Ewch i’r prif gynnwys

Radiograffeg Diagnostig

Mae’r wybodaeth hon yn berthnasol i’r radd BSc (Anrh) Radiograffeg Diagnostig a Delweddu.

Datganiad personol UCAS

Mae’r datganiad personol yn rhan bwysig o’r broses ddethol ac efallai y bydd goblygiadau ar yr amodau a bennwyd ar gyfer mynediad wedi asesu hwn.

Safon Uwch, Bagloriaeth Cymru a’r Fagloriaeth Ryngwladol

Gellir gweld y gofynion o ran Safon Uwch, Bagloriaeth Cymru a’r Fagloriaeth Ryngwladol yn y Chwiliwr Cyrsiau.

Ni dderbynnir Astudiaethau Cyffredinol, Meddwl yn Feirniadol na Dinasyddiaeth.

Cymwysterau eraill

Bydd croeso i geisiadau gan y rhai sy’n cynnig cymwysterau amgen, a’r rhai a all fod â chyfuniadau o gymwysterau neu brofiad perthnasol arall o waith/bywyd.  Os hoffech wybod y gofynion mynediad ar gyfer cymhwyster penodol nad yw wedi’i restru yma, cysylltwch â’n tîm derbyn naill ai drwy ebostio admissions@caerdydd.ac.uk neu ffonio 029 2087 9999.

Rhagor o wybodaeth

Yn ogystal â llwyddiannau academaidd, disgwylir y dylai'r ymgeiswyr i'r rhaglen hon fod wedi cyflawni rhywfaint o waith gwirfoddol neu brofiad gwaith perthnasol a bod wedi edrych ar amrywiol agweddau ar y proffesiwn. Gall ymgeiswyr hefyd gasglu gwybodaeth gyffredinol am ehangder ac amrywiaeth maes radiograffeg drwy ddarllen cyfnodolion radiograffeg a siarad gyda radiograffwyr. Gellir cael gwybodaeth gan Gymdeithas a Choleg y Radiograffwyr.

Gofynion derbyn ychwanegol

Gwiriad iechyd

Bydd pob cynnig a roddir gan Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd yn amodol ar wiriad iechyd boddhaol. Anfonir ffurflen Datganiad Iechyd i ymgeiswyr pan wneir cynnig. Bydd ymgeiswyr sydd wedi penderfynu derbyn cynnig gan Brifysgol Caerdydd yn derbyn Holiadur Iechyd Galwedigaethol y mae'n ofynnol i’w gwblhau a’i ddychwelyd at Adran Iechyd Galwedigaethol y Brifysgol erbyn 31 Gorffennaf yn y flwyddyn mynediad.

Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS)

Mae derbyn yn amodol ar fodloni Adran 4(2) Gorchymyn (Eithrio) 1975 y Ddeddf Ailsefydlu Troseddwyr (1974) a chanllawiau Cylchlythyr HV 88(9) y DHSS ynghylch diogelu plant a gwiriadau gan yr heddlu. Ystyrir hefyd ei bod yn bwysig i sicrhau bod agweddau a gwerthoedd ymgeisydd yn golygu y gall ef neu hi gael eu derbyn i'r proffesiwn yn rhesymol. Felly, bydd pob cynnig a roddir i ymgeiswyr bydd yn cynnwys amod sy'n ymwneud â gwiriad cofnodion troseddol boddhaol. Rhaid bodloni’r amod hwn erbyn 31 Gorffennaf. Bydd gofyn i ymgeiswyr gwblhau ffurflen Datgelu Cofnod Troseddol y Brifysgol ei hun a phroses Datgelu’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd hefyd (ar y lefel “Ehangach”). Anfonir ffurflenni cais y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd i'r holl ymgeiswyr sy'n penderfynu derbyn cynnig Prifysgol Caerdydd, yn eu blwyddyn gyntaf.

Ni ellir cofrestru ar y cwrs nes y bydd gwiriad boddhaol yn cael ei dderbyn gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Gallai oedi o ran dychwelyd y ffurflen DBS hefyd beryglu opsiynau llety Prifysgol yr ymgeisydd. Dylai’r rhai sy’n gwybod eu bod yn teithio dramor ar yr amser perthnasol geisio awdurdodi unigolyn arall i ddelio gyda’r  ohebiaeth hon ar eu rhan.

Rhoddir gwybodaeth fanwl i ymgeiswyr llwyddiannus gyda llythyrau yn cynnig lleoedd. Gellir dod o hyd i wybodaeth am y broses Datgelu ar wefan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Bydd yr holl wybodaeth yn cael ei thrin yn gwbl gyfrinachol ac asesir ymgeiswyr ag euogfarnau i’w datgan o ran eu priodoldeb ar gyfer y rhaglen i'w hastudio.

