Ewch i’r prif gynnwys

Radiograffeg a Delweddu Diagnostig (BSc)

Blwyddyn Mynediad


Wedi ei dilysu gan Fwrdd Radiograffeg Cyngor Galwedigaethau Iechyd a Gofal a Chymdeithas a Choleg y Radiograffyddion, mae’r BSc (Anrhydedd) mewn Radiograffeg a Delweddu Diagnostig yn gallu cynnig cyfleoedd gyrfaol gwych.

Cadwch le ar ddiwrnod agored

Trosolwg y cwrs

Nod y cwrs Radiograffeg a Delweddu Diagnostig yw rhoi gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau lefel uchel ym maes ymarfer radiograffeg. Addysgir mewn lleoliadau academaidd a chlinigol, gan ymgorffori sgiliau penodol gwyddoniaeth ymbelydredd, anatomeg, ffisioleg, patholeg a radiograffeg.

Mae radiograffeg ddiagnostig yn cynnwys defnyddio pelydriadau ïoneiddio a phelydrau nad ydynt yn ïoneiddio i gynhyrchu delweddau meddygol diagnostig. Byddwch yn dysgu am rôl y radiograffydd ac elfennau o werthfawrogi delwedd, paratoi adroddiadau am ddelwedd, gwaith tîm a rheoli.

Byddwch yn treulio llawer o'r cwrs ar leoliadau ledled Cymru a thu hwnt, gan ddefnyddio’ch sgiliau ochr yn ochr â gweithwyr proffesiynol wrth eu gwaith. Nod ein cyfuniad cytbwys o theori ac ymarfer yw eich datblygu’n ymchwilwyr cymwys. Bydd hyn ddatblygu set amrywiol o sgiliau ar eich cyfer a fydd o gymorth wrth geisio am swyddi.

Bydd graddedigion yn gymwys i wneud cais i gofrestru fel radiograffydd diagnostig â Chyngor y Proffesiynau Iechyd a Gofal, ac ar gyfer aelodaeth Cymdeithas a Choleg y Radiograffyddion.

Wrth astudio'r cwrs, bydd yn ofynnol i chi ddangos eich bod yn bodloni gofynion Cyngor y Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC) o safbwynt iechyd da a chymeriad, ac addasrwydd i ymarfer. Cyflawnir hyn drwy ddarparu tystysgrif foddhaol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS). Rhaid i bob ymgeisydd gael canlyniad boddhaol mewn prawf sgrinio iechyd cyn ymrestru ar y cwrs. Adran Iechyd Galwedigaethol y Brifysgol sy'n cynnal y prawf hwn yn annibynnol. Cewch arweiniad llawn ynghylch hyn pan fyddwch yn cyflwyno cais.

MYFYRWYR RHYNGWLADOL: Yn anffodus, ni all y cwrs hwn dderbyn ceisiadau gan ymgeiswyr statws ffioedd rhyngwladol oherwydd ei gysylltiad â'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) a'r cyfyngiadau ar arian a lleoliadau clinigol.

Nodweddion nodedig

Mae nodweddion unigryw’r cwrs yn cynnwys:

 • dilysu gan Fwrdd Radiograffeg Cyngor y Proffesiynau Iechyd a Gofal a Chymdeithas a Choleg y Radiograffyddion;
 • treulio llawer o'r cwrs – dros 1,700 o oriau – ar leoliadau clinigol ledled Cymru a thu hwnt, gan ddefnyddio eich sgiliau ochr yn ochr â gweithwyr proffesiynol wrth eu gwaith.
 • fel rhan o'r lleoliad clinigol dewisol yn yr ail flwyddyn a’r flwyddyn olaf, byddwch yn cael y cyfle i drefnu lleoliadau clinigol mewn adran radioleg, efallai dramor;
 • Mae'r Ysgol yn cynnig cyrsiau cyn-gofrestru a gydnabyddir gan Gyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal y DU ym meysydd therapi galwedigaethol, ymarfer gofal llawdriniaethol, ffisiotherapi, radiograffeg a delweddu diagnostig, a radiotherapi ac oncoleg. Mae hefyd yn cynnig cyrsiau cyn-gofrestru mewn nyrsio a bydwreigiaeth. Mae hyn oll yn cyfrannu at amgylchedd rhyngddisgyblaethol bywiog lle ceir cyfleoedd i ddysgu ar y cyd ac addysg ryngbroffesiynol na all llawer o sefydliadau eraill eu cynnig;
 • Telir y ffioedd ar gyfer myfyrwyr o'r DU a'r Undeb Ewropeaidd gan Lywodraeth Cymru – sy'n comisiynu tua 72 o Radiograffyddion Diagnostig dan hyfforddiant bob blwyddyn;
 • yn ystod yr elfen a addysgir o’r cwrs, byddwch chi’n cwblhau'r cyrsiau gorfodol, ardystiedig canlynol:
  • pasbort Cario a Chludo Cymru Gyfan
  • Dadebru'r Galon a'r Ysgyfaint

Achrediadau

Côd UCASB821
Derbyniad nesafMedi 2018
Hyd3 blwyddyn
Modd (astudio)Amser llawn
Lleoedd sydd ar gael fel arferFel arfer, mae tua 65 lle ar gael ar y cwrs.
Nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arferMae’r cwrs yn derbyn tua 470 o geisiadau

Gofynion mynediad

BBB gan gynnwys un pwnc gwyddonol. Sylwer, nid ydym yn derbyn Astudiaethau Cyffredinol. 

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Uwch Bagloriaeth Cymru yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

32 pwynt gan gynnwys 6 mewn pwnc gwyddonol ar Lefel Uwch.

Gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd.

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Bydd angen pum TGAU graddau A-C neu radd 8-4 arnoch gan gynnwys Saesneg, Mathemateg, Ffiseg ac un pwnc gwyddonol arall. Os byddwch yn llwyddiannus yn yr asesiad academaidd ac anacademaidd, cewch eich gwahodd i gyfres o gyfweliadau bychain hefyd.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2018/19)

Mae bwrsariaeth lawn gan y GIG ar gael ar gyfer y rhaglen hon. Mae'n cynnwys ffioedd dysgu a bwrsariaeth nad yw'n ad-daladwy ar gyfer costau byw. Cewch ragor o fanylion ar ein tudalennau am y cymorth ariannol sydd ar gael gan y GIG.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2018/19)

Mae lleoliad GIG yn rhan angenrheidiol o'r cwrs hwn. Mae'r GIG yn trefnu lleoliadau sydd ar gael i fyfyrwyr sy'n gymwys i dalu ffioedd DU/UE yn unig. Felly, nid yw'r cwrs hwn ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol.

Costau ychwanegol

Mae angen i fyfyrwyr dalu’r costau ar gyfer cael Tystysgrif Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS)

Cynghorir ymgeiswyr er y gallwch hawlio ad-daliad ar gyfer rhai o’r costau wrth i chi fynychu lleoliadau ymarfer, bydd angen i chi dalu am y costau cychwynnol i gael ad-daliad yn hwyrach. Gall hyn gynnwys costau llety a theithio (os ydynt yn fwy na’ch costau teithio dyddiol arferol i’ch safle Prifysgol.)

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

Nid oes angen unrhyw offer penodol.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

Mae’r cwrs yn para am dair blynedd gyda dau semester y flwyddyn. Mae pob modiwl a addysgir yn orfodol, sef hyd at 120 o gredydau bob blwyddyn, 360 credyd i gyd. Treulir dros 1,700 awr ar leoliad.

Rhaid i chi lwyddo ym mhob modiwl ac asesiad.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2018/19. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2018

Blwyddyn un

Yn y flwyddyn gyntaf, cewch eich cyflwyno i wyddoniaeth ymddygiadol, delweddu ac ymbelydredd, a radiograffeg ddiagnostig ar waith. Byddwch ar leoliadau clinigol estynedig, a bydd asesiadau’n cynnwys gwaith cwrs, arholiadau a chymhwysedd clinigol.

