Ewch i’r prif gynnwys

Baglor mewn Nyrsio (Oedolion) derbyniad y Gwanwyn (BN)

 • UCAS code: B743
 • Next intake: This course begins in February each year.
 • Duration: 3 years
 • Mode: Full time

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Entry Year

Why study this course

Ymunwch â ni i astudio mewn Ysgol a gafodd ei gosod yn y safle 1af yng Nghymru ac yn yr 8fed safle yn y DU am Nyrsio yn The Times Good University Guide 2020.

Mae nyrsio oedolion yn yrfa gyffrous, heriol a gwerth chweil. Mae ein rhaglen, sydd wedi’i dilysu gan y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth, yn rhoi’r sgiliau a’r ddealltwriaeth i chi ddod yn nyrs gofrestredig ar ôl tair blynedd. Mae hefyd yn cynnig y cyfle i chi wneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl a dod yn rhan o weithlu nyrsio’r dyfodol.

Byddwch yn gweithio gydag oedolion o bob oed a gall fod gan yr oedolion hyn un neu fwy o gyflyrau iechyd hirdymor neu fyrdymor, fel anafiadau ar ôl damwain, canser neu ddiabetes. Byddwch yn meithrin cydberthnasau ymddiriedus â’r unigolion yn eich gofal a’u teuluoedd, er mwyn gwella eu hansawdd bywyd, beth bynnag fo’u sefyllfa. O'r cychwyn cyntaf, byddwch yn arbenigo mewn nyrsio oedolion. Fodd bynnag, mae'r modd integredig y caiff eich rhaglen ei haddysgu yn golygu y byddwch yn dysgu gyda'r rhai sy'n astudio nyrsio plant a nyrsio iechyd meddwl. Bydd rhannu syniadau rhwng disgyblaethau yn ehangu eich safbwyntiau ynghylch gofal iechyd ac yn eich helpu i ganolbwyntio'n well ar eich maes arbenigol.

Cewch eich addysgu yn un o Brifysgolion Grŵp Russell gan ddarlithwyr brwdfrydig a gwybodus ym maes nyrsio oedolion sy’n dylanwadu ar ofal iechyd ar draws Cymru a thu hwnt drwy eu gwaith ymgysylltu a’u hymchwil. Byddwch yn cael tiwtor personol a fydd yn cynnig cymorth bugeiliol i chi ac asesydd academaidd a fydd yn cefnogi eich datblygiad proffesiynol yn ystod y rhaglen.

Mae’r Ysgol wedi’i lleoli yn Ysbyty Athrofaol Cymru (y trydydd Ysbyty Athrofaol mwyaf yn y DU) ac rydym yn darparu cyrsiau a gydnabyddir gan y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC) a Chyngor y Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC).  Mae hyn oll yn cyfrannu at amgylchedd rhyngddisgyblaethol bywiog lle ceir cyfleoedd i ddysgu ar y cyd, ymgymryd ag asesiadau ffurfiannol gyda gweithwyr iechyd proffesiynol eraill ac addysg ryngbroffesiynol na all llawer o sefydliadau eraill eu cynnig.

Mae gennym labordai sgiliau â chyfarpar llawn yn ein Hystafell Efelychu Clinigol, sy’n eich galluogi i ddysgu mewn wardiau, cymunedau, cartrefi ac amgylcheddau brys efelychiadol. Mae efelychiadau realistig yn golygu y gallwch ymarfer a datblygu sgiliau hanfodol yn ddiogel, gan ddatblygu eich hyfedredd a’ch hyder cyn mynd ar leoliad. Bydd hyn yn eich grymuso i arwain ym maes gofal amlddisgyblaethol lle mae arloesedd a thechnoleg yn datblygu’n gyflym.

Bydd profiadau amrywiol ar leoliadau dros dair blynedd y rhaglen yn eich galluogi i integreiddio damcaniaeth academaidd ag ymarfer, a chael cipolwg ar y cyfleoedd amrywiol o ran cyflogaeth sydd ar gael ar ôl i chi gymhwyso. Yn ystod eich lleoliadau, cewch eich cefnogi gan nyrsys profiadol a fydd yn eich helpu i fod y nyrs orau bosibl.

Ar ôl cwblhau’r rhaglen yn llwyddiannus, byddwch yn gymwys i gofrestru â’r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC) fel Nyrs Oedolion. Ar ôl cofrestru, cewch weithio mewn amrywiaeth o leoliadau gofal iechyd yn y Deyrnas Unedig a thramor. 

Uwchlaw popeth arall, rydym ni’n ymdrechu i sicrhau bod ein graddedigion yn barod ar gyfer y cam nesaf yn eu gyrfa a’r cyfleoedd niferus sy’n eu disgwyl.  Dyna pam mae 100% o’n graddedigion nyrsio mewn gwaith cyflogedig neu’n gwneud astudiaethau pellach ymhen chwe mis ar ôl graddio (*DHLE a HECSU).  

rosette

Ranked 1st in Wales and 3rd in the UK

By The Complete University Guide 2021.

globe

A range of placements

Placements across Wales ensure a range of clinical experiences, as well as opportunities to work or volunteer abroad.

screen

Innovative use of the latest tech

Augmented reality is utilised to teach anatomy and physiology, giving you a unique view of the internal mechanics of the human body.

building

State of the art facilities

Our facilities mirror the healthcare environments in which you will undertake placements and eventually work in as qualified professionals.

Where you'll study

Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

Dyluniwyd ein cyrsiau er mwyn eich darparu gyda'r wybodaeth a'r profiad y bydd angen arnoch er mwyn dechrau dilyn gyrfa goal iechyd proffesiynol.

 • icon-chatGet in touch
 • Telephone+44(0) 29 2068 7538
 • MarkerYsbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN

Entry requirements

BBB-BBC

Extended Project Qualification: Applicants with grade A in the EPQ will typically receive an offer one grade lower than the standard A level offer. Please note that any subject specific requirements must still be met.

The Welsh Baccalaureate Advanced Skills Challenge Certificate will be accepted in lieu of one A-Level (at the grades listed above), excluding any specified subjects.

DDD in BTEC Early Years / DDM in National Diploma. Other relevant BTEC National Diplomas may be considered.

Other UK qualifications may also be accepted, often in lieu of A-levels, but subject requirements must be met. If you are offering non-UK qualifications, our qualification equivalences guide should allow you to calculate what kind of offer you are likely to receive.

Please be aware that this is a general guide, and that some programmes may have more detailed or specific entry requirements which will be reflected in your offer.

GCSE

Grade B or grade 6 in GCSE English Language.

IELTS (academic)

At least 7.0 overall with a minimum of 6.5 in writing and a minimum of 7.0 in all other subskills.

TOEFL iBT

At least 100 with a minimum of 22 in writing and 25 in all other subskills.

PTE Academic

At least 70 overall with a minimum of 62 in writing and a minimum of 70 in all other communicative skills.

Trinity ISE II/III

III: at least a Merit in all components.

Other accepted qualifications

Please visit our English Language requirements page for more information on our other accepted language qualifications.

Four GCSEs grade C/4 including Maths and a Physical Science. 

If you are successful in both academic and non-academic assessment you may be invited to attend a multiple mini interview.

In addition, before enrolling on your programme, you will be required to complete an Occupational Health Questionnaire, attend any subsequent appointment(s), and receive all of the necessary vaccinations to undertake clinical placements safely.

Widening access: 

We recognise the benefits that a diverse and talented student community can bring to the future of health care. Our School is dedicated to promoting widening access to a wide-variety of groups traditionally under-represented in higher education and encourage applications from all backgrounds.

Recognition of prior learning (RPL):

There are circumstances where we are able to consider prior relevant learning. Recognition of prior learning can occur for up to 50% of the programme where this learning is capable of being mapped to the programme outcomes. Please contact the School of Healthcare Sciences for more information.

Bydd gofyn i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) a yw'ch cais yn llwyddiannus. Os ydych chi'n gwneud cais o rai gwledydd dramor, efallai y bydd angen Tystysgrif Ymddygiad Da. Os oes gennych euogfarn droseddol berthnasol, bydd hyn yn cael ei nodi yn y gwiriad a gallai effeithio ar eich gallu i gofrestru ar y cwrs. Dylai ymgeiswyr sydd ar y rhestr wahardd fod yn ymwybodol bod gwneud cais i'r cwrs hwn yn debygol o gael ei ystyried yn drosedd.

Please see our admissions policies for more information about the application process.

Tuition fees

UK and EU students (2020/21)

A full NHS bursary, including tuition fees and a non-repayable bursary for living costs, is available to applicants from the UK. Full details, including information for applicants from the EU, are available on our NHS funding pages.

Students from outside the EU (2020/21)

An NHS placement is a required part of this course. The NHS only makes placements available to students who are eligible to pay UK/EU fees. Therefore, this course is not available for international students.

Additional costs

Chi fydd yn gyfrifol am dalu i gael tystysgrif fanwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS), sy’n rhan ofynnol o’r broses gwneud cais. Yn ogystal, dylai ymgeiswyr wybod y gallai fod angen iddynt dalu costau teithio a llety mewn perthynas â chyfnodau ar leoliad. Bydd myfyrwyr yn cael iwnifform ar gyfer eu lleoliadau; ond, bydd angen i chi dalu am esgidiau priodol. 

Os byddwch yn dewis manteisio ar y cyfle i ymarfer dramor yn yr ail flwyddyn, rhaid i chi dalu am hyn eich hun ac os byddwch yn dewis teithio dramor ar gyfer lleoliad, mae’n bosibl y bydd costau ychwanegol am frechiadau.

Course specific equipment

You will not need any specific equipment.

Accommodation

We have a range of residences to suit your needs and budget. Find out more on our accommodation pages.

Course structure

Mae hon yn rhaglen tair blynedd sy’n cynnwys 4600 o oriau astudio, ac mae pob blwyddyn academaidd wedi’i rhannu’n ddau semester, sef hydref a gwanwyn. Mae pob blwyddyn academaidd yn cynnwys pedwar modiwl craidd, gan gynnwys modiwl portffolio bob blwyddyn a gaiff ei addysgu a’i asesu yn ystod y cyfnod ymarfer, a modiwl traethawd hir yn y flwyddyn olaf. Mae’r rhaglen wedi’i strwythuro fel cwricwlwm sbiral, lle mae modiwlau’n adeiladu ar ei gilydd gan gynyddu mewn cymhlethdod a manylder a thrwy hynny gellir ehangu hyd a lled y pynciau a ddysgir. Ym mhob blwyddyn academaidd, ceir lleoliadau ymarfer a asesir. Mae’n rhaid i fyfyrwyr gwblhau 360 o gredydau’n llwyddiannus a llwyddo ym mhob un o’r lleoliadau ymarfer er mwyn ennill gradd Baglor mewn Nyrsio (Oedolion) a bod yn gymwys i wneud cais am gofrestriad proffesiynol â’r NMC i ymarfer fel nyrs oedolion.

The modules shown are an example of the typical curriculum and will be reviewed prior to the 2020/21 academic year. The final modules will be published by September 2020.

Year one

There are four compulsory modules in year one and two clinical practice placements. The modules will either be delivered over one semester or two semesters each year.

Year two

There are four compulsory modules in year two and three clinical practice placements. The modules will either be delivered over one semester or two semesters each year.

Year three

There are four compulsory modules in year three and two clinical practice placements. The modules will either be delivered over one semester or two semesters each year. The last practice learning opportunity in the programme is 12 weeks, and this is where a judgment about the students’ achievements of the required competencies for safe and effective entry to the NMC register will be made.

The University is committed to providing a wide range of module options where possible, but please be aware that whilst every effort is made to offer choice this may be limited in certain circumstances. This is due to the fact that some modules have limited numbers of places available, which are allocated on a first-come, first-served basis, while others have minimum student numbers required before they will run, to ensure that an appropriate quality of education can be delivered; some modules require students to have already taken particular subjects, and others are core or required on the programme you are taking. Modules may also be limited due to timetable clashes, and although the University works to minimise disruption to choice, we advise you to seek advice from the relevant School on the module choices available.

Learning and assessment

Caiff strategaethau dysgu wyneb yn wyneb traddodiadol fel darlithoedd, gweithdai a seminarau eu hategu gan gyfleoedd ar-lein rhyngweithiol ac adnoddau a gynlluniwyd i wella eich profiad dysgu cyffredinol a’ch galluogi i feithrin y wybodaeth, y sgiliau a’r gallu sydd eu hangen ym maes ymarfer nyrsio oedolion. Cewch hefyd gyfleoedd gwerthfawr i ddysgu wrth ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr go iawn sy’n cyfrannu at y rhaglen fel arbenigwyr drwy brofiad. 

Yn yr amgylchedd clinigol, cewch eich cefnogi gan Oruchwylwyr Ymarfer ac Aseswyr Ymarfer wrth i chi weithio i gyflawni meysydd hyfedredd yr NMC. Yn y lleoliad academaidd, bydd gennych hefyd Asesydd Academaidd a fydd yn adolygu eich Dogfen Asesu Broffesiynol drwy gydol y flwyddyn nes eich bod yn symud ymlaen i’r flwyddyn astudio nesaf. Er mwyn cefnogi eich gwaith dysgu ymarferol, byddwch yn ymdrin â gweithgareddau a senarios wedi’u hefelychu mewn ystafell efelychu bwrpasol. Bydd hyn yn eich galluogi i ddatblygu, ymarfer ac atgyfnerthu sgiliau mewn amgylchedd diogel.

How will I be supported?

Byddwch yn cael Tiwtor Personol sy’n aelod o’r grŵp staff academaidd ac yn nyrs oedolion gymwysedig. Cewch eich annog i drefnu cyfarfodydd â’ch tiwtor personol drwy gydol eich amser ar y rhaglen ac yn ystod y cyfarfodydd hyn, gallwch gael cymorth bugeiliol a myfyrio ar eich cynnydd cyffredinol. Bydd Tiwtoriaid Personol hefyd yn helpu i’ch cyfeirio at ffynonellau eraill o gymorth fel Cyswllt Anabledd Myfyrwyr y Rhaglen a’r Ysgol a gwasanaethau’r Brifysgol, gan gynnwys Cymorth a Lles Myfyrwyr a’r Tîm Sgiliau Academaidd a Mentora. Gall tiwtoriaid personol sy’n siarad Cymraeg fod ar gael i fyfyrwyr sy’n dewis cael cymorth drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae’r Ysgol hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol i roi cyfleoedd i fyfyrwyr Cymraeg astudio elfennau o’r rhaglen drwy gyfrwng y Gymraeg a’r posibilrwydd o ysgoloriaeth flynyddol. Gallech hefyd ddysgu Cymraeg drwy ein rhaglen Cymraeg i Bawb sy’n cynnwys cyrsiau wedi’u cynllunio o gwmpas eich ymrwymiadau academaidd ac sydd ar gael am ddim.

Gall Rheolwr y Rhaglen, Arweinwyr y Modiwlau a’r Asesydd Academaidd eich helpu gyda’ch profiad cyffredinol fel myfyriwr ar y rhaglen, gan gynnwys unrhyw adborth neu bryderon sydd gennych.

Yn ystod eich lleoliadau ymarfer, cewch eich cefnogi gan Oruchwylwyr Ymarfer ac Asesydd Ymarfer a fydd yn hwyluso eich dysgu ac yn eich paratoi ar gyfer asesiadau clinigol. Bydd Tîm Cymorth Lleoliadau pwrpasol ar gael i chi, ynghyd â systemau a gweithdrefnau ffurfiol, er mwyn cefnogi eich dysgu a’ch cynnydd a mynd i’r afael ag unrhyw faterion neu broblemau a allai godi. Bydd y tîm lleoliadau yn ceisio dod o hyd i oruchwylwyr Cymraeg neu gyfleoedd dysgu ar leoliad dwyieithog ac unigolion cyswllt Cymraeg, os oes rhai ar gael, o’r lleoliad academaidd ar gais.

What skills will I practise and develop?

Sgiliau Deallusol:

Ar ôl cwblhau'r Rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu arddangos:

 • Hyfedredd wrth ddewis, dadansoddi, cyfuno a gwerthuso’n feirniadol wybodaeth o ystod eang o ffynonellau, gan ddod i gasgliadau rhesymegol wrth wneud penderfyniadau cadarn a llunio barn broffesiynol.
 • Datrys problemau mewn ffordd greadigol ac arloesol yn yr amgylchedd academaidd ac ymarferol, gan gynnwys meddwl yn greadigol a datblygu atebion a syniadau arloesol a fydd yn gwella canlyniadau iechyd a phrofiad pobl o ofal nyrsio.
 • Hyfedredd wrth gyfrannu at sail wybodaeth broffesiynol drwy ddewis, cyfiawnhau a chymhwyso cynlluniau a dulliau ymchwil moesegol a nodi strategaethau effeithiol i rannu gwybodaeth.
 • Sgiliau myfyrio a rhesymu proffesiynol uwch sy’n eich annog i adolygu’r gofal a ddarperir, yn ogystal â gwerthoedd ac ymarfer sefydliadol ehangach, yn feirniadol.

Sgiliau Ymarferol Proffesiynol:

Ar ôl cwblhau'r Rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu arddangos:

 • Gwerthoedd ac ymddygiadau proffesiynol sefydledig yn unol â disgwyliadau’r corff proffesiynol, fel y disgrifir yng Nghod yr NMC.
 • Arferion cydweithio effeithiol a phriodol â defnyddwyr gwasanaethau, aelodau tîm eraill a phartneriaid, gan ddefnyddio dulliau galluogi, grymuso ac ymgynghori a gwerthfawrogi profiadau a safbwyntiau amrywiol.
 • Hybu diogelwch a llesiant pobl drwy flaenoriaethu eu hawliau cyfreithiol, eu buddiannau a’u hanghenion gan ddefnyddio asesiadau risg a mesurau rheoli risg effeithiol.
 • Sgiliau asesu a rhesymu cadarn er mwyn nodi a chynllunio ymyriadau a gofal priodol sy’n seiliedig ar dystiolaeth, gan barchu hawliau, diwylliant, anghenion ysbrydol a dewisiadau’r bobl, y gofalwyr a’r teuluoedd dan sylw a gwerthuso effeithiolrwydd.
 • Eiriolaeth ac arweinyddiaeth wrth hybu a diogelu iechyd a llesiant unigolion a chymunedau er mwyn atal salwch a chydnabod yr angen am newid sefydliadol a gwelliannau i wasanaethau.

Sgiliau Trosglwyddadwy/Allweddol:

Ar ôl cwblhau'r Rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu arddangos:

 • Ymgysylltiad gweithredol â datblygiad personol a phroffesiynol parhaus a ategir gan waith myfyrio beirniadol ac ymrwymiad i ddatblygu gwydnwch a sgiliau dysgu hunangyfeiriedig gydol oes.
 • Y gallu i flaenoriaethu a rheoli amser yn effeithiol, gan weithio yn unol â’r adnoddau sydd ar gael drwy gydol y broses datrys problemau a dangos arweinyddiaeth, cyfrifoldeb ac atebolrwydd mewn perthynas â rheoli a datblygu eich hun ac eraill.  
 • Sgiliau cyfathrebu uwch a gallu i addysgu, goruchwylio a chymell eraill, gan ddefnyddio sgiliau arwain i nodi dulliau a strategaethau i weithio’n effeithiol fel tîm a darparu gwasanaethau o ansawdd uchel.
 • Cadw cofnodion cywir a defnyddio ystod o dechnolegau digidol yn gyfrifol i gyfathrebu a chydweithio ag eraill a llunio dogfennau sy’n cyfleu ac yn cyfiawnhau camau gweithredu.
 • Cymhwyso credoau a gwerthoedd proffesiynol craidd ymddygiad proffesiynol, atebolrwydd, rheoli risg a dyletswydd gonestrwydd.

What are the learning outcomes of this course/programme?

Mae'r Deilliannau Dysgu ar gyfer y Rhaglen hon yn disgrifio'r hyn y byddwch yn gallu ei wneud o ganlyniad i’ch astudiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Byddant hefyd yn eich helpu i ddeall yr hyn rydym yn ei ddisgwyl gennych. 

