Ewch i’r prif gynnwys

Rheoli Busnes a Chymraeg gyda Blwyddyn o Leoliad Proffesiynol (BSc)

Blwyddyn Mynediad


Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae’r BSc Rheoli Busnes a'r Gymraeg yn gwrs arloesol a modern, wedi'i ddylunio i gyfuno prif elfennau'r radd Rheoli Busnes gydag astudio’r Gymraeg a'i diwylliant, gan baratoi myfyrwyr at gyfleoedd o fewn y farchnad lafur newidiol yng Nghymru.

Cadwch le ar ddiwrnod agored

Student speaking with other person

Trosolwg y cwrs

Mae’r BSc Rheolaeth Busnes a'r Gymraeg yn gwrs arloesol a modern, wedi'i ddylunio i gyfuno prif elfennau'r radd Rheoli Busnes gydag astudio’r Gymraeg a'i diwylliant, gan baratoi  i chi gyfleoedd o fewn y farchnad lafur newidiol yng Nghymru.

Drwy astudio’r elfen Rheolaeth Busnes byddwch yn datblygu gwybodaeth drylwyr o’r prif ddisgyblaethau sy’n berthnasol i reoli a busnes, ynghyd â gwerthfawrogiad o’r gwahanol feysydd swyddogaethol sy’n rhan o sefydliadau busnes. Felly, byddwch yn datblygu craidd gadarn o wybodaeth ym maes rheoli busnes a fydd yn eich galluogi i adeiladu ar sylfeini cryf i arbenigo mewn meysydd sy’n ennyn eich diddordeb ac sy’n adlewyrchu eich dyheadau gyrfa. Drwy astudio’r Gymraeg, byddwch yn datblygu sgiliau lefel uchel yn yr iaith ei hun yn ogystal â datblygu dealltwriaeth drylwyr o’i lle yn y Gymru gyfoes. Ar ôl y flwyddyn gyntaf, bydd cyfle i chi arbenigo drwy ddewis o blith amrywiaeth o fodiwlau dewisol. Mae'r rhain yn cynnwys amrywiaeth o feysydd sy’n arbennig o berthnasol i fusnes a rheoli, gan gynnwys cynllunio ieithyddol a pholisi iaith, cymdeithaseg iaith, sosioieithyddiaeth, technoleg iaith, a chyfieithu proffesiynol, yn ogystal â phynciau llenyddol, ieithyddol a diwylliannol.

 Ceir nifer o synergeddau rhwng dwy elfen y radd, megis rôl y Gymraeg yn y gweithle modern, ei lle mewn economi ddigidol, a rôl marchnata yn ei hyrwyddo, i enwi ond ychydig. Mae galw mawr am raddedigion sydd â sgiliau lefel uchel mewn rheoli busnes yn ogystal â’r Gymraeg. Caerdydd yw prifddinas gwleidyddiaeth, busnes a chyfryngau Cymru, a bydd y rhaglen yn gallu manteisio ar y cysylltiadau agos sydd gan y ddwy Ysgol â diwydiant.

Caiff blwyddyn tri y rhaglen ei wario ar leoliad proffesiynol am o leiaf 30 wythnos. Mae'r lleoliad hwn yn cyfrannu 10% o'ch gradd gyffredinol.

Yn gyffredinol, mae'r rhaglen hon yn eich paratoi ar gyfer amrywiaeth eang o yrfaoedd mewn busnes gyda'r gallu i weithio'n ddwyieithog ar lefel uchel yn Gymraeg ac yn Saesneg. 

Nodweddion nodedig

 • Mae'r cyfle i astudio modiwlau llenyddol, diwylliannol a chreadigol sy'n pwysleisio cyd-destun diwylliannol ehangach o'r iaith GymraegMae modiwlau mewn meysydd megis ysgrifennu creadigol, llenyddiaeth plant, a threftadaeth a thwristiaeth yn cyfuno gwybodaeth arbenigol am bynciau, y cyd-destun diwylliannol a sgiliau perthnasol er mwyn cyfoethogi eich dealltwriaeth  o’r Gymraeg yn y Gymru gyfoes.
 • Addysgu gan staff mewn dau Ysgol a nodir am eu ansawdd ac effaith ymchwil.
 • Y cyfle i ennill sgiliau cyflogadwyedd a chreadigol da iawn, wedi’u cyfuno â chraffter busnes dwyieithog a werthfawrogir yn fawr yn y gweithle cystadleuol sydd ohoni.
 • Y cyfle i dreulio blwyddyn ar leoliad proffesiynol, gan ennill sgiliau cyflogadwyedd gwerthfawr i ategu eich profiad academaidd