Mae’r modiwlau a addysgir ym mlwyddyn un yn 120 o gredydau at ei gilydd. Mae pob un yn graidd (gorfodol).

Blwyddyn dau

Yn yr ail flwyddyn, byddwch yn parhau â’ch addysg ar agweddau proffesiynol a chlinigol radiograffeg ddiagnostig. Cewch eich cyflwyno i ystod eang o dechnolegau delweddu a ddefnyddir heddiw, ac yn dysgu egwyddorion sylfaenol gwaith ymchwil a dadansoddi data.

Mae’r modiwlau a addysgir ym mlwyddyn dau yn 120 o gredydau at ei gilydd. Mae pob un yn graidd (gorfodol).

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Anatomy, Physiology and Pathology 3HC211420 credydau
Diagnostic Practice 3HC211520 credydau
Enhanced Practice 1HC211620 credydau
Radiation Science 2HC211720 credydau
Personal and Professional Development and Communication 2HC213020 credydau
Research 1HC213120 credydau

Blwyddyn tri

Yn y drydedd flwyddyn, byddwch yn cynnal prosiect ymchwil ac yn cwblhau eich addysg radiograffeg broffesiynol a chlinigol. Yn ogystal â'r asesiadau clinigol ac academaidd arferol, bydd eich gwaith prosiect yn cyfrannu at ddyfarniad eich gradd derfynol.

Mae’r modiwlau a addysgir ym mlwyddyn tri yn rhoi cyfanswm o 120 o gredydau. Mae pob un yn graidd (gorfodol).

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut caf fy addysgu?

Mae Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd, Prifysgol Caerdydd, yn ymrwymedig i ddatblygu gwybodaeth sy'n mynd i wella deilliannau iechyd a gofal iechyd cleifion yn uniongyrchol. Mae addysgu o'r radd flaenaf yn dibynnu ar arbenigedd academaidd a chlinigol y darlithwyr a'r clinigwyr ymweliadol.

Bydd darlithoedd, tiwtorialau, gweithdai, efelychiadau, trafodaethau arddull seminar, trafodaethau ar-lein, cyflwyniadau a gwaith grŵp penodol i gyd yn rhan o'ch gradd.

Mae addysgu a dysgu yn seiliedig ar dair prif egwyddor:

 • dysgu cyfunol ar draws y cwricwlwm;
 • profiadau dysgu bywiog i ddatblygu diwylliant o ddysgu annibynnol;
 • dysgu rhyngbroffesiynol sy'n meithrin gweithio fel tîm a dealltwriaeth rhwng meysydd ymarfer.

Caiff nifer o fodiwlau eu dysgu trwy gymysgedd o sesiynau ar y cyd a sesiynau proffesiynol. Byddwch yn dysgu ochr yn ochr â radiograffyddion diagnostig eraill, ynghyd â radiograffyddion therapiwtig, therapyddion galwedigaethol, ffisiotherapyddion, bydwragedd ac ymarferwyr llawdriniaethau.

Caffael gwybodaeth a sgiliau drwy brofiad ymarferol mewn awyrgylch clinigol yw hanfod y cwrs. Mae wedi'i alinio'n llawn â theori er mwyn hybu sgiliau trosglwyddadwy hyblyg.

Blwyddyn 1

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

32%

Astudio annibynnol dan arweiniad

50%

Lleoliadau ments

18%

Blwyddyn 2

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

14%

Astudio annibynnol dan arweiniad

69%

Lleoliadau ments

17%

Blwyddyn 3

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

54%

Astudio annibynnol dan arweiniad

26%

Lleoliadau ments

20%

Sut y caf fy nghefnogi?

Byddwch yn cael cyfarfodydd rheolaidd gyda'ch tiwtor personol fydd yn cynnig cymorth bugeiliol, a chewch arweiniad academaidd gan eich goruchwylydd academaidd.

Mae ein hamgylchedd dysgu rhithwir o fewn cyrraedd drwy ddyfeisiau bwrdd gwaith a symudol, sy'n eich galluogi i gael mynediad at adnoddau electronig o unrhyw le. Mae labordai cyfrifiadurol pwrpasol, ystafelloedd astudio i fyfyrwyr, rhwydweithiau WiFi ledled y campws, cyfleusterau argraffu a llyfrgell gofal iechyd bwrpasol ar gael drwy gydol y flwyddyn. Mae staff ar gael ar y safle i gynorthwyo myfyrwyr a rhoi cymorth a chyngor.

Mae Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd wedi buddsoddi mewn cyfleusterau newydd sbon yn ddiweddar, gan gynnwys canolfan ymchwil benodol ar gyfer cinaesioleg clinigol, ystafell delweddu radiograffeg ar ei newydd wedd, ystafell rithwir ar gyfer efelychiadau 3D, ac ystafelloedd penodol ar gyfer therapi galwedigaethol a llawdriniaeth.

Mae gan yr ystafell delweddu radiograffeg uned pelydr-X radiograffeg cyfrifiadurol, peiriant pelydr-X symudol a chyfarpar uwchsain. Gallwch ymarfer techneg radiograffeg a defnyddio'r offer ar gyfer gwaith ymchwil. Mae'r system PACS yn cynnig ystod eang o ddelweddau radiograffeg, ac yn datblygu eich sgiliau wrth gydnabod anatomeg arferol/anarferol a phatholeg.

Trwy’r wefan Dysgu Canolog byddwch yn gallu cyrchu deunydd amlgyfrwng perthnasol, cyflwyniadau, taflenni darlithoedd, clipiau fideo, llyfryddiaethau, dolenni pellach, ymarferiadau electronig a chylchoedd trafod.

Mae’r Brifysgol yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau sy’n cynnwys y Gwasanaeth Gyrfaoedd, y Gwasanaeth Cwnsela, y Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia, y Gwasanaeth Cymorth i Fyfyrwyr, a llyfrgelloedd a chanolfannau adnoddau ardderchog.

Adborth

Byddwn yn darparu adborth i chi ar eich gwaith mewn amrywiaeth o fformatau. Bydd y rhain yn cynnwys rhoi adborth llafar yn ystod sesiynau tiwtorial, adborth ysgrifenedig drwy fforymau trafod modiwlau ar-lein, ac adborth ysgrifenedig electronig am waith cwrs a asesir drwy GradeMark. Cewch adborth ysgrifenedig crynodol mewn cysylltiad ag arholiadau a gallwch drafod eich perfformiad cyffredinol gyda'ch tiwtor personol.  Yn ystod lleoliadau clinigol, bydd mentoriaid/athrawon clinigol yn cefnogi eich cynnydd drwy roi adborth llafar ac ysgrifenedig am eich cymhwysedd clinigol.

Sut caf fy asesu?

Bwriad yr asesiadau yw arddangos eich bod wedi cyflawni’r cymwyseddau sy'n ofynnol ar gyfer radiograffydd cofrestredig (HCPC, Safonau Hyfedredd, 2009) a'ch bod wedi cyrraedd safonau Cymdeithas a Choleg y Radiograffyddion i allu ymarfer yn y proffesiwn.

Caiff gwybodaeth a dealltwriaeth eu hasesu trwy arholiadau theori, aseiniadau ysgrifenedig, arholiadau ymarferol, prosiectau, cyflwyniadau, archwiliadau clinigol ac asesiadau clinigol.

NODYN: Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr anabl, ac mae’n bosibl y byddwn yn gallu cynnig dulliau asesu amgen. Fodd bynnag, efallai na fydd hyn yn bosibl bob amser lle gall safonau cymhwysedd gyfyngu ar argaeledd addasiadau neu asesiadau amgen. Dylech gyfeirio at y disgrifiadau o’r modiwlau am fanylion.

Dulliau asesu (2017/18 data)

Blwyddyn 1

Arholiadau ysgrifenedig

42%

Arholiadau ymarferol

46%

Gwaith cwrs

13%

Blwyddyn 2

Arholiadau ysgrifenedig

50%

Arholiadau ymarferol

17%

Gwaith cwrs

33%

Blwyddyn 3

Arholiadau ysgrifenedig

17%

Arholiadau ymarferol

25%

Gwaith cwrs

58%

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

Drwy ymgysylltu’n llawn â’r cwrs hwn, byddwch yn caffael ac yn datblygu amrywiaeth o sgiliau gwerthfawr, gan gynnwys rhai sy’n benodol i’r ddisgyblaeth yn ogystal â ‘sgiliau cyflogadwyedd’ mwy cyffredinol.

Byddwch yn datblygu sgiliau radiograffeg ddiagnostig penodol, hyfedredd mewn dehongli delweddau a rhoi sgiliau ar waith yn glinigol.

Cewch eich trwytho yn yr wyddoniaeth sylfaenol, gan gynnwys elfennau damcaniaethol a diogelwch o dechnoleg ddiagnostig.

Byddwch yn gallu gwerthuso sut mae materion proffesiynol mewn ymarfer yn effeithio ar ofal clinigol a chyfosod safbwyntiau damcaniaethol i lywio arfer.

Bydd sgiliau yn y gweithle’n ymwneud â chyflwyno safonau proffesiynol uchel a sgiliau cyfathrebu da gyda chydweithwyr, cleifion a pherthnasau.

Ar ôl gweithio gyda gweithwyr iechyd proffesiynol eraill yn ystod lleoliadau clinigol, ac yn ystod cyfnodau academaidd drwy’r sesiynau dysgu rhyngbroffesiynol, dylech fod yn barod i fod yn rhan o dimau, a'u rheoli.

Gyrfaoedd

Rhagolygon gyrfa

Aeth 95% o fyfyrwyr a raddiodd â BSc mewn Radiograffeg Ddiagnostig i waith a/neu astudiaeth bellach chwe mis ar ôl graddio (UNISTATS).

Yn Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd, roedd 97% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a/neu astudiaethau pellach chwe mis ar ôl graddio Mae ein cyrsiau’n cynnig cryn dipyn o amser ar gyfleoedd dysgu ymarferol sy'n helpu i ddatblygu hyder, galluoedd a chyflogadwyedd fel gweithiwr proffesiynol gofal iechyd.

Ymhlith y cyflogwyr posibl mae: amrywiol Fyrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau GIG, Gwasanaethau Iechyd Cymunedol, adrannau gwasanaethau cymdeithasol llywodraeth leol, gwasanaethau iechyd rhyngwladol, sefydliadau addysg uwch a sefydliadau fel Age Concern a thîm rygbi Gleision Caerdydd.

Ymhlith y cyrchfannau gyrfa mae: uwch-ymarferydd nyrsio, ymwelydd iechyd, darlithydd, bydwraig, nyrs, ymarferydd adran lawdriniaeth, therapydd galwedigaethol, ffisiotherapydd, radiograffydd, nyrs ymchwil a rheolwr ward.

*Mae'r ystadegau am gyrchfannau graddedigion yn seiliedig ar ddata Cyrchfannau'r Rhai sy'n Gadael Addysg Uwch 2013/14 HESA.

Swyddi

 • Occupational Therapist
 • Physiotherapist
 • Diagnostic Radiographer
 • Therapeutic Radiographer
 • Operating Department Practitioner

Lleoliadau

Mae cyfleoedd ymarfer clinigol yn gyfle ichi ddysgu mewn ysbytai. Byddwch yn mynd ar leoliadau clinigol mewn tair adran radioleg wahanol ledled de Cymru er mwyn ennill sylfaen eang o addysg glinigol.

icon-academic

Diwrnod agored nesaf i israddedigion

Dydd Gwener 5 Gorffennaf

icon-international

Rhyngwladol

icon-contact

Cysylltwch â ni

icon-pen

Sut i wneud cais