Ewch i’r prif gynnwys

Biowyddorau

Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i holl raglenni israddedig y Biowyddorau.

Gofynion academaidd

Mae ceisiadau’n cael eu hadolygu gan y tiwtoriaid derbyn drwy gydol y cylch derbyn. Mae'r asesiad cychwynnol yn cynnwys archwilio ceisiadau i weld a ydyn nhw wedi bodloni isafswm y gofynion academaidd penodol. Yn absenoldeb amgylchiadau esgusodol wedi eu dogfennu, mae ymgeiswyr nad ydyn nhw’n bodloni'r gofynion sylfaenol hyn fel arfer yn cael eu gwrthod drwy'r weithdrefn UCAS safonol. Yna bydd ymgeiswyr sy'n bodloni'r meini prawf academaidd cychwynnol yn cael eu trefnu yn ôl eu cymwysterau academaidd blaenorol, e.e. TGAU, graddau Safon Uwch ac Uwch Gymhwysol, pwyntiau Bagloriaeth, neu ddosbarthiadau gradd.

Gofynion anacademaidd

Caiff yr ymgeiswyr sy’n bodloni isafswm y gofynion academaidd ac sydd â digon o allu academaidd eu dewis ar sail yr wybodaeth a ddarparwyd yn eu Datganiad Personol ac yn Adroddiad y Canolwr. Mae pob cais yn cael ei adolygu'n annibynnol a dylai'r Datganiad Personol ddangos y potensial i ymdopi â gofynion academaidd y cwrs y gwneir cais amdano ac i gwblhau'r cwrs. Yn y datganiad personol, bydd y tiwtor derbyn yn chwilio am:

  • y gallu i ddangos ymrwymiad i fynd ar drywydd gwybodaeth mewn Biowyddorau
  • tystiolaeth o gymhelliant a phenderfyniad
  • unrhyw brofiad gwaith sydd wedi cael ei wneud
  • y gallu i lunio datganiad cydlynol a chryno
  • diddordebau anacademaidd, a allai dynnu sylw at rinweddau personol arwyddocaol eraill.

Gall cyfleoedd ar gyfer mathau penodol o brofiad gwaith a chymryd rhan mewn rhai gweithgareddau anacademaidd amrywio yn ôl amgylchiadau unigol. Gall hyn fod oherwydd cefndir diwylliannol neu economaidd-gymdeithasol ymgeisydd neu am resymau eraill. Gan hynny, mae Tiwtoriaid Derbyn yn barod i fod yn hyblyg ynghylch y modd y mae ymgeisydd yn arddangos meini prawf dethol anacademaidd. Dylid nodi y bydd gwybodaeth ychwanegol gan yr ysgol/coleg neu'r ymgeisydd yn cael ei hystyried, yn enwedig os bydd amgylchiadau esgusodol.

Byddai'r tiwtor derbyn yn disgwyl i Adroddiad y Canolwr ddangos y priodoleddau a ganlyn yn yr ymgeisydd:

  • Gallu academaidd
  • Sgiliau rhyngbersonol / cyfathrebu
  • Addasrwydd ar gyfer y cwrs y gwneir cais ar ei gyfer
  • Cadarnhad o ymrwymiad yr ymgeisydd i addysg uwch

Barn broffesiynol

Bydd staff academaidd yn defnyddio'r meini prawf fel arweiniad yn ystod y broses o wneud penderfyniadau. Fodd bynnag, mae cystadleuaeth frwd am leoedd, felly bydd tiwtoriaid derbyn hefyd yn defnyddio eu barn broffesiynol yn y broses ddethol. Ni ellir gwarantu lleoedd ar sail meddu ar y meini prawf a'r rhinweddau sydd eu hangen yn unig. Mae'r broses ddethol gyfan yn defnyddio meini prawf academaidd ac anacademaidd, a rhaid wrth rywfaint o farn broffesiynol hefyd cyn y gellir cynnig lle.

Safon Uwch, Bagloriaeth Cymru a’r Fagloriaeth Ryngwladol

Ceir manylion am y gofynion o ran Safon Uwch, Bagloriaeth Cymru a’r Fagloriaeth Ryngwladol yn y Chwiliwr Cyrsiau.

