Ewch i’r prif gynnwys

Ymgeiswyr sy’n siarad Cymraeg

Gwyliwch fyfyrwyr a staff Prifysgol Caerdydd yn rhannu eu profiad o ddefnyddio'r iaith Gymraeg fel rhan o'u gwaith ac astudiaethau.

Mae Prifysgol Caerdydd yn datblygu ei darpariaeth Gymraeg.

Yn ddiweddar, wrth i'r Brifysgol a'r Coleg Cymraeg gydweithio'n agos, mae datblygiadau pwysig i'w gweld ar draws nifer o feysydd. Bellach gall myfyrwyr astudio am radd LLB y Gyfraith yn gyfan gwbl trwy gyfrwng y Gymraeg ac mae modd astudio canran o nifer o raglenni israddedig drwy gyfrwng y Gymraeg.

Rydym yn cynnig cwrs gradd Newyddiaduraeth a'r Gymraeg a chynigir Ysgoloriaethau Cymhelliant, gan y Coleg Cymraeg i fyfyrwyr astudio nifer o bynicau drwy gyfrwng y Gymraeg. Cofiwch ymuno â Changen Caerdydd o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol i chi gael cyfle i ymgeisio am ysgoloriaethau a chael mynediad i adnoddau dysgu'r Coleg fel Y Porth.

Tiwtora

Gallwch ofyn am diwtor personol sy'n siarad Cymraeg, cyhyd â bod aelodau o'r staff addysgu yn eich maes pwnc chi sy'n medru'r Gymraeg. Os nad oes aelodau o'r staff addysgu yn medru'r Gymraeg, gofynnir i aelod priodol o staff o Ysgol arall eich tiwtora chi.

Arholiadau

Byddwch yn cael cynnig y cyfle i sefyll eich arholiadau drwy gyfrwng y Gymraeg, pa un a ydych chi wedi derbyn eich tiwtora drwy'r Gymraeg ai peidio.

Os ydych chi'n dymuno sefyll eich arholiadau yn Gymraeg byddwn ni'n sicrhau bod eich gwaith cwrs asesedig, eich papurau arholiad a'ch sgriptiau'n cael eu cyfieithu os nad oes marcwyr Cymraeg eu hiaith ar gael. Mae'r trefniadau hyn yn amodol ar unrhyw ganllawiau neu reoliadau cenedlaethol neu gan gyrff proffesiynol neu Arweiniad yr ASA.

Cofrestru

Pan fyddwch chi'n cofrestru byddwn yn gofyn a fyddai'n well gennych chi dderbyn eich gohebiaeth bersonol yn Gymraeg neu'n Saesneg neu'n ddwyieithog. Yna byddwn yn gohebu â chi yn eich dewis iaith.

Cyfathrebu

Os ydych chi'n byw yng Nghymru, byddwn ni'n cynnig dewis i chi gael eich cyfweld yn Gymraeg pan fyddwn ni'n eich gwahodd am gyfweliad.

Llety

Mae rhai o’n fflatiau yn Llys Senghennydd a Gogledd Tal-y-bont wedi’u neilltuo ar gyfer siaradwyr Cymraeg a’r rhai sy’n dysgu Cymraeg. Os byddai’n well gennych chi fyw mewn fflat lle siaredir Cymraeg, nodwch hynny ar eich cais am lety.

Am fwy o wybodaeth ar gyfer myfyrwyr newydd, yn cynnwys sut i gofrestru, ewch i'n hadran arbennig ar wefan Cangen Caerdydd.

Rhaglen Cymraeg i Bawb

Mae Ysgol Y Gymraeg y Brifysgol wedi lansio rhaglen newydd, ‘Cymraeg I Bawb’ yn yr Eisteddfod Genedlaethol 2015. Mae’r rhaglen yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr i ddysgu Cymraeg ochr yn ochr gyda’u hastudiaethau am ddim.