Ewch i’r prif gynnwys

Cymraeg a’r Gweithle Proffesiynol (BA) Rhan-amser

Blwyddyn Mynediad


Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Nod y rhaglen gyffrous, gyfoes ac amrywiol yw cynhyrchu graddedigion sydd â sgiliau academaidd a chyflogadwyedd rhagorol i’w paratoi nhw ar gyfer gyrfa lwyddiannus mewn amrywiaeth o feysydd gwahanol

Cadwch le ar ddiwrnod agored

Trosolwg y cwrs

 

Yn y Gymru gyfoes, gyda thwf sefydliadau megis Llywodraeth Cymru a chyflwyno Safonau’r Gymraeg, mae’r gallu i ddefnyddio’r Gymraeg ar lefel broffesiynol yn hynod ddeniadol i gyflogwyr. Yn yr un modd mae galw cynyddol am raddedigion â sgiliau a phrofiad galwedigaethol.

Nod y Rhaglen gyffrous, gyfoes ac amrywiol hon yw cynhyrchu graddedigion sydd yn meddu ar sgiliau academaidd a sgiliau cyflogadwyedd o’r radd flaenaf er mwyn eu paratoi ar gyfer dilyn gyrfa lwyddiannus mewn ystod o feysydd gwahanol.

Bydd y Rhaglen yn cynnig llwybr craidd penodol ac iddo ffocws galwedigaethol pendant a fydd yn meithrin ymwybyddiaeth a sgiliau priodol i’r gweithle proffesiynol ac i astudio maes y Gymraeg fel ei gilydd. Y nod fydd arfogi myfyrwyr â gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau ar gyfer y Gymraeg. Cynnwys hyn yrfaoedd sy’n gofyn am wybodaeth a sgiliau penodol, megis cyfieithu, cynllunio ieithyddol a pholisi iaith, addysg neu’r diwydiant treftadaeth, ond ceir hefyd bwyslais ar sgiliau trosglwyddadwy. Bydd y rhain yn galluogi gweithlu i ddefnyddio’r Gymraeg ‘mewn ffyrdd mwy ymarferol, creadigol a difyr’, ys dywedodd y Prif Weinidog wrth lansio gweledigaeth ar gyfer miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Mae’r Rhaglen yn canolbwyntio ar agweddau megis y gallu i gyfathrebu’n effeithiol ar lafar ac yn ysgrifenedig, y gallu i ddadansoddi a dehongli’r byd o’ch cwmpas mewn modd beirniadol a chreadigol, creu testunau a dogfennau proffesiynol, a’r gallu i weithredu’n annibynnol ar lefel uchel. Disgyblaeth y Gymraeg fydd craidd y Rhaglen a’r nod fydd darparu sgiliau a phrofiadau academaidd a galwedigaethol ar lefel uchel, megis darllen, dehongli a chynhyrchu amrywiaeth o destunau, datrys problemau, creu strategaethau a gweithio fel unigolyn ac mewn tîm. Elfen bwysig o’r Rhaglen yw’r cyfle i ymgymryd â chyfnodau o brofiad gwaith ar leoliad ym Mlynyddoedd 2 a 3 er mwyn cymhwyso’r wybodaeth a’r sgiliau a enillir mewn modd ymarferol i’r byd gwaith go iawn.

Mae’r Rhaglen hon yn agored i fyfyrwyr sydd wedi astudio Cymraeg Safon Uwch iaith gyntaf neu ail iaith. Er mai’r un radd a enillir gan bob myfyriwr o gwblhau’r rhaglen astudio yn llwyddiannus, mae’r Ysgol yn cynnig llwybrau gwahanol i fyfyrwyr iaith gyntaf ac ail iaith ym Mlwyddyn 1 er mwyn eich cynorthwyo i bontio’n effeithiol rhwng Safon Uwch a lefel y radd. Bydd myfyrwyr y flwyddyn gyntaf yn astudio modiwlau penodol yn unol â’r llwybr a ddilynir.

Yn y blynyddoedd sy’n cyfateb i’r ail flwyddyn ar y Rhaglen llawn-amser, deuir â’r llwybrau ynghyd ar gyfer y rhan fwyaf o’r modiwlau, ond cynigir cefnogaeth benodol i’r rhai a ddilynodd y llwybr ail iaith drwy gyfrwng modiwl craidd ychwanegol, ‘Darllen a Dehongli’, sy’n adeiladu ar y sgiliau a enillwyd ym modiwlau Blwyddyn 1. Erbyn y blynyddoedd sy’n cyfateb i Flwyddyn 3 ar y Rhaglen llawn-amser, ni cheir modiwlau gwahaniaethol ar gyfer myfyrwyr a ddilynodd y llwybr ail iaith, ond parheir i gynnig cefnogaeth drwy gyfrwng sesiynau iaith, gweithgareddau anffurfiol a chyfarfodydd â’r tiwtor personol.

