Ewch i’r prif gynnwys

Canlyniadau dros dro

Ni allwn gadarnhau penderfyniadau na lleoedd posibl ar gyfer yr ymgeiswyr hynny sydd â chanlyniadau dros dro nes bydd y canlyniadau swyddogol yn cael eu rhyddhau ar 10 Awst 2021.

Eleni, gall yr ymgeiswyr sy’n astudio trwy gorff dyfarnu CBAC gael eu graddau dros dro ym mis Mehefin, cyn rhyddhau'r canlyniadau'n swyddogol ar 10 Awst.

Bydd ymgeiswyr sy'n astudio trwy gyrff dyfarnu eraill (gan gynnwys Edexcel, Cambridge Exams a Pearson) yn cael eu canlyniadau swyddogol ar 10 Awst.

Methu defnyddio canlyniadau dros dro

Gan fod y canlyniadau hyn gan CBAC yn rhai dros dro, ni allwn eu defnyddio fel tystiolaeth o fodloni amodau cynigion nac fel sail ar gyfer gwneud cynigion hwyr oherwydd, yn anffodus, nad ydynt yn ganlyniadau swyddogol a gallent newid. Nid ydym ychwaith yn gallu eu defnyddio i gynnig lle drwy Glirio, gan fod angen canlyniadau swyddogol.

Cysylltwch â ni unwaith y bydd eich canlyniadau terfynol wedi'u cyhoeddi ar 10 Awst a gallwn drafod eich opsiynau. Rhagor o wybodaeth am ein prosesau clirio ac addasu.

Os bydd eich canlyniadau dros dro yn well na'r disgwyl

Os ydych wedi rhagori ar delerau eich cynnig, ni ellir cadarnhau eich lle tan eich canlyniadau swyddogol ar 10 Awst unwaith y bydd eich graddau wedi'u cwblhau.

Rydym yn gwerthfawrogi y gallai eich canlyniadau dros dro olygu eich bod yn ystyried cyfleoedd eraill. Cofiwch, os byddwch yn rhyddhau eich lle, efallai na fyddwch yn gallu gwrthdroi eich penderfyniad os byddwch yn newid eich meddwl, gan y gallai eich lle fod wedi'i lenwi. Cymerwch amser i ystyried eich holl opsiynau a chael cyngor cyn cymryd unrhyw gamau.

Cofiwch na ddylai prifysgolion fod yn derbyn myfyrwyr ar sail canlyniadau dros dro, felly ni ddylech orfod gweithredu cyn 10 Awst.

Os ydych am ymuno â ni drwy addasu neu glirio UCAS, cysylltwch â ni ar 10 Awst.

Os bydd eich canlyniadau dros dro yn waeth na'r disgwyl

Os bydd eich canlyniadau dros dro yn waeth na'r disgwyl, siaradwch yn uniongyrchol â'ch ysgol neu goleg addysg bellach (AB), oherwydd gallant adolygu'ch graddau a’ch cynghori ynghylch eich opsiynau. 

O 10 Awst ymlaen, os ydych chi'n poeni am eich graddau terfynol, gallwch chi ddechrau proses apelio ffurfiol y gall eich ysgol neu goleg AB eich cynghori arni. Neu gallwch gysylltu â'ch corff dyfarnu i gael cyngor.

Peidiwch ag ildio'ch cynnig i astudio yma

Os bydd eich canlyniadau dros dro yn is na'r disgwyl, rydym yn argymell yn gryf nad ydych yn dileu eich cynnig i astudio ym Mhrifysgol Caerdydd. Unwaith y byddwn wedi derbyn eich canlyniadau swyddogol, os nad yw eich canlyniadau'n bodloni union amodau eich cynnig, byddwn yn adolygu eich cais a'ch graddau terfynol ac yn eich cynghori a ydym yn dal i allu cynnig lle i chi.

Arhoswch a chysylltwch â ni ar 10 Awst

Os byddwch yn gwrthod, tynnu'n ôl neu ryddhau unrhyw gynigion prifysgol, efallai na fyddwch yn gallu gwrthdroi eich penderfyniad os byddwch yn newid eich meddwl gan y gallai eich lle fod wedi'i lenwi.

Felly, cyn gwneud unrhyw benderfyniadau, rydym yn eich annog yn gryf i aros a chysylltu â ni trwy ein canolfan ymholiadau clirio ar 10 Awst, pan fyddwn yn gallu trafod eich opsiynau yn fwy manwl.

Gofynnwch gwestiwn i ni nawr

Rydym yn gwybod pa mor anodd y mae’r flwyddyn hon wedi bod, a byddwn yn gwneud ein gorau i fod mor addas a hyblyg â phosibl. Os hoffech chi siarad â ni am eich sefyllfa, cysylltwch â ni.