Ewch i’r prif gynnwys

Hanes, Archaeoleg a Chrefydd

Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i bob rhaglen israddedig yn yr Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd ac yn elfen yr Ysgol o raglenni cydanrhydedd.

Mae'r Ysgol yn cael ceisiadau gan bobl o bob oed a chefndir. Ein nod yw recriwtio israddedigion sy’n frwd dros y pwnc ac sydd wedi ymrwymo i astudio'r gorffennol a chredoau crefyddol. Os ydych chi’n gwneud cais ar gyfer rhaglen Archaeoleg, rydyn ni’n croesawu ceisiadau gan bobl sydd wedi cael rhywfaint o brofiad archeolegol yn barod yn enwedig (hy cloddio neu waith amgueddfa).

Safon Uwch, Bagloriaeth Cymru a’r Fagloriaeth Ryngwladol

Gellir gweld y gofynion o ran Safon Uwch, Bagloriaeth Cymru a’r Fagloriaeth Ryngwladol yn y Chwiliwr Cyrsiau.

Cymwysterau eraill

Bydd croeso i geisiadau gan y rhai sy’n cynnig cymwysterau amgen, a’r rhai a all fod â chyfuniadau o gymwysterau neu brofiad perthnasol arall o waith/bywyd.  Os hoffech wybod y gofynion mynediad ar gyfer cymhwyster penodol nad yw wedi’i restru yma, cysylltwch â’n tîm derbyn naill ai drwy ebostio admissions@caerdydd.ac.uk neu ffonio +44(0)29 2087 9999.

Rhaid i bob ymgeisydd am le ar unrhyw un o’r rhaglenni gradd a ddysgir yn yr Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd gyflwyno cais drwy Wasanaeth Derbyn y Prifysgolion a’r Colegau (UCAS). Gellir gwneud ceisiadau naill ai yn Gymraeg neu yn Saesneg. Deallwn os ydych yn siarad Cymraeg y gallai fod yn well gennych siarad â thiwtor personol Cymraeg. Byddwn yn gwneud ein gorau glas i sicrhau eich bod yn cael trafod ag aelod o staff sy’n siarad Cymraeg ar unrhyw bwynt yn y broses ymgeisio cyn belled â bod un ar gael.

Mae UCAS yn anfon ceisiadau wedi eu cwblhau i Brifysgol Caerdydd i Gofrestrfa’r brifysgol, sy'n anfon y ceisiadau at y Tiwtoriaid Derbyn priodol yn yr Ysgol. Yn seiliedig ar yr wybodaeth a ddarperir ar y ffurflenni cais, bydd y Tiwtoriaid Derbyn yn gwneud un o dri phenderfyniad:

  • Cynnig Diamod (U) - rydych chi wedi cwrdd â phob un o'r gofynion mynediad a chynigir lle i chi ar y cynllun gradd.
  • Cynnig Amodol (C) – rydych chi’n cael cynnig lle yn y cynllun gradd yr amod eich bod chi’n bodloni'r amodau penodol a nodir (canlyniadau cymwysterau fel arfer).
  • Cais Aflwyddiannus (R) - nid ydych chi wedi cael cynnig lle yn y cynllun gradd.

Bydd rhai ymgeiswyr sydd â chymwysterau anhraddodiadol yn cael eu gwahodd i gyfweliad. Mae'n bwysig fod yr ymgeiswyr hyn yn mynd i’r cyfweliad gan mai dyma amod ffurfiol y cynnig gan Brifysgol Caerdydd.

Bydd ymgeiswyr am raddau Archaeoleg sydd wedi cael cynigion Diamod neu Amodol yn cael neges e-bost yn rhoi gwybod iddyn nhw fod eu ceisiadau wedi cael eu prosesu ac y bydd UCAS yn rhoi gwybod iddyn nhw am ein penderfyniad cyn gynted ag y bo modd. Bydd y neges e-bost yn dod gyda llyfryn atodol a rhywfaint o wybodaeth am Ddiwrnodau Agored.

Yn achos pob ymgeisydd, bydd Cofrestrfa Prifysgol Caerdydd yn rhoi gwybod i UCAS am benderfyniad y Tiwtor Derbyn, a bydd gwefan UCAS yn cael ei diweddaru yn unol â hynny.

Gwahoddir pob ymgeisydd i’r Ysgol i Ddiwrnod Ymweld UCAS i drafod ei gais â’r staff ac i weld yr Ysgol a’i chyfleusterau.

Nid yw Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd yn cyfweld ymgeiswyr ei rhaglenni israddedig fel mater o drefn, ond efallai y bydd yn gwahodd ymgeiswyr gyda chymhwyster anhraddodiadol i ddod i gyfweliad a fydd yn cael effaith ar y penderfyniad dethol.

Sicrheir y caiff pob ymgeisydd addas sydd â hawl i ystyriaeth ychwanegol gynnig arferol ar gyrsiau israddedig yr Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd. Darllenwch bolisi’r Brifysgol ar ddefnyddio data cyd-destunol.

Bydd yr Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd yn ystyried ymgeiswyr sy’n ailsefyll yn unigol.

Mae'r Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd yn barod i wneud cynigion ar gyfer mynediad gohiriedig a bydd yr un meini prawf dethol yn berthnasol.

Trosglwyddo gyda chredyd o sefydliad Addysg Uwch arall

Bydd yr Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd yn ystyried ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n dymuno trosglwyddo i Gaerdydd o Brifysgolion eraill yn y Deyrnas Unedig dim ond os oes amgylchiadau personol cymhellol i wneud hynny, yn ogystal â lle mae’r ymgeisydd (a) yn bodloni’r gofynion mynediad ar gyfer y cynllun gradd perthnasol a (b) wedi cyflawni lefel foddhaol o berfformiad ym mhob modiwl a ddilynwyd yn ei sefydliad presennol.

Trosglwyddo gyda chredyd o raglen arall ym Mhrifysgol Caerdydd

Mae ceisiadau am drosglwyddiadau gan fyfyrwyr sy'n dymuno trosglwyddo i flwyddyn un o Ysgolion eraill o fewn Prifysgol Caerdydd yn cael eu hystyried os yw'r ymgeisydd yn bodloni'r gofynion mynediad ar gyfer y cynllun gradd perthnasol ac yn gallu dangos cymhelliant i astudio yn yr Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd.