Ewch i’r prif gynnwys

Newyddiaduraeth, Y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol

Mae’r wybodaeth hon yn berthnasol i’r holl raglenni israddedig Newyddiaduraeth, gan gynnwys dethol ar gyfer elfen Newyddiaduraeth rhaglenni graddau cydanrhydedd.

Mae gan yr Ysgol ddiddordeb mewn ymgeiswyr sydd nid yn unig yn gallu ennill y cymwysterau sydd eu hangen, ond a all hefyd ddangos yn eu datganiadau ategol ddiddordeb a chymhelliant gwirioneddol i astudio agweddau ar newyddiaduraeth, y cyfryngau ac astudiaethau diwylliannol o amrywiaeth o safbwyntiau. Mae gan yr Ysgol ddiddordeb mewn tystiolaeth o ragoriaeth academaidd, diddordebau penodol ym meysydd newyddiaduraeth, y cyfryngau a diwylliant, tystiolaeth o ymrwymiad i astudio a gwybodaeth am weithgareddau neu gyraeddiadau allgyrsiol cysylltiedig.

Mae'r modiwlau rydyn ni’n eu cynnig yn fwy dadansoddol nag ymarferol, felly pan fyddwn ni’n gwerthuso ceisiadau, rydyn ni’n chwilio am ymgeiswyr sy’n darparu tystiolaeth o ddeall rôl, natur a dylanwad y cyfryngau. Mae gan yr Ysgol ddiddordeb mawr mewn tystiolaeth o sgiliau cyfathrebu a dadansoddi. Mae sgiliau ysgrifennu da yn cael eu gwerthfawrogi'n fawr yn enwedig.

Hoffem bwysleisio fod y radd BA yn radd academaidd, ac nid yn radd alwedigaethol nac yn un sy'n canolbwyntio ar ymarfer.

Fel llawer o brifysgolion eraill, nid ydyn ni’n cynnwys graddau Astudiaethau Cyffredinol Safon Uwch yn ein gofynion mynediad.

Er nad oes gofynion penodol i’r pwnc, byddem fel arfer yn disgwyl i fyfyrwyr fod wedi astudio o leiaf un pwnc lle mae ganddyn nhw brofiad sylweddol o ysgrifennu traethodau academaidd (e.e. Llenyddiaeth Saesneg, Hanes, Llywodraeth a Gwleidyddiaeth, Economeg, Astudiaethau’r Cyfryngau, Cymdeithaseg). Gan hynny, mae Safon Uwch yn y Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol yn baratoad da ar gyfer y radd, ond rydyn ni hefyd yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr Celfyddydau a Gwyddoniaeth sy'n gallu dangos diddordeb a chymhelliant gwirioneddol i astudio newyddiaduraeth, y cyfryngau ac astudiaethau diwylliannol yn ogystal â’r gallu i ysgrifennu a sgiliau dadansoddol sy'n addas i her y rhaglen radd.

Safon Uwch, Bagloriaeth Cymru a’r Fagloriaeth Ryngwladol

Rhagor o wybodaeth am ein gofynion Safon Uwch, Bagloriaeth Cymru a'r Fagloriaeth Ryngwladol.

Cymwysterau eraill

Bydd croeso i geisiadau gan y rhai sy’n cynnig cymwysterau amgen, a’r rhai a all fod â chyfuniadau o gymwysterau neu brofiad perthnasol arall o waith/bywyd.  Os hoffech wybod y gofynion mynediad ar gyfer cymhwyster penodol nad yw wedi’i restru yma, cysylltwch â’n tîm derbyn naill ai drwy ebostio admissions@caerdydd.ac.uk neu ffonio 029 2087 9999.