Achrediadau

Côd UCASNQ28
Derbyniad nesafMedi 2020
Hyd4 blwyddyn
Modd (astudio)Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
 1. Ysgol Busnes Caerdydd

  Adeilad Aberconwy

  Rhodfa Colum

  Cathays

  Caerdydd

  CF10 3EU

 2. School of Welsh

  Adeilad John Percival

  Rhodfa Colum

  Caerdydd

  CF10 3EU

Cysylltu

Gofyn cwestiwn

Gofynion mynediad

AAB- ABB, ac eithrio Astudiaethau Cyffredinol, Meddwl yn Feirniadol a Dinasyddiaeth. Disgwylir i fyfyrwyr fod â Chymraeg ysgrifenedig o safon briodol (mae’r ffaith eu bod wedi astudio pynciau Safon Uwch drwy gyfrwng y Gymraeg, neu gymhwyster Safon Uwch neu UG mewn Cymraeg [iaith gyntaf] yn arwydd o hyn). Cofiwch nodi nad yw'r cwrs hwn ar gael i fyfyrwyr Cymraeg ail-iaith.  

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

DDD-DMM mewn Busnes. Rhaid i ymgeiswyr fod â sgiliau amlwg yn yr Iaith Gymraeg.

Diploma Bagloriaeth Rhyngwladol gyda sgôr 34-32 neu 665-655 mewn 3 phwnc Lefel Uwch. Rhaid i ymgeiswyr fod â sgiliau iaith Cymraeg dangosadwy.

Gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol Busnes Caerdydd ac Ysgol y Gymraeg.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

TGAU Mathemateg gradd B neu 6. TGAU Saesneg Iaith gradd C neu 4 neu cymhwyster Iaith Saesneg cyfwerthol.    

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£9,000Dim

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£18,450Dim

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau blynyddoedd rhyngosod

Yn ystod blwyddyn ryngosod, (e.e. blwyddyn mewn diwydiant, blwyddyn ar leoliad neu flwyddyn dramor), bydd y ffi yn is. Cewch fanylion llawn ar ein tudalennau ffioedd.

Costau ychwanegol

There are no additional costs. 

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

Mae hon yn rhaglen llawn-amser ar gyfer pedair blynedd.

Cyflwynir y rhaglen drwy amrywiaeth o fodiwlau craidd a dewisol sy'n cynnwys darlithoedd a gaiff eu haddysgu wedi’u cefnogi â seminarau a mathau eraill o addysgu grwpiau bach ac astudio dan arweiniad.

Mae'r holl fyfyrwyr Rheolaeth Busnes yn astudio Blwyddyn Gyntaf gyffredin, ac nid yw'r flwyddyn hon yn cyfrif tuag at y radd derfynol. Ym mlynyddoedd 2 a 4, fe bennir y modiwlau gorfodol gan y llwybr a ddewisir ond mae myfyrwyr hefyd yn dewis modiwlau dewisol o restrau cymeradwy, i gyfanswm o 120 o gredydau. Caiff y Drydedd Flwyddyn ei threulio ar leoliad proffesiynol. Mae Blynyddoedd 2, 3 a 4 yn cyfrannu at y radd derfynol, wedi'i bwysoli ar 30/10/60 yn y drefn honno.

 Bydd yr elfen ‘Cymraeg’ yn cael ei haddysgu yn gyfan gwbl drwy gyfrwng y Gymraeg. 

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020

Blwyddyn un

Mae'r flwyddyn gyntaf yn darparu sail gadarn ym mhynciau rheoli a busnes, ynghyd â dau fodiwl yn y Gymraeg sy’n rhoi pwyslais ar ddatblygu sgiliau ym meysydd iaith a llenyddiaeth.

Mae holl raglenni Rheolaeth Busnes BSc yn rhannu blwyddyn gyntaf eithaf generig, lle mae myfyrwyr yn astudio modiwlau gorfodol ar draws amrywiaeth o ddisgyblaethau busnes, er mwyn datblygu dealltwriaeth eang o gyd-destunau a phrosesau busnes a rheoli.  

