Ewch i’r prif gynnwys

Meddygaeth

Mae’r polisi hwn yn rhoi gwybodaeth am ofynion derbyn, polisïau a gweithdrefnau dethol ar gyfer cyrsiau meddygol israddedig sydd yn arwain at ddyfarniad MBBCh yn Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd sy'n dechrau yn 2020/2021.

Ar ddechrau pob cylch derbyn, mae’r Grŵp Derbyn yn adolygu’r cylch blaenorol ac yn awgrymu unrhyw newidiadau i’r polisi neu’r meini prawf dethol i’r Bwrdd Astudiaethau Meddygol. Fel arfer, ni fydd y polisi na’r meini prawf dethol yn cael eu newid yn ystod cylch derbyn. Mae cystadleuaeth am le yn yr Ysgol Meddygaeth yn ddwys. Er enghraifft, mae'r Brifysgol yn derbyn tua 3,000 o geisiadau ar gyfer tua 300 o leoedd; o’r rhain, gwahoddir 1,500 am gyfweliad.

Rhaid gwneud pob cais drwy UCAS. Gellir gweld manylion am hwn ar wefan UCAS. Gellir gwneud ceisiadau drwy gyfrwng y Gymraeg neu Saesneg, a gall ymgeiswyr ddewis ym mha un o’r ieithoedd hyn maen nhw’n dymuno derbyn gohebiaeth. Cynghorir ymgeiswyr na ellir defnyddio dim mwy na phedwar dewis o’r pump posibl ar gyfer rhaglenni meddygol. Ni fydd Prifysgol Caerdydd yn ymwybodol o brifysgolion dewisol eraill ymgeiswyr, ond bydd yn ymwybodol o gais unigolion am gyrsiau eraill ym Mhrifysgol Caerdydd. Nid yw ceisiadau am gyrsiau eraill o’r fath ym Mhrifysgol Caerdydd yn effeithio ar y ffordd mae cais am gwrs Meddygaeth yn cael ei ystyried o gwbl. Mae pob cais yn destun gweithdrefnau gwirio ar gyfer twyll a llên-ladrad.

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud ceisiadau bob blwyddyn yw 15 Hydref. Ni fyddwn yn ystyried ceisiadau sy’n cyrraedd ar ôl y dyddiad cau.

Amlinellir manylion y gofynion academaidd gofynnol i'w hystyried ar gyfer mynediad i'r cwrs MBBCh yn yr adran hon. Fodd bynnag, gellir ystyried lefelau is o gyflawniad academaidd os oes amgylchiadau esgusodol eithriadol.

Rhaid cofnodi amgylchiadau esgusodol eithriadol ar ffurflen hysbysu amgylchiadau esgusodol a ddylai gael ei gyflwyno yn uniongyrchol i'r Tiwtor Derbyn Myfyrwyr (medadmissions@caerdydd.ac.uk) yn yr Ysgol Meddygaeth erbyn 15 Medi. Disgwylir eich bod wedi rhoi gwybod am amgylchiadau esgusodol eithriadol yn ymwneud yn arbennig â phrofiad blaenorol mewn arholiadau i’r Bwrdd Arholi Perthnasol, a bod dosbarth unrhyw radd berthnasol wedi’i gymedroli yn unol â hynny.

Mae gofyn i bob ymgeisydd israddedig (ac ymgeiswyr ôl-raddedig ar gyfer A104) (oni bai am y rheiny sy’n preswylio mewn gwledydd wedi’u heithrio) gymryd Prawf Addasrwydd Clinigol y DU (UCAT) yn ystod mis Gorffennaf-Hydref. Ni dderbynnir canlyniadau profion a gafwyd mewn blynyddoedd blaenorol. Mae gwybodaeth gynhwysfawr ar hyn (gan gynnwys cwestiynau prawf enghreifftiol) ar gael ar wefan UCAT. Nid oes unrhyw sgôr trothwy isaf absoliwt yn ofynnol.

I’w ceisiadau gael eu hystyried (ar gyfer A100 ac A101), bydd rhaid i’r holl ymgeiswyr graddedig gymryd arholiad GAMSAT cyn ymgeisio.

Rhaid i'r holl ymgeiswyr feddu ar gymhwyster iaith Saesneg derbyniol.

Ni dderbynnir y Diploma Uwch mewn Cymdeithas, Iechyd a Datblygiad ar gyfer mynediad i Raglenni Meddygaeth.

Ni ystyrir ymgeiswyr sydd wedi methu â chwblhau rhaglen gradd Meddygaeth mewn prifysgol arall.

Disgwylir y bydd pob ymgeisydd yn darparu tystiolaeth o allu academaidd blaenorol mewn arholiadau sydd wedi'u dilysu’n gyhoeddus, e.e. TGAU, IGCSE. Dylid cynnwys hyn ar y ffurflen gais UCAS.

Ar gyfer ymgeiswyr â chymwysterau'r DU, dim ond y rheini a ddiffinnir yn y Gronfa Ddata Genedlaethol o Gymwysterau Achrededig sy’n dderbyniol.

Safon Uwch, Bagloriaeth Cymru a’r Fagloriaeth Ryngwladol

Gellir gweld y gofynion o ran Safon Uwch, Bagloriaeth Cymru a’r Fagloriaeth Ryngwladol yn y Chwiliwr Cyrsiau.