Nodweddion nodedig

Ymhlith nodweddion mwyaf arwyddocaol y Rhaglen hon y mae:

 • Rhaglen ran-amser sy’n cynnig hyblygrwydd o safbwynt anghenion unigol o fewn strwythur dysgu ac astudio rhaglenni israddedig Ysgol y Gymraeg
 • y cyfle i ddilyn llwybr sy’n gosod pwyslais ar agweddau galwedigaethol a datblygu sgiliau ymarferol sy’n eich paratoi ar gyfer y gweithle proffesiynol cyfoes
 • Rhaglen sydd wedi ei gwreiddio yn nisgyblaeth y Gymraeg ac sy’n datblygu sgiliau perthnasol i’r byd academaidd ac i’r byd gwaith fel ei gilydd
 • modiwlau craidd sy’n canolbwyntio ar gyflogadwyedd, ac sy’n cynnig cyfle i ymgymryd â chyfnodau o brofiad gwaith ar leoliad yn y blynyddoedd sy’n cyfateb i Flynyddoedd 2 a 3 ar y Rhaglen llawn-amser er mwyn cymhwyso eich dealltwriaeth a’ch sgiliau i’r byd gwaith go iawn
 • y pwyslais ar sgiliau ymchwil ymarferol a fydd o fudd ichi drwy gydol eich gyrfa
 • y pwyslais a roddir ar ddysgu annibynnol mewn awyrgylch cefnogol
 • ystod o fodiwlau dewisol, amrywiol sy’n astudio’r iaith, ei llenyddiaeth a’i diwylliant ac sy’n cynnig cyfle i arbenigo mewn meysydd o ddiddordeb
 • y profiad o gael eich addysgu gan staff a fydd yn eich adnabod fel unigolyn
 • y profiad o gael eich addysgu gan ddarlithwyr sy’n weithredol ym myd ymchwil, ac sy’n seilio eu haddysgu ar ymchwil yn nisgyblaeth y Gymraeg

Cyflwyno cais ar gyfer 2019 neu 2020

Côd UCASMynediad uniongyrchol
Derbyniad nesafMedi 2019
Hyd6 blwyddyn
Modd (astudio)Rhan-amser

Gofynion mynediad

BBB – BCC gan gynnwys B mewn Cymraeg (iaith gyntaf) neu B mewn Cymraeg (ail iaith). Does dim gofynion penodol ar gyfer pynciau eraill, ond dylai’r pynciau Safon Uwch gynnwys o leiaf ddau bwnc academaidd traddodiadol (gan gynnwys y Gymraeg). Ni dderbynnir Astudiaethau Cyffredinol.

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

Pasio’r Diploma Uwch gyda B yn y craidd, yn ogystal â graddau BC yn Safon Uwch, gan gynnwys B yn y Gymraeg (iaith gyntaf). Pasio’r Diploma Uwch gyda B yn y craidd, yn ogystal â graddau BB yn Safon Uwch, gan gynnwys Cymraeg (ail iaith).

30 pwynt gan gynnwys o leiaf 5 mewn Cymraeg ar y Lefel Uwch.

Gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol y Gymraeg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgôr.

TOEFL iBT

O leiaf 90 gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen ac 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

62 gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Bydd angen cymhwyster TGAU Saesneg neu Gymraeg Iaith arnoch ar radd C neu radd 4. Fel arall, caiff cymhwyster IGCSE Saesneg Iaith Gyntaf neu Saesneg Ail Iaith ei ystyried ar radd C. 

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2019/20)

Ffioedd DysguBlaendal
£3,500Dim

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2019/20)

Ffioedd DysguBlaendal
£8,325Dim

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

Rhaglen ran-amser yw hon y gellir ei chwblhau dros gyfnod o hyd at 8 mlynedd. Mae’r holl fodiwlau’n werth 20 credyd.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2019/20. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2019

Blwyddyn un

Byddwch yn dilyn 120 credyd dros gyfnod o ddwy flynedd. Bydd yr Ysgol yn eich cynghori, drwy gyfrwng y tiwtor personol, ynglŷn â’r cydbwysedd gorau o ran dilyn modiwlau.

Byddwch yn astudio chwe modiwl 20 credyd (cyfanswm o 120 credyd) yn y Gymraeg.

Mae'r pwyslais ar ddatblygu sgiliau allweddol (rhai ieithyddol, dadansoddol, creadigol a chyflogadwyedd) ym meysydd iaith a llenyddiaeth, ac mae pob myfyriwr yn dilyn nifer benodol o fodiwlau gyda nifer briodol o oriau cyswllt. Bydd yr Ysgol hefyd yn gwneud trefniadau ychwanegol i fyfyrwyr ail iaith er mwyn datblygu ac ymarfer eu sgiliau iaith.

Fel arfer, bydd myfyrwyr sydd wedi astudio Cymraeg Safon Uwch fel ail iaith yn dilyn y llwybr ail iaith, ond byddwn yn ystyried eich sgiliau ieithyddol, ar lafar ac yn ysgrifenedig, cyn penderfynu pa lwybr y byddwch chi’n ei ddilyn.