Gellir gweld y Deilliannau Dysgu ar gyfer y Rhaglen hon isod:

Gwybodaeth a Dealltwriaeth:

Ar ôl cwblhau'r Rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu arddangos:

 • Dealltwriaeth gynhwysfawr o’r cysyniadau athronyddol a damcaniaethol sy’n sail i ymarfer nyrsio ac yn ei lywio, a phwysigrwydd dilyn Cod y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth.
 • Gwybodaeth gadarn am systemau’r corff, anatomi, ffisioleg, genomeg a datblygiad dynol sy’n seiliedig ar ddamcaniaeth berthnasol ac yn gymwys i iechyd a salwch. 
 • Dull gwerthuso beirniadol mewn perthynas â’r ffactorau cymdeithasol-wleidyddol a’r polisïau perthnasol sy’n dylanwadu ar iechyd, llesiant a salwch ar lefel unigol, leol, genedlaethol a byd-eang ac sy’n dylanwadu ar y penderfyniadau a wneir.
 • Dealltwriaeth fanwl o’r egwyddorion a’r gwerthoedd craidd sy’n sail i gydweithio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, gan gynnwys sut mae rôl nyrsys oedolion yn cyfrannu at waith rhyngddisgyblaethol er mwyn sicrhau bod gwasanaethau o ansawdd uchel sy’n canolbwyntio ar unigolion a theuluoedd yn cael eu darparu.
 • Gwerthfawrogiad cadarn o safonau cyrff rheoleiddio a chyrff proffesiynol mewn perthynas â datblygiad proffesiynol parhaus ac ymarfer myfyriol, arweinyddiaeth, ymchwil a gofal sy’n seiliedig ar dystiolaeth er mwyn datblygu, darparu a gwerthuso gofal nyrsio oedolion diogel, o ansawdd uchel sy’n canolbwyntio ar unigolion a theuluoedd.

Careers and placements

Career prospects

The career options for nurses are varied and plentiful, ranging from hospital, primary care or community settings - including being based within GP surgeries - to industry or research in the UK and internationally, making this an exciting degree to embark upon.

As a School of Healthcare Sciences we are proud that 100% of our nursing graduates are in employment and/or further study six months after graduating (UNISTATS).

Career destinations include:

 • Adult nurse - the main point of contact for adult patients (aged between 16 and 110+) and their families, you’ll play a vital role in a multi-disciplinary team.

 • Advanced nurse practitioner – a role for nurses who have done extra training and academic qualifications to be able to examine, assess, make diagnoses, treat, prescribe and make referrals for patients.

 • Health visitor – nurses who have chosen to gain additional training and qualifications as specialist community public health nurses. The additional training in public health enables you to assess the health needs of individuals, families and the wider community.

 • Research nurse - crucial to delivering research. You’ll provide and deliver high quality patient care, deal with data collection, follow-ups, patient groups and industry.

 • Ward manager – you’ll provide leadership and visibility at ward level important to the delivery of safe, high-quality care to patients.

 • Consultant nurse – you’ll ensure that nurse departments are following legal constraints and protocol.

 • Lecturer - becoming a nurse lecturer could offer you the opportunity to make sure the next generation of nurses are competent and confident in the practice setting.

Graduate careers

 • Ward Manager
 • Lecturer
 • Health Visitor

Placements

Yn ôl y corff proffesiynol (NMC, 2018), mae’n rhaid i bob myfyriwr nyrsio gwblhau o leiaf 2300 o oriau ar leoliadau ymarfer dan oruchwyliaeth a gaiff eu hasesu’n llwyddiannus. Mae’r rhaglen yn cynnwys saith lleoliad llawn amser a fydd yn eich galluogi i gymhwyso’r wybodaeth ddamcaniaethol a’r sgiliau ymarferol y byddwch wedi’u caffael yn y lleoliad academaidd, ac adeiladu arnynt.

Mae’r rhan fwyaf o’r lleoliadau a gynigir gennym mewn amgylcheddau iechyd a gofal cymdeithasol ledled De-ddwyrain Cymru, ond gall myfyrwyr hefyd gael cyfle i fynd ar leoliadau anhraddodiadol yn y sector preifat a’r trydydd sector.

Next steps

icon-academic

Open Day visits

Register for information about our 2020 dates
icon-international

International

Learn more about our truly global university.
icon-contact

Get in touch

Contact us for help with any questions you have
icon-pen

How to apply

Find out how to apply for this course

Data from Unistats is not yet available for this course.

Data from Unistats is not yet available for this course.

Discover more