Gofynion TGAU

Mae'n rhaid i bob ymgeisydd gyrraedd yr isafswm o ran y graddau TGAU sy'n ofynnol. Bydd yr ymgeiswyr yn derbyn sgôr yn seiliedig ar eu naw TGAU gorau. Bydd y sgôr hon yn cynnwys y pynciau canlynol. Mae ymgeiswyr sydd wedi cwblhau Safon Uwch yn cael credyd ychwanegol am gymwysterau Safon Uwch a enillwyd.

Pynciau TGAUIsafswm gofynion
Saesneg Iaith/Cymraeg Iaith Gyntaf6 (B)
O leiaf un mewn Mathemateg neu Rifedd6 (B)
GwyddoniaethNaill ai 66 neu BB mewn Gwyddoniaeth a Gwyddoniaeth Ychwanegol (Gwyddoniaeth Dyfarniad Dwbl gynt) neu gyfwerth.
Neu 66 (BB) mewn Cemeg a Bioleg. Neu 66 (BB) mewn Gwyddoniaeth Greiddiol, a naill ai Gwyddoniaeth Ychwanegol neu Wyddoniaeth Ychwanegol bellach.
Pynciau eraill Pynciau eraill nad ydynt wedi'u nodi uchod, i wneud cyfanswm o naw, ar lefel gradd B neu uwch.
Derbynnir TGAU Cymraeg iaith gyntaf neu ail iaith a gellir ei chynnig fel un o’r naw pwnc ar yr amod eich bod wedi cyrraedd y trothwy isaf ar gyfer Saesneg Iaith a nodir uchod.
Ystyrir TGAU Bioleg Ddynol, ond nid ar y cyd â TGAU Bioleg safonol.
Bydd tystysgrifau Lefel 2 megis y Dystysgrif mewn Cymwysiadau Digidol (CiDA), Busnes Cymhwysol, TGCh (bwrdd arholi) a’r Diploma mewn Cymwysiadau Digidol (DiDA), yn cael eu hystyried fel rhai sy’n cyfrannu un pwnc ychwanegol ar wahân yn lle TGAU yn ystod y cyfnod sgorio academaidd.
Pynciau NA ystyrirBTEC Lefel 2.
NVQ.

Gwybodaeth ychwanegol sy'n berthnasol i A100 a A104

Gwybodaeth Ychwanegol ar gyfer TGAU:

Bydd canlyniadau TGAU sydd wedi eu hailsefyll yn cael eu hystyried, wedi'u cwblhau o fewn 12 mis i'r arholiad cyntaf yn unig. 
Dim ond fel un pwnc y bydd pynciau Dyfarniad Deuol TGAU, heblaw TGAU Dyfarniad Deuol Gwyddoniaeth, yn cael eu cyfrif yn ystod yr asesiad cyffredinol.

Nid yw Prifysgol Caerdydd yn cydnabod cymwysterau a ddatblygir yn lleol sy’n cyfateb i TGAU yn ffurfiol ar gyfer mynediad i'r Brifysgol a bydd y cymwysterau hyn yn cael eu hepgor yn benodol o unrhyw brosesau sgorio a dethol ar gyfer mynediad i'r Brifysgol. 
Rhaid i ymgeiswyr nad oeddent yn gallu cymryd 9 TGAU, h.y. os nad oedd yr ysgol neu'r coleg yn caniatáu i ymgeisydd eistedd 9 TGAU, anfon ebost at medadmissions@caerdydd.ac.uk i drafod hyn cyn gwneud cais.

Mae gofyn i ymgeiswyr sy’n sefyll arholiadau o dan fwrdd arholi o Loegr fod â Mathemateg i radd 6 o leiaf. Mae gofyn i ymgeiswyr sy'n sefyll o dan CBAC fod â naill ai Mathemateg neu Rifedd i radd B o leiaf. Byddwn hefyd yn derbyn un pwnc Mathemategol ychwanegol ochr yn ochr â Mathemateg neu Rifedd o Fathemateg Ychwanegol, Mathemateg Bellach neu Ystadegau, os ydyw o fantais i’r ymgeisydd.

Gwybodaeth ychwanegol sy'n berthnasol i Lefel A2:

Ar gyfer ymgeiswyr sy’n cynnig Mathemateg a/neu Ystadegaeth ar Lefel UG a/neu A2, un yn unig ohonynt fydd yn cyfrif tuag at fodloni amodau cynnig. 
Ni dderbynnir Meddwl yn Feirniadol ar Lefel A2. 
Ni dderbynnir Astudiaethau Cyffredinol ar Lefel A2. 
Ni fydd pedwerydd pwnc Lefel A2 yn gwella eich cais. 
Mae Prifysgol Caerdydd yn cydnabod cymhwyster Lefel Uwch Rhyngwladol Edexcel fel un sy'n cyfateb i gymwysterau eraill ar Lefel TAG Safon Uwch. 
Derbynnir AVCE neu gymwysterau TAG cymhwysol ar yr amod y bodlonir gofynion y pwnc ar Lefel UG ac A2 hefyd. 
Ni fydd yr ysgol yn ystyried ceisiadau lle gwneir Cymwysterau Lefel 3 ychwanegol (e.e. Y Fagloriaeth Ryngwladol, Bagloriaeth Cymru) yn dilyn Lefel A, yn lle graddau Lefel A nad ydynt yn cael eu cyflawni y tro cyntaf, oni bai bod amgylchiadau eithriadol a'u bod wedi’u cymryd o fewn cyfnod astudio o ddwy flynedd.