Ar gyfer y llwybr iaith gyntaf, y modiwlau craidd yw:

 • Iaith ac Ystyr
 • Y Gymraeg yn y Gymru Gyfoes
 • Awdur, Testun a Darllenydd
 • Ysgrifennu Creadigol a Phroffesiynol
 • Mapio’r Cymry
 • Herio’r Traddodiad Llenyddol

Ar gyfer y llwybr ail iaith, y modiwlau craidd yw:

 • Sgiliau Llafar
 • Defnyddio’r Gymraeg
 • Y Gymraeg Heddiw
 • Astudio Llenyddiaeth
 • Cymraeg Creadigol a Phroffesiynol
 • Darllen y Gorffennol

Ar y ddau lwybr, addysgir pob modiwl yn Ysgol y Gymraeg trwy gyfrwng y Gymraeg.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Sgiliau llafarCY150020 credydau
Defnyddio'r GymraegCY150120 credydau
Trafod ein llênCY151020 credydau
Cymraeg Creadigol a PhroffesiynolCY151120 credydau
Iaith ac YstyrCY160020 credydau
Awdur, Testun a DarllenyddCY160120 credydau
Y Gymraeg yn y Gymru GyfoesCY160220 credydau
Herio'r Traddodiad LlenyddolCY160320 credydau
Mapio'r CymryCY175220 credydau
Ysgrifennu Creadigol a PhroffesiynolCY175320 credydau

Blwyddyn dau

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Sgiliau llafarCY150020 credydau
Defnyddio'r GymraegCY150120 credydau
Trafod ein llênCY151020 credydau
Cymraeg Creadigol a PhroffesiynolCY151120 credydau
Iaith ac YstyrCY160020 credydau
Awdur, Testun a DarllenyddCY160120 credydau
Y Gymraeg yn y Gymru GyfoesCY160220 credydau
Herio'r Traddodiad LlenyddolCY160320 credydau
Mapio'r CymryCY175220 credydau
Ysgrifennu Creadigol a PhroffesiynolCY175320 credydau

Blwyddyn tri

Byddwch yn dilyn rhwng 40 ac 80 credyd bob blwyddyn. Bydd yr Ysgol yn eich cynghori, drwy gyfrwng y tiwtor personol, ynglŷn â’r cydbwysedd gorau o ran dilyn modiwlau.

Byddwch yn adeiladu ar y sgiliau a’r wybodaeth a ddysgwyd yn y ddwy flynedd gyntaf. Bydd llwybr 40 credyd craidd yn canolbwyntio ar agweddau galwedigaethol a datblygu sgiliau academaidd a sgiliau ar gyfer y gweithle. Bydd y modiwl Yr Iaith ar Waith yn cynnwys cyfnod o brofiad gwaith ar leoliad mewn gweithle lle defnyddir y Gymraeg yn ddyddiol. Bydd modd trafod â’r Ysgol unrhyw anghenion penodol sydd ynghlwm wrth ymgymryd â’r cyfnod o brofiad gwaith ar raglen rhan-amser.

Y modiwlau craidd yw:

 • Yr Iaith ar Waith
 • Treftadaeth a Thwristiaeth neu Cynllunio Ieithyddol a Pholisi Iaith (caiff y modiwlau hyn eu rhedeg bob yn ail flwyddyn)

Modiwlau arbenigol yw’r modiwlau hyn a fydd yn ystyried agweddau ar y Gymraeg yn y Gymru gyfoes ac yn cymhwyso sgiliau mewn modd ymarferol. Bydd y modiwl Treftadaeth a Thwristiaeth yn dadansoddi perthynas y Gymraeg ag agweddau megis y diwydiant treftadaeth a thwristiaeth ddiwylliannol yng Nghymru. Nod y modiwl Cynllunio Ieithyddol a Pholisi Iaith yw dehongli sut y gall theorïau a modelau cynllunio ieithyddol gyfrannu at fframwaith polisi iaith yng Nghymru.

Ar gyfer myfyrwyr sydd wedi dilyn llwybr ail iaith yn y ddwy flynedd gyntaf, y modiwlau craidd yw:

 • Yr Iaith ar Waith
 • Darllen a Dehongli
 • Treftadaeth a Thwristiaeth neu Cynllunio Ieithyddol a Pholisi Iaith (caiff y modiwlau hyn eu rhedeg bob yn ail flwyddyn)

Bydd y modiwl Darllen a Dehongli yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau darllen, dadansoddi ac ymateb i destunau, ynghyd â chyflwyno gwybodaeth ar lafar ac yn ysgrifenedig.

Yn ogystal â’r elfennau craidd hyn, bydd myfyrwyr BA Cymraeg a’r Gweithle Proffesiynol yn dewis 60-80 credyd o blith modiwlau dewisol yr Ysgol yn y blynyddoedd sy’n cyfateb i Flwyddyn 2 a Blwyddyn 3 ar y Rhaglen llawn-amser, gan gynnwys rhai sy'n uniongyrchol berthnasol i feysydd cyflogaeth, megis Technoleg Iaith, Yr Ystafell Ddosbarth a Sgriptio.

