Ewch i’r prif gynnwys

Cymraeg

Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i bob rhaglen Gymraeg israddedig, gan gynnwys dethol ar gyfer rhan Gymraeg rhaglenni cydanrhydedd.

Disgwylir i ymgeiswyr gyflawni gofynion mynediad lleiaf. Yr unig feini prawf dethol a ddefnyddir wrth wneud cynnig yw tystiolaeth o botensial i gyflawni'r gofynion mynediad lleiaf.

Safon Uwch, Bagloriaeth Cymru a'r Fagloriaeth Ryngwladol

Gellir dod o hyd i'r gofynion o ran Safon Uwch, Bagloriaeth Cymru a'r Fagloriaeth Ryngwladol yn yr adran Chwiliwr Cyrsiau.

Cymwysterau eraill

Bydd croeso i geisiadau gan y rhai sy’n cynnig cymwysterau amgen, a’r rhai a all fod â chyfuniadau o gymwysterau neu brofiad perthnasol arall o waith/bywyd. Os hoffech wybod y gofynion mynediad ar gyfer cymhwyster penodol nad yw wedi’i restru yma, cysylltwch â’n tîm derbyn naill ai drwy ebostio admissions@caerdydd.ac.uk neu ffonio 029 2087 9999.

Rhaid i bob cais am le yn unrhyw un o'r rhaglenni gradd yn y Gymraeg gael ei gyflwyno drwy wasanaeth ceisiadau Gwasanaeth Derbyn y Prifysgolion a'r Colegau (UCAS). Gellir cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg neu Saesneg.

Ystyrir pob cais. Mae ymgeiswyr yn cael eu dewis drwy gydol y cylch ar ôl derbyn ffurflenni UCAS. Yr unig feini prawf dethol yw tystiolaeth o botensial i gyflawni'r gofynion mynediad lleiaf. Ni fydd ymgeiswyr yn cael eu cyfweld. Mae'r holl geisiadau yn cael eu cyfeirio at y Swyddog Derbyn sy'n gwneud penderfyniad, weithiau mewn ymgynghoriad ag aelodau eraill o'r staff academaidd, yn seiliedig ar y meini prawf dethol yn unig.

Bydd pob ymgeisydd am le yn yr Ysgol yn cael ei wahodd i Ddiwrnod Ymweld UCAS i drafod ei gais gyda staff ac i weld yr Ysgol a'i chyfleusterau.

Bydd yr holl ymgeiswyr addas sy'n gymwys ar gyfer ystyriaeth ychwanegol ac y rhagwelir y byddant yn cael lleiafswm o raddau BCC, yn sicr o gael cynnig nodweddiadol o le ar gyrsiau israddedig Ysgol y Gymraeg. Gweld polisi'r Brifysgol ar ddefnyddio data cyd-destunol.

Bydd Ysgol y Gymraeg Prifysgol Caerdydd yn ystyried ymgeiswyr ailsefyll, a bydd cynigion yn seiliedig ar gymwysterau y rhoddir cynnig arnynt, er y gellid ystyried cyflawniadau blaenorol hefyd. Bydd ymgeiswyr ailsefyll yn destun yr un meini prawf dethol a amlinellir uchod.

Mae Ysgol y Gymraeg Prifysgol Caerdydd yn hapus i gynnig mynediad wedi ei ohirio.

Trosglwyddiadau â chredydau o sefydliad Addysg Uwch arall

Fel arfer bydd Ysgol y Gymraeg Prifysgol Caerdydd yn ystyried ceisiadau gan fyfyrwyr sy'n dymuno trosglwyddo i Gaerdydd o Brifysgolion eraill y Deyrnas Unedig yn unig, a hynny lle mae amgylchiadau personol anorchfygol dros drosglwyddiad, a phan fo'r ymgeisydd, (a) yn bodloni gofynion mynediad ar gyfer y cynllun gradd perthnasol, a (b) wedi cyflawni lefel foddhaol o berfformiad yn ei sefydliad ar hyn o bryd.

Trosglwyddo â chredydau o raglen arall ym Mhrifysgol Caerdydd

Ystyrir ceisiadau am drosglwyddiadau gan fyfyrwyr sy'n dymuno trosglwyddo i'r flwyddyn gyntaf o Ysgolion eraill Prifysgol Caerdydd lle mae'r ymgeisydd yn bodloni'r gofynion mynediad ar gyfer y cynllun gradd perthnasol ac yn gallu dangos cymhelliant i astudio'r Gymraeg.

Nid yw Ysgol y Gymraeg Prifysgol Caerdydd yn cyfweld ymgeiswyr ar gyfer ei rhaglenni israddedig fel mater o drefn.

Nid oes gan Ysgol y Gymraeg Prifysgol Caerdydd ofynion prawf derbyn safonol.