Cymwysterau eraill

Bydd croeso i geisiadau gan y rhai sy’n cynnig cymwysterau amgen, a’r rhai a all fod â chyfuniadau o gymwysterau neu brofiad perthnasol arall o waith/bywyd. Os hoffech wybod y gofynion mynediad ar gyfer cymhwyster penodol nad yw wedi’i restru yma, cysylltwch â’n tîm derbyn naill ai drwy ebostio medadmissions@caerdydd.ac.uk neu ffonio +44(0)29 2068 8113.

Croesewir ceisiadau gan fyfyrwyr aeddfed drwy UCAS. O ystyried y swm cyfyngedig o le sydd ar gael ar y ffurflen UCAS, cynghorir ymgeiswyr aeddfed i anfon curriculum vitae llawn ychwanegol yn uniongyrchol at y Swyddfa Derbyn Myfyrwyr pan fyddant yn gwneud cais trwy UCAS. Dylai’r C.V. hwn gynnwys cefndir academaidd a phroffesiynol llawn yr ymgeisydd ers iddo gychwyn addysg uwchradd a chynnwys gweithgareddau mae wedi ymgymryd â nhw bob blwyddyn ers gadael yr ysgol neu goleg. Tynnir sylw ymgeiswyr aeddfed at y datganiad sy'n ymwneud â hyd cyfnod y rhaglen hyfforddi.

Ystyrir myfyrwyr aeddfed sy'n mynd ar drywydd cwrs Mynediad i Wyddoniaeth Cydnabyddedig QAA neu gwrs Mynediad i Feddygaeth ar sail unigol ar gyfer mynediad i'r cynllun astudio (A104) Meddygaeth Blwyddyn Sylfaen (chwe blynedd). Ystyrir y cymhwyster mynediad hwn yn dderbyniol ar gyfer yr ymgeiswyr hynny nad oeddent yn gallu, e.e. am resymau personol, parhau â’u haddysg ffurfiol yn yr ysgol neu'r coleg ôl-16. Nid yw'n gymhwyster derbyniol i ymgeiswyr sydd wedi sefyll, ond wedi methu â chyflawni, y graddau angenrheidiol ar Lefel A2 TAG, cymwysterau BTEC, graddau, ac ati.

Dylai'r holl ymgeiswyr graddedig fod wedi cyflawni o leiaf gradd 6 (B) mewn Mathemateg TGAU, yn ogystal â gradd 6 (B) mewn Saesneg Iaith, Bioleg a Cemeg TGAU 66 (BB). Ar Lefel A2 TAG, mae disgwyl iddyn nhw gyflawni graddau BBB/ABC o leiaf. Rhaid i ymgeiswyr graddedig fod wedi cyflawni, neu fod yn disgwyl cyflawni, dosbarth Anrhydedd ail ddosbarth uchaf yn eu gradd gyntaf. BBC yw isafswm gofynion Safon Uwch ar gyfer ymgeiswyr sydd wedi cwblhau PhD.

A100 - y Rhaglen 5 mlynedd:
Dylai'r graddedigion fod â Chemeg a Bioleg hyd at Lefel A2. Gellir ystyried graddedigion gwyddoniaeth nad oes ganddynt gymwysterau Lefel A2 TAG mewn Cemeg neu Fioleg ar gyfer y rhaglen A100. Bydd gofyn iddynt ddarparu manylion modiwlau penodol o’u cyrsiau gradd ac yna ystyrir y rhain yn unigol gan y Tîm Derbyn Myfyrwyr. Gallwch gael rhagor o fanylion gan y Swyddfa Dderbyn. Gweler rhagor o wybodaeth o dan Profion Derbyn Myfyrwyr.

A104 - y Rhaglen 6 blynedd:
Gellir ystyried graddedigion nad oes ganddynt gefndir gwyddoniaeth priodol ar gyfer Rhaglen Sylfaen A104 (6 mlynedd).Gellir ystyried graddedigion nad oes ganddynt gefndir gwyddoniaeth priodol ar gyfer Rhaglen Sylfaen A104 (6 mlynedd). Gweler rhagor o wybodaeth o dan Profion Derbyn Myfyrwyr.

D.S. Ystyrir graddedigion sy'n ymgeisio ar gyfer rhaglen A100 neu A104 ar gyfer ymuno â blwyddyn gyntaf y rhaglen yn unig.

Rhaid i ymgeiswyr fod wedi cwblhau eu gradd neu mae'n rhaid iddynt fod ym mlwyddyn olaf eu rhaglen gradd bresennol er mwyn i’w cais gael ei ystyried.

Graddedigion deintyddol

Mae graddedigion deintyddol fel arfer yn ymuno yn ail flwyddyn y cwrs meddygol. Mae’n ofynnol bod ymgeiswyr wedi cwblhau hyfforddiant ôl-raddedig pellach gan ennill cymwysterau proffesiynol priodol. Dylai ymgeiswyr gyflwyno CV llawn (curriculum vitae) i'r Swyddfa Derbyn Myfyrwyr ar adeg gwneud eu cais UCAS.

Noder y bydd yr holl raddedigion deintyddol sy'n gwneud cais i astudio Meddygaeth yn cael eu hystyried ar gyfer A101/A102 yn unig. Gweler rhagor o wybodaeth o dan Profion Derbyn Myfyrwyr.

Croesewir ceisiadau drwy UCAS gan fyfyrwyr rhyngwladol hefyd. Yn gyffredin rhwng holl ysgolion meddygol y DU, nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol (nid o'r UE). Dylai ymgeiswyr fod yn ymwybodol o’r system gofal iechyd yn y DU a natur yr hyfforddiant meddygol.

Er bod y rhan fwyaf o'r ymgeiswyr rhyngwladol yn cynnig pynciau Lefel A2 TAG neu’r Fagloriaeth Ryngwladol, mae rhai cymwysterau rhyngwladol eraill yn dderbyniol. Os hoffech wybod y gofynion mynediad ar gyfer cymhwyster penodol nad yw wedi’i restru uchod, cysylltwch â’n tîm derbyn naill ai drwy ebostio medadmissions@caerdydd.ac.uk neu ffonio +44(0)29 2068 8113.

Mae gofyn i ymgeiswyr rhyngwladol gael cymhwyster Iaith Saesneg cydnabyddedig.

Bydd gofyn i bob ymgeisydd sydd yn cael eu hystyried ar gyfer rhaglenni astudio sy'n arwain at y radd MBBCh, gan gynnwys ymgeiswyr rhyngwladol, fynychu cyfweliad.

Dylai pob ymgeisydd i Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd fod yn barod i deithio i'r DU am gyfweliad. Nid yw Prifysgol Caerdydd yn gallu talu unrhyw gostau.

Dylai ymgeiswyr rhyngwladol sicrhau fod ganddynt adnoddau ariannol digonol i'w cefnogi drwy gydol y cwrs meddygol. Bydd y Brifysgol yn gofyn am sicrwydd ariannol y gellir bodloni’r holl ffioedd. Nid yw'n gallu cynnig unrhyw ysgoloriaeth i helpu myfyrwyr dalu’r costau hyn.

Yn rhan o'r broses dderbyn, anfonir arolwg at yr holl ymgeiswyr sydd â statws tramor o ran Ffioedd. Diben yr arolwg hwn yw sicrhau bod yr holl ymgeiswyr tramor yn llwyr ymwybodol o'u trefniadau cyllido, ac i dynnu sylw at y canlyniadau posibl sy’n ymwneud â chyllid a allai godi os yw’r unigolyn yn methu’r cwrs neu os oes rhaid i’r unigolyn adael y cwrs am unrhyw reswm. Os bydd unigolyn yn cael yr arolwg; mae’n orfodol ei lenwi. Ni fydd cwblhau'r arolwg hwn yn effeithio ar gais. Rhaid i ymgeiswyr nad ydynt o’r Undeb Ewropeaidd neu Ardaloedd Economaidd Ewropeaidd AEE fodloni gofynion Haen 4 System Fewnfudo ar sail Pwyntiau Asiantaeth Ffiniau’r DU.

Gwiriadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS)

Mae derbyn ar y rhaglenni MBBCh yn cynnwys darpariaethau arbennig ar gyfer amddiffyn y cyhoedd a sicrhau gonestrwydd, uniondeb a chywirdeb darpar feddyg. Mae’n amodol ar fodloni Adran 4(2) Gorchymyn (Eithrio) 1975 y Ddeddf Ailsefydlu Troseddwyr (1974), Canllawiau Cylchlythyr HV 88(9) y DHSS Ynghylch Diogelu Plant a Gwiriadau gan yr Heddlu.

Bydd gofyn i ymgeiswyr o'r Deyrnas Unedig gwblhau proses Datgelu’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar y lefel 'Uwch'. Dylai ymgeiswyr rhyngwladol a rhai o wledydd yr UE ddarparu Tystysgrif Ymddygiad Da, mewn Iaith Saesneg gan yr heddlu neu’r awdurdod cyfreithiol priodol o'u gwlad breswyl. Bydd gofyn i’r rhai sydd wedi bod yn preswylio yn y DU am gyfnod hirach na blwyddyn hefyd gwblhau proses Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Bydd yr holl wybodaeth a ddarperir yn cael ei drin yn gwbl gyfrinachol.

Rhoddir gwybodaeth fanwl i ymgeiswyr llwyddiannus gyda llythyrau yn cynnig lleoedd. Gellir dod o hyd i wybodaeth am y broses Datgelu ar wefan Saesneg y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Ni ellir cofrestru ar y cwrs nes y ceir cadarnhad fod gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn glir.

Gofynnir i ymgeiswyr ddatgelu pob rhybudd gan yr heddlu, cerydd, a phob achos o rwymo i gadw’r heddwch, yn ogystal â throseddau ac euogfarnau ffurfiol. Bydd y rhain, ac unrhyw faterion sy’n cael eu codi gan adroddiad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, yn cael sylw yn unol â Pholisi’r Brifysgol ar Bennu Addasrwydd Ymgeisydd i Ymarfer a Chymhwysedd i Fynd ar Drywydd Rhaglenni Astudio a Reoleiddir. Gall methu â datgelu gwybodaeth berthnasol arwain at dynnu cynnig yn ôl.  Bydd yr Ysgol yn dilyn yr egwyddorion a amlinellir yn nogfen "Myfyrwyr Meddygol: Gwerthoedd Proffesiynol ac Addasrwydd i Ymarfer" a gyhoeddwyd gan y Cyngor Meddygol Cyffredinol

Bydd yn ystyried addasrwydd myfyrwyr meddygol posibl i ymarfer mewn perthynas â sut y gallai gael effaith ar ddiogelwch cleifion a'r cyhoedd ac ar ymddiriedaeth y cyhoedd yn y proffesiwn meddygol. Bydd Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd yn ymgynghori gyda’r Cyngor Meddygol Cyffredinol, lle bo angen.