Rhaid i bob ymgeisydd ar gyfer rhaglenni gradd Newyddiaduraeth gyflwyno cais drwy wasanaeth gwneud cais Gwasanaeth Derbyn y Prifysgolion a’r Colegau (UCAS). Gellir gwneud ceisiadau naill ai yn Gymraeg neu yn Saesneg. Deallwn os ydych yn siarad Cymraeg y gallai fod yn well gennych siarad â thiwtor personol Cymraeg ei iaith wrth gysylltu â’r Ysgol. Byddwn yn gwneud ein gorau glas i sicrhau eich bod yn cael trafod ag aelod o staff sy’n siarad Cymraeg ar unrhyw bwynt yn y broses ymgeisio cyn belled â bod un ar gael.

Ar ôl i ni gael eich cais a’i ystyried, efallai y byddwn yn eich gwahodd i un o ddiwrnodau Agored yr Ysgol rywbryd rhwng mis Tachwedd a dechrau mis Mawrth. Ni fydd cyfweliad ffurfiol, ond bydd taith dywys o gwmpas yr Ysgol, Undeb y Myfyrwyr a'r campws. Byddwch yn cwrdd â myfyrwyr a staff, gan roi cyfle i ni ddod i wybod mwy amdanoch chi a’ch galluogi chi i ddod i wybod sut beth yw bywyd fel myfyriwr yng Nghaerdydd.

Mae pob cais yn cael ei ystyried gan diwtor derbyn. Mae cymwysterau a enillwyd a graddau a ragwelir i gyd yn cael eu hystyried yng ngoleuni'r datganiad personol a’r geirda.

Mae ceisiadau yn cael eu hasesu pan fyddan nhw’n cael eu derbyn, ac fel arfer gallwch ddisgwyl clywed gennym o fewn 21 diwrnod i dderbyn y cais. Ar adegau prysurach o'r flwyddyn, gall y broses hon gymryd hyd at 28 diwrnod.

Os bydd y tiwtor derbyn angen rhagor o wybodaeth, efallai y bydd yn cysylltu â'r ymgeisydd drwy e-bost ac yn gofyn am yr wybodaeth sydd ei hangen er mwyn parhau â phrosesu'r cais.

Gwahoddir pob ymgeisydd i’r Ysgol i Ddiwrnod Ymweld UCAS i drafod ei gais â’r staff ac i weld yr Ysgol a’i chyfleusterau.

Ystyrir ymgeiswyr sy’n dymuno ailsefyll ar sail unigol.

Mae’r Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol yn barod i ystyried ceisiadau gan y rhai sy’n dymuno gohirio mynediad am flwyddyn. Gofynnwn i chi nodi hyn yn glir, ynghyd â’ch rhesymau dros ohirio, ar eich ffurflen gais.

Trosglwyddo gyda chredyd o sefydliad Addysg Uwch arall

Bydd yr Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol yn ystyried ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n dymuno trosglwyddo i Gaerdydd o Brifysgolion eraill yn y Deyrnas Unedig dim ond os oes amgylchiadau personol cymhellol i wneud hynny, yn ogystal â lle mae’r ymgeisydd (a) yn bodloni’r gofynion mynediad ar gyfer y cynllun gradd perthnasol a (b) wedi cyflawni lefel foddhaol o berfformiad ym mhob modiwl a ddilynwyd yn ei sefydliad presennol.

Trosglwyddo gyda chredyd o raglen arall ym Mhrifysgol Caerdydd

Mae ceisiadau am drosglwyddiadau gan fyfyrwyr sy'n dymuno trosglwyddo i Flwyddyn un o Ysgolion eraill o fewn Prifysgol Caerdydd yn cael eu hystyried os yw'r ymgeisydd yn bodloni'r gofynion mynediad ar gyfer y cynllun gradd perthnasol ac yn gallu dangos cymhelliant i astudio Newyddiaduraeth.

Nid yw'r Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant yn cyfweld ag ymgeiswyr ar gyfer rhaglenni israddedig.

Nid oes gan yr Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant brofion derbyn myfyrwyr safonol.