Ewch i’r prif gynnwys

Nyrsio

Mae’r wybodaeth hon yn gymwys i bob rhaglen Nyrsio israddedig cyn cofrestru.

Os ydych yn nyrs gymwysedig, cysylltwch â’r Ysgol yn uniongyrchol am ei bod yn bosibl nad yw’r meini prawf derbyn canlynol yn gymwys.

Dylai fod gan ymgeiswyr y cymwysterau mynediad angenrheidiol neu dylent fod yn gweithio tuag atynt. Dylid gwneud ceisiadau drwy Wasanaeth Derbyn y Prifysgolion a’r Colegau (UCAS). Gwneir ceisiadau ar-lein drwy wefan UCAS gan ddefnyddio cyfleuster "UCAS apply". Er mwyn defnyddio’r cyfleuster hwn bydd angen i chi fynd i wefan allanol UCAS apply. Bydd gwefan UCAS yn rhoi gwybodaeth i chi am sut i wneud cais ac yn esbonio’r weithdrefn ar gyfer gwneud cais.

Rhoddir yr un ystyriaeth i bob cais a dderbynnir gan UCAS erbyn dyddiad cau’r prif gylch, sef 15 Ionawr.

Noder: am resymau gweinyddol a logistaidd, mae'r broses ddethol yn amrywio rhwng rhaglenni.

Safon Uwch, Bagloriaeth Cymru a’r Fagloriaeth Ryngwladol

Gellir gweld y gofynion o ran Safon Uwch, Bagloriaeth Cymru a’r Fagloriaeth Ryngwladol yn y Chwilwr Cyrsiau.

Cymwysterau eraill

Bydd croeso i geisiadau gan y rhai sy’n cynnig cymwysterau amgen, a’r rhai a all fod â chyfuniadau o gymwysterau neu brofiad perthnasol arall o waith/bywyd.  Os hoffech wybod y gofynion mynediad ar gyfer cymhwyster penodol nad yw wedi’i restru yma, cysylltwch â’n tîm derbyn naill ai drwy ebostio admissions@caerdydd.ac.uk neu ffonio 029 2087 9999.

Gofynion ychwanegol o ran derbyn a chofrestru

Ar ôl cadarnhau cynigion, bydd cofrestru/parhad ar y rhaglen yn amodol ar ymarfer sgrinio iechyd boddhaol a gwiriad boddhaol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Ymgeiswyr Rhyngwladol

Nid ydym yn gallu derbyn ceisiadau ar gyfer Nyrsio Oedolion (BN), Nyrsio Plant (BN) a Nyrsio Iechyd Meddwl (BN) i ddechrau yn 2017/18 (gan gynnwys ceisiadau gohirio mynediad) gan fyfyrwyr rhyngwladol â statws talu ffioedd.

Ar gyfer myfyrwyr yr UE nad ydynt o’r DU, mae’r rhan fwyaf o'r ymgeiswyr yn cynnig pynciau Safon Uwch, mae rhai cymwysterau rhyngwladol eraill yn dderbyniol. IELTS (System Profi Iaith Saesneg Ryngwladol) gyda sgôr gyffredinol o 7.0 gydag o leiaf 7.0 mewn gwrando a darllen ac o leiaf 7.0 mewn ysgrifennu a siarad.

Mae’n ofynnol i bob ymgeisydd sy'n derbyn cynnig gwblhau holiadur iechyd cyn cofrestru. Asesir y wybodaeth a gyflwynwyd yn annibynnol gan yr Adran Iechyd Galwedigaethol, ac mae tri chanlyniad posibl:

 • Rydych yn bodloni’r gofynion iechyd ac yn cael eich derbyn ar y cwrs.
 • Mae'r holiadur iechyd yn tynnu sylw at rai materion ac mae'r Cynghorydd Iechyd Galwedigaethol yn cysylltu â chi er mwyn eu trafod. Gallai addasiadau rhesymol a fyddai'n eich galluogi i gwblhau'r cwrs hefyd gael eu trafod ar yr adeg hon.
 • Efallai y cewch eich gwahodd i gael asesiad iechyd galwedigaethol manylach, a fydd yn cynnwys archwiliad meddygol o bosibl, er mwyn penderfynu a ydych yn addas i ymarfer.

Rhaid i bob myfyriwr gwblhau'r broses hon cyn dechrau ar y cwrs.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â’r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth.