Cymwysterau eraill

Bydd croeso i geisiadau gan y rhai sy’n cynnig cymwysterau amgen, a’r rhai a all fod â chyfuniadau o gymwysterau neu brofiad perthnasol arall o waith/bywyd.  Os hoffech wybod y gofynion mynediad ar gyfer cymhwyster penodol nad yw wedi’i restru yma, cysylltwch â’n tîm derbyn naill ai drwy ebostio admissions@caerdydd.ac.uk neu ffonio +44(0)29 2087 9999.

Gwahoddir pob ymgeisydd i’r Ysgol i Ddiwrnod Ymweld UCAS i drafod ei gais â’r staff ac i weld yr Ysgol a’i chyfleusterau.

Sicrheir y caiff pob ymgeisydd addas sydd â hawl i ystyriaeth ychwanegol, ac y rhagwelir y bydd yn cael lleiafswm o BBB-BCC fel graddau, gynnig arferol ar gyrsiau israddedig yr Ysgol Biowyddorau. Darllenwch bolisi’r Brifysgol ar ddefnyddio data cyd-destunol.

Mae’n rhaid gwneud pob cais drwy gynllun UCAS. Gellir gweld manylion am hyn ar www.ucas.com Gellir gwneud ceisiadau naill ai yn Gymraeg neu yn Saesneg. Ni fydd Prifysgol Caerdydd yn ymwybodol o brifysgolion dewisol eraill ymgeiswyr, ond mae’n ymwybodol o gais unigolion am gyrsiau eraill ym Mhrifysgol Caerdydd. Nid yw ceisiadau am gyrsiau eraill o’r fath ym Mhrifysgol Caerdydd yn effeithio’r ffordd mae cais am gwrs Biowyddorau yn cael ei ystyried mewn unrhyw ffordd.

Mae ceisiadau’n cael eu hadolygu gan y tiwtoriaid derbyn drwy gydol y cylch derbyn, ac nid yw'r broses wedi ei phwysoli. Fodd bynnag, mae’n rhaid i bob cais unigol fodloni’r holl ofynion mynediad academaidd er mwyn cael ei ystyried. Gwneir penderfyniadau ynghylch canlyniad y cais gan diwtoriaid derbyn unigol ar ran Pennaeth yr Ysgol.

Bydd ceisiadau ymgeiswyr sydd angen ailsefyll pynciau yn cael eu hystyried heb amodau ychwanegol ynghlwm. Bydd cyflawniadau blaenorol (yn wahanol i'r pwnc/pynciau a gaiff eu hailsefyll) yn cael eu hystyried ochr yn ochr â chymwysterau y bydd yr ymgeisydd yn rhoi cynnig arnyn nhw.

Mae Ysgol y Biowyddorau Caerdydd yn barod i wneud cynigion am fynediad gohiriedig am hyd at uchafswm o 12 mis yn unol â pholisi a gweithdrefnau presennol y Brifysgol. Bydd yr un meini prawf dethol yn gymwys.

Trosglwyddo gyda chredyd o sefydliad Addysg Uwch arall

Bydd Ysgol Biowyddorau Caerdydd yn ystyried ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n dymuno trosglwyddo i Gaerdydd o Sefydliadau Addysg Uwch eraill yn y Deyrnas Unedig dim ond os oes amgylchiadau personol cymhellol i wneud hynny, yn ogystal â lle mae’r ymgeisydd (a) yn bodloni’r gofynion mynediad ar gyfer y cynllun gradd perthnasol a (b) wedi cyflawni lefel foddhaol o berfformiad ym mhob modiwl a ddilynwyd yn ei sefydliad presennol.

Trosglwyddo gyda chredyd o raglen arall ym Mhrifysgol Caerdydd

Mae ceisiadau am drosglwyddiadau gan fyfyrwyr sy'n dymuno trosglwyddo i flwyddyn 1 o Ysgolion eraill o fewn Prifysgol Caerdydd yn cael eu hystyried os yw'r ymgeisydd yn bodloni'r gofynion mynediad ar gyfer y cynllun gradd perthnasol ac yn gallu dangos cymhelliant i astudio’r Biowyddorau.