Ewch i’r prif gynnwys

Mathemateg

Mae’r wybodaeth hon yn berthnasol i’r holl raglenni Mathemateg israddedig, gan gynnwys dethol ar gyfer elfen Fathemateg rhaglenni graddau cydanrhydedd.

Gwneir cynigion i fyfyrwyr a fydd â’r potensial i gyrraedd ein graddau gofynnol.

Edrychwn am dystiolaeth o frwdfrydedd a diddordeb mewn Mathemateg yn y datganiad personol, y profiad gwaith, a’r geirda.

Edrychwn am resymu a gallu i ddatrys problemau yn y geirda a’r graddau a gyflawnwyd.

Rhaid meddu ar TGAU Saesneg gradd C o leiaf, neu gymhwyster cyfatebol, fel rheol. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalennau Gofynion Iaith Saesneg ar gyfer myfyrwyr Rhyngwladol.

Lefel A, Bagloriaeth Cymru a’r Fagloriaeth Ryngwladol

Darllenwch y gofynion o ran Lefel A, Bagloriaeth Cymru a’r Fagloriaeth Ryngwladol yn y Chwiliwr Cyrsiau

Cymwysterau eraill

Bydd croeso i geisiadau gan y rhai sy’n cynnig cymwysterau amgen, a’r rhai a all fod â chyfuniadau o gymwysterau neu brofiad perthnasol arall o waith/bywyd.  Os hoffech wybod y gofynion mynediad ar gyfer cymhwyster penodol nad yw wedi’i restru yma, cysylltwch â’n tîm derbyn naill ai drwy ebostio admissions@caerdydd.ac.uk neu ffonio 029 2087 9999.

Rhaid i bob ymgeisydd i’r rhaglenni gradd Mathemateg gyflwyno cais drwy wasanaeth gwneud cais Gwasanaeth Derbyn y Prifysgolion a’r Colegau (UCAS). Mae Prifysgol Caerdydd yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg, a gellir gwneud ceisiadau yn y naill iaith neu'r llall.

Deallwn os ydych yn siarad Cymraeg y gallai fod yn well gennych siarad â thiwtor Cymraeg ei iaith wrth gysylltu â’r Ysgol neu ymweld â hi. Byddwn yn gwneud ein gorau glas i sicrhau eich bod yn cael aelod o staff sy’n siarad Cymraeg cyn belled â bod un ar gael.

Darllenir pob cais UCAS yn annibynnol gan ddau aelod o’r tîm derbyn myfyrwyr. Mae graddau a gyflawnwyd, neu raddau disgwyliedig, yn sail i’r broses o benderfynu pwy i’w dderbyn. Gwneir cynigion i bob ymgeisydd y mae ei ffurflenni UCAS yn dangos tystiolaeth o’i allu neu ei botensial i gael budd o’n rhaglenni gradd. Defnyddir y Datganiad Personol i nodi eich brwdfrydedd a’ch diddordeb mewn mathemateg ac i roi manylion am unrhyw amgylchiadau eithriadol sydd angen eu hystyried.

Gwahoddir pob ymgeisydd i’r Ysgol i Ddiwrnod Ymweld UCAS cyn gwneud cynnig er mwyn trafod y cais â staff i weld yr Ysgol a’i chyfleusterau.

Anfonir gwahoddiadau i Ddiwrnodau Ymweld fel arfer o fewn pedair wythnos i’r ffurflen UCAS ddod i law’r Tiwtoriaid Derbyn Myfyrwyr. Gallwch wneud cais i gael trafodaeth anffurfiol â darlithydd Mathemateg ar unrhyw bryd i ofyn unrhyw gwestiynau a allai fod gennych.

Mae rhaglen y Diwrnod Ymweld yn cynnwys taith dywys o’r Ysgol a rhan o gampws y Brifysgol, fel y gallwch weld cyfleusterau fel y llyfrgell ac Undeb y Myfyrwyr. Mae myfyrwyr presennol yn cynnal rhan o’r diwrnod, fel y gallwch ddysgu am fywyd fel myfyriwr Mathemateg.

Os dewiswch beidio â dod i’r diwrnod, neu na allwch ddod, ni fydd yn effeithio ar y cynnig a wnawn ichi.

Gall yr Ysgol Mathemateg gyfweld ag ymgeiswyr sydd heb gymwysterau safonol ar gyfer rhaglenni israddedig.

Sicrheir y caiff pob ymgeisydd addas sydd â hawl i ystyriaeth ychwanegol gynnig arferol ar gyrsiau israddedig yr Ysgol Mathemateg. Darllenwch bolisi’r Brifysgol ar ddefnyddio data cyd-destunol.

Mae’r Ysgol Mathemateg yn derbyn ceisiadau gan ymgeiswyr sy’n ailsefyll a defnyddir yr un meini prawf ar eu cyfer.

Mae ymgeiswyr sy’n gofyn am ohirio mynediad yn dderbyniol a defnyddir yr un meini prawf dethol. Gwneir ceisiadau yn y ffordd arferol drwy UCAS, ond dylai’r ffurflen UCAS nodi’r glir y bwriad i ohirio mynediad.

Trosglwyddiadau credyd o sefydliadau Addysg Uwch eraill

Os ydych yn fyfyriwr mathemateg mewn Prifysgol arall yn y DU ar hyn o bryd byddwn yn ystyried trosglwyddiad i Gaerdydd os oes amgylchiadau personol cymhellol i wneud hynny, yn ogystal â’ch bod yn (a) bodloni’r gofynion mynediad ar gyfer y cynllun gradd perthnasol a (b) eich bod wedi cyflawni lefel foddhaol o berfformiad ym mhob modiwl a ddilynwyd yn eich sefydliad presennol.

Trosglwyddo gyda chredyd o raglen arall ym Mhrifysgol Caerdydd

Os ydych yn fyfyriwr Blwyddyn 1 ar hyn o bryd mewn Ysgol arall ym Mhrifysgol Caerdydd, byddwn yn ystyried trosglwyddiad os ydych yn bodloni’r gofynion mynediad safonol ar gyfer y cynllun gradd perthnasol ac y gallwch ddangos eich bod eisiau astudio mathemateg.

Nid oes gan yr Ysgol Mathemateg brofion derbyn myfyrwyr safonol.