Ewch i’r prif gynnwys

Adborth i ymgeiswyr aflwyddiannus

Mae’r Brifysgol yn ymrwymo i gynnig cyfle i ymgeiswyr aflwyddiannus dderbyn adborth priodol ar eu ceisiadau.

Gall ymgeiswyr ofyn am adborth ar y penderfyniad cychwynnol o ran dethol a anfonwyd atyn nhw gan y Brifysgol.

Rhaid i geisiadau am adborth:

  • gael eu cyflwyno'n ysgrifenedig gan yr ymgeisydd i'r Gofrestrfa. Mae deddfwriaeth diogelu data yn golygu nad yw'r Brifysgol yn gallu ymateb i geisiadau am adborth a gyflwynir gan drydydd partïon.
  • fod wedi'u cyflwyno o fewn 28 diwrnod i dderbyn penderfyniad y Brifysgol, boed wedi'i gyfleu drwy UCAS neu gan y Brifysgol yn uniongyrchol
  • gynnwys y cyfeirnod cais, enw llawn a'r rhaglen astudio yr ymgeisiwyd amdani yn y cais ysgrifenedig.

Bydd y Brifysgol yn darparu ei hadborth i’r cais mewn un ymateb ysgrifenedig. Yn anffodus ni allwn gynnal trafodaeth gydag ymgeiswyr wrth ddarparu adborth, yn wyneb y nifer fawr o geisiadau a dderbynnir bob blwyddyn.

Os yw Ysgol Academaidd yn fodlon darparu arweiniad ychwanegol i ymgeisydd ynghylch gwneud cais yn y dyfodol, boed i Brifysgol Caerdydd neu i sefydliad arall, bydd hyn yn cael ei nodi ym meini prawf derbyn yr Ysgol.

Dylid cyfeirio ceisiadau am adborth i:

Y Tîm Derbyn
Y Gofrestrfa
Prifysgol Caerdydd
Tŷ McKenzie
30-36 Ffordd Casnewydd
Caerdydd
CF24 0DE

Darllen ein Gweithdrefn Cwyno ac Apelio

Mae’r fframwaith derbyniadau a’i pholisïau cysylltiol o dan adolygiad ar hyn o bryd. Mae’r wybodaeth uchod yn gywir ar hyn o bryd, gallai fod yn agored i newid unwaith i’r adolygiad gael ei gwblhau.

Ymholiadau Myfyriwr