Cynghorir pob ymgeisydd i gyflwyno datgeliad llawn o unrhyw drosedd cyn cyflwyno cais naill ai drwy e-bost neu lythyr i'r Swyddfa Derbyn Myfyrwyr.

Gwiriad iechyd

Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus ymgymryd ag archwiliad iechyd sy'n ei wneud yn annibynnol gan Wasanaeth Iechyd Galwedigaethol y Brifysgol. Anfonir holiaduron iechyd i ymgeiswyr llwyddiannus gyda phecynnau cynnig ym mis Ebrill/Mai ac mae’n rhaid eu llenwi a’u dychwelyd yn llawn ac yn onest. Ni fydd hanes o afiechyd difrifol yn atal gyrfa mewn meddygaeth oni bai fod y cyflwr yn amharu ar addasrwydd proffesiynol i ymarfer, ac felly caiff ei ystyried yn unol â pholisi'r Brifysgol ar Bennu Addasrwydd Ymgeiswyr i Ymarfer a Chymhwysedd i Fynd ar Drywydd Rhaglenni Astudio a Reoleiddir. Dylai myfyrwyr sydd â phroblemau iechyd tymor hir gysylltu ag Adran Derbyn Myfyrwyr yr Ysgol Meddygaeth am gyngor cyn cyflwyno cais. Os yn briodol, gellir trefnu trafodaeth anffurfiol (a chyfrinachol) gyda Ffisigwr Iechyd Galwedigaethol.

Ni ellir cofrestru ar y cwrs nes bod y Gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol wedi derbyn a chymeradwyo holiadur iechyd yr ymgeisydd. Gallai oedi o ran dychwelyd yr holiadur hefyd beryglu opsiynau llety Prifysgol yr ymgeisydd. Dylai’r rhai sy’n gwybod eu bod yn teithio dramor ar yr amser perthnasol geisio awdurdodi unigolyn arall i ddelio gyda’r holl ohebiaeth ar eu rhan.

Os oes gan ymgeisydd fater iechyd nad ydynt yn siŵr p’un a fydd yn effeithio ar eu gallu i astudio neu ymarfer, fe’u cynghorir yn gryf i ofyn am gyngor.

Firysau a gludir yn y gwaed a chlefydau heintus eraill

Nid yw heintiau â firws y gwaed trosglwyddadwy (ee Hepatitis B, Hepatitis C neu HIV) yn wrth-arwydd i dderbyn os nad oes unrhyw broblemau sylweddol eraill o ran iechyd. Bydd myfyrwyr sy’n cario haint yn gallu cwblhau'r cwrs a  chofrestru gyda’r Cyngor Meddygol Cyffredinol, ond efallai na fydd rhai arbenigeddau yn agored iddyn nhw yn ystod hyfforddiant neu yn eu gyrfa ddilynol. Dilynir canllawiau cenedlaethol sydd yn gyfredol ar adeg eu derbyn. Gellir cael gwybodaeth fanwl gan y Gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol.

Bydd pob myfyriwr yn cael ei sgrinio ar gyfer firysau a gludir yn y gwaed a thwbercwlosis yn fuan ar ôl cofrestru a bydd gofyn i’r rhai nad ydynt wedi’u himiwneiddio yn erbyn Hepatitis B gwblhau'r rhaglen imiwneiddio llawn cyn cymryd rhan mewn gweithdrefnau clinigol. Gellir gweinyddu hyn gan y Gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol. Mae Prifysgol Caerdydd yn gyfrifol am sicrhau bod y rhaglen yn cael ei chwblhau. Fodd bynnag, gallai darpar fyfyrwyr holi ymlaen llaw â'u Meddyg Teulu lleol neu Ganolfan Deithio i ddechrau’r rhaglen brechu cyn ymuno â’r brifysgol (efallai y byddant yn codi tâl am hyn) gan y gallai oedi o ran cael imiwnedd Hepatitis B achosi oedi o ran pryd fydd myfyrwyr yn gallu dechrau addysgu clinigol.

Mae hwn yn rhaglen Mynediad i Feddygaeth i Raddedigion pedair blynedd benodol (GEM) ar gyfer ymgeiswyr sydd wedi ymrestru ar hyn o bryd ar un o'r cyrsiau Ffrwd Fwydo canlynol:
i. Gradd BSc (Anrh) Ffarmacoleg Feddygol Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd (B210)
ii. Gradd BSc (Anrh) yn y Gwyddorau Biofeddygol, Ysgol y Biowyddorau, Prifysgol Caerdydd (BC97)
iii. Gradd BMedSci yn y Gwyddorau Meddygol o Brifysgol Bangor (B100)
iv. Gradd BSc (Anrh) yn y Gwyddorau Meddygol, o Brifysgol De Cymru (B901)

Mae rhaglenni y Ffrwd Fwydo wedi’u datblygu fel rhan o ymrwymiad Prifysgol Caerdydd i ehangu mynediad i Feddygaeth drwy alluogi nifer fach o fyfyrwyr dethol o’r rhaglenni uchod i ymuno â’r ffrwd fwydo, cymryd modiwlau ychwanegol a graddio o’r rhaglenni hyn â gradd anrhydedd dosbarth cyntaf neu yn adran uchaf yr ail ddosbarth, cyn ymuno ag ail flwyddyn rhaglen pum mlynedd yr A100 mewn Meddygaeth.