Fel arfer mae modiwlau dewisol unigol yn cael eu cynnig bob yn ail flwyddyn.Bydd myfyrwyr rhan-amser yn derbyn cyngor gan eu tiwtor personol er mwyn sicrhau bod cydbwysedd addas o safbwynt dilyn modiwlau.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Yr Iaith ar WaithCY220520 credydau
Treftadaeth a ThwristiaethCY266520 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Sgiliau Academaidd UwchCY221020 credydau
Llenyddiaeth PlantCY231020 credydau
Theori a Beirniadaeth LenyddolCY233020 credydau
Ysgrifennu CreadigolCY236020 credydau
Bywydau LlênCY242520 credydau
TafodieithegCY245020 credydau
SosioieithyddiaethCY253020 credydau

Blwyddyn pedwar

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Yr Iaith ar WaithCY220520 credydau
Treftadaeth a ThwristiaethCY266520 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Sgiliau Academaidd UwchCY221020 credydau
Llenyddiaeth PlantCY231020 credydau
Theori a Beirniadaeth LenyddolCY233020 credydau
Ysgrifennu CreadigolCY236020 credydau
Bywydau LlênCY242520 credydau
TafodieithegCY245020 credydau
SosioieithyddiaethCY253020 credydau

Blwyddyn pump

Bydd y modiwlau craidd unwaith eto yn rhoi pwyslais ar agweddau galwedigaethol yng nghyd-destun y Gymraeg. Y modiwlau craidd yw:

 • Ymchwilio Proffesiynol
 • Cyfieithu Proffesiynol
 • Treftadaeth a Thwristiaeth neu Cynllunio Ieithyddol a Pholisi Iaith (caiff y modiwlau hyn eu rhedeg bob yn ail flwyddyn)

Bydd y modiwl Ymchwilio Proffesiynol yn rhoi cyfle ichi gynhyrchu naill ai traethawd neu brosiect 5,000 o eiriau, o dan gyfarwyddyd aelod o staff arbenigol. Byddwch yn rhoi ar waith y sgiliau a ddatblygwyd eisoes drwy gyflawni cyfnod pellach o brofiad gwaith ar leoliad mewn gweithle perthnasol i’r maes. Mae’r modiwl Cyfieithu Proffesiynol yn rhoi cyfle ichi drafod egwyddorion ac ymarfer sgiliau drwy dderbyn cyfarwyddyd ac adborth ar gyfieithiadau ymarferol. Gall hyn fod yn ffordd effeithiol o arddangos eich sgiliau i gyflogwyr y dyfodol neu arwain at ymchwil pellach. Byddwch hefyd yn dewis rhagor o fodiwlau o blith modiwlau arbenigol yr Ysgol.

Unwaith eto, bydd yr Ysgol yn eich cynghori, drwy gyfrwng y tiwtor personol, ynglŷn â’r cydbwysedd gorau o ran dilyn modiwlau, ynghyd ag unrhyw anghenion penodol sydd ynghlwm wrth ymgymryd â’r cyfnod o brofiad gwaith ar raglen rhan-amser.

Un o nodweddion deniadol y modiwlau hyn yw ei hamrywiaeth – cewch astudio modiwlau llenyddol, canoloesol a/neu fodern, astudiaethau iaith, neu cewch ddewis cyfuniad o fodiwlau sy'n adlewyrchu eich diddordebau academaidd penodol a’ch anghenion galwedigaethol.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Treftadaeth a ThwristiaethCY366520 credydau
Cyfieithu ProffesiynolCY370520 credydau
Ymchwilio ProffesiynolCY400020 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Llenyddiaeth PlantCY331020 credydau
Theori a Beirniadaeth LenyddolCY333020 credydau
Ysgrifennu CreadigolCY336020 credydau
Bywydau LlênCY342520 credydau
TafodieithegCY345020 credydau
SosioieithyddiaethCY353020 credydau
Yr Ystafell DdosbarthCY366020 credydau

Blwyddyn chwech

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Treftadaeth a ThwristiaethCY366520 credydau
Cyfieithu ProffesiynolCY370520 credydau
Ymchwilio ProffesiynolCY400020 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Llenyddiaeth PlantCY331020 credydau
Theori a Beirniadaeth LenyddolCY333020 credydau
Ysgrifennu CreadigolCY336020 credydau
Bywydau LlênCY342520 credydau
TafodieithegCY345020 credydau
SosioieithyddiaethCY353020 credydau
Yr Ystafell DdosbarthCY366020 credydau
Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut caf fy addysgu?

Rydym yn cynnig amgylchedd dysgu cefnogol, lle’r ydych chi’n cael eich galluogi i ennill ystod o sgiliau a chyfoeth o wybodaeth arbenigol. Mae ein cyrsiau’n meithrin sgiliau deallusol, fel meddwl yn feirniadol, dadansoddi'n fanwl, gwerthuso tystiolaeth, llunio dadleuon, defnyddio theori, a defnyddio iaith yn effeithiol wrth ysgrifennu ac wrth drafod. Cewch ennill profiad mewn meysydd megis gweithio mewn tîm, ymchwilio yn annibynnol a rheoli amser.

Byddwch yn cael eich dysgu mewn darlithoedd, gweithdai a seminarau. Mae darlithoedd yn darparu trosolwg ar gysyniadau a fframweithiau allweddol pwnc, gan eich paratoi chi ar gyfer ymgymryd â gwaith ymchwil annibynnol ar gyfer y gweithdai a’r seminarau a datblygu eich syniadau eich hunan. Mae’r gweithdai a’r seminarau’n rhoi cyfle ymarferol ichi ymchwilio i’r syniadau a gafodd eu hamlinellu yn y darlithoedd a chyflawni tasgau amrywiol.

Drwy ymgysylltu’n llawn â’r Rhaglen hon, byddwch yn caffael ac yn datblygu ystod o sgiliau gwerthfawr, yn rhai penodol i’r ddisgyblaeth, ynghyd â ‘sgiliau academaidd a chyflogadwyedd’ mwy cyffredinol. Bydd y rhain yn fodd ichi:

 • ddeall pynciau cymhleth yn hyderus
 • gofyn y cwestiynau cywir am destunau cymhleth
 • cael dealltwriaeth ddychmygus o safbwyntiau a dewisiadau gwahanol a dadansoddi'r rhain yn feirniadol
 • gweithio fel rhan o dîm, gan ddatblygu dull cydweithredol o ddatrys problemau
 • cynnig eich atebion dychmygus eich hun yn seiliedig ar dystiolaeth
 • cyfathrebu'n glir, yn gryno ac yn argyhoeddiadol yn ysgrifenedig ac ar lafar
 • nodi a defnyddio data perthnasol
 • datblygu sgiliau ymchwil ymarferol
 • gweithio i derfynau amser a blaenoriaethau, a rheoli amrywiaeth o dasgau ar yr un pryd
 • adfyfyrio ar eich prosesau academaidd a dysgu yn sgil beirniadaeth adeiladol ac ymgorffori adborth
 • defnyddio rhaglenni TG a'r cyfryngau digidol, lle bo'n briodol
 • cymryd cyfrifoldeb am eich rhaglen ddysgu a’ch datblygiad proffesiynol eich hun

Sut y caf fy nghefnogi?

Yn eich blwyddyn gyntaf byddwch yn dilyn Rhaglen Tiwtora Personol Ysgol y Gymraeg, a fydd yn golygu cwrdd yn gyson â’ch tiwtor personol (bob pythefnos yn ystod y semester cyntaf, ond gellir trafod â’r Ysgol er mwyn sicrhau cydbwysedd addas). Bydd y sesiynau hyn yn cyflwyno gwybodaeth bwysig ichi am agweddau penodol ar eich astudiaethau, ac yn cynnig cyfle i drafod eich profiadau fel myfyriwr, e.e. dysgu ac asesu, cyflogadwyedd, amgylchiadau esgusodol, arfer annheg, ayb. Bydd rhaglen ail semester yr ail flwyddyn yn cynnwys cyfarfod penodol ar gyflogadwyedd a llwybr gyrfa, lle bydd cyfle i drafod eich diddordebau o ran rhaglenni’r Ysgol a’i modiwlau.

Bydd y cyfarfod hwn yn rhagflaenu diwrnod Blaengofrestru’r Ysgol (tua diwedd Semester y Gwanwyn yn eich ail flwyddyn), lle byddwch yn cwrdd â’ch tiwtor personol er mwyn ystyried dewisiadau modiwlau ar gyfer y blynyddoedd dilynol, a chael cyngor arnynt. Cyn mynychu’r cyfarfod â’ch tiwtor personol byddwch wedi derbyn adnodd ddigidol oddi wrth arweinwyr modiwlau dewisol yr Ysgol sy’n cynnwys cyflwyniad byr i’r modiwlau a gwybodaeth bwysig yn eu cylch. Bydd cyfle ar ddiwrnod Blaengofrestru’r Ysgol ichi drafod a chodi unrhyw gwestiynau i arweinwyr y modiwlau mewn sesiwn ‘holi ac ateb’ benodol.

Bydd y tiwtor personol yn cadw cofnod ar system SIMS o unrhyw gyfarfodydd yn ystod y flwyddyn academaidd er mwyn hwyluso’r broses o gynghori. Wrth gwrs, mae croeso i fyfyrwyr gysylltu â’u tiwtor personol ar unrhyw adeg o’r flwyddyn academaidd os ydynt am dderbyn cyngor am fodiwl neu os ydynt am ystyried opsiynau o safbwynt trosglwyddo rhwng rhaglenni.

Byddwch yn ogystal yn mynychu cyfarfod penodol bob semester yn rhan o Wythnos Adborth a Chyngor Academaidd Ysgol y Gymraeg. Nod y cyfarfodydd unigol hyn â’ch tiwtor personol fydd adolygu ac adfyfyrio ar farciau asesiadau, a’r adborth a dderbyniwyd yn ystod y semester blaenorol. Mae’n gyfle da i ystyried eich cryfderau a’r mannau hynny sydd angen eu datblygu, ynghyd â gosod targedau pendant ar gyfer gwella eich gwaith a’ch prosesau academaidd.

Yn ogystal â chael adborth rheolaidd gan eich tiwtor personol, bydd gennych wythnos astudio annibynnol bob semester ar gyfer astudio o dan arweiniad a chyfle i ddal i fyny ar waith asesu, darllen ac adolygu.

Trwy wefan Dysgu Canolog byddwch yn gallu cyrchu deunydd amlgyfrwng perthnasol, cyflwyniadau, taflenni darlithoedd, llyfryddiaethau, dolenni pellach, ymarferiadau electronig a chylchoedd trafod.

Mae’r Brifysgol yn cynnig ystod o wasanaethau sy’n cynnwys y Gwasanaeth Gyrfaoedd, y Gwasanaeth Cwnsela, y Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia, y Gwasanaeth Cymorth i Fyfyrwyr, a chanolfannau llyfrgelloedd ac adnoddau ardderchog.

Sut caf fy asesu?

Defnyddir amrywiaeth o ddulliau asesu, gan gynnwys traethodau, arholiadau, cyflwyniadau, portffolios, ac aseiniadau creadigol.

Mae traethodau ac arholiadau yn cael eu defnyddio nid yn unig at ddibenion asesu ond hefyd fel ffordd o ddatblygu eich galluoedd i gasglu, trefnu, gwerthuso a defnyddio syniadau a gwybodaeth berthnasol o amrywiol ffynonellau mewn dadleuon rhesymegol. Mae gweithdai pwrpasol ar draethodau a chyngor unigol yn eich galluogi chi i greu eich gwaith gorau, ac mae adborth ysgrifenedig ar draethodau’n cyfrannu at waith y dyfodol, gan eich galluogi i ddatblygu eich cryfderau a mynd i’r afael ag unrhyw feysydd y dylid eu cryfhau.

Defnyddir asesiadau unigol ac asesiadau lle byddwch yn gweithio fel grŵp a gaiff eu marcio gan y tiwtor. Ar gyfer y cyflwyniad grŵp byddwch yn cael eich marcio ar sail cyfuniad o farc cyflwyniad grŵp a chyfraniad unigol. Bydd y ddwy elfen hyn wedi eu pwysoli fel a ganlyn o ran marc yr asesiad:

 • Marc grŵp ar gyfer y cyflwyniad – 40%
 • Marc unigol ar gyfer y cyflwyniad – 60%

Bydd y marciwr yn ystyried y cynnyrch a’r broses lle bo hynny’n ystyrlon o safbwynt deilliannau’r modiwl (e.e. gall y bydd rhagor o bwyslais ar y cynnyrch o safbwynt modiwlau ail iaith Blwyddyn 1 lle pennir y marc ar sail iaith a mynegiant). Bydd y marciwr yn gwneud defnydd o gofnodion cyfarfodydd grŵp ac arsylwi yn y dosbarth er mwyn hwyluso’r elfen hon.

Bydd asesiadau Cyflwyniadau llafar (unigol a grŵp) wedi eu seilio ar feini prawf penodol sy’n seiliedig ar ddeilliannau’r modiwl, a bydd arweinwyr modiwlau yn cynnig canllawiau eglur o safbwynt cyfrifoldebau myfyrwyr, ac yn cynnig cyfleoedd i grwpiau ymarfer gweithio mewn grŵp a chyflwyno ar lafar.

Mae modiwl traethawd neu brosiect y flwyddyn olaf yn rhoi cyfle ichi ymchwilio’n drylwyr i bwnc penodol sydd o ddiddordeb i chi, gan ennyn gwybodaeth fanwl am faes astudio penodol; defnyddio eich menter wrth gasglu a chyflwyno deunydd; ynghyd â chyflwyno dadl glir a chadarn a llunio casgliadau priodol.

Byddwn yn darparu adborth rheolaidd ichi ar eich gwaith. Cyflwynir adborth mewn amrywiaeth o ffurfiau ar dasgau ffurfiannol a chrynodol (gan gynnwys adborth ar lafar gan diwtoriaid yn ystod tiwtorialau, adborth personol ar waith ysgrifenedig, adborth mewn darlithoedd a seminarau, adborth ysgrifenedig cyffredinol ac adborth ar berfformiad mewn tiwtorialau.

Bydd gwaith cwrs yn cael ei farcio gan eich tiwtor modiwl a bydd eich tiwtor yn rhoi adborth ysgrifenedig ichi ar eich gwaith. Bydd myfyrwyr yn cael adborth unigol ar arholiadau a byddwch yn gallu trafod eich perfformiad cyffredinol gyda'ch tiwtor personol fel rhan o gynllun monitro hunanasesu myfyrwyr.

Beth yw deilliannau dysgu’r cwrs/rhaglen?