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Introduction to AccountingBS150320 credydau
Management: Theory and EvidenceBS151120 credydau
People in OrganisationsBS152920 credydau
Technology and the Digital AgeBS153210 credydau
Principles of Marketing and StrategyBS163010 credydau
Iaith ac YstyrCY160020 credydau
Awdur, Testun a DarllenyddCY160120 credydau

Blwyddyn dau

Yn yr ail flwyddyn, byddwch yn adeiladu ar y sylfaen a ddatblygwyd yn y flwyddyn gyntaf, gyda myfyrwyr yn canolbwyntio ar fodiwlau Rheolaeth Busnes craidd, tra bo’r cynnwys ‘Cymraeg’ yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu dealltwriaeth eang o ddatblygiad yr iaith Gymraeg, ei llenyddiaeth a'i diwylliant.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Challenges in Managing and Leading OrganizationsBS200220 credydau
Excellence in Managing OperationsBS200320 credydau
Marketing and StrategyBS254020 credydau
Managing PeopleBS254220 credydau
Yr Iaith ar WaithCY220520 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Purchasing and Supply ManagementBS200120 credydau
Logistics NetworksBS200410 credydau
Project ManagementBS200510 credydau
Inferential Statistics, Statistical Modelling and Survey MethodsBS250620 credydau
Performance and Financial ManagementBS251720 credydau
Business, Government and SocietyBS251820 credydau
Marketing and SocietyBS251920 credydau
Managing in Multicultural OrganisationsBS252020 credydau
Employment RelationsBS253420 credydau
Buyer BehaviourBS253520 credydau
International ManagementBS253720 credydau
Marketing ResearchBS253920 credydau
Dafydd ap GwilymCY210520 credydau
Rhyddiaith DdiweddarCY241020 credydau
Cynllunio Ieithyddol a Pholisi IaithCY261020 credydau
SgriptioCY270020 credydau
Canu'r Gymru Newydd: Barddoniaeth er 1990CY281020 credydau
Caffael IaithCY291020 credydau

Blwyddyn tri: Blwyddyn Ryngosod

Mae’r Flwyddyn Lleoliad Proffesiynol yn cynnwys ymgymryd ag isafswm o 30 wythnos ar leoliad. Fel rhan o hyn, byddwch yn cael eich cofrestru ar y modiwl 120 o gredydau, Lleoliad Proffesiynol. Mae eich asesiad yn cynnwys adroddiad cychwynnol 1,000 gair (20%), adroddiad terfynol 2,500 gair (50%), cyflwyniad 15 munud (15%) ac Adroddiad Cyflogwr (15%). Bydd y marc cyfun yn cyfrannu 10% tuag at eich gradd gyffredinol. Bydd gofyn i chi hefyd gwblhau pedwar log dysgu ffurfiannol (h.y. anghyfrannol) 500 gair drwy ‘Dysgu Canolog’ ar ddiwedd wythnosau 6, 12, 18 a 24 o’ch lleoliad.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Professional PlacementBS4020120 credydau

Blwyddyn pedwar

Mae'r flwyddyn olaf yn ymestyn cynnwys busnes a rheoli y radd gyda dau fodiwl craidd a dau fodiwl dewisol, tra bo’r cynnwys ‘Cymraeg’ yn cynnig nifer o fodiwlau dewisol, gan gynnwys nifer a fydd yn uniongyrchol berthnasol i feysydd cyflogaeth penodol megis cynllunio ieithyddol, sgriptio a chyfieithu.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Strategic ManagementBS354320 credydau
Organisational Analysis and ChangeBS373520 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Contemporary Issues in Work and EmploymentBS300120 credydau
Entrepreneurship and Business Start-UpsBS300320 credydau
Corporate Reporting and FinanceBS359320 credydau
European Business EnvironmentBS359420 credydau
Advertising and Marketing Communications ManagementBS372520 credydau
Ethics and Morality of BusinessBS372820 credydau
Advanced Operations ManagementBS373920 credydau
International Human Resource ManagementBS374020 credydau
International BusinessBS374420 credydau
Services MarketingBS374620 credydau
Cultural MarketingBS374710 credydau
Business DesignBS374810 credydau
Dafydd ap GwilymCY310520 credydau
Rhyddiaith DdiweddarCY341020 credydau
Cynllunio Ieithyddol a Pholisi IaithCY361020 credydau
Yr Ystafell DdosbarthCY366020 credydau
SgriptioCY370020 credydau
Cyfieithu ProffesiynolCY370520 credydau
Canu'r Gymru Newydd: Barddoniaeth er 1990CY381020 credydau
Blas ar YmchwilCY390020 credydau
Caffael IaithCY391020 credydau
Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut caf fy addysgu?

Caiff ein dulliau addysgu eu llywio’n helaeth gan ymchwil ac maent yn cyfuno manylrwydd academaidd gyda pherthnasedd ymarferol. Tra bo ein staff, a gaiff eu cydnabod yn rhyngwladol, yn cynnwys academyddion sydd ar flaen y gad o ran gwybodaeth o fewn eu maes. Maent yn dod â’r gwersi y maent wedi’u dysgu o’u hymchwil diweddaraf i’r ystafell ddosbarth, gan eich galluogi i feddwl yn feirniadol am fusnes a chynnig enghreifftiau a senarios go iawn a chyfoes.

Byddwn yn darparu eich adnoddau addysgu a dysgu, ac yn ymateb i’ch anghenion a’ch safbwyntiau. O'ch rhan chi, bydd gofyn i chi wneud y gwaith angenrheidiol yn ystod a thu allan i’r sesiynau addysgu ffurfiol, a gwneud defnydd da o'r cyfleusterau a ddarperir.

Mae'r rhan fwyaf o fodiwlau yn cynnwys cymysgedd o ddarlithoedd ac addysgu mewn grwpiau bach (dosbarthiadau, seminarau, gweithdai neu sesiynau tiwtorial). 

Mae darlithoedd yn darparu trosolwg o gysyniadau a fframweithiau allweddol pwnc, gan eich paratoi chi ar gyfer ymgymryd â gwaith ymchwil annibynnol ar gyfer y seminarau a datblygu eich syniadau eich hunan. Mae seminarau’n rhoi cyfle i chi ymchwilio i’r syniadau a gafodd eu hamlinellu yn y darlithoedd. Gall ffurf y seminarau amrywio, gan gynnwys trafodaeth grŵp sy’n cynnwys pawb, gwaith mewn grwpiau bach a chyflwyniadau sy’n cael eu harwain gan y myfyrwyr.

Sut y caf fy nghefnogi?

Byddwch yn cael tiwtor personol sy'n siarad Cymraeg ar ddechrau eich astudiaethau. Fel arfer, bydd eich tiwtor personol Cymraeg yn addysgu ar eich cwrs gradd chi a byddwch yn cadw’r un tiwtor personol drwy gydol eich cwrs. Bydd Ysgol y Gymraeg hefyd yn dyrannu tiwtor personol Cymraeg i chi a fydd ar gael i'ch helpu wrth wneud y dewisiadau modiwl gorau ar gyfer eich llwybr gyrfa/buddiannau penodol.

Yn y Flwyddyn Gyntaf byddwch yn dilyn Rhaglen Tiwtor Personol Ysgol y Gymraeg, lle byddwch yn cwrdd yn rheolaidd â'ch tiwtor personol (bob pythefnos yn y semester cyntaf) yn unigol ac fel grŵp.

Bydd y sesiynau hyn yn cynnwys gwybodaeth bwysig am agweddau penodol ar eich astudiaethau, megis dysgu ac asesu, cyflogadwyedd, amgylchiadau esgusodol, arfer annheg, ac ati. Bydd yr ail semester yn cynnwys cyfarfod sy’n canolbwyntio ar gyflogadwyedd a rhagolygon gyrfa, lle byddwch yn gallu trafod eich diddordebau o ran y modiwlau dewisol sydd ar gael yn yr Ysgol.

Byddwch yn cael rhagor o wybodaeth am fodiwlau’r flwyddyn ganlynol, ynghyd â chyfle i drafod gyda thiwtoriaid modiwlau a'ch tiwtor personol, yn Nigwyddiad Cyn-cofrestru Ysgol y Gymraeg.

Bydd eich tiwtor personol yn gallu rhoi cyngor i chi ar faterion academaidd, gan gynnwys dewis modiwlau ac asesu. Os ydych yn profi unrhyw broblemau sy'n effeithio ar eich astudiaethau, eich tiwtor personol yw eich pwynt cyswllt cyntaf bob tro. Bydd ef neu hi yn gallu eich rhoi mewn cysylltiad ag ystod eang o wasanaethau cymorth arbenigol ar gyfer myfyrwyr a ddarperir gan y Brifysgol, ac Undeb y Myfyrwyr, fel y bo'n briodol. Bydd gofyn i chi gyfarfod â’ch tiwtor personol dair gwaith yn ystod pob blwyddyn academaidd, ond fe’ch anogir hefyd i gysylltu â nhw ar unrhyw adeg arall os oes angen help neu gyngor arnoch chi.

Sut caf fy asesu?

Caiff y modiwlau a addysgir o fewn y rhaglen oll eu hasesu trwy un neu ragor o'r asesiadau ar y cwrs canlynol;

 • Traethodau
 • Gwaith cwrs ysgrifenedig arall (gan gynnwys aseiniadau creadigol ac adroddiadau amrywiol, e.e. ar brofiad gwaith);
 • Arholiadau paratoad ac arholiadau dibaratoad ffurfiol;
 • Profion dosbarth (ysgrifenedig a/neu drwy gyfrifiadur);
 • Cyflwyniadau grŵp a rhai unigol;
 • Cofnodion dysgu;
 • Cyflwyniadau llafar;
 • Traethawd hir/prosiect.

Flwyddyn Lleoliad Proffesiynol

Mae’r Flwyddyn Lleoliad Proffesiynol yn cynnwys ymgymryd ag isafswm o 30 wythnos ar leoliad. Mae eich asesiad yn cynnwys adroddiad cychwynnol 1,000 gair (20%), adroddiad terfynol 2,500 gair (50%), cyflwyniad 15 munud (15%) ac Adroddiad Cyflogwr (15%). Bydd y marc cyfun yn cyfrannu 10% tuag at eich gradd gyffredinol (law yn llaw â 30% o’r ail flwyddyn a 60% o’ch blwyddyn derfynol). Bydd gofyn i chi hefyd gwblhau pedwar log dysgu ffurfiannol (h.y. anghyfrannol) 500 gair drwy ‘Dysgu Canolog’ ar ddiwedd wythnosau 6, 12, 18 a 24 o’ch lleoliad.

Mae’r logiau hyn yn gyfle i chi fyfyrio ar eich datblygiad personol a phroffesiynol yn barhaus ac yn eich helpu i gwblhau eich asesiadau crynodol. Bydd nodyn atgoffa yn cael ei anfon at fyfyrwyr pan fydd hi’n amser cyflwyno’r rhain . Er nad ydynt yn cyfrannu at farc cyffredinol eich modiwl, mae’r asesiad ffurfiannol hwn yn orfodol ac efallai y byddwch yn methu’r modiwl os nad ydych yn cyflwyno’r logiau.

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

Mae'r Canlyniadau Dysgu ar gyfer y Rhaglen hon yn disgrifio beth y byddwch yn gallu ei wneud o ganlyniad i’ch astudiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Byddant yn eich helpu i ddeall beth a ddisgwylir gennych. 

Gellir gweld y Deilliannau Dysgu ar gyfer y Rhaglen hon isod:

Gwybodaeth a Dealltwriaeth:

Ar ôl cwblhau'r Rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:

 • dealltwriaeth o sut mae sefydliadau wedi’u strwythuro a’u llywodraethu a sut maent yn gweithredu mewn amrywiaeth o gyd-destunau gan gynnwys gwahanol fathau o systemau busnes cenedlaethol
 • gwybodaeth a dealltwriaeth o ddamcaniaethau a chysyniadau perthnasol sy'n sail i reoli busnes, gan gynnwys fframweithiau a ddatblygwyd i lywio arferion busnes moesegol
 • sut mae amgylcheddau allanol sefydliadau yn effeithio ar bolisïau a gweithrediadau mewnol a sut mae sefydliadau yn effeithio ar eu hamgylcheddau
 • pa mor bwysig yw hi bod sefydliadau yn deall eu marchnadoedd
 • dealltwriaeth o sut mae pobl yn rhyngweithio o fewn sefydliadau
 • dealltwriaeth o'r gweithrediadau perthnasol o fewn sefydliadau
 • dealltwriaeth o brosesau rheoli strategol a thactegol
 • y gallu i ddatblygu gwybodaeth eang a manwl a dealltwriaeth o weithgareddau a phrosesau busnes a rheoli
 • dealltwriaeth o gysyniadau allweddol a dulliau damcaniaethol sydd wedi’u datblygu ac sy’n datblygu yn y Gymraeg
 • y gallu i ddadansoddi sut y crëir ystyron drwy iaith a grym affeithiol iaith
 • deall a gallu disgrifio strwythur ieithyddol y Gymraeg
 • y gallu i ddadansoddi’r defnydd o’r Gymraeg yn y gymdeithas gyfoes, gan gynnwys cymunedau daearyddol, cymdeithasol, gwaith a digidol amrywiol

Sgiliau Deallusol:

Ar ôl cwblhau'r Rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:

 • dadansoddi a gwerthuso cysyniadau a damcaniaethau sy'n sail i ddeall busnes a rheoli
 • datrys problemau mewn cyd-destunau busnes a rheoli
 • arddangos dadleuon allweddol cytbwys a gwybodus mewn gwaith ysgrifenedig a chyflwyniadau
 • rhoi damcaniaethau a dulliau perthnasol ar waith mewn cyd-destunau busnes a rheoli ymarferol
 • adlewyrchu a gwerthuso dysgu o'r gweithle dwyieithog.
 • cynhyrchu a dadansoddi testunau ysgrifenedig a llafar o wahanol fathau (a allai gynnwys ysgrifennu creadigol)  

Sgiliau Ymarferol Proffesiynol:

Ar ôl cwblhau'r Rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:

 • dangos annibyniaeth ddeallusol, ymgysylltu critigol, a sgiliau cyfathrebu personol ac academaidd
 • deall natur a gweithrediadau amgylchedd proffesiynol
 • gweithredu yn hyderus ac yn broffesiynol yn y gweithle
 • datblygu a gwella sgiliau, gwybodaeth a phrofiad cysylltiedig â gwaith, mewn meysydd gan gynnwys proffesiynoldeb, moeseg, iechyd a diogelwch.
 • nodi ac addasu i arferion gweithio ac arferion cysylltiedig mewn lleoliad cyflogaeth, a myfyrio'n feirniadol arnynt

Sgiliau Trosglwyddadwy/Allweddol:

Ar ôl cwblhau'r Rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:

 • cyfathrebu syniadau, egwyddorion a damcaniaethau yn effeithiol drwy ddulliau llafar ac ysgrifenedig
 • defnyddio sgiliau menter, hunanddibyniaeth a rheoli amser a gweithio’n annibynnol
 • defnyddio sgiliau cydweithio a gweithio'n effeithiol mewn tîm
 • gwerthfawrogi safbwyntiau eraill
 • defnyddio sgiliau rhifedd, datrys problemau a TG
 • cael mynediad at wybodaeth o amrywiaeth o adnoddau ymchwil a’u defnyddio
 • dadansoddi a myfyrio ar sgiliau rheoli personol, gan nodi ffyrdd o wella trwy gynllunio datblygiad personol
 • gwerthuso a defnyddio amrywiaeth o strategaethau a dulliau ymchwil ansoddol a meintiol
 • ysgrifennu a siarad Cymraeg sy'n briodol ar gyfer amrywiaeth eang o gynulleidfaoedd.
 • dadansoddi a myfyrio ar sgiliau rheoli personol, gan nodi ffyrdd o wella trwy gynllunio datblygiad personol
 • datblygu sgiliau seiliedig ar waith a phrofiad, gan adeiladu ar hyder a phroffesiynoldeb

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Mae'r rhaglen radd Busnes yn cynnig ystod eang o sgiliau a gaiff eu cymeradwyo gan lawer o gyflogwyr yn sector breifat a'r sector gyhoeddus. Yn 2013/14, dywedodd 95% o raddedigion yr Ysgol a oedd ar gael i weithio eu bod mewn cyflogaeth a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis i raddio.