Bydd angen i ymgeiswyr sy’n gwneud cais o’r llwybrau hyn fod wedi cyflawni’r isafswm o ran gofynion fel sydd wedi’u hamlinellu yn Atodiad A ar gyfer mynediad Graddedigion.

Mae’r broses ddethol o'r cyrsiau bwydo hyn yn dibynnu ar gyflawniad academaidd ac anacademaidd, yn ogystal â'r perfformiad yn y cyfweliad yn unol â’r dewis ar gyfer yr holl ymgeiswyr eraill.

Bydd myfyrwyr sy’n dymuno symud ymlaen o un o’r ffrydiau bwydo uchod i’r rhaglen mynediad graddedigion meddygaeth pedair blynedd (A101/A102) yn amodol ar y Meini Prawf Derbyn, a gyhoeddwyd gan yr Ysgol Meddygaeth, yn y flwyddyn mae’r myfyriwr yn dechrau ei gwrs bwydo swyddogol ac nid y flwyddyn mynediad i’r rhaglen mynediad graddedigion meddygaeth (A101/A102) pedair blynedd.

Mae’r Ysgol Meddygaeth yn cyflwyno meini prawf mynediad safonol newydd ar gyfer ymgeiswyr Ffrwd Bwydo i raglen A101/A102 (gweler Atodiad A, adran h. (ii).) Bydd hyn yn berthnasol i’r holl fyfyrwyr sy'n dechrau cyrsiau’r ffrwd fwydo o fis Medi 2014.

Rhais i ymgeiswyr cwrs A101/A102 sefyll y GAMSAT cyn gwneud cais.

Noder y bydd yr holl raddedigion deintyddol sy'n gwneud cais i astudio Meddygaeth yn cael eu hystyried ar gyfer A101/A102 yn unig a bydd angen iddynt hefyd sefyll y GAMSAT yn hytrach na’r UCAT.

Mae tri cham i'r broses ddethol. Mae aelodau o'r Grŵp Derbyn Ysgol Meddygaeth yn cymryd rhan ymhob cam.

Y Gofynion Academaidd

Er mwyn pennu potensial ymgeisydd i ymdopi â gofynion academaidd y rhaglen, mae’r asesiad cychwynnol yn cynnwys sgrinio ceisiadau yn ôl p’un a ydynt yn bodloni’r gofynion academaidd penodedig lleiaf a ddangosir yn Atodiadau y Polisi Derbyn. Os na ddarparwyd amgylchiadau esgusodol eithriadol wedi’u dogfennu ar adeg y cais, bydd ceisiadau nad ydynt yn bodloni’r isafswm gofynion hyn yn cael eu hystyried yn aflwyddiannus a byddant yn cael eu hysbysu am y penderfyniad hwn gan UCAS cyn gynted â phosibl. Bydd y ceisiadau sy'n weddill yn cael eu sgorio yn ôl eu cymwysterau academaidd ardystiedig blaenorol e.e. graddau TGAU a Lefel A2 TAG, pwyntiau Bagloriaeth neu ddosbarth graddau. Yna, bydd myfyrwyr sydd wedi’u sgorio yn cael eu nodi i’w hasesu ar gyfer nodweddion nad ydynt yn academaidd ac ar gyfer cyfweliad. Mae hyn yn golygu na fydd pob ymgeisydd sydd wedi bodloni’r gofynion academaidd sylfaenol yn mynd ymlaen i’r cam ‘anacademaidd’ nesaf yn y broses ddethol; bydd yn dibynnu ar eu sgôr (ac o ganlyniad, y gystadleuaeth).

Gofynion Anacademaidd

Caiff yr ymgeiswyr sy’n bodloni isafswm y gofynion academaidd ac sydd â digon o allu academaidd eu hasesu ar sail meini prawf anacademaidd yn unol â’r wybodaeth a geir yn eu Datganiad Personol ac yn Adroddiad y Canolwr ar Ffurflen Gais UCAS. Wrth i ddewiswyr hyfforddedig adolygu’r ceisiadau, caiff yr isod eu hasesu:

  • cipolwg ar yrfa mewn Meddygaeth
  • tystiolaeth o brofiad a myfyrio mewn amgylchedd gofal
  • tystiolaeth a myfyrio ar gyfrifoldeb personol
  • tystiolaeth o agwedd gytbwys at fywyd
  • tystiolaeth o ddysgu hunangyfeiriedig.

Disgwylir i’r holl ymgeiswyr werthfawrogi hyd y rhaglen hyfforddiant a’r strwythur gyrfa, a sut mae hyn yn ymwneud â’u sefyllfa a'u hamgylchiadau eu hunain.

Mae'r Brifysgol yn cydnabod bod cyfleoedd ar gyfer rhai mathau o brofiad gwaith a chymryd rhan mewn rhai gweithgareddau an-academaidd yn amrywio yn ôl amgylchiadau unigol, gan gynnwys cefndir diwylliannol neu gymdeithasol-economaidd yr ymgeisydd, neu’r gweithgareddau sydd ar gael yn eu hardal leol. Felly, nid yw detholwyr yn rhagnodol am y ffyrdd y gellir dangos y meini prawf dethol an-academaidd.

