Ewch i’r prif gynnwys

Y Gymraeg (BA) Rhan-amser

Blwyddyn Mynediad


Mae ein BA yn y Gymraeg yn rhaglen radd sy’n berthnasol i’r Gymru gyfoes ac sy’n cael ei dysgu gan un o’r ysgolion academaidd mwyaf blaenllaw o’i math.

Cadwch le ar ddiwrnod agored

Trosolwg y cwrs

Mae’r BA yn y Gymraeg yn berthnasol i’r Gymru gyfoes ac yn radd sy’n cael ei dysgu gan ysgol sydd wedi’i chydnabod am ansawdd ac effaith ei hymchwil. Nod y cwrs yw cynhyrchu graddedigion sydd â dealltwriaeth drwyadl (yn academaidd ac yn ymarferol) o’r iaith Gymraeg, ei llenyddiaeth a’i diwylliant, lefel uchel o sgiliau ieithyddol ar lafar ac yn ysgrifenedig, a sgiliau cyflogadwyedd a chreadigol datblygedig sy’n berthnasol i’r Gymru fodern.

Mae Ysgol y Gymraeg yn cynnig y cyfle i astudio gradd BA Anrhydedd Sengl yn y Gymraeg yn rhan-amser. Mae hyn ar gyfer ymgeiswyr sy’n dymuno astudio gradd yn y Gymraeg ond sydd ag amgylchiadau nad ydynt yn eu galluogi i wneud cais i astudio gradd yn llawn amser.

Mae’r cwrs yn cynnig ystod o fodiwlau craidd a dewisol i roi seiliau ichi yn yr iaith a’i llenyddiaeth, yn ogystal â chyfle i arbenigo mewn meysydd sydd o ddiddordeb personol neu alwedigaethol. Nod allweddol arall yw sicrhau eich bod yn cael ysbrydoliaeth a boddhad wrth astudio’r Gymraeg a’i diwylliant.

Yn y Gymru gyfoes, gyda thwf Llywodraeth Cymru a chyflwyno Deddf yr iaith Gymraeg, mae’r gallu i ddefnyddio’r Gymraeg ar lefel broffesiynol yn hynod ddeniadol i gyflogwyr. Mae astudio yng Nghaerdydd yn gyfle i elwa ar ymchwil sy’n gymdeithasol-berthnasol ac sy'n cyfrannu at ddatblygiad y Gymraeg yn yr unfed ganrif ar hugain.

Nodweddion nodedig

Mae nodweddion unigryw’r cwrs yn cynnwys:

 • y cyfle i ddilyn cwrs gradd sy’n datblygu sgiliau sy’n berthnasol i’r byd academaidd ac i’r gweithle
 • modiwl craidd sy’n canolbwyntio ar sgiliau cyflogadwyedd, ac sy’n cynnig cyfnod o brofiad gwaith
 • ystod o fodiwlau craidd a dewisol sy’n astudio’r iaith, ei llenyddiaeth a’i diwylliant, yn ogystal â chyfle i arbenigo mewn meysydd sydd o ddiddordeb personol neu o ran eich gyrfa
 • y pwyslais ar sgiliau ymchwil ymarferol, a fydd o fudd ichi drwy gydol eich gyrfa
 • y pwyslais ar ddysgu annibynnol mewn awyrgylch cefnogol
 • y profiad o gael eich addysgu gan ddarlithwyr sy’n weithredol ym myd ymchwil, ac sy’n seilio eu haddysgu ar ymchwil
 • y profiad o gael eich addysgu gan staff a fydd yn eich adnabod fel unigolyn

Cyflwyno cais ar gyfer 2018 neu 2019

Côd UCASMynediad uniongyrchol
Derbyniad nesafMedi 2019
Hyd6 blwyddyn
Modd (astudio)Rhan-amser
Lleoedd sydd ar gael fel arferFel arfer mae 30 lle ar gael yn yr Ysgol.
Nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arferMae’r Ysgol yn derbyn tua 100 o geisiadau.

Gofynion mynediad

BBC, yn cynnwys Cymraeg (iaith gyntaf). Nid oes gofynion penodol o ran pynciau eraill, ond rhaid i’r graddau Safon Uwch gynnwys o leiaf dau bwnc academaidd traddodiadol. BBB, yn cynnwys Cymraeg (ail iaith). Nid oes gofynion penodol o ran pynciau eraill, ond rhaid i’r graddau Safon Uwch gynnwys o leiaf dau bwnc academaidd traddodiadol.

