Ewch i’r prif gynnwys

Gwyddorau Cymdeithasol

Mae’r wybodaeth hon yn berthnasol i’r holl raglenni israddedig yn yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol, gan gynnwys dethol ar gyfer rhaglenni graddau cydanrhydedd.

Rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob cefndir sy'n dangos ymrwymiad at eu pwnc (pynciau) astudio a ddewiswyd. Yn benodol, rydyn ni’n awyddus i annog ymgeiswyr sydd wedi ymgymryd â rhyw fath o addysg yn y pynciau perthynol i'r gwyddorau cymdeithasol. At ddibenion tryloywder wrth ddewis ymgeiswyr yn bennaf, rydyn ni’n aml yn ei gwneud yn ofynnol i ymgeiswyr fod wedi ymgymryd â rhywfaint o gymwysterau addysgol (gweler isod) o fewn y ddwy flynedd ddiwethaf.

Gydag enw da yn rhyngwladol am syniadau arloesol ac ymrwymiad cryf i ymchwil ar sail damcaniaethau gyda ffocws polisi clir, mae’r Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol yn annog ceisiadau gan rai sy'n rhannu ein harchwaeth am hyrwyddo ein dealltwriaeth o fyd cymdeithasol amrywiol sy'n newid yn gyflym.

Wrth asesu datganiadau personol a geirdaon rydyn ni o blaid ymgeiswyr sy’n dangos dealltwriaeth wybodus o'r pwnc maen nhw’n dymuno ei astudio, sy'n dangos aeddfedrwydd yn eu hagwedd ac ymwybyddiaeth ehangach o faterion cymdeithasol, ac y mae eu canolwyr yn nodi fod ganddyn nhw botensial academaidd cryf.

Safon Uwch, Bagloriaeth Cymru a’r Fagloriaeth Ryngwladol

Gellir gweld y gofynion o ran Safon Uwch, Bagloriaeth Cymru a’r Fagloriaeth Ryngwladol yn y Chwiliwr Cyrsiau.

Cymwysterau eraill

Bydd croeso i geisiadau gan y rhai sy’n cynnig cymwysterau amgen, a’r rhai a all fod â chyfuniadau o gymwysterau neu brofiad perthnasol arall o waith/bywyd.  Os hoffech wybod y gofynion mynediad ar gyfer cymhwyster penodol nad yw wedi’i restru yma, cysylltwch â’n tîm derbyn naill ai drwy ebostio admissions@caerdydd.ac.uk neu ffonio +44(0)29 2087 9999.

Rhaid i bob ymgeisydd am le ar unrhyw un o’r rhaglenni gradd a ddysgir yn yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol gyflwyno cais drwy wasanaeth gwneud cais Gwasanaeth Derbyn y Prifysgolion a’r Colegau (UCAS). Gellir gwneud ceisiadau naill ai yn Gymraeg neu yn Saesneg. Deallwn os ydych yn siarad Cymraeg y gallai fod yn well gennych siarad â thiwtor personol Cymraeg. Byddwn yn gwneud ein gorau glas i sicrhau eich bod yn cael trafod ag aelod o staff sy’n siarad Cymraeg ar unrhyw bwynt yn y broses ymgeisio cyn belled â bod un ar gael.

Bydd ymgeiswyr sy'n ymgymryd â thri phwnc Safon Uwch (ar lefel A2) yn y rhan fwyaf o achosion yn cael cynnig safonol, waeth beth yw graddau disgwyliedig (gweler isod am y gofynion mynediad safonol) yn awtomatig. Bydd yr holl ymgeiswyr eraill yn cael eu hystyried fesul achos unigol gan diwtoriaid derbyn yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol, a lle bo modd, bydd cynnig yn cael ei wneud gan ddefnyddio gofynion mynediad lleiafswm cyfatebol (gweler isod). Mae dau diwtor derbyn yn yr Ysgol, ac er bod pob un yn gyfrifol am geisiadau i wahanol raglenni gradd, maen nhw’n gweithio'n agos gyda'i gilydd ac yn aml yn trafod ymgeiswyr cyn dod i benderfyniad.

Mae tiwtoriaid derbyn yr Ysgol fel arfer yn gwneud penderfyniadau ar geisiadau o fewn wythnos i'w cael nhw, er y gall y gwaith o brosesu’r penderfyniad hwn gymryd dwy neu dair wythnos arall. Gall ceisiadau gan fyfyrwyr tramor, a chan fyfyrwyr sy'n astudio am gymwysterau anghyfarwydd, gymryd rhagor o amser i’w hasesu. Gall ceisiadau sy'n cynnwys gwybodaeth anghyson neu anghyflawn hefyd gymryd rhagor o amser i’w prosesu, yn enwedig os oes angen rhagor o wybodaeth cyn y gellir gwneud penderfyniad. Os nad yw ymgeisydd yn ateb ceisiadau am ragor o wybodaeth, bydd ei gais yn cael ei wrthod yn y pen draw.

Ar ôl y dyddiad cau ar 15 Ionawr, yn dibynnu ar nifer y ceisiadau a dderbyniwyd, efallai y bydd y tiwtoriaid derbyn yn dewis craffu ar ddatganiadau personol a geirdaon cyn penderfynu a fyddan nhw’n gwneud cynigion i ymgeiswyr. Ar ôl cyhoeddi canlyniadau Safon Uwch ym mis Awst, gall tiwtoriaid mynediad barhau i gynnig lleoedd i nifer fach o ymgeiswyr a gollodd gyfle dan eu cynigion amodol o drwch blewyn. Mewn amgylchiadau o'r fath, bydd tiwtoriaid derbyn unwaith eto’n archwilio datganiadau personol a geirdaon i ddod o hyd i'r ymgeiswyr mwyaf addas ar gyfer unrhyw le sy'n weddill.

Pan fyddwch chi wedi cael cynnig, cewch eich gwahodd i un o'r pedwar diwrnod Agored mae’r Ysgol yn eu cynnal rhwng mis Ionawr a mis Ebrill bob blwyddyn. Ar y dyddiau Agored hyn, byddwch yn mynd ar daith o gwmpas yr Ysgol a champws y brifysgol, a byddwch yn cyfarfod myfyrwyr a staff mewn awyrgylch anffurfiol. Os byddwch chi’n manteisio ar y cyfle hwn, byddwch mewn sefyllfa llawer gwell i benderfynu ai Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol yw'r lle i chi.

Gwahoddir pob ymgeisydd i’r Ysgol i Ddiwrnod Ymweld UCAS i drafod ei gais â’r staff ac i weld yr Ysgol a’i chyfleusterau.

Nid yw'r Ysgol Gwyddorau Cymdeithas yn cyfweld ymgeiswyr fel mater o drefn ar gyfer ei rhaglenni israddedig, ond pan fydd ymgeiswyr wedi neu wrthi’n ymgymryd â chymwysterau ansafonol, efallai y bydd angen cyfweliad.

Nid yw'r Ysgol Gwyddorau Cymdeithas yn cyfweld ymgeiswyr fel mater o drefn ar gyfer ei rhaglenni israddedig, ond pan fydd ymgeiswyr wedi neu wrthi’n ymgymryd â chymwysterau ansafonol, efallai y bydd angen cyfweliad.

Bydd ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n ailsefyll eu cymwysterau mynediad yn cael eu hystyried fesul achos unigol.

Nid yw Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol fel arfer yn gwrthwynebu ceisiadau am ohirio mynediad. Rhaid i chi ofyn am gael gohirio drwy Gofrestrfa Prifysgol Caerdydd a rhoi gwybod i UCAS.

Trosglwyddo gyda chredyd o sefydliad Addysg Uwch arall

Bydd yr Ysgol yn ystyried ceisiadau o'r fath fesul achos unigol. Nid yw'n arferol derbyn myfyrwyr i flynyddoedd ac eithrio Blwyddyn un, er y gellir gwneud eithriadau. Rhaid i bob ymgeisydd ar gyfer trosglwyddiadau ymgeisio drwy UCAS. Nid oes angen i chi gysylltu â'r Ysgol yn gyntaf, ond efallai y byddai'n werth trafod eich dewisiadau gyda thiwtor derbyn i helpu i wneud y penderfyniad iawn.

Trosglwyddo gyda chredyd o raglen arall ym Mhrifysgol Caerdydd

Ar yr amod eich bod chi wedi cael y cymwysterau mynediad angenrheidiol ar gyfer y cynllun newydd, neu’n ymgeisio i’w cael, gallwch e-bostio’r Gofrestrfa i ofyn am gael newid. Yna, bydd y tiwtor derbyn perthnasol yn gwneud penderfyniad.

Nid oes gan yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol brofion derbyn myfyrwyr safonol.