Hefyd, bydd detholwyr yn ystyried gwybodaeth ychwanegol a  ddarperir gan ysgolion neu gan yr ymgeisydd, sy'n ymwneud yn benodol â dogfennu amgylchiadau esgusodol eithriadol, os darperir hyn ar adeg gwneud cais trwy UCAS.

Cyfweliadau

Gweler yr adran “Cyfweliadau dethol”.

Dethol terfynol

Gwneir y penderfyniad terfynol i gynnig lle gan y Grŵp Derbyn Myfyrwyr. Rhoddir gwybod i ymgeiswyr am benderfyniadau gan UCAS, a hefyd yn ysgrifenedig gan Swyddfa Derbyn yr Ysgol.

Mae penderfyniadau a wnaed gan y Grŵp Derbyn Myfyrwyr yn derfynol.

Adborth i ymgeiswyr

Mae'r Brifysgol yn ymroddedig i roi cyfle i ymgeiswyr aflwyddiannus dderbyn adborth priodol ar eu ceisiadau. Rhoddir adborth i ymgeiswyr yn awtomatig.

Cadarnhau lle

Bydd canlyniadau arholiadau ymgeiswyr sydd yn sefyll cymwysterau safonol y DU ac sydd wedi derbyn cynigion amodol ym Mhrifysgol Caerdydd yn cael eu trosglwyddo’n electronig gan UCAS i Brifysgol Caerdydd ym mis Awst a bydd y Swyddog Derbyn Myfyrwyr yn adolygu’r graddau a gafwyd. Mae ymgeiswyr â chymwysterau eraill, megis graddedigion a myfyrwyr rhyngwladol, yn gyfrifol am sicrhau eu bod yn rhoi gwybod i’r Swyddfa Derbyn Myfyrwyr am eu canlyniadau ar unwaith ar ôl iddynt gael eu cyhoeddi ac yn darparu copïau o dystysgrifau perthnasol. Bydd ymgeiswyr sydd wedi bodloni amodau eu cynnig yn cael eu  hysbysu gan UCAS, ac wedyn yn ysgrifenedig gan Brifysgol Caerdydd.

Mae'r rheini sydd wedi methu o drwch blewyn i fodloni telerau eu cynnig yn cael eu cyfeirio at y Grŵp Derbyn Myfyrwyr i’w hadolygu. Bydd y Grŵp yn ystyried yr holl wybodaeth sydd ar gael sy'n ymwneud â'r cais, gan gynnwys amgylchiadau esgusodol eithriadol wedi’u dogfennu os yw'n briodol, cyn gwneud penderfyniad ynghylch a ddylid cynnig lle i fyfyriwr. Dylid nodi y disgwylir fel arfer i amgylchiadau esgusodol eithriadol sy’n uniongyrchol berthnasol i berfformiad arholiad gael eu datgelu i’r Bwrdd Arholi perthnasol a bod hyn wedi cael sylw yn ystod o broses o raddio neu ddosbarthu canlyniadau. Bydd UCAS a’r Swyddfa Derbyn Myfyrwyr yn rhoi gwybod i’r ymgeisydd am y penderfyniad. Mae penderfyniad y Panel yn derfynol.

Cynhelir Diwrnod Blas ar Feddygaeth bob mis Mehefin. Cynhelir diwrnodau i ddeiliaid cynigion ym mis Mawrth.

Rhagor o wybodaeth am Ddiwrnodau Agored yr Ysgol Meddygaeth.

UCAT: Mae gofyn i bob ymgeisydd israddedig sy'n gwneud cais i A100 ac A104, a graddedigion sy'n gwneud cais i A104 (oni bai am y rheiny sy'n preswylio mewn gwledydd wedi'u heithrio) gymryd Prawf Gallu Clinigol y Brifysgol (UCAT). Mae gwybodaeth gynhwysfawr ar hyn (gan gynnwys cwestiynau ymarfer) ar gael ar wefan UCAT. Nid oes gennym sgôr trothwy isaf ar gyfer yr UCAT, fodd bynnag gellir defnyddio sgôr UCAT yn rhan o’r gweithdrefnau asesu.

GAMSAT: Bydd gofyn i’r holl ymgeiswyr graddedig, (ac eithrio’r rhai sy’n cyflwyno cais am A104) sefyll arholiad GAMSTAT cyn cyflwyno cais, er mwyn i’w cais gael ei ystyried. Nid oes gofyn i ymgeiswyr graddedig (ac eithrio'r rhai sy'n gwneud cais i A104) sefyll yr UCAT. Nid oes gennym sgôr trothwy isaf ar gyfer y GAMSAT, fodd bynnag gellir defnyddio sgôr GAMSAT fel rhan o’r gweithdrefnau asesu.

Ni wneir cynnig heb gyfweliad. Cynigir cyfweliadau i ymgeiswyr sy'n cyrraedd y safleoedd uchaf yn ôl eu sgorau academaidd ac anacademaidd. Mae gofyn i ymgeiswyr fynd i gyfres o gyfweliadau bychain.