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

Pasio’r Diploma Uwch gyda B yn y craidd, yn ogystal â graddau BC yn Safon Uwch, gan gynnwys B yn y Gymraeg (iaith gyntaf). Pasio’r Diploma Uwch gyda B yn y craidd, yn ogystal â graddau BB yn Safon Uwch, gan gynnwys Cymraeg (ail iaith).

30 pwynt gan gynnwys o leiaf 5 mewn Cymraeg ar y Lefel Uwch.

Gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol y Gymraeg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgôr.

TOEFL iBT

O leiaf 90 gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen ac 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

62 gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Bydd croeso i geisiadau gan rai sy’n cynnwys cymwysterau amgen. Gallwch weld meini prawf derbyn myfyrwyr ar gyfer y rhaglen radd hon ar-lein. Gall ymgeiswyr sydd heb astudio Cymraeg Safon Uwch fod yn gymwys os bydd eu Cymraeg o safon gyfatebol. Cysylltwch â’r Ysgol i drafod.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2019/20)

Ffioedd DysguBlaendal
£3,500Dim

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2019/20)

Ffioedd DysguBlaendal
£8,325Dim

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

Ni fydd angen unrhyw offer penodol.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

Nodwedd ddeniadol o’n cwrs yw ei hyblygrwydd- gallwch arbenigo mewn astudiaethau llenyddol, canoloesol a/neu fodern, neu gallwch chi astudio cyfuniad o fodiwlau yn adlewyrchu eich diddordebau academaidd eich hun a’ch anghenion galwedigaethol.

Bydd myfyrwyr amser llawn yn cwblhau 360 credyd dros gyfnod o 3 blynedd, fel arfer drwy astudio 120 credyd ymhob blwyddyn. Bydd myfyrwyr rhan-amser yn medru ennill credydau dros gyfnod o hyd at 8 mlynedd. Bydd myfyrwyr rhan-amser yn cymryd dwy flynedd i gwblhau'r hyn sy'n cyfateb i Blwyddyn ar sail amser llawn. Byddant wedyn yn astudio rhwng 40 ac 80 credyd bob blwyddyn. Mae’r rhan fwyaf o fodiwlau’n werth 20 credyd.

Cysylltwch â’r Ysgol yn uniongyrchol (cymraeg@caerdydd.ac.uk) er mwyn trafod y dewisiadau sydd ar gael. Ewch i fanylion y cwrs gradd B.A. Cymraeg amser llawn am wybodaeth gyffredinol am gynnwys y radd.

Nodwch mai gradd ran-amser yw hon ac nid cwrs allanol. Mae myfyrwyr rhan-amser yn dilyn yr un dewisiadau modiwlau ac amserlen â’u cymheiriaid amser llawn. Mae myfyrwyr amser-llawn a rhan-amser yn cael eu dysgu yn yr un dosbarthiadau. Yr unig wahaniaeth rhwng astudio’n llawn amser a rhan-amser yw hyd y cwrs.  

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2019/20. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2019

Blwyddyn un

Mae myfyrwyr rhan-amser fel arfer yn cymryd dwy flynedd i gwblhau'r cam nesaf o'r rhaglen, gan ddilyn 60 credyd y flwyddyn. Cysylltwch â’r Ysgol yn uniongyrchol (cymraeg@caerdydd.ac.uk) er mwyn trafod yr opsiynau.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Sgiliau llafarCY150020 credydau
Defnyddio'r GymraegCY150120 credydau
Y Gymraeg HeddiwCY150820 credydau
Iaith ac YstyrCY160020 credydau
Awdur, Testun a DarllenyddCY160120 credydau
Y Gymraeg yn y Gymru GyfoesCY160220 credydau
Herio'r Traddodiad LlenyddolCY160320 credydau
Mapio'r CymryCY175220 credydau
Ysgrifennu Creadigol a PhroffesiynolCY175320 credydau