Cofrestru

Ar ôl cadarnhau cynigion, bydd cofrestru/parhad ar y rhaglen yn amodol ar ymarfer sgrinio iechyd boddhaol a chofrestriad gyda’r Awdurdod Diogelu Annibynnol/Datganiad Pellach y Gwasanaeth Cofnodion Troseddol (CRB).

Dylai darpar fyfyrwyr gymryd rhan mewn cyfnod byr o arsylwi clinigol/ymarferol mewn adran radiograffeg clinigol, gan y gallai hyn helpu ymgeiswyr i benderfynu p’un a yw radiograffeg diagnostig iddyn nhw. Dylai myfyrwyr drefnu hyn eu hunain drwy eu coleg/ysgol, neu yn uniongyrchol os ydynt yn dymuno, gyda'r adran pelydr-x yn eu hysbyty lleol. Yn anffodus, ni allwn wneud y trefniadau ar gyfer arsylwadau clinigol/ymarferol ein hunain.

Noder y bydd rhaid i fyfyrwyr sy'n llwyddo gymryd rhan mewn lleoliadau clinigol y tu allan i Gaerdydd, ac efallai y bydd angen iddynt deithio neu hyd yn oed aros yn yr ysbyty penodol hwnnw yn ystod eu cyfnod yn y lleoliad.

Rhaid i bob ymgeisydd ar gyfer y cynlluniau gradd y Gwyddorau Gofal Iechyd gyflwyno cais drwy wasanaeth gwneud cais Gwasanaeth Derbyn y Prifysgolion a’r Colegau (UCAS).

Mae cynigion yn cael eu gwneud i fyfyrwyr sydd naill ai'n cwrdd, neu sydd â'r potensial i gwrdd, â gofynion mynediad y rhaglen radd berthnasol, a dylid darllen y meini prawf dethol hyn ar y cyd â'r gofynion hynny. Mae potensial yn cael ei asesu drwy gyfeirio at yr holl wybodaeth sydd wedi ei chynnwys ar y ffurflen gais UCAS, ac yng ngoleuni amgylchiadau arbennig yn ymwneud ag ymgeisydd y mae'r Ysgol wedi cael gwybod amdano/amdani.

Mae’r datganiad personol yn rhan bwysig o’r broses ddethol ac efallai y bydd goblygiadau ar yr amodau a bennwyd ar gyfer mynediad wedi asesu hwn.

Adolygir pob cais er mwyn sicrhau bod ymgeiswyr naill ai'n meddu ar gymwysterau sy'n bodloni meini prawf mynediad gofynnol yr ysgol neu’n gweithio tuag atynt. Os felly, bydd y cais yn symud ymlaen i'r cam nesaf a rhoddir sgôr i’r datganiad personol gan ddefnyddio meini prawf ar gyfer llunio rhestr fer y penderfynwyd arnynt ymlaen llaw.

Meini prawf ar gyfer llunio rhestr fer
 • Cymhelliant
 • Sgiliau cyfathrebu
 • Dealltwriaeth o natur a gofynion y rhaglen
 • Dealltwriaeth o’r maes ymarfer dewisedig
 • Dealltwriaeth o alwadau emosiynol gofal a gofalu wrth ymateb i gleifion/cleientiaid angen
 • Sgiliau trosglwyddadwy a phriodoleddau
 • Gwahoddir yr ymgeiswyr hynny sydd â'r sgorau uchaf ar y rhestr fer ar yr adeg hon i gael cyfweliad (MMIs).

Noder: anogir ymgeiswyr a wahoddir i’r diwrnodau cyfweld ac sydd ag anableddau neu anghenion cymorth ychwanegol nodi hyn yn eich ymateb i'r Tîm Derbyniadau e-bost: hcareadmissions@caerdydd.ac.uk. Byddwn yn cysylltu â chi i drafod eich gofynion mynediad fel y gellir trefnu addasiadau priodol.

Ni chaiff ymgeiswyr nad ydynt wedi cael y sgôr drothwy ofynnol eu gwahodd i’r Diwrnod Cyfweld (MMIs) a bydd UCAS yn eu hysbysu bod eu cais wedi bod yn aflwyddiannus.

Dylai ymgeiswyr aflwyddiannus sydd am gael adborth gysylltu ag admissions@caerdydd.ac.uk.

Yn dilyn y cam Asesu a Chyfweld rhoddir cyfanswm sgôr i gais pob ymgeisydd, sef swm sgôr ei asesiad a sgôr ei gyfweliad.