Rhaid i bob ymgeisydd fodloni gofynion y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC) o ran iechyd da a chymeriad ac addasrwydd i ymarfer.

Cyflawnir hyn drwy ddarparu datgeliad CRB boddhaol a thystysgrif gofrestru. Telir y costau hyn gan yr ymgeisydd. Bydd hefyd yn ofynnol i ymgeiswyr ddarparu 'Datganiad o Gymeriad' yn ychwanegol at eu tystlythyr gan UCAS. Anogir ymgeiswyr i ddatgelu unrhyw wybodaeth berthnasol i Banel Addasrwydd i Ymarfer Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth yr ysgolion cyn gynted â phosibl yn ystod y broses ymgeisio.

Bydd yn ofynnol i bob ymgeisydd gael asesiad sgrinio iechyd boddhaol cyn cofrestru ar ei raglen astudio. Cynhelir yr asesiad yn annibynnol gan Adran Iechyd Galwedigaethol y Brifysgol.

Bydd adran dethol a derbyniadau’r ysgolion yn rhoi cyngor ynghylch yr holl brosesau hyn yn ystod y broses ymgeisio.

Fodd bynnag, pe bai angen unrhyw arweiniad arall ar ymgeiswyr ynghylch y gofynion o ran iechyd da a chymeriad byddai’r adran dethol a derbyniadau yn fwy na pharod i ddiwallu eu hanghenion.

Mae'r holl ymgeiswyr yn cael eu trin yn unigol a chaiff unrhyw wybodaeth a ddatgelir ei thrin yn gyfrinachol. Mae gofynion iechyd a chymeriad yn amodau cofrestru. Felly, maent yn annibynnol ar y broses ddethol ac nid ydynt yn dylanwadu ar benderfyniadau dethol.

Adolygir pob cais er mwyn sicrhau bod ymgeiswyr naill ai'n meddu ar gymwysterau sy'n bodloni meini prawf mynediad gofynnol yr ysgol neu’n gweithio tuag atynt. Os felly, bydd y cais yn symud ymlaen i'r cam nesaf a rhoddir sgôr i’r datganiad personol gan ddefnyddio meini prawf ar gyfer llunio rhestr fer y penderfynwyd arnynt ymlaen llaw.

Meini prawf ar gyfer llunio rhestr fer

 • Cymhelliant
 • Sgiliau cyfathrebu
 • Dealltwriaeth o natur a gofynion y rhaglen
 • Dealltwriaeth o’r maes ymarfer dewisedig
 • Dealltwriaeth o alwadau emosiynol gofal a gofalu wrth ymateb i gleifion/cleientiaid angen
 • Sgiliau trosglwyddadwy a phriodoleddau
 • Gwahoddir yr ymgeiswyr hynny sydd â'r sgorau uchaf ar y rhestr fer ar yr adeg hon i gael cyfweliad (MMIs).

Noder: anogir ymgeiswyr a wahoddir i’r diwrnodau cyfweld ac sydd ag anableddau neu anghenion cymorth ychwanegol nodi hyn yn eich ymateb i'r Tîm Derbyniadau e-bost: hcareadmissions@caerdydd.ac.uk. Byddwn yn cysylltu â chi i drafod eich gofynion mynediad fel y gellir trefnu addasiadau priodol.

Ni chaiff ymgeiswyr nad ydynt wedi cael y sgôr drothwy ofynnol eu gwahodd i’r Diwrnod Cyfweld (MMIs) a bydd UCAS yn eu hysbysu bod eu cais wedi bod yn aflwyddiannus.

Dylai ymgeiswyr aflwyddiannus sydd am gael adborth gysylltu â’r gwasanaeth derbyn myfyrwyr cyffredinol.

Yn dilyn y cam Asesu a Chyfweld rhoddir cyfanswm sgôr i gais pob ymgeisydd, sef swm sgôr ei asesiad a sgôr ei gyfweliad.

Gwneir cynigion i ymgeiswyr sydd wedi cael y sgorau ymgeisio uchaf ac sydd wedi darparu datganiad o gymeriad boddhaol.

Caiff ymgeiswyr eu hysbysu gan y brifysgol am ganlyniad eu proses ddethol drwy system olrhain UCAS; ymgeiswyr uniongyrchol. Dylai ymgeiswyr aflwyddiannus sydd am gael adborth gysylltu â’r gwasanaeth derbyn myfyrwyr cyffredinol.

Mae’r cyfweliadau yn Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd yn cynnwys defnyddio gweithdrefn y Gyfres o Gyfweliadau Bychain (MMI) sy'n seiliedig ar fformat yr Archwiliad Clinigol Strwythuredig Gwrthrychol, a ddefnyddir yn aml gan raglenni Gwyddorau Iechyd i werthuso cymhwysedd clinigol. Mae proses yr MMI yn gyfle i ymdrin â chyfweleion yn bersonol ac asesu gwybodaeth nad yw bob amser yn hawdd ei chael mewn prosesau ymgeisio traddodiadol.

Mae’r MMIs yn cynnwys cyfres o leoliadau lle y cynhelir cyfweliadau byr wedi’u hamseru’n ofalus sy’n darparu gwybodaeth am allu ymgeisydd i feddwl yn y fan a’r lle, arfarnu gwybodaeth yn feirniadol, cyfleu syniadau a dangos ei fod wedi meddwl am rai o'r materion sy'n bwysig i'r proffesiwn nyrsio.

Mae cyfanswm o chwe lleoliad cyfweld. Mae pob cyfweliad bach yn para am hyd at bum munud.

Dau bwynt pwysig i'w cofio:

 • ni fwriedir i’r MMI brofi faint o wybodaeth sydd eisoes gan ymgeiswyr am y meysydd hyn
 • mae lleoliadau cyfweld yn newid drwy gydol yr wythnos

Dyddiadau cyfweld ar gyfer meysydd Oedolion, Iechyd Meddwl a Nyrsio Plant:

 • 9, 10, 11 Rhagfyr 2019
 • 3, 4, 5, 6, 7 Chwefror 2020


Dyddiadau cyfweld ar gyfer maes Oedolion yn unig:

 • 5, 6 Mawrth 2020

Dyddiadau cyfweld ar gyfer Nyrsio Iechyd Meddwl yn unig:

 • 5, 6 Mawrth 2020

Dyddiadau cyfweld ar gyfer Nyrsio Plant yn unig:

 • 3 Mawrth 2020

Gwarentir y rhoddir ystyriaeth ychwanegol i ymgeiswyr addas i Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd. Darllenwch bolisi’r Brifysgol ar ddefnyddio data cyd-destunol.

Bydd Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd yn ystyried ymgeiswyr sy’n ailsefyll yn unigol.

Bydd Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd yn ystyried ceisiadau i ohirio mynediad i raglenni Iechyd Meddwl a Nyrsio Oedolion yn unig, Ni fydd Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd yn ystyried ceisiadau i ohirio mynediad i'r rhaglen Nyrsio Plant.

Trosglwyddo gyda chredyd o sefydliad Addysg Uwch arall

Bydd Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd yn ystyried ceisiadau gan fyfyrwyr sy'n dymuno trosglwyddo i Gaerdydd o raddau nyrsio mewn prifysgolion eraill yn y DU. Ystyrir trosglwyddiadau lle mae amgylchiadau personol cymhellol o blaid trosglwyddo ac mae lle a ariennir ar gael, a lle mae’r ymgeisydd yn bodloni’r gofynion mynediad ar gyfer y cynllun gradd perthnasol. Mae lefel foddhaol o berfformiad yn ystod blwyddyn gyntaf y rhaglen yn ei sefydliad presennol yn ofyniad.

Trosglwyddiadau o raglenni eraill o fewn Prifysgol Caerdydd

Ni fydd Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd yn derbyn trosglwyddiadau uniongyrchol gan fyfyrwyr sy'n dymuno trosglwyddo o Ysgolion eraill o fewn Prifysgol Caerdydd. Mae croeso i fyfyrwyr wneud cais trwy UCAS, a rhoddir yr un ystyriaeth iddynt drwy ein proses ddethol os yw'r ymgeisydd yn bodloni'r gofynion mynediad ar gyfer y cynllun gradd perthnasol. Mae’n ofynnol i bob ymgeisydd i raglenni nyrsio ddechrau ar ddechrau'r rhaglen oherwydd elfen glinigol y rhaglenni hyn.

Cysylltwch â ni

Ymholiadau Myfyriwr

Derbyniadau'r Gwyddorau Gofal Iechyd