Ewch i’r prif gynnwys

Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth

Mae’r wybodaeth hon yn berthnasol i holl raglenni israddedig yr Ysgol, gan gynnwys dethol ar gyfer elfen berthnasol rhaglenni graddau cydanrhydedd.

Mae'r Ysgol yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr o bob oed a chefndir. Ein nod yw recriwtio israddedigion sy’n frwd dros eu pynciau, ac sy'n gallu dangos potensial.

Proffil academaidd

Fel y nodwyd uchod, mae potensial yn cael ei asesu drwy gyfeirio at yr wybodaeth academaidd sydd ar y ffurflen gais UCAS, yn enwedig y datganiad personol a'r geirda, yn ogystal â chyflawniadau blaenorol. Fel arfer, dylid disgwyl i ymgeiswyr gyflawni'r graddau angenrheidiol mewn tri phwnc, ac eithrio Astudiaethau Cyffredinol.

Geirda

Rydyn ni’n rhoi sylw manwl yn y geirda i ddatganiadau sy'n dangos llwyddiant academaidd uchel ac addewid. Rhoddir sylw i ddatganiadau sy'n rhoi sylwadau ffafriol am ddilyniant, sgiliau a rhinweddau ymgeiswyr. Dylai'r geirda ategu'r proffil academaidd a datganiad yr ymgeisydd ei hun.

Rhinweddau a nodweddion personol

Yn y datganiad personol, rydyn ni’n chwilio am dystiolaeth o:

  • ymgysylltu beirniadol gyda'r ddisgyblaeth/disgyblaethau perthnasol ac arwyddion o feddwl yn annibynnol
  • safon uchel o ysgrifennu. Mae hyn yn cynnwys ymdeimlad o arddull, defnyddio'r geiriau cywir mewn cyd-destun penodol, a gafael gadarn ar bwysigrwydd gramadeg clir a chywir
  • ddarllen ehangach neu annibynnol, y tu hwnt i ofynion y maes llafur Safon Uwch
  • allu'r ymgeisydd i fynegi ei sgiliau, ei ddiddordebau a’i weithgareddau ehangach.

Nid oes disgwyl i bob ymgeisydd gynnig tystiolaeth yn yr holl gategorïau uchod, ond bydd y rhai sy’n cael cynigion wedi darparu tystiolaeth gadarn o allu i berfformio ar lefel uchel yn y pwnc gradd y gwnaed cais ar ei gyfer a bod yn hollol ymwybodol o'r hyn sy’n rhan o’r rhaglen.

Safon Uwch, Bagloriaeth Cymru a’r Fagloriaeth Ryngwladol

Gellir gweld y gofynion o ran Safon Uwch, Bagloriaeth Cymru a’r Fagloriaeth Ryngwladol yn y Chwiliwr Cyrsiau.

Cymwysterau eraill

Bydd croeso i geisiadau gan y rhai sy’n cynnig cymwysterau amgen, a’r rhai a all fod â chyfuniadau o gymwysterau neu brofiad perthnasol arall o waith/bywyd.  Os hoffech wybod y gofynion mynediad ar gyfer cymhwyster penodol nad yw wedi’i restru yma, cysylltwch â’n tîm derbyn naill ai drwy ebostio admissions@caerdydd.ac.uk neu ffonio +44(0)29 2087 9999.

Rhaid i bob ymgeisydd am le ar unrhyw un o’r rhaglenni gradd a ddysgir yn yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth gyflwyno cais drwy wasanaeth gwneud cais Gwasanaeth Derbyn y Prifysgolion a’r Colegau (UCAS).

Mae cynigion yn cael eu gwneud i fyfyrwyr sydd naill ai'n cwrdd, neu sydd â'r potensial i gwrdd, â gofynion mynediad y rhaglen radd berthnasol, a dylid darllen y meini prawf dethol a ganlyn ar y cyd â'r gofynion hynny. Mae potensial yn cael ei asesu drwy gyfeirio at yr wybodaeth academaidd sydd wedi ei chynnwys ar y ffurflen gais UCAS, ac yng ngoleuni amgylchiadau arbennig yn ymwneud ag ymgeisydd y mae'r Ysgol wedi cael gwybod amdano/amdani. Yn achos ymgeiswyr cydanrhydedd, bydd ffurflenni UCAS yn cael eu hystyried gan diwtoriaid derbyn y ddau bwnc.

Bydd tiwtoriaid yn gwneud un o dri phenderfyniad:

  • Cynnig Diamod (U) - rydych chi wedi cwrdd â phob un o'r gofynion mynediad a chynigir lle i chi ar y cynllun gradd.
  • Cynnig Amodol (C) - rydych chi’n cael cynnig lle yn y cynllun gradd yr amod eich bod chi’n bodloni'r amodau penodol a nodir (canlyniadau cymwysterau fel arfer).
  • Cais Aflwyddiannus (R) - nid ydych chi wedi cael cynnig lle yn y cynllun gradd. (Bydd cod fel arfer yn dangos y prif reswm dros wrthodiad.)

Efallai y bydd ymgeiswyr sydd â chymwysterau anhraddodiadol yn cael eu gwahodd i gyfweliad. Mae'n bwysig fod yr ymgeiswyr hyn yn mynd i’r cyfweliad gan ei fod yn rhan o amodau ffurfiol y cynnig gan Brifysgol Caerdydd.

Gwahoddir pob ymgeisydd sy’n cael cynnig drwy UCAS i ddiwrnod agored gan yr ysgol i ddysgu mwy am raglenni gradd yr Ysgol ac i weld y Brifysgol a'i chyfleusterau.

Nid oes gan yr Ysgol brofion derbyn myfyrwyr safonol.

Nid ydym yn cyfweld ymgeiswyr ar gyfer ein rhaglenni israddedig fel mater o drefn, ond efallai y bydd yn gwahodd ymgeiswyr gyda chymhwyster anhraddodiadol i ddod i gyfweliad a fydd yn cael effaith ar y penderfyniad dethol.

Sicrheir y caiff pob ymgeisydd addas sydd â hawl i ystyriaeth ychwanegol gynnig arferol ar gyrsiau israddedig yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth. Darllenwch bolisi’r Brifysgol ar ddefnyddio data cyd-destunol.

Ystyrir ymgeiswyr sy’n dymuno ailsefyll ar sail unigol.

Rydyn ni’n fodlon ystyried ceisiadau gan unigolion sydd am ohirio mynediad am flwyddyn. Gofynnwn i chi nodi hyn yn glir, ynghyd â’ch rhesymau dros ohirio, ar eich ffurflen gais.

Trosglwyddo gyda chredyd o sefydliad Addysg Uwch arall

Bydd yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth yn ystyried ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n dymuno trosglwyddo i Gaerdydd o brifysgolion eraill yn y Deyrnas Unedig dim ond os oes amgylchiadau personol cymhellol i wneud hynny, yn ogystal â lle mae’r ymgeisydd (a) yn bodloni’r gofynion mynediad ar gyfer y cynllun gradd perthnasol a (b) wedi cyflawni lefel foddhaol o berfformiad ym mhob modiwl a ddilynwyd yn ei sefydliad presennol ac (c) yn amodol ar nifer y lleoedd sydd ar gael.

Trosglwyddo gyda chredyd o raglen arall ym Mhrifysgol Caerdydd

Mae ceisiadau am drosglwyddiadau gan fyfyrwyr sy'n dymuno trosglwyddo i flwyddyn 1 o Ysgolion eraill o fewn Prifysgol Caerdydd yn cael eu hystyried (yn amodol ar leoedd) os yw'r ymgeisydd yn bodloni'r gofynion mynediad ar gyfer y cynllun gradd perthnasol ac yn gallu dangos cymhelliant i astudio’r rhaglen radd benodol.