Mae'r canlyniadau dysgu ar gyfer y Rhaglen hon yn disgrifio beth y byddwch yn gallu ei wneud o ganlyniad i’ch astudiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Byddan nhw’n eich helpu i ddeall beth a ddisgwylir gennych chi a bydd staff academaidd yn canolbwyntio ar beth yn union maen nhw am i chi ei gyflawni ym mhob Modiwl. 

Gwybodaeth a Dealltwriaeth:

Bydd myfyrwyr sydd yn cwblhau’r Rhaglen yn gallu:

 • dangos ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o safle a phwysigrwydd y Gymraeg yn y gweithle cyfoes
 • dangos dealltwriaeth dda o ddatblygiad y Gymraeg a’i llenyddiaeth mewn gwahanol gyfnodau, o safbwynt ieithyddol, llenyddol a chymdeithasol, a dealltwriaeth o rai dulliau cyfoes o geisio ei hadfer a’i hyrwyddo
 • dangos dealltwriaeth o ystod o destunau o wahanol gyfnodau hanesyddol ac o wahanol genres

Sgiliau Deallusol:

Bydd myfyrwyr sydd yn cwblhau’r Rhaglen yn gallu:

 • arddangos sgiliau deallusol, ymarferol a phroffesiynol sy’n caniatáu darllen agos, disgrifio, dadansoddi, a chynhyrchu testunau o wahanol fathau (gan gynnwys cynhyrchu testunau creadigol)
 • dadansoddi rôl greiddiol iaith yn y broses o greu ystyr, a’r gallu i werthfawrogi grym affeithiol iaith
 • gwerthfawrogi sut y mae rhagdybiaethau diwylliannol yn effeithio ar y broses o lunio barn
 • gwerthuso testunau, cysyniadau a theorïau perthnasol i faes y Gymraeg a’i llenyddiaeth yn feirniadol, a’u trafod gan ddefnyddio’r eirfa a therminoleg briodol

Sgiliau Ymarferol Proffesiynol:

Bydd myfyrwyr sydd yn cwblhau’r Rhaglen yn gallu:

 • datblygu sgiliau mewn ystod addas o gyd-destunau proffesiynol er mwyn cynhyrchu Cymraeg ysgrifenedig safonol a Chymraeg llafar safonol
 • rhoi’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau a feithrinwyd ar waith:
  • yn y gweithle, drwy gwblhau cyfnodau o brofiad gwaith ar leoliad sy’n berthnasol i’r radd
  • drwy adfyfyrio ar y profiadau hyn, gan gynnwys llunio dadansoddiad beirniadol o gyfnod o brofiad gwaith ar leoliad
  • drwy gwblhau traethawd neu brosiect estynedig sy’n berthnasol i lwybr arbenigol y radd ac sy’n gynnyrch astudio annibynnol dan gyfarwyddyd tiwtor

Sgiliau Trosglwyddadwy/Allweddol:

Bydd myfyrwyr sydd yn cwblhau’r Rhaglen yn gallu:

 • defnyddio cyweiriau ieithyddol eraill, ar lafar ac yn ysgrifenedig, mewn cyd-destunau perthnasol i’r gweithle ac yn ehangach
 • rhoi sgiliau rhifedd ar waith wrth ddadansoddi data sy’n ymwneud â’r iaith Gymraeg a’i llenyddiaeth
 • defnyddio technoleg gwybodaeth i gyflwyno a dadansoddi deunyddiau mewn dull effeithiol a graenus, gan gynnwys defnyddio meddalwedd i wirio a gloywi iaith

Gyrfaoedd

Rhagolygon gyrfa

Yn sgil y galw am bobl sy’n medru’r Gymraeg, mae gradd ym maes y Gymraeg yn darparu cymhwyster hynod werthfawr ar gyfer swyddi sy’n gofyn am bersonél dwyieithog. Mae nifer o’n graddedigion bellach yn dilyn gyrfaoedd ym meysydd y gyfraith, gwleidyddiaeth, y cyfryngau, y celfyddydau perfformio, gweinyddiaeth ac addysg, neu’n astudio ar lefel ôl-raddedig yma yng Nghaerdydd neu yn rhywle arall.

Yn 2014/15, adroddodd 95% o raddedigion yr Ysgol oedd ar gael i weithio eu bod mewn cyflogaeth neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis i raddio.

Swyddi

 • Journalist
 • Civil Servant
 • Teacher
 • Lawyer
 • Media

Lleoliadau

Mae’r blynyddoedd sy’n cyfateb i Flynyddoedd 2 a 3 ar y rhaglen llawn-amser yn cynnwys cyfnod o brofiad gwaith ar leoliad mewn gweithle perthnasol i ddisgyblaeth y Gymraeg (hyd at 35 awr yn achos ‘Yr Iaith ar Waith’ (Blwyddyn 2 ar y rhaglen llawn-amser) ac isafswm o 35 awr yn achos ‘Ymchwilio Proffesiynol’ (Blwyddyn 3 ar y rhaglen llawn-amser)). Mae’r cyfnodau hyn o brofiad gwaith yn rhan o raglen ehangach o ddigwyddiadau sydd wedi ei chynllunio er mwyn gosod ffocws ar ddatblygu sgiliau cyflogadwyedd a gyrfa.