Mae galw clir am raddedigion rheoli busnes sy'n gallu gweithio'n ddwyieithog. Byddai’r radd hon yn ffordd o ddiwallu'r angen hwn drwy alluogi myfyrwyr i ddatblygu sgiliau Cymraeg o'r radd flaenaf, yn ogystal â meithrin dealltwriaeth o'r gweithle mewn Ysgol Busnes uchel ei pharch. Mae’r modiwlau Cymraeg yn gyfle i fyfyrwyr ganolbwyntio ar eu sgiliau ieithyddol. Byddai’r rheiny sy’n ennill y radd hon yn arbennig o ddeniadol i gyflogwyr yng Nghymru yn y sector preifat a’r sector cyhoeddus sy'n chwilio am weithwyr cymwys mewn gweithle dwyieithog.

Mae dangosyddion cyflogadwyedd drwy arolygiadau Gwasanaethau Gyrfaoedd mewn prifysgolion hefyd yn awgrymu, yn gyffredinol, bod lefel uwch o raddedigion Cymraeg yn cael eu cyflogi na’r cyfartaledd cenedlaethol ar gyfer graddedigion iaith a nifer o bynciau eraill. Mae 309 o gwmnïau yn y sector preifat wedi cytuno i fod yn rhan o gynllun o’r enw 'Cefnogi’r Gymraeg’, tra bo gan 537 o sefydliadau yn y sector cyhoeddus gynlluniau iaith sy’n eu rhwymo i recriwtio staff dwyieithog. Yn ôl Sgiliau Dyfodol Cymru, bydd cynnydd yn y galw am bobl gyda sgiliau yn y Gymraeg ar draws Cymru dros y blynyddoedd nesaf. 

Mae nifer o wefannau recriwtio a disgrifiadau swydd yn nodi'r Gymraeg fel sgil hanfodol neu ddymunol, neu sgil sydd o fantais ganfyddadwy. Mae'r swyddi hyn fel arfer yn gofyn am sgiliau iaith o safon uwch na rhuglder neu ddwyieithrwydd sylfaenol. Nododd Gyrfa Cymru bod 56% o 40 o hysbysebion yn nodi galluoedd yn y Gymraeg. Roedd 21 yn nodi bod y Gymraeg yn 'ddymunol', ac 19 bod sgiliau Cymraeg yn 'hanfodol'. 

Yn ogystal â Gwasanaeth Gyrfaoedd canolog y Brifysgol, mae ein myfyrwyr yn elwa o'r Gwasanaeth Gyrfaoedd a Lleoliadau ar y campws sy'n eu helpu i ddod o hyd i interniaethau, cyfleoedd gwaith a chael mynediad at hyfforddiant, canllawiau a chyngor sy'n benodol i'r diwydiant busnes

Lleoliadau

Rydym ni’n cydnabod pwysigrwydd ennill profiad gwaith yn ystod eich astudiaethau. Mae Rheolwr Lleoliadau penodol yr Ysgol Busnes yn cynnig cyngor ar leoliadau gwaith, interniaethau, profiad gwaith a chyfleoedd sydd ar gael i wella eich CV ac ehangu eich gorwelion. Mae cymorth gyda cheisiadau am swyddi a thechnegau cyfweliad hefyd ar gael gan Ymgynghorydd Gyrfaoedd mewnol yr Ysgol Busnes.

Mae’r modiwl craidd, sef Yr Iaith ar Waith,  ym Mlwyddyn 2 yn cynnwys cyfnod byr (35 awr) o brofiad gwaith cyfrwng Cymraeg.

Yn benodol, mae’r rhaglen yn gyfle i gael profiad gwaith mewn amgylchedd busnes proffesiynol ac yn galluogi myfyrwyr i roi’r wybodaeth a geir yn nwy flynedd gyntaf y cwrs gradd ar waith mewn lleoliad proffesiynol penodol. Lle bo’n bosibl, bydd y lleoliad drwy gyfrwng yn Gymraeg neu’n gofyn am sgiliau dwyieithog.

Caiff blwyddyn tri y rhaglen ei wario ar leoliad proffesiynol am o leiaf 30 wythnos. Mae'r lleoliad hwn yn cyfrannu 10% o'ch gradd gyffredinol.

icon-academic

Diwrnod agored nesaf i israddedigion

Gwanwyn 2020

icon-international

Rhyngwladol

icon-chat

Gofyn cwestiwn

icon-pen

Sut i wneud cais