Ewch i’r prif gynnwys

Ieithoedd Modern

Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r holl raglenni Ieithoedd Modern israddedig (Ffrangeg, Almaeneg, Eidaleg, Astudiaethau Sbaenaidd a Chyfieithu).

Rydyn ni’n barnu pob cais yn ôl ei haeddiant, ac yn ei drin yn 'gyfannol', sy'n golygu ein bod ni’n ystyried yr holl ffactorau perthnasol wrth wneud penderfyniadau am dderbyniadau.

Nid ydyn ni’n trin ceisiadau’n fecanyddol, ond yn chwilio am gydbwysedd o ffactorau sy'n awgrymu potensial cryf a dawn ar gyfer ein rhaglenni gradd. Yn benodol, rydyn ni’n chwilio am dystiolaeth o gapasiti ar gyfer y sgiliau a ganlyn: y gallu i ddadansoddi a datrys problemau gan ddefnyddio dulliau rhesymegol a beirniadol, gwahanu'r perthnasol a'r amherthnasol, y gallu i lunio dadl barhaus ac argyhoeddiadol, y gallu i fynegi syniadau’n glir ac yn effeithiol, y gallu i reoli llwyth gwaith academaidd trwm yn effeithiol, a’r gallu i astudio'n annibynnol. Dylai ymgeiswyr ar gyfer ein graddau Ieithoedd fod â rhywfaint o allu profedig mewn ail iaith.

Wrth asesu datganiadau personol a geirdaon, rydyn ni o blaid ymgeiswyr sy’n dangos dealltwriaeth wybodus o'r pwnc maen nhw’n dymuno ei astudio ac sydd â diddordeb yn y maes hwnnw, sy'n dangos aeddfedrwydd a difrifoldeb yn eu hagwedd, ac y mae eu canolwyr yn nodi fod ganddyn nhw botensial academaidd cryf.

Safon Uwch, Bagloriaeth Cymru a’r Fagloriaeth Ryngwladol

Gellir gweld y gofynion o ran Safon Uwch, Bagloriaeth Cymru a’r Fagloriaeth Ryngwladol yn y Chwiliwr Cyrsiau.

Nodwch na dderbynnir Safon Uwch Astudiaethau Cyffredinol, ond derbynnir Safon Uwch Meddwl yn Feirniadol.

Dechreuwyr iaith

Croesewir ymgeiswyr nad ydyn nhw wedi astudio'r iaith yn flaenorol ar y rhaglenni gradd Ffrangeg, Almaeneg, Sbaeneg ac Eidaleg.

Cymwysterau eraill

Bydd croeso i geisiadau gan y rhai sy’n cynnig cymwysterau amgen, a’r rhai a all fod â chyfuniadau o gymwysterau neu brofiad perthnasol arall o waith/bywyd.  Os hoffech wybod y gofynion mynediad ar gyfer cymhwyster penodol nad yw wedi’i restru yma, cysylltwch â’n tîm derbyn naill ai drwy ebostio admissions@caerdydd.ac.uk neu ffonio 029 2087 9999.

Rhaid i bob ymgeisydd ar gyfer y rhaglenni gradd Ieithoedd Modern gyflwyno cais drwy wasanaeth gwneud cais Gwasanaeth Derbyn y Prifysgolion a’r Colegau (UCAS). Gellir gwneud ceisiadau naill ai yn Gymraeg neu yn Saesneg.

Unwaith y bydd cais yn cyrraedd yr Ysgol, bydd y tiwtor derbyn ar gyfer y cwrs a ddewiswyd yn asesu'r cais. Mae'r tiwtoriaid derbyn yn gweithio'n agos gyda'i gilydd i sicrhau bod cysondeb ar draws yr Ysgol. Gall cynigion unigol i ymgeiswyr amrywio yn ôl proffil academaidd unigol yr ymgeisydd.

Gwahoddir pob ymgeisydd i’r Ysgol i Ddiwrnod Ymweld UCAS i drafod ei gais â’r staff ac i weld yr Ysgol a’i chyfleusterau.

Nid yw’r Ysgol Ieithoedd Modern yn cyfweld ymgeiswyr ar gyfer ei rhaglenni israddedig fel mater o drefn. Efallai, fodd bynnag, y bydd ymgeiswyr yn cael eu gwahodd am gyfweliad os ydyn nhw’n dychwelyd i astudio ar ôl cyfnod hir allan o fyd addysg neu os oes ganddyn nhw brofiad gwaith neu brofiad perthnasol arall ond fawr ddim cymwysterau academaidd ffurfiol neu ddim o gwbl.

Sicrheir y caiff pob ymgeisydd addas sydd â hawl i ystyriaeth ychwanegol, ac y rhagwelir y bydd yn cael lleiafswm o BBB-BCC fel graddau, gynnig arferol ar gyrsiau israddedig yr Ysgol Ieithoedd Modern. Darllenwch bolisi’r Brifysgol ar ddefnyddio data cyd-destunol.

Derbynnir ymgeiswyr sy’n ailsefyll ac fe gawn nhw eu hystyried ar sail unigol.

Bydd yr ysgol Ieithoedd Modern yn ystyried ceisiadau mynediad gohiriedig ar gyfer yr holl raglenni. Gofynnwn i chi nodi hyn yn glir, ynghyd â’ch rhesymau dros ohirio, ar eich ffurflen gais.

Trosglwyddo gyda chredyd o sefydliad Addysg Uwch arall

Bydd yr Ysgol Ieithoedd Modern yn ystyried ceisiadau gan fyfyrwyr sy'n dymuno trosglwyddo o Brifysgolion eraill yn y Deyrnas Unedig i flwyddyn un neu ddau yng Nghaerdydd. Rydyn ni’n gwneud hynny fesul achos pan fydd yr ymgeisydd, (a) yn bodloni gofynion mynediad y cynllun gradd perthnasol, a (b) wedi cyflawni lefel foddhaol o berfformiad ym mhob modiwl a gymerwyd yn ei sefydliad presennol.

Trosglwyddo gyda chredyd o raglen arall ym Mhrifysgol Caerdydd

Mae ceisiadau am drosglwyddiadau gan fyfyrwyr sy'n dymuno trosglwyddo i Flwyddyn un o Ysgolion eraill o fewn Prifysgol Caerdydd yn cael eu hystyried os yw'r ymgeisydd yn bodloni'r gofynion mynediad ar gyfer y cynllun gradd perthnasol.

Nid oes gan yr Ysgol Ieithoedd Modern brofion derbyn myfyrwyr safonol.