Mae ymgymryd â chyfnod o brofiad gwaith ar leoliad yn rhoi cyfle gwerthfawr ichi gymhwyso ac ymarfer yr wybodaeth a’r sgiliau yr ydych eisoes wedi eu hennill. Y mae yn ogystal yn gyfle gwych ichi gael profiad ymarferol o’r byd gwaith, i ddatblygu sgiliau newydd ac i ddefnyddio’r Gymraeg mewn cyd-destun proffesiynol.

Mae gan yr Ysgol gysylltiadau â nifer o gyflogwyr yng Nghaerdydd a’r cylch (boed sefydliadau, cwmnïau neu ysgolion), a byddwn yn defnyddio ein cysylltiadau a’n partneriaethau i gynnig profiadau defnyddiol ac ystyrlon ichi fel myfyrwyr. Mae’r rhestr isod yn nodi rhai o’r lleoliadau (yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector) sydd wedi cynnig profiad gwaith i fyfyrwyr Ysgol y Gymraeg:

Amgueddfa Cymru (Caerdydd a Sain Ffagan)

Archifdy Morgannwg

BBC Cymru

CBAC

Comisiynydd y Gymraeg

Cwmni Cambrensis

Cwmni Cyfieithu Prysg

Cyngor Caerdydd

Green Bay

Gwasg Prifysgol Cymru

Llenyddiaeth Cymru

Menter Caerdydd

Plaid Cymru

S4C

Swyddfa Swyddog y Gymraeg, Coleg y Cymoedd

Uned Gyfieithu Llywodraeth Cymru

Uned Gyfieithu Prifysgol Caerdydd

Urdd Gobaith Cymru

Yr Hen Lyfrgell

ysgolion uwchradd a chynradd yn ardal Caerdydd

Dylid nodi mai rhestr gynrychioliadol yw hon, ac nad yw’n dangos yr union leoliadau a fydd ar gael bob blwyddyn

Byddwch yn derbyn ffurflen datgan diddordeb yn ystod diwrnod Blaengofrestru yr Ysgol (tua diwedd eich ail flwyddyn), ynghyd â chael cyfle i dderbyn cyngor ar leoliadau posibl ac ar sicrhau cydbwysedd addas o ran y Rhaglen ran-amser, gan eich tiwtor personol. Bydd yr Ysgol yn gofyn ichi ddychwelyd y ffurflen ynghyd â CV erbyn diwedd Semester y Gwanwyn.

Bydd yr Ysgol yn mynd ati i oruchwylio’r broses o ganfod profiad gwaith drwy sicrhau bod y lleoliad yn addas yng nghyd-destun cyflawni deilliannau’r modiwl, ynghyd â sicrhau bod gwiriadau iechyd a diogelwch yn cael eu cwblhau. Bydd yr Ysgol yn trefnu unrhyw wiriadau DBS a fydd eu hangen (os byddwch yn mynychu ysgol, er enghraifft). Ysgol y Gymraeg fydd yn gyfrifol am dalu am y gwiriadau hyn yn ogystal. Os bydd gennych gyswllt penodol â lleoliad y tu hwnt i Gaerdydd, bydd yr Ysgol yn ystyried addasrwydd y lleoliad fesul cais unigol.

Cewch yn ogystal lawlyfr ‘Ymgymryd â phrofiad gwaith ar leoliad’ a fydd yn cynnwys manylion a gwybodaeth baratoadol ynglŷn â’r cyfnod o brofiad gwaith, ynghyd â nodi eich cyfrifoldebau chi pan fyddwch ar leoliad (bydd yr Ysgol yn cyflwyno llawlyfr i’r cyflogwyr hefyd er mwyn sicrhau eu bod hwythau yn ymwybodol o’r broses a’u cyfrifoldebau). Bydd tiwtoriaid y modiwlau craidd, ynghyd â’ch tiwtor personol, wrth law i gynnig cyngor ichi ar y broses ac ymateb i unrhyw broblemau a all godi yn ystod eich cyfnod ar leoliad.

Er na fyddwch yn derbyn tâl na chostau ynghlwm wrth y profiad gwaith, gall ymgymryd â chyfnod o brofiad gwaith ar leoliad olygu creu cysylltiadau gwerthfawr yn y gweithle yng Nghymru, ac mae rhai myfyrwyr wedi mynd ymlaen i ennill swyddi yn y sefydliadau hynny, neu rai cyffelyb, maes o law.

Nid oes data Unistats ar gael ar gyfer y cwrs hwn eto.

Nid oes data Unistats ar gael ar gyfer y cwrs hwn eto.

icon-academic

Diwrnod agored nesaf i israddedigion

Dydd Sadwrn 14 Medi

icon-international

Rhyngwladol

icon-contact

Cysylltwch â ni

Gwneud cais ar gyfer 2018 neu 2019