Ewch i’r prif gynnwys

Therapi Galwedigaethol

Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i radd BSc (Anrh) Therapi Galwedigaethol dair blynedd llawn amser.

Dylech ymgeiswyr ddangos personoliaeth gyfeillgar, allblyg, amyneddgar a diplomatig, diddordeb go-iawn mewn pobl a’u helpu i ddatrys eu problemau. Ystyrir gweithgareddau allgyrsiol, profiad gwaith a diddordebau wrth ddewis myfyrwyr, yn ogystal â dull dysgu o ddewis yr ymgeisydd.

Dylai ymgeiswyr ddangos dealltwriaeth gyffredinol o'r proffesiwn Therapi Galwedigaethol yn ogystal ag ennill gwybodaeth eang am ehangder ac amrywiaeth therapi galwedigaethol drwy ddarllen cylchgronau therapi galwedigaethol a thrwy siarad gyda therapyddion galwedigaethol. Gellir cael gwybodaeth gan y Gymdeithas Brydeinig/gwefan Coleg Therapyddion Galwedigaethol.

Mae gofynion mynediad penodol i’r rhaglen wedi’u crynhoi isod:

  • Datganiad Personol UCAS
    Mae’r datganiad personol yn rhan bwysig o’r broses ddethol ac efallai y bydd goblygiadau ar yr amodau a bennwyd ar gyfer mynediad wedi asesu hwn. Mae dangos eich bod yn gwneud dewis gyrfa gwybodus yn hanfodol yn eich datganiad personol.

Safon Uwch, Bagloriaeth Cymru a’r Fagloriaeth Ryngwladol

Gellir gweld y gofynion o ran Safon Uwch, Bagloriaeth Cymru a’r Fagloriaeth Ryngwladol yn y Chwiliwr Cyrsiau.

Ni dderbynnir Astudiaethau Cyffredinol, Meddwl yn Feirniadol na Dinasyddiaeth ar TAG UG neu Safon Uwch.

Cymwysterau eraill

Bydd croeso i geisiadau gan y rhai sy’n cynnig cymwysterau amgen, a’r rhai a all fod â chyfuniadau o gymwysterau neu brofiad perthnasol arall o waith/bywyd.  Os hoffech wybod y gofynion mynediad ar gyfer cymhwyster penodol nad yw wedi’i restru yma, cysylltwch â’n tîm derbyn naill ai drwy ebostio admissions@caerdydd.ac.uk neu ffonio 029 2087 9999.

Ymgeiswyr rhyngwladol

Yn anffodus ni all y cwrs hwn ym Mhrifysgol Caerdydd dderbyn ceisiadau ar gyfer 2016-17 (gan gynnwys ceisiadau gohiriedig ar gyfer 2017/18) gan ymgeiswyr statws ffioedd rhyngwladol.

Ar gyfer myfyrwyr yr UE nad ydynt o’r DU, mae’r rhan fwyaf o'r ymgeiswyr yn cynnig pynciau Safon Uwch, mae rhai cymwysterau rhyngwladol eraill yn dderbyniol. IELTS (System Profi Iaith Saesneg Ryngwladol) gyda sgôr gyffredinol o 7.0 gydag o leiaf 7.0 mewn gwrando a darllen ac o leiaf 7.0 mewn ysgrifennu a siarad.

Diploma Bagloriaeth Ewropeaidd

Bydd yr ysgol yn ystyried ymgeiswyr sy'n cynnig Diploma â marc cyffredinol terfynol o 77%.

Ymgeiswyr nad ydynt yn bodloni'r gofynion mynediad safonol

Caiff pob cais ei ystyried yn unigol ac ar sail teilyngdod. Os nad ydynt yn bodloni unrhyw un o'r gofynion mynediad safonol rhaid i ymgeiswyr ddarparu tystiolaeth o'r gallu i astudio ar lefel addysg uwch. Rhaid i ymgeiswyr allu darparu tystiolaeth o ddysgu addas wrth ymgeisio am unrhyw un o'r rhaglenni Therapi Galwedigaethol e.e. cwblhau cymwysterau addysgol na restrir uchod yn llwyddiannus neu drwy gyflwyno portffolio personol o gyflawniad. Rhoddir ystyriaeth i lefel cymhwyster/cymwysterau a pha mor ddiweddar oedd y cymhwyster/cymwysterau hyn.

Gofynion derbyn ychwanegol

Archwiliadau iechyd

Bydd pob cynnig a roddir gan Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd yn amodol ar wiriad iechyd boddhaol. Anfonir ffurflen Datganiad Iechyd i ymgeiswyr pan wneir cynnig. Bydd ymgeiswyr sydd wedi penderfynu derbyn cynnig gan Brifysgol Caerdydd yn derbyn Holiadur Iechyd Galwedigaethol y mae'n ofynnol i’w gwblhau a’i ddychwelyd at Adran Iechyd Galwedigaethol y Brifysgol erbyn 31 Gorffennaf yn y flwyddyn mynediad.

Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS)

Mae derbyn yn amodol ar fodloni Adran 4(2) Gorchymyn (Eithrio) 1975 y Ddeddf Ailsefydlu Troseddwyr (1974) a chanllawiau Cylchlythyr HV 88(9) y DHSS ynghylch diogelu plant a gwiriadau gan yr heddlu. Ystyrir hefyd ei bod yn bwysig i sicrhau bod agweddau a gwerthoedd ymgeisydd yn golygu y gall ef neu hi gael eu derbyn i'r proffesiwn yn rhesymol. Felly, bydd pob cynnig a roddir i ymgeiswyr bydd yn cynnwys amod sy'n ymwneud â gwiriad cofnodion troseddol boddhaol. Rhaid bodloni’r amod hwn erbyn 31 Gorffennaf. Bydd gofyn i ymgeiswyr gwblhau ffurflen Datgelu Cofnod Troseddol y Brifysgol ei hun a phroses Datgelu’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd hefyd (ar y lefel “Ehangach”). Anfonir ffurflenni cais y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd i'r holl ymgeiswyr sy'n penderfynu derbyn cynnig Prifysgol Caerdydd, yn eu blwyddyn gyntaf.

Ni ellir cofrestru ar y cwrs nes y bydd gwiriad boddhaol yn cael ei dderbyn gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Gallai oedi o ran dychwelyd y ffurflen DBS hefyd beryglu opsiynau llety Prifysgol yr ymgeisydd. Dylai’r rhai sy’n gwybod eu bod yn teithio dramor ar yr amser perthnasol geisio awdurdodi unigolyn arall i ddelio gyda’r  ohebiaeth hon ar eu rhan.

Rhoddir gwybodaeth fanwl i ymgeiswyr llwyddiannus gyda llythyrau yn cynnig lleoedd. Gellir dod o hyd i wybodaeth am y broses Datgelu ar wefan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Bydd yr holl wybodaeth yn cael ei thrin yn gwbl gyfrinachol ac asesir ymgeiswyr ag euogfarnau i’w datgan o ran eu priodoldeb ar gyfer y rhaglen i'w hastudio.

Rhaid i bob ymgeisydd ar gyfer y cynlluniau gradd y Gwyddorau Gofal Iechyd gyflwyno cais drwy wasanaeth gwneud cais Gwasanaeth Derbyn y Prifysgolion a’r Colegau (UCAS).

Mae'r tiwtor derbyn yn asesu’r cais ac yn gwneud penderfyniadau dethol. Er mwyn pennu eich potensial i ymdopi gyda gofynion academaidd y rhaglen, mae’r asesiad cyntaf yn cynnwys blaenoriaethu ceisiadau ar fodloni’r meini prawf academaidd gofynnol a’r graddau a ragwelwyd.

Cyn y cyfweliad, byddai'n fanteisiol pe byddai ymgeiswyr wedi ymweld ag amryw o leoliadau therapi galwedigaethol er mwyn gallu trafod gwahanol agweddau ar waith therapydd galwedigaethol.

Ni fydd unrhyw ymgeisydd yn cael cynnig heb gyfweliad.

Nid oes gan Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd brofion derbyn myfyrwyr safonol.

Mae’r cyfweliadau yn Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd yn cynnwys defnyddio gweithdrefn y Gyfres o Gyfweliadau Bychain (MMI) sy'n seiliedig ar fformat yr Archwiliad Clinigol Strwythuredig Gwrthrychol, a ddefnyddir yn aml gan raglenni Gwyddorau Iechyd i werthuso cymhwysedd clinigol. Mae proses yr MMI yn gyfle i ymdrin â chyfweleion yn bersonol ac asesu gwybodaeth nad yw bob amser yn hawdd ei chael mewn prosesau ymgeisio traddodiadol.

Mae’r MMIs yn cynnwys cyfres o leoliadau lle y cynhelir cyfweliadau byr wedi’u hamseru’n ofalus sy’n darparu gwybodaeth am allu ymgeisydd i feddwl yn y fan a’r lle, arfarnu gwybodaeth yn feirniadol, cyfleu syniadau a dangos ei fod wedi meddwl am rai o'r materion sy'n bwysig i'r proffesiwn nyrsio.

Mae cyfanswm o chwe lleoliad cyfweld. Mae pob cyfweliad bach yn para am hyd at bum munud.

Dau bwynt pwysig i'w cofio:

  • ni fwriedir i’r MMI brofi faint o wybodaeth sydd eisoes gan ymgeiswyr am y meysydd hyn
  • mae lleoliadau cyfweld yn newid drwy gydol yr wythnos

Dyddiadau’r Gyfres o Gyfweliadau Bychan (MMI) Therapi Galwedigaethol yw:

  • 17 - 18 Rhagfyr 2018
  • 18 Ionawr 2019
  • 21 Ionawr 2019
  • 5  Mawrth 2019

Bydd Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd yn ystyried ymgeiswyr sy’n ailsefyll yn unigol.

Does gan Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd ddim gwrthwynebiad i’r posibilrwydd i chi ohirio eich mynediad cyhyd â’ch bod yn treulio’r flwyddyn berthnasol mewn ffordd gadarnhaol a buddiol. Fe fyddwch chi’n gwneud eich cais drwy UCAS yn y ffordd arferol, ond rhaid i’r cais i UCAS gael ei ddiwygio’n briodol.

Trosglwyddo gyda chredyd o sefydliad Addysg Uwch arall

Bydd Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd yn ystyried ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n dymuno trosglwyddo i Gaerdydd o Ysgolion Gwyddorau Gofal Iechyd eraill yn y Deyrnas Unedig dim ond os oes amgylchiadau personol cymhellol i wneud hynny, yn ogystal â lle mae’r ymgeisydd (a) yn bodloni’r gofynion mynediad ar gyfer y cynllun gradd perthnasol a (b) wedi cyflawni lefel foddhaol o berfformiad ym mhob modiwl a ddilynwyd yn ei sefydliad presennol.

Trosglwyddo gyda chredyd o raglen arall ym Mhrifysgol Caerdydd

Mae ceisiadau am drosglwyddiadau gan fyfyrwyr sy'n dymuno trosglwyddo i Flwyddyn un o Ysgolion eraill o fewn Prifysgol Caerdydd yn cael eu hystyried os yw'r ymgeisydd yn bodloni'r gofynion mynediad ar gyfer y cynllun gradd perthnasol ac yn gallu dangos cymhelliant i astudio gofal iechyd.