Gwneir cynigion i ymgeiswyr sydd wedi cael y sgorau ymgeisio uchaf ac sydd wedi darparu datganiad o gymeriad boddhaol.

Caiff ymgeiswyr eu hysbysu gan y brifysgol am ganlyniad eu proses ddethol drwy system olrhain UCAS; ymgeiswyr uniongyrchol. Dylai ymgeiswyr aflwyddiannus sydd am gael adborth gysylltu ag admissions@caerdydd.ac.uk.

Adolygir pob cais er mwyn sicrhau bod ymgeiswyr yn meddu ar, neu yn gweithio tuag at y cymwysterau academaidd sydd eu hangen ar gyfer mynediad.  Yn ogystal, bydd angen ymgeiswyr i ddangos eu bod yn meddu ar y rhinweddau personol a nodweddion sy'n ofynnol i radiograffydd therapiwtig er mwyn medru cynnig y gofal a'r cymorth angenrheidiol i ddefnyddwyr gwasanaeth canser. Caiff hyn ei gyflawni drwy'r datganiad personol a fydd yn cael ei sgorio yn ôl y meini prawf penodol canlynol ar gyfer llunio rhestr fer:

 • Gwybodaeth ac ymrwymiad i'r proffesiwn radiograffeg therapiwtig
 • Agwedd ofalgar at bobl
 • Parodrwydd i dderbyn cyfrifoldeb
 • Tystiolaeth o weithio fel rhan o dîm
 • Tystiolaeth o sbectrwm eang o ddiddordebau a chyflawniadau personol.
 • Ynghyd ag ystyriaeth o wybodaeth canolwr, gwahoddir yr ymgeiswyr hynny sy'n cyflawni sgorau uchaf y rhestr fer i gael cyfweliad (MMI).

Noder na wneir unrhyw gynigion i ymgeiswyr heb gyfweliad.

Noder: anogir ymgeiswyr a wahoddir i’r diwrnodau cyfweld ac sydd ag anableddau neu anghenion cymorth ychwanegol nodi hyn yn eich ymateb i'r Tîm Derbyniadau e-bost: HCAREAdmissions@caerdydd.ac.uk

Byddwn yn cysylltu â chi i drafod eich gofynion mynediad fel y gellir trefnu addasiadau priodol.

Ni chaiff ymgeiswyr nad ydynt wedi cael y sgôr drothwy ofynnol eu gwahodd i’r Diwrnod Cyfweld (MMIs) a bydd UCAS yn eu hysbysu bod eu cais wedi bod yn aflwyddiannus.

Dylai ymgeiswyr aflwyddiannus sydd am gael adborth gysylltu ag admissions@caerdydd.ac.uk

Yn dilyn y cam Asesu a Chyfweld rhoddir cyfanswm sgôr i gais pob ymgeisydd, sef swm sgôr ei asesiad a sgôr ei gyfweliad.

Gwneir cynigion i ymgeiswyr sydd wedi cael y sgorau ymgeisio uchaf ac sydd wedi darparu datganiad o gymeriad boddhaol.

Caiff ymgeiswyr eu hysbysu gan y brifysgol am ganlyniad eu proses ddethol drwy system olrhain UCAS; ymgeiswyr uniongyrchol.

Dylai ymgeiswyr aflwyddiannus sydd am gael adborth gysylltu ag admissions@caerdydd.ac.uk

Cyfweliadau dethol

Dyddiadau Cyfres o Gyfweliadau Bychan (MMI) Radiograffeg Diagnostig a Delweddu yw:

 • 18, 19 Rhagfyr 2019
 • 8, 10, 16, 17, 29 Ionawr 2020
 • 10, 11, 12, 19, 26 Chwefror 2020
 • 4, 11 Mawrth 2020

Mae’r broses gyfweld yn gyfle i gyfarfod ymgeiswyr yn bersonol ac asesu rhinweddau megis sgiliau cyfathrebu a rhinweddau personol nad ydynt yn hawdd i’w trosglwyddo o'r datganiad personol. Ar gyfer y rhaglen BSc (Anrh) Radiograffeg Diagnostig yn Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd Caerdydd, cynhelir cyfweliadau gan ddefnyddio fformat Cyfres o Gyfweliadau Bychan (MMI).

Mae’r MMIs yn cynnwys cyfres o leoliadau lle y cynhelir cyfweliadau byr wedi’u hamseru’n ofalus sy’n darparu cyfwelwyr gyda gwybodaeth am allu ymgeisydd i feddwl yn y fan a’r lle, arfarnu gwybodaeth, cyfleu gwybodaeth a dangos eu bod wedi meddwl am rai o’r materion sy’n berthnasol i’r proffesiwn radiograffeg therapiwtig.  Mae'n bwysig gwybod nad oes unrhyw atebion cywir neu anghywir ar gyfer y gorsafoedd MMI; nid bwriad y cyfweliadau yw profi gwybodaeth flaenorol am radiotherapi.

Bydd cyfanswm o chwe gorsaf a bydd pob gorsaf yn para uchafswm o bum munud

Gwerthoedd yr Ysgol

Mae Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd yn disgwyl, ac yn gobeithio derbyn, myfyrwyr a fydd yn arddangos safonau rhagorol o ymddygiad bob amser ac a fydd yn dangos parch a chwrteisi tuag at y defnyddwyr gwasanaeth, staff addysgu a staff cefnogi’r Ysgol ac i’r naill a’r llall fel myfyrwyr y proffesiynau gofal iechyd.

Cynigion

Gwneir cynigion gan ddefnyddio cyfanswm sgôr y cais (o’r datganiad personol a’r MMIs). Bydd ymgeiswyr yn cael gwybod am ganlyniad y broses ddethol drwy UCAS.  Byddwch yn ymwybodol efallai na fyddwch yn cael penderfyniad hyd nes y bydd yr holl gyfweliadau wedi gorffen.

Rhaid i bob ymgeisydd fodloni gofynion y Gymdeithas a Choleg y Radiograffwyr o ran iechyd da a chymeriad ac addasrwydd i ymarfer.

Cyflawnir hyn drwy ddarparu datgeliad CRB boddhaol a thystysgrif gofrestru. Telir y costau hyn gan yr ymgeisydd. Bydd hefyd yn ofynnol i ymgeiswyr ddarparu 'Datganiad o Gymeriad' yn ychwanegol at eu tystlythyr gan UCAS.

Bydd yn ofynnol i bob ymgeisydd gael asesiad sgrinio iechyd boddhaol cyn cofrestru ar ei raglen astudio. Cynhelir yr asesiad yn annibynnol gan Adran Iechyd Galwedigaethol y Brifysgol.

Bydd adran dethol a derbyniadau’r ysgolion yn rhoi cyngor ynghylch yr holl brosesau hyn yn ystod y broses ymgeisio.

Fodd bynnag, pe bai angen unrhyw arweiniad arall ar ymgeiswyr ynghylch y gofynion o ran iechyd da a chymeriad byddai’r adran dethol a derbyniadau yn fwy na pharod i ddiwallu eu hanghenion.

Mae'r holl ymgeiswyr yn cael eu trin yn unigol a chaiff unrhyw wybodaeth a ddatgelir ei thrin yn gyfrinachol. Mae gofynion iechyd a chymeriad yn amodau cofrestru. Felly, maent yn annibynnol ar y broses ddethol ac nid ydynt yn dylanwadu ar benderfyniadau dethol.

Bydd Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd yn ystyried ymgeiswyr sy’n ailsefyll yn unigol.

Does gan Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd ddim gwrthwynebiad i’r posibilrwydd i chi ohirio eich mynediad cyhyd â’ch bod yn treulio’r flwyddyn berthnasol mewn ffordd gadarnhaol a buddiol. Fe fyddwch chi’n gwneud eich cais drwy UCAS yn y ffordd arferol, ond rhaid i’r cais i UCAS gael ei ddiwygio’n briodol.

Trosglwyddo gyda chredyd o sefydliad Addysg Uwch arall

Bydd Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd yn ystyried ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n dymuno trosglwyddo i Gaerdydd o Ysgolion Gwyddorau Gofal Iechyd eraill yn y Deyrnas Unedig dim ond os oes amgylchiadau personol cymhellol i wneud hynny, yn ogystal â lle mae’r ymgeisydd (a) yn bodloni’r gofynion mynediad ar gyfer y cynllun gradd perthnasol a (b) wedi cyflawni lefel foddhaol o berfformiad ym mhob modiwl a ddilynwyd yn ei sefydliad presennol.

Trosglwyddo gyda chredyd o raglen arall ym Mhrifysgol Caerdydd

Mae ceisiadau am drosglwyddiadau gan fyfyrwyr sy'n dymuno trosglwyddo i Flwyddyn un o Ysgolion eraill o fewn Prifysgol Caerdydd yn cael eu hystyried os yw'r ymgeisydd yn bodloni'r gofynion mynediad ar gyfer y cynllun gradd perthnasol ac yn gallu dangos cymhelliant i astudio gofal iechyd.

Nid oes gan Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd brofion derbyn myfyrwyr safonol.