Ewch i’r prif gynnwys

Cerddoriaeth

Mae’r wybodaeth hon yn berthnasol i’r holl raglenni israddedig Cerddoriaeth, gan gynnwys dethol ar gyfer elfen Gerddoriaeth rhaglenni graddau cydanrhydedd.

Mae'r Ysgol Cerddoriaeth yn chwilio am fyfyrwyr bywiog sy’n ddeallusol yn eu chwilfrydedd ac sy’n awyddus i archwilio pob agwedd ar gerddoriaeth. Rydyn ni’n chwilio am dystiolaeth o’r gallu i lwyddo’n academaidd ar lefel uchel ynghyd â brwdfrydedd a diddordeb mewn cerddoriaeth a ddaw i’r amlwg yn natganiad personol a geirda’r ymgeisydd.

Safon Uwch, Bagloriaeth Cymru, Bagloriaeth Ryngwladol a BTEC

Gellir gweld y gofynion o ran Safon Uwch, Bagloriaeth Cymru, Bagloriaeth Ryngwladol a BTEC yn y tudalennau cyrsiau.

Cymwysterau eraill

Bydd ymgeiswyr heb Safon Uwch mewn Cerddoriaeth yn cael eu hystyried fesul achos i bennu lefelau priodol o berfformiad cerddoriaeth a sgiliau theori (fel Theori Cerddoriaeth Gradd 7/8).

Os nad oes modd pennu lefelau sgiliau trwy gymwysterau amgen, gallai ymgeiswyr gael eu gwahodd i glyweliad.

Os hoffech wybod y gofynion mynediad ar gyfer cymhwyster penodol sydd heb ei restru yma, cysylltwch â’n tîm derbyn naill ai drwy ebostio admissions@caerdydd.ac.uk neu ffonio +44 (0)29 2087 9999.

Rhaid i holl ymgeiswyr y rhaglenni gradd Cerddoriaeth gyflwyno cais drwy Wasanaeth Derbyn y Prifysgolion a’r Colegau (UCAS). Cewch wneud ceisiadau yn Gymraeg neu Saesneg. Os ydych yn medru’r Gymraeg, rydym yn sylweddoli y gallech deimlo’n fwy cyfforddus yn siarad ag aelod o staff sy’n medru’r iaith, ac fe wnawn bob ymdrech i ddyrannu siaradwr Cymraeg ar eich cyfer ar unrhyw adeg yn ystod y broses, pe byddech yn gofyn am un.

Ar ôl i ni gael eich manylion a'u hystyried, byddwn fel arfer yn gwahodd ymgeiswyr pwnc unigol i ymweld â'r Ysgol Cerddoriaeth ar un o Ddiwrnodau Ymweld UCAS. Caiff myfyrwyr Cydanrhydedd eu gwahodd i Ddiwrnod Agored cyfleus ar gyfer y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol rhwng mis Ionawr a mis Mawrth.

Bydd pob ymgeisydd BMus a BA Anrhydedd Sengl sy'n bodloni'r meini prawf a ddisgrifir uchod yn cael eu gwahodd i Ddiwrnod Ymweld UCAS. Ar y diwrnod hwn, bydd yr ymgeiswyr yn mynd o gwmpas yr Ysgol a'i chyfleusterau, yn gwrando ar sgwrs gan diwtor derbyn, yn mynd i gyflwyniadau a gweithdai gan staff a myfyrwyr presennol, yn ogystal â chael clyweliad a chyfweliad gydag aelod o staff.

Mae’r wybodaeth a ddarperir mewn cyfweliadau a chlyweliadau yn ychwanegiad hanfodol at yr hyn a ddarperir ar ffurflenni UCAS, ac maen nhw’n fodd pwysig o nodi potensial ymgeiswyr unigol.

Bydd ymgeiswyr yn cael eu gwahodd i un o’n pum diwrnod cyfweld a gynhelir rhwng mis Tachwedd a mis Chwefror. Bydd tua 50 o ymgeiswyr yn mynd i bob un o'r diwrnodau hyn. Gallai ymgeiswyr nad ydynt yn mynd i’r diwrnodau hyn gael eu gwrthod oni bai eu bod wedi cysylltu â ni i wneud trefniadau amgen, neu i ddweud nad oes modd iddynt ddod am resymau megis pellter teithio neu ymrwymiadau arholiadau.  Mewn amgylchiadau o'r fath, gall cynnig gael ei wneud heb gyfweliad.

Gwybodaeth am y Cyfweliad a’r Clyweliad

Aelodau unigol o staff sy’n cynnal y cyfweliadau. Yn y lle cyntaf, gofynnir i ymgeiswyr berfformio ar eu prif offeryn/canu am tua phum munud. Gall ymgeiswyr ddewis beth maen nhw am ei berfformio ac asesir perfformiad yn seiliedig ar safonau mynegiannol a thechnegol cyffredinol.

Bydd y cyfwelydd yna’n gofyn cwestiynau penodol, o bosibl yn ymwneud â'r gerddoriaeth a berfformiwyd, yn ogystal â chwestiynau mwy cyffredinol am ddiddordebau a phrofiad cerddorol. Bydd ymgeiswyr yn cael eu hasesu ar sail eu brwdfrydedd a'u hymrwymiad i'r pwnc, eu gwybodaeth ehangach, a'u gallu i ymateb i faterion nad ydyn nhw wedi eu hystyried o'r blaen o bosibl.

Nid profi gwybodaeth ffeithiol yw nod y cyfweliad, na barnu ymgeiswyr o ran eu hoff bethau a’u cas bethau. Yn hytrach, rydym am eu hannog nhw i sôn mewn modd mor anffurfiol â phosibl am yr hyn maen nhw’n ei wybod a'r hyn sydd o ddiddordeb iddyn nhw. Nid yw'r cyfweliadau wedi eu cynllunio i ddal pobl na datgelu eu gwendidau, ond disgwylir i’r ymgeiswyr fod yn barod i drafod ac ymgysylltu â'r cyfwelydd. Caiff ymgeiswyr y cyfle hefyd i holi’r cyfwelydd ynghylch y rhaglenni israddedig.

Penderfyniadau Terfynol

Bydd yr aelodau staff sy'n ymwneud â’r broses gyfweld yn paratoi adroddiadau ysgrifenedig ar gyfer pob ymgeisydd. Mae penderfyniad terfynol y tiwtor derbyn yn seiliedig ar adroddiad y cyfweliad a'r wybodaeth sydd yn y cais UCAS.

Mae'r Ysgol Cerddoriaeth yn barod i wneud cynigion am fynediad gohiriedig a bydd yr un meini prawf dethol yn berthnasol.

Trosglwyddo gyda chredyd o sefydliad Addysg Uwch arall

Bydd yr Ysgol Cerddoriaeth yn ystyried ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n dymuno trosglwyddo i Gaerdydd o Brifysgolion eraill yn y Deyrnas Unedig os bydd yr ymgeisydd (a) yn bodloni’r gofynion mynediad ar gyfer y cynllun gradd perthnasol a (b) wedi cyflawni lefel foddhaol o berfformiad ym mhob modiwl a ddilynwyd yn ei sefydliad presennol.

Trosglwyddo gyda chredyd o raglen arall ym Mhrifysgol Caerdydd

Caiff ceisiadau gan fyfyrwyr sy'n dymuno trosglwyddo i Flwyddyn Un o Ysgolion eraill o fewn Prifysgol Caerdydd eu hystyried os bydd yr ymgeisydd yn bodloni'r gofynion mynediad ar gyfer y cynllun gradd perthnasol ac yn gallu dangos cymhelliant i astudio Cerddoriaeth.