in.

You will take at least 20 credits from a choice of three or more options that are particularly relevant to the study of linguistics plus 40 credits from the range of English language and linguistics modules available.

Blwyddyn chwech

In year six you will again study 60 credits.

Your final year will continue to allow you a lot of freedom to tailor your degree to suit your chosen career path and to choose the modules you are most interested in.

You will take 60 credits from the range of English language and linguistics modules available.

As part of this, you may have the option to study a Dissertation (20 credits, 1 semester) or Extended Dissertation (40 credits, 2 semesters) on a topic of particular interest to you. This will depend on you meeting certain grade requirements.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut caf fy addysgu?

A diverse range of teaching and learning styles is used throughout the programme. You will attend lectures, participate in seminars and carry out independent research in preparation for each session. Modules usually last one semester and mostly consist of two lectures and one seminar per week, as well as independent study.

The learning activities will vary from module to module as appropriate, but may include such activities as: interactive lectures, seminar discussions of prepared texts/topics, student presentations or group presentations and small-group work within seminars. You are expected to do the reading and other relevant preparation to enable you to take a full part in these activities and are encouraged to explore the resources of the library as appropriate.

If you choose to take a dissertation or extended dissertation in Year Six you will do independent research on a topic of interest to you, with regular help and supervision from a lecturer with expertise in that topic area.

Sut y caf fy nghefnogi?

You will be allocated a personal tutor who will help you reflect on your performance on the course and advise you on study techniques, module selection and career planning (in conjunction with the University’s Career Service). They will also provide a first point of contact if you experience any difficulties. Each semester, you will have a scheduled “Academic Progress and Personal Development Meeting” with your personal tutor.

We have a designated Employability, Internships and Placements Officer, who ensures that any work experience and placement opportunities are advertised to all students. Another member of academic staff acts as Disability and Diversity Officer and ensures that reasonable adjustments are made for students with disabilities. There is also a Study Abroad Coordinator who facilitates the option of spending part of your study at an institution abroad.

All modules make extensive use of the University’s Virtual Learning Environment, Learning Central, where you can access discussion forums and find course materials including, for example, links to core readings and other relevant materials, online tests, past exam papers and examples of student work from previous years.

The University offers a range of services including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service, and excellent libraries and resource centres.

Feedback:

We’ll provide you with frequent feedback on your work. This comes in a variety of formats including oral feedback during tutorials, personalised feedback on written work, feedback lectures, generic written feedback and feedback on tutorial performance.

Coursework will be marked by your module tutor and your tutor will give you written feedback on your work. You will also have a feedback class after each assessment.

You will be given general feedback in relation to examinations following the May/June examination period and you will be able to discuss your overall performance with your personal tutor as part of the monitored student self-assessment scheme.

 

Sut caf fy asesu?

A range of formative and summative assessment methods are used, including essays, examinations, presentations, portfolios and creative assignments.

Essays and examinations are used not only for assessment purposes but also as a means of developing your capacities to gather, organise, evaluate and deploy relevant information and ideas from a variety of sources in reasoned arguments. Dedicated essay workshops and individual advice enable you to produce your best work, while written feedback on essays feeds forward into future work, enabling you to develop your strengths and address any weaker areas.

The optional final-year dissertation provides you with the opportunity to investigate a specific topic of interest to you in depth and to acquire detailed knowledge about a particular field of study, to use your initiative in the collection and presentation of material and present a clear, cogent argument and draw appropriate conclusions.

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

As a result of engaging fully with this course, you will acquire and develop a range of valuable skills, both those which are discipline specific and more generic ‘employability skills’. These will allow you to:

 • Grasp complex issues with confidence.
 • Ask the right questions of complex texts.
 • Have an imaginative appreciation of different views and options and analyse these critically.
 • Identify and apply relevant data.
 • Propose imaginative solutions of your own that are rooted in evidence.
 • Communicate clearly, concisely and persuasively in writing and speech.
 • Work to deadlines and priorities, managing a range of tasks at the same time.
 • Learn from constructive criticism and incorporate its insights.
 • Work as part of a team, developing a collaborative approach to problem-solving.
 • Use IT programmes and digital media, where appropriate.
 • Take responsibility for your own learning programme and professional development.

 

 

 

Beth yw deilliannau dysgu’r cwrs/rhaglen?

Knowledge & Understanding:

Students completing the Programme will demonstrate:

 • Ability to analyse and discuss core areas of English language and linguistics, including phonetics, grammar, semantics, pragmatics and discourse analysis.
 • Ability to identify and interpret a range of empirical linguistic phenomena and to use the relevant descriptive terminology.
 • Ability to conceptualize the central role of language in constructing and perpetuating structures of power.
 • Ability to analyse and assess how different social and cultural contexts affect the nature of language and meaning.

Intellectual Skills:

Students completing the Programme will demonstrate:

 • Ability to critically evaluate ideas, arguments and empirical research.
 • Ability to present information and ideas clearly and coherently in both written and oral formats.

Professional Practical Skills:

Students completing the Programme will be able to:

 • Ability to collect, evaluate, synthesise and interpret qualitative and/or quantitative data.
 • Ability to evaluate the impact of language use in a given context.

Transferable/Key Skills:

Students completing the Programme will demonstrate:

 • Ability to sustain a critical argument that is responsive to the particular conventions of the genre.
 • Confidence to tackle unfamiliar software packages and acquire new IT skills.

 

Gyrfaoedd

Rhagolygon gyrfa

Rhagolygon gyrfa

We provide our students with a highly satisfying academic experience that assists their development as critically-minded, culturally-aware citizens whose high analytic skills, powers of expression and progressive self-reliance make them extremely attractive to employers.

Degrees in English Language and Linguistics combine the best of humanities skills (flexibility, communication, critique) and social science skills (technical analysis and systematic method). Common destinations include primary and secondary school teaching, teaching English as a foreign language, (digital) journalism, marketing and public relations, sales and advertising, the civil service and public administration.

The most common/popular employment options for graduates of this programme include:

 • English teacher.
 • Research assistant.
 • Media professional.
 • Editor.
 • Speech & language therapy assistant.
 • Business and public service professional.
 • Information technology and telecommunications professionals.
icon-academic

Diwrnod agored nesaf i israddedigion

Gwanwyn 2020

icon-international

Rhyngwladol

icon-contact

Cysylltwch â ni

Gwneud cais ar gyfer 2018 neu 2019