Ewch i’r prif gynnwys

Fferylliaeth

Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i raglen israddedig MPharm.

Mae’r Tiwtoriaid Derbyn yn bennaf yn ystyried cyflawniad academaidd yn y gorffennol neu a ragwelir a thystiolaeth o wybodaeth am fferylliaeth neu ddiddordeb ynddi.

Mae'r Ysgol yn asesu gwybodaeth ymgeiswyr o wyddor ac ymarfer fferylliaeth, a gafodd ei feithrin a’i ddangosir drwy ddarllen cefndirol neu brofiad gwaith. Bydd yr Ysgol hefyd yn rhoi sylw i eglurdeb datganiad personol yr ymgeisydd a’i allu i gyfathrebu yn ystod y cyfweliad a sonnir amdano uchod.

Dylid pwysleisio bod cymwysterau academaidd sydd wedi’u cyflawni neu sydd yn yr arfaeth yn hollbwysig wrth lunio rhestr fer a dethol ymgeiswyr ar gyfer cynnig lle. Weithiau caiff myfyriwr ei wrthod yn y cyfweliad os nad yw’n frwdfrydig neu os oes ganddo ddiffyg gwybodaeth am yr yrfa neu’r astudio a ddewiswyd, neu os yw’n amhroffesiynol yn ei agwedd. Gall argraffiadau a gafwyd mewn cyfweliad ddylanwadu os methodd myfyriwr â chael ei raddau cynnig o drwch blewyn pan ddaw amser y canlyniadau ym mis Awst. Gallai sylwadau cadarnhaol gan y cyfwelydd olygu y bydd gan ymgeisydd well cyfle o gael lle nag ymgeisydd â gafodd sylwadau mwy niwtral.

Safon Uwch, Bagloriaeth Cymru a’r Fagloriaeth Ryngwladol

Darllenwch y gofynion o ran Safon Uwch, Bagloriaeth Cymru a’r Fagloriaeth Ryngwladol yn y Chwiliwr Cyrsiau.

Cymwysterau eraill

Bydd croeso i geisiadau gan y rhai sy’n cynnig cymwysterau amgen, a’r rhai a all fod â chyfuniadau o gymwysterau neu brofiad perthnasol arall o waith/bywyd.  Os hoffech wybod y gofynion mynediad ar gyfer cymhwyster penodol nad yw wedi’i restru yma, cysylltwch â’n tîm derbyn naill ai drwy ebostio admissions@caerdydd.ac.uk neu ffonio 029 2087 9999.

Arall

Gall myfyrwyr rhyngwladol weld gofynion mynediad ar gyfer rhai cymwysterau eraill ar ein gwefan. Caiff unigolion sy'n cynnig cymwysterau amgen eu hystyried a dylent gysylltu â Swyddfa Derbyn Myfyrwyr Israddedig Fferylliaeth drwy e-bost neu lythyr (nid dros y ffôn) a nodi manylion eu cymwysterau a’u profiad.

Gofynion derbyn ychwanegol

Mae’r Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol yn dyfarnu nifer o ysgoloriaethau bob blwyddyn i fyfyrwyr rhyngwladol sy'n ariannu eu hunain. Gwneir dyfarniadau o'r fath ar sail perfformiad academaidd, perfformiad mewn cyfweliad ac angen.

Caiff ymgeiswyr ond eu gwahodd i wneud cais am ysgoloriaeth os byddant eisoes wedi cael cynnig Diamod neu Amodol gan yr Ysgol Fferylliaeth. Bydd lefel y dyfarniad fel arfer yn isafswm o £1,000 neu’n uchafswm o £2,000 mewn unrhyw flwyddyn academaidd. Bydd y Panel Ysgoloriaethau Rhyngwladol Fferylliaeth yn ystyried pob cais erbyn ar ddechrau mis Awst bob blwyddyn.

Cod Ymddygiad Myfyrwyr ac Addasrwydd i Ymarfer

Oherwydd cyfeiriadedd galwedigaethol y radd MPharm, mae'r Cyngor Fferyllol Cyffredinol wedi cyflwyno Cod Ymddygiad Myfyrwyr a gweithdrefnau Addasrwydd i Ymarfer mewn ysgolion fferylliaeth.

Am wybodaeth bellach gweler www.pharmacyregulation.org.

Daeth yr egwyddorion a'r gweithdrefnau hyn i rym yn 2010.

Un canlyniad yw bod yn rhaid i’n myfyrwyr gael gwiriadau rheolaidd i gadarnhau eu bod o gymeriad da. Mae’r rhain yn cynnwys gwiriadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) Bydd methu ag ymgymryd â gwiriad o'r fath yn golygu na all myfyriwr ymuno â’r cwrs neu gwblhau'r cwrs.

Mae'r Cyngor yn cynhyrchu llenyddiaeth ei hun mae ganddo dudalennau gwe penodol ar gyfer y Cod Ymddygiad, Addasrwydd i Ymarfer a chofrestru fferyllwyr, sy'n cwmpasu beth mae'n ei olygu i fod yn fferyllydd a chyfleoedd gyrfa mewn Fferylliaeth.

Gallwch gysylltu â’r Cyngor Fferyllol Cyffredinol drwy'r post neu e-bost: General Pharmaceutical Council, 25 Canada Square, London E14 5LQ /www.pharmacyregulation.org

DS Bydd y Cyngor yn cynnal ei wiriadau iechyd, cymeriad da a hunaniaeth ei hun pan fydd myfyrwyr yn cwblhau eu hyfforddiant ac yn gwneud cais i gofrestru gyda'r corff rheoleiddio. Mae'r gwiriadau hyn yn ymwneud â chofrestru yn unig ac maent yn ychwanegol at unrhyw wiriadau a gynhelir yn ystod astudiaethau, hyfforddiant cyn cofrestru neu gyflogaeth flaenorol. Ni all y Cyngor gofrestru myfyriwr os caiff gwiriad ei fethu, hyd oed os bydd y myfyriwr wedi pasio gwiriadau blaenorol.

Ni fydd y Cyngor yn rhoi cyngor cyn-cofrestru.

Rhaid gwneud pob cais am le ar y rhaglen gradd Fferylliaeth drwy wasanaeth gwneud cais Gwasanaeth Derbyn y Prifysgolion a’r Colegau (UCAS). Gellir gwneud ceisiadau naill ai yn Saesneg neu yn Gymraeg. Deallwn os ydych yn siarad Cymraeg y gallai fod yn well gennych siarad â thiwtor personol Cymraeg. Byddwn yn gwneud ein gorau glas i sicrhau eich bod yn cael aelod o staff sy’n siarad Cymraeg cyn belled â bod un ar gael.

Ar ôl i ni gael eich cais a’i ystyried, efallai y byddwn yn eich gwahodd i ymweld â’r Ysgol am gyfweliad rywbryd rhwng mis Tachwedd a dechrau mis Mawrth. Bydd hyn yn cynnwys taith dywys o amgylch yr Ysgol. O dan amgylchiadau arferol, ni fydd myfyrwyr yn cael cynnig heb gyfweliad. Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol gallwn gynnal cyfweliad dros y ffôn. Ar gyfer rhai gwledydd, gan gynnwys Tsieina (Hong Kong), Kenya a Malaysia, mae aelodau o’n staff weithiau’n ymweld i hyrwyddo ein rhaglen MPharm ac i gyfweld ymgeiswyr. Gallwch gysylltu â ni i ofyn am ddyddiadau’r ymweliadau hyn.

Ystyrir ceisiadau cyn gynted â phosibl ar ôl iddynt ddod i law’r Ysgol. Mae’r sgrinio cychwynnol yn ymwneud â chyflawniad academaidd hyd yma a graddau Safon A2, IB neu raddau sy'n cyfateb a gyflawnwyd neu sy’n ddisgwyliedig. Hefyd ystyrir ymrwymiad i Fferylliaeth y ceir tystiolaeth ohono yn y datganiad personol yn arbennig ond hefyd weithiau gan adroddiad y canolwr. Rhaid i fyfyrwyr fod â gobaith o gyflawni’r graddau cynnig AAB safonol yn y pynciau cywir (gweler isod) a dangos tystiolaeth o ymrwymiad i astudio neu arfer Fferyllfa neu bwnc/proffesiwn gofal iechyd arall.

Cyn y gwneir cynnig am le bydd ymgeisydd bob amser yn cael cyfweliad; yn ystod y diwrnodau ymweld â’r Ysgol a grybwyllir uchod neu (ar gyfer ymgeiswyr y tu allan i'r DU) dros y ffôn neu yn achlysurol gan aelod o staff sy'n teithio dramor. Mae staff yr Ysgol yn cynnal dros 400 o gyfweliadau o'r fath ymhob cylch derbyn.

Tiwtoriaid Derbyniadau MPharm fydd yn gwneud pob penderfyniad dethol o fewn yr Ysgol, ac fe’u cynghorir gan sylwadau a chasgliadau ysgrifenedig y cyfwelwyr.

Mae’r Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol yn trefnu arddangosiadau labordy a sgyrsiau yn ystod Diwrnod Agored y Brifysgol. Mae yna hefyd Ddiwrnod Ymweld â’r Brifysgol bob mis Medi ac yn ystod y diwrnod hwn bydd staff derbyn Fferylliaeth yn gwneud eu hunain ar gael i ymwelwyr ond nid yw'r digwyddiad hwn yn cynnwys taith o amgylch yr Ysgol Fferylliaeth.

Gwahoddir pob ymgeisydd i’r Ysgol i Ddiwrnod Ymweld UCAS i drafod ei gais â’r staff ac i weld yr Ysgol a’i chyfleusterau.

Mae’r Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol yn cyfweld ymgeiswyr ar gyfer ei rhaglenni israddedig.

Caiff pob ymgeisydd addas sy’n gymwys i gael ystyriaeth ychwanegol ac y disgwylir iddo gyflawni o leiaf raddau BBB wahoddiad i gyfweliad. Yn dilyn perfformiad boddhaol yn y cyfweliad, efallai y caiff ymgeiswyr gynnig nodweddiadol ar gwrs israddedig yr Ysgol Fferylliaeth. Darllenwch bolisi’r Brifysgol ar ddefnyddio data cyd-destunol.

Bydd ymgeiswyr sy’n ailsefyll yn cael eu hystyried ond gellir pennu graddau cynnig amodol safonol uwch iddynt.

Caniateir fel arfer.

Trosglwyddo gyda chredydau o sefydliad Addysg Uwch arall

Ddim ar gael.

Trosglwyddo gyda chredyd o raglen arall ym Mhrifysgol Caerdydd

Ddim ar gael.