Ewch i’r prif gynnwys

Meini prawf derbyn

Rydym ni’n dymuno derbyn myfyrwyr y gallai eu potensial i elwa ar ein dysgu a’n haddysgu sy’n seiliedig ar ymchwil fod yn amlwg drwy amrywiaeth o gymwysterau a chyflawniadau cyn dechrau ar Addysg Uwch.

Bydd angen i chi fodloni’r tiwtor derbyn perthnasol eich bod wedi cyflawni’r meini prawf academaidd ac anacademaidd sy’n angenrheidiol ar gyfer y rhaglen astudio.

Bydd ein Chwiliwr Cwrs ar-lein a'n prosbectws israddedig yn helpu cynnig trosolwg eang i chi o'r gofynion mynediad ynghyd â'r cynigion nodweddiadol ar gyfer rhaglenni gradd penodol. Fodd bynnag, mae'r holl Ysgolion Academaidd yn cyhoeddi eu meini prawf mynediad eu hunain ac fe'ch cynghorir i gymharu'r meini prawf ar gyfer y ddwy Ysgol os ydych chi'n ymgeisio am raglen anrhydedd cyfun. Ar gyfer rhai rhaglenni galwedigaethol sydd â gofynion mynediad penodol neu fanwl iawn gan gynnwys y MBBCh mewn Meddygaeth A100) a'r BDS mewn Deintyddiaeth (A200), caiff y meini prawf derbyn eu cynhyrchu ar lefel y rhaglen.

Cynllun gwarantu cynnig

I ddangos ein hymrwymiad i ymgeiswyr ymroddedig, byddwn yn lleihau'r gofynion gradd (gan un radd) i ymgeiswyr sy'n cymryd eu cymwysterau Lefel 3 am y tro cyntaf ac yn nodi Prifysgol Caerdydd fel eu dewis cadarn ar UCAS Track o fewn terfyn amser UCAS.

Bydd y rhai sy'n ein dewis ni fel eu prifysgol dewis cