Ewch i’r prif gynnwys

Mathemateg Ariannol (BSc)

Blwyddyn Mynediad


Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Astudiwch fathemateg gan ei bod yn bwnc diddorol, heriol ac urddasol. Mae hefyd yn darparu'r sgiliau y mae galw amdanynt mewn ystod eang o yrfaoedd.

Cadwch le ar ddiwrnod agored

Trosolwg y cwrs

I reoli’r sector ariannol cymhleth, mae ar fanciau a sefydliadau ariannol angen mathemategwyr dawnus sy’n rhugl yn iaith arian.  Bydd ein cwrs ni yn sicrhau bod gennych chi ddealltwriaeth ddofn o’r diwydiant ariannol, ac yn rhoi i chi’r gallu i siarad ei iaith.

Mae’r cwrs hwn yn cynnig cwricwlwm eang, fydd yn eich ysbrydoli.  Byddwch yn ehangu eich dealltwriaeth o fathemateg ac yn datblygu cefndir cryf o ran marchnadoedd, sefydliadau, buddsoddiadau a pholisïau ariannol. Bydd hynny’n sicrhau bod gennych chi’r wybodaeth a’r sgiliau hanfodol ar gyfer swyddi ym meysydd bancio a chyllid. 

Mae prosiectau diwydiant a lleoliadau haf yn elfen allweddol o'r radd. Gallwch ennill profiad gwerthfawr yn y gweithle fel rhan o'ch cymhwyster. Mae ein myfyrwyr presennol yn manteisio ar ein cysylltiadau diwydiant cryf. Maen nhw'n cwblhau lleoliadau cyffrous yn:

 • Cyllid a Thollau EM
 • Y Weinyddiaeth Amddiffyn
 • GIG Cymru
 • Nationwide
 • BAE Systems
 • IBM
 • Disney

Nodweddion nodedig

Gwybodaeth arbenigol - Ochr yn ochr â dysgu technegau mathemategol, fe gewch yr wybodaeth a’r sgiliau manwl y mae eu hangen i weithio ym myd arian, fel actiwari, neu ddiwydiant cysylltiedig, megis damcaniaeth tebygolrwydd, ystadegau a chyfrifiadureg;

Boddhad Myfyrwyr - Cawson ni’r nifer uchaf o bleidleisiau o blith holl Brifysgolion Grŵp Russell ym mhrif gategori Boddhad Cyffredinol yn Arolwg Cenedlaethol y Myfyrwyr 2018;

Opsiynau astudio dramor/lleoliadau proffesiynol - Mae cyfle i dreulio blwyddyn yn astudio mewn prifysgol dramor neu mewn lleoliad proffesiynol rhwng blynyddoedd dau a thri o’ch cwrs.  Fydd dim rhaid i chi ymrwymo i hyn tan semestr yr hydref yn eich ail flwyddyn, felly bydd digon o amser i edrych ar eich opsiynau a newid yn ddiweddarach*;

Lleoliadau gwaith - Rydym ni’n annog pawb o’n myfyrwyr i geisio profiad gwaith gwerthfawr ac interniaethau haf er mwyn datblygu’r sgiliau cyfathrebu, gwaith tîm, arweinyddiaeth a hunanreolaeth y mae cyflogwyr graddedigion yn chwilio amdanynt;

Cymorth i fyfyrwyr -  Yn ogystal â chael eich tiwtor personol eich hun ar ddechrau’r flwyddyn gyntaf, byddwch hefyd yn cael mynediad i sesiynau tiwtorial wythnosol, labordai cyfrifiadur dan oruchwyliaeth a sesiynau galw heibio beunyddiol ar gyfer cefnogaeth un-i-un.

* Byddai hyn yn estyn y radd BSc i bedair blynedd ac mae'n amodol ar eich perfformiad academaidd.

Achrediadau

Côd UCAS15R4
Derbyniad nesafMedi 2019
Hyd3 blwyddyn
Modd (astudio)Amser llawn

Gofynion mynediad

AAA - AAB including an A in Mathematics. Please note, General Studies will not be accepted.   

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

DD in BTEC plus A in Maths at A-level. Any BTEC accompanied by Maths A-Level.

Achieve 34-32 overall in the IB Diploma with 6 in HL Maths or achieve the IB Diploma with 665-655 in 3 HL subjects including 6 in Maths.  

Gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol Mathemateg.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgôr.

TOEFL iBT

O leiaf 90 gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen ac 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

62 gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

You will require GCSE English Language at grade C or grade 4. Alternatively, IGCSE English First Language or English Second Language will be considered at grade C. 

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2019/20)

Ffioedd DysguBlaendal
£9,000Dim

Nodiadau:

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2019/20)

Ffioedd DysguBlaendal
£20,950Dim

Nodiadau:

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

No specific equipment is needed.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

This is a three-year full-time degree. The course includes a carefully chosen balance of core modules and optional modules. Modules are worth 10 or 20 credits and you need to earn 120 credits a year. The modules you choose in year two will inform the choices available to you in year three.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2019/20. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2019

Blwyddyn un

All of our courses have a core of pure mathematics in Year 1 but you will also take modules in financial mathematics, statistics, computing and operational research.  The finance modules will introduce you to techniques and tools of corporate financial management at firm level. 

Blwyddyn dau

There is a choice of optional modules in year two and the modules you select will inform the choices available to you in year three.  Alongside specialist financial mathematics modules you will continue to broaden your knowledge of areas like statistics and operational research.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Operational ResearchMA026120 credydau
Calculus of Several VariablesMA200110 credydau
Series and TransformsMA200410 credydau
Linear Algebra IIMA200820 credydau
Foundations of Probability and StatisticsMA250020 credydau
Finance II: Investment ManagementMA280010 credydau
Econometrics for Financial MathematicsMA280110 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Modelling with Differential EquationsMA023210 credydau
Complex AnalysisMA200310 credydau
Real AnalysisMA200610 credydau
Programming and StatisticsMA250110 credydau
Problem SolvingMA290010 credydau

Blwyddyn tri

The modules available in year three are closely aligned to the research interests of the School. There are no compulsory modules and your options are wide-ranging. As well as taught modules you may choose a 10-credit or 20-credit project, giving you the opportunity to develop communication and presentational skills and to learn how to apply your mathematical skills to an investigation of your choice.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut caf fy addysgu?

Teaching is carried out through lectures, small-group tutorials and examples classes. Increased independent learning is encouraged throughout the course.

In all years the classes are used to discuss theoretical concepts and essential mathematical techniques. You are encouraged to undertake additional reading outside of timetabled classes and reflect upon assessments and feedback.

We have established a simulated trading room to give students the opportunity to implement what they have learned in the classroom and to gain a taste of the real financial world and investment decision making scenarios.

Sut y caf fy nghefnogi?

At the start of each year you will be given a guide to module aims, learning outcomes, methods of assessment, module syllabuses, and reading lists. You will be allocated a personal tutor, a member of the academic staff who will provide pastoral support and academic advice during your course.

All lecturing staff can be contacted by email and have either an ‘open door’ policy for students with specific queries about course material, or a system to book meeting times. The School Office can answer most administrative queries immediately.

You will have access through the Learning Central website to relevant multimedia material, presentations, lecture handouts, bibliographies, further links, electronic exercises and discussion circles. Opportunities for you to reflect on your abilities and performance are available through the Learning Central ‘Personal Development Planning’ module.

The University offers a range of services including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service, and excellent libraries and resource centres.

Further learning support is also available via the University wide Maths Support Service. This provides relaxed and informal daily drop-in sessions where students are encouraged to discuss any elements of their studies with a tutor on a one-to-one or small group basis.

Feedback:

Written feedback and outline solutions on in-course assessment give you an opportunity to reflect on your progress. Further feedback is provided in examples classes and tutorials (in year one) to review problems in more detail and discuss potential solutions. You should discuss any queries related to specific modules with individual lecturers.

Sut caf fy asesu?

Many modules have written examinations at the end of the Autumn or Spring Semesters, with some also having an element of continuous assessment. This may include problem-solving exercises, written reports, computer programs and oral presentations.  Feedback on progress is typically provided through a combination of discussion in class, written comments on submitted work and review of outline solutions to problems. You are encouraged to discuss any queries related to specific modules with individual lecturers.

The grade of your final degree will be based on 30% from your year two studies and 70% from year three.

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

You will acquire and develop a range of valuable skills, both discipline specific and more generic employability skills. You will:

 • develop your knowledge of core mathematics including calculus, algebra, analysis and complex variable theory;
 • enhance your understanding of the principles and some of the techniques of proof;
 • develop the skills needed in mathematical reasoning and manipulation;
 • learn how to apply the principles and techniques of mathematical/statistical modelling and formulate and solve mathematical problems;
 • enhance your ability to perform mathematical calculations with attention to precision and logic;
 • develop your self-management and organisational skills;
 • develop your time management and presentational skills through independent and group working.

Gyrfaoedd

Rhagolygon gyrfa

Gallwch chi ddefnyddio eich BSc mewn Mathemateg Ariannol yn llwybr i’r gweithlu lle gallwch gwrdd â’n cynfyfyrwyr sy’n gweithio ym myd cyllid, llywodraeth, marchnata neu amaeth, hyd yn oed. 

Yn 2017-18, dywedodd 89% o raddedigion yr Ysgol a oedd ar gael i weithio eu bod mewn cyflogaeth a/neu astudiaethau pellach ymhen chwe mis ar ôl graddio. Mae rhai o’n cynfyfyrwyr bellach yn gweithio yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) a’r Swyddfa Feteorolegol.

Cefnogaeth Gyrfaoedd Mathemateg

Yn semestr gwanwyn eich blwyddyn gyntaf, bydd amrywiaeth o ddosbarthiadau meistr ar gael i chi i helpu i gefnogi eich rhagolygon gyrfa i’r dyfodol.  Mae’r dosbarthiadau’n ymdrin â phrofiad gwaith, CV a llythyrau esboniadol, ffurflenni cais, technegau cyfweliad, a chyflwyniad i LinkedIn.

Mae gennym ni fwrdd swyddi myfyrwyr sy’n cael ei ddiweddaru’n rheolaidd, gydag amrywiaeth o gyfleoedd i raddedigion, gwirfoddoli, interniaethau a lleoliadau.  Ar ben hynny, rydym ni’n trefnu rhaglen lawn o gyflwyniadau gan fyfyrwyr a chyflogwyr bob blwyddyn gyda chyflogwyr fel Grŵp Bancio Lloyds, HSBC, PwC, Sefydliad a Chyfadran yr Actiwarïaid, Sainsburys, Network Rail, GSK, y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS), Llywodraeth Cymru, y Weinyddiaeth Amddiffyn, Dŵr Cymru, a’r Swyddfa Feteorolegol. 

Lleoliadau

There is the option of taking a year studying at a university abroad between your second and third years. This would extend the BSc degree to four years.  You can also change to a degree programme that includes a year of Professional Placement.  This would also extend your BSc degree to four years.  Both of these options may depend on your academic performance.

Astudio yn Gymraeg

Mae hyd at 35% o'r cwrs hwn ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg. Cysylltwch â'r Tiwtor Derbyn am wybodaeth bellach.

icon-academic

Diwrnod agored nesaf i israddedigion

Gwanwyn 2020

icon-international

Rhyngwladol

icon-contact

Cysylltwch â ni

icon-pen

Sut i wneud cais