Blwyddyn dau

Mae myfyrwyr rhan-amser fel arfer yn cymryd dwy flynedd i gwblhau'r cam nesaf o'r rhaglen, gan ddilyn 60 credyd y flwyddyn. Cysylltwch â’r Ysgol yn uniongyrchol (cymraeg@caerdydd.ac.uk) er mwyn trafod yr opsiynau.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Sgiliau llafarCY150020 credydau
Defnyddio'r GymraegCY150120 credydau
Y Gymraeg HeddiwCY150820 credydau
Iaith ac YstyrCY160020 credydau
Awdur, Testun a DarllenyddCY160120 credydau
Y Gymraeg yn y Gymru GyfoesCY160220 credydau
Herio'r Traddodiad LlenyddolCY160320 credydau
Mapio'r CymryCY175220 credydau
Ysgrifennu Creadigol a PhroffesiynolCY175320 credydau

Blwyddyn tri

Mae myfyrwyr rhan-amser fel arfer yn cymryd dwy flynedd i gwblhau'r cam nesaf o'r rhaglen, gan ddilyn 60 credyd y flwyddyn. Cysylltwch â’r Ysgol yn uniongyrchol (cymraeg@caerdydd.ac.uk) er mwyn trafod yr opsiynau.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Yr Iaith ar WaithCY220520 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Sgiliau Academaidd UwchCY221020 credydau
Llenyddiaeth PlantCY231020 credydau
Theori a Beirniadaeth LenyddolCY233020 credydau
Ysgrifennu CreadigolCY236020 credydau
Bywydau LlênCY242520 credydau
TafodieithegCY245020 credydau
SosioieithyddiaethCY253020 credydau
Treftadaeth a ThwristiaethCY266520 credydau

Blwyddyn pedwar

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Yr Iaith ar WaithCY220520 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Sgiliau Academaidd UwchCY221020 credydau
Llenyddiaeth PlantCY231020 credydau
Theori a Beirniadaeth LenyddolCY233020 credydau
Ysgrifennu CreadigolCY236020 credydau
Bywydau LlênCY242520 credydau
TafodieithegCY245020 credydau
SosioieithyddiaethCY253020 credydau
Treftadaeth a ThwristiaethCY266520 credydau

Blwyddyn pump

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Llenyddiaeth PlantCY331020 credydau
Theori a Beirniadaeth LenyddolCY333020 credydau
Ysgrifennu CreadigolCY336020 credydau
Bywydau LlênCY342520 credydau
TafodieithegCY345020 credydau
SosioieithyddiaethCY353020 credydau
Yr Ystafell DdosbarthCY366020 credydau
Treftadaeth a ThwristiaethCY366520 credydau
Cyfieithu ProffesiynolCY370520 credydau
Blas ar YmchwilCY390020 credydau
Ymchwilio EstynedigCY390540 credydau

Blwyddyn chwech

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Llenyddiaeth PlantCY331020 credydau
Theori a Beirniadaeth LenyddolCY333020 credydau
Ysgrifennu CreadigolCY336020 credydau
Bywydau LlênCY342520 credydau
TafodieithegCY345020 credydau
SosioieithyddiaethCY353020 credydau
Yr Ystafell DdosbarthCY366020 credydau
Treftadaeth a ThwristiaethCY366520 credydau
Cyfieithu ProffesiynolCY370520 credydau
Blas ar YmchwilCY390020 credydau
Ymchwilio EstynedigCY390540 credydau
Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut caf fy addysgu?

Rydym yn cynnig amgylchedd dysgu cefnogol, lle’r ydych chi’n cael eich galluogi i ennill ystod o sgiliau a chyfoeth o wybodaeth arbenigol. Mae ein cyrsiau’n meithrin sgiliau deallusol, fel meddwl yn feirniadol, dadansoddi'n fanwl, gwerthuso tystiolaeth, llunio dadleuon, defnyddio theori, a defnyddio iaith yn effeithiol wrth ysgrifennu ac wrth drafod. Cewch ennill profiad mewn meysydd megis gweithio mewn tîm, ymchwilio yn annibynnol a rheoli amser.

Byddwch yn cael eich dysgu mewn darlithoedd a seminarau. Mae darlithoedd yn darparu trosolwg ar gysyniadau a fframweithiau allweddol pwnc, gan eich paratoi chi ar gyfer ymgymryd â gwaith ymchwil annibynnol ar gyfer y seminarau a datblygu eich syniadau eich hunan. Mae seminarau’n rhoi cyfle ichi ymchwilio i’r syniadau a gafodd eu hamlinellu yn y darlithoedd.