Mae'r broses dethol ar gyfer cyfweliad yn seiliedig ar berfformiad academaidd. I'r rhai sy'n cael eu gwahodd i gyfweliad, bydd yr ymgeiswyr yn mynd i 9 safle o gyfres o gyfweliadau bychain. Cynhelir y cyfweliadau drwy fis Rhagfyr ac Ionawr.

Bydd yr ymgeiswyr yn cylchdroi o amgylch y 9 safle yn eu tro. Bydd pob safle yn para 8 munud. Mae’r cyfweliadau’n canolbwyntio ar archwilio nodweddion a phriodoleddau personol pwysig wrth ddatblygu meddygon da yn y dyfodol. Anfonir gwahoddiadau i gyfweliad drwy ebost gyda dolen i'n system archebu ar-lein. Ni fydd unrhyw gynigion am le i astudio Meddygaeth Israddedig ym Mhrifysgol Caerdydd yn cael eu gwneud tan i bob cyfweliad ddod i ben i wneud yn siŵr fod cyfle cyfartal gan bob ymgeisydd.

Mae cyfwelwyr yn cael hyfforddiant a chanllawiau ar sut y dylid cynnal cyfweliad a’i ffurf, gan gynnwys cyfleoedd cyfartal a hyfforddiant amrywiaeth.

Cyfrifoldeb yr ymgeisydd yw sicrhau ei fod yn ffit yn gorfforol ac yn feddyliol ar gyfer y cyfweliadau. Ni wneir addasiad ôl-weithredol am berfformiad gwan.

Mae’n rhaid nodi unrhyw amgylchiadau esgusodol a allai effeithio ar berfformiad yr ymgeisydd yn ystod y cyfweliad wrth drefnu amser y cyfweliad. Mae’n rhaid tynnu sylw’r Grŵp Derbyn Myfyrwyr at unrhyw agweddau ar y cyfweliadau mae’r ymgeisydd yn teimlo nad ydynt wedi’u cymhwyso’n deg neu’n gywir ar ddiwrnod y cyfweliadau ac nid wrth edrych yn ôl.

Bydd methu â mynychu heb reswm da yn cael ei ystyried fel tynnu cais yn ôl.

Gan fod Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i ehangu mynediad, bydd hi’n croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr o bob cefndir. Caiff cyrhaeddiad academaidd ac anacademaidd ymgeisydd ei adolygu yn erbyn y data am berfformiad addysgol yr ymgeisydd.  Byddwn hefyd yn adolygu cefndir economaidd-gymdeithasol yr ymgeiswyr i roi trosolwg mwy cyflawn i’r tiwtoriaid derbyn o'u cyrhaeddiad a'u potensial. Gall yr Ysgol gynnwys Diwylliant Cymreig, cymdeithas a chymwysterau yn yr iaith Gymraeg fel rhan o’r meini prawf asesu. Bydd yr Ysgol yn ystyried y wybodaeth honno wrth benderfynu galw ymgeisydd i gyfweliad. Wnaiff hi mo’i defnyddio i wneud cynigion is neu wahanol i unrhyw grŵp penodol o fyfyrwyr.

I gael gwybod rhagor am ddata cyd-destunol a sut caiff ei ddefnyddio ewch i’n tudalennau gwe.

Fel arfer, ni fydd ymgeiswyr sydd wedi methu â chyrraedd y cynnig Safon Uwch o AAA (neu gyfwerth) ar y cynnig cyntaf yn cael eu hystyried. Byddwn yn ystyried ceisiadau lle mae modiwlau wedi’u hail-sefyll naill ai mewn cymwysterau lefel UG neu Safon Uwch ar y ddealltwriaeth eu bod yn cael eu cwblhau yn ystod y cyfnod Safon Uwch dwy flynedd safonol. Dim ond mewn amgylchiadau eithriadol y bydd arholiadau ail-sefyll yn cael eu hystyried ar gyfer ymgeiswyr sydd wedi cwblhau eu Safon Uwch ac wedi derbyn eu graddau. Dylai’r rhai hynny a wnaeth dangyflawni oherwydd amgylchiadau esgusodol, ac sydd eisoes wedi gwneud cais i astudio meddygaeth ym Mhrifysgol Caerdydd gyflwyno tystiolaeth ategol o’u hamgylchiadau. Os yw’r Bwrdd Arholi perthnasol wedi’i hysbysu, ni roddir ystyriaeth bellach.

Bydd Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd yn ystyried ymgeiswyr sy'n ceisio gohirio mynediad. Gwneir ceisiadau drwy UCAS yn y ffordd arferol. Dylid diwygio'r ffurflen UCAS yn glir i ddangos y bwriad i ohirio wrth iddynt gyflwyno'r cais. Dylai datganiad personol yn unigolion gynnwys arwydd o'r rhesymau dros ddymuno i ohirio mynediad. Ni chaniateir gohirio mynediad am gyfnod mwy na 12 mis.

Disgwylir i ymgeiswyr sy’n derbyn lleoedd sy’n cael eu gohirio wneud trefniadau ar gyfer cynnal cyswllt gyda’r Ysgol Meddygaeth os ydynt yn teithio dramor.

Ni fydd ceisiadau i ohirio ar ôl gwneud cais yn cael eu hystyried oni bai bod newidiadau yn amgylchiadau ymgeisydd ac yn ôl disgresiwn unigol y Grŵp Derbyn Myfyrwyr.

Trosglwyddiadau

Ni fydd Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd yn derbyn trosglwyddiadau i'w rhaglenni meddygaeth israddedig fel arfer.