Fel arfer, mae seminarau’n cynnwys tua 15 o fyfyrwyr ynghyd ag arweinydd y seminar (sef aelod o’r tîm addysgu). Gall ffurf y seminarau amrywio, gan gynnwys trafodaeth grŵp sy’n cynnwys pawb, gwaith mewn grwpiau bychain a chyflwyniadau sy’n cael eu harwain gan y myfyrwyr. Ond mae rôl allweddol hefyd i diwtorialau, gweithdai a dosbarthiadau iaith (yn arbennig yn achos y llwybr ail-iaith).

Sut y caf fy nghefnogi?

Yn ogystal â chael adborth rheolaidd gan eich tiwtor personol, bydd gennych wythnos ddarllen bob semester ar gyfer astudio o dan arweiniad a chyfle i ddal i fyny ar waith asesu, darllen ac adolygu.

Trwy wefan Dysgu Canolog byddwch yn gallu cyrchu deunydd amlgyfrwng perthnasol, cyflwyniadau, taflenni darlithoedd, llyfryddiaethau, dolenni pellach, ymarferiadau electronig a chylchoedd trafod.

Mae’r Brifysgol yn cynnig ystod o wasanaethau sy’n cynnwys y Gwasanaeth Gyrfaoedd, y Gwasanaeth Cwnsela, y Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia, y Gwasanaeth Cymorth i Fyfyrwyr, a chanolfannau llyfrgelloedd ac adnoddau ardderchog.

Adborth

Byddwn yn darparu adborth rheolaidd ichi ar eich gwaith. Cyflwynir adborth mewn amrywiaeth o ffurfiau (gan gynnwys adborth ar lafar gan diwtoriaid yn ystod tiwtorialau, adborth personol ar waith ysgrifenedig, adborth mewn darlithoedd a seminarau, adborth ysgrifenedig cyffredinol ac adborth ar berfformiad mewn tiwtorialau.

Bydd gwaith cwrs yn cael ei farcio gan eich tiwtor modiwl a bydd eich tiwtor yn rhoi adborth ysgrifenedig ichi ar eich gwaith. Bydd myfyrwyr yn cael adborth unigol ar arholiadau yn dilyn cyfnod arholiadau mis Mai/mis Mehefin a byddwch yn gallu trafod eich perfformiad cyffredinol gyda'ch tiwtor personol fel rhan o gynllun monitro hunanasesu myfyrwyr.

Sut caf fy asesu?

Mae ein cyrsiau wedi eu cynllunio’n ofalus i sicrhau eich bod yn profi ystod o ddulliau asesu, gan gynnwys traethodau gwaith cwrs, arholiadau/profion dosbarth ysgrifenedig, traethodau hir, portffolios, adroddiadau ysgrifenedig, ac arholiadau llafar.

Mae’r Ysgol yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau i ddarparu adborth i fyfyrwyr, gan gynnwys adborth ar lafar ar dasgiau ym mlwyddyn un; adborth mewn seminarau grŵp a gweithdai, gwersi unigol a sesiynau tiwtorial un i un ym mlynyddoedd dau a thri, yn ogystal â sylwadau ysgrifenedig ar asesiadau.

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

Drwy ymgysylltu’n llawn â’r cwrs hwn, byddwch yn caffael ac yn datblygu ystod o sgiliau gwerthfawr, yn rhai penodol i’r ddisgyblaeth a ‘sgiliau cyflogadwyedd’ mwy cyffredinol. Bydd y rhain yn fodd ichi:

 • ddeall pynciau cymhleth yn hyderus
 • gofyn y cwestiynau cywir am destunau cymhleth
 • cael dealltwriaeth ddychmygus o safbwyntiau a dewisiadau gwahanol a dadansoddi'r rhain yn feirniadol
 • nodi a defnyddio data perthnasol
 • datblygu sgiliau ymchwil ymarferol
 • cynnig eich atebion dychmygus eich hun yn seiliedig ar dystiolaeth
 • cyfathrebu'n glir, yn gryno ac yn argyhoeddiadol yn ysgrifenedig ac ar lafar
 • gweithio i derfynau amser a blaenoriaethau, a rheoli amrywiaeth o dasgau ar yr un pryd
 • dysgu yn sgil beirniadaeth adeiladol ac ymgorffori adborth
 • gweithio fel rhan o dîm, gan ddatblygu dull cydweithredol o ddatrys problemau
 • defnyddio rhaglenni TG a'r cyfryngau digidol, lle bo'n briodol
 • cymryd cyfrifoldeb am eich rhaglen ddysgu a’ch datblygiad proffesiynol eich hun 

Beth yw deilliannau dysgu’r cwrs/rhaglen?

O ganlyniad i ymgysylltu’n llawn â’r cwrs hwn, byddwch chi’n gallu:

 • dangos sgiliau deallusol sy’n golygu bod modd darllen yn fanwl, disgrifio, dadansoddi a chynhyrchu gwahanol fathau o destunau (gan gynnwys cynhyrchu testunau yn y maes ysgrifennu creadigol yn achos rhai myfyrwyr)
 • dadansoddi rôl greiddiol iaith wrth greu ystyr a grym effeithiol ar iaith
 • gwerthfawrogi sut mae rhagdybiaethau diwylliannol yn effeithio o greu safbwynt
 • gwerthuso testunau, cysyniadau a damcaniaethau perthnasol ym maes Cymraeg a’u trafod gan ddefnyddio iaith addas
 • dangos dealltwriaeth o amrywiaeth o destunau o wahanol gyfnodau hanesyddol a genres
 • dangos dealltwriaeth o sefyllfa a phwysigrwydd yr iaith Gymraeg yn y gweithle modern
 • Gweithredu y wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau rydych wedi datblygu
 • Yn y gweithle, drwy ymgymryd â chyfnod o brofiad gwaith a gwerthuso’r profiad yn feirniadol.
 • drwy gwblhau traethawd neu brosiect estynedig sydd yn gynnyrch astudiaeth annibynnol o dan arweiniad tiwtor, gan ddangos perthnasedd y gwaith mewn cysylltiad i gam nesaf eich gyrfa.
 • defnyddio sgiliau rhifiadol sylfaenol wrth werthuso data yng nghyswllt yr iaith Gymraeg
 • defnyddio technoleg gwybodaeth i gyflwyno a dadansoddi deunyddiau mewn modd effeithiol, caboledig, gan gynnwys defnyddio meddalwedd i gywiro a gwella iaith
 • cynhyrchu Cymraeg llafar ac ysgrifenedig o safon uchel
 • Defnyddio cofrestrau ysgrifenedig arall, ar lafar ac yn ysgrifenedig, mewn cyd-destunau gwahanol, gan gynnwys y gweithle
 • Dangos dealltwriaeth o ddatblygiad yr Iaith Gymraeg dros y canrifoedd, o safbwynt ieithyddol a chymdeithasol, a dealltwriaeth o ddulliau cyfoes penodol o’i hadferiad a’i hyrwyddiad.

Gyrfaoedd

Rhagolygon gyrfa

Yn sgil y galw am bobl sy’n medru’r Gymraeg, mae gradd yn y Gymraeg yn darparu cymhwyster hynod werthfawr ar gyfer swyddi sy’n gofyn am bersonél dwyieithog. Mae nifer o’n graddedigion bellach yn dilyn gyrfaoedd ym meysydd y gyfraith, gwleidyddiaeth, y cyfryngau, y celfyddydau perfformio, gweinyddiaeth ac addysg, neu’n astudio ar lefel ôl-raddedig yma yng Nghaerdydd neu yn rhywle arall.

Yn 2013/14, adroddodd 100% o raddedigion yr Ysgol oedd ar gael i weithio eu bod mewn cyflogaeth neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis i raddio.

Swyddi

 • Cyfryngau
 • Gwasanaeth Sifil
 • Addysg
 • Gwleidyddiaeth
 • Gweinyddiaeth

Lleoliadau

Mae blwyddyn dau yn cynnwys cyfnod o brofiad gwaith mewn gweithle lle defnyddir y Gymraeg yn ddyddiol. Mae’r cyfnod hwn o brofiad gwaith yn rhan o raglen o ddigwyddiadau sydd wedi ei chynllunio er mwyn gosod ffocws ar ddatblygu sgiliau cyflogadwyedd a gyrfa.

Nid oes data Unistats ar gael ar gyfer y cwrs hwn eto.

Nid oes data Unistats ar gael ar gyfer y cwrs hwn eto.

icon-academic

Diwrnod agored nesaf i israddedigion

Dydd Gwener 5 Gorffennaf

icon-international

Rhyngwladol

icon-contact

Cysylltwch â ni

Gwneud cais ar gyfer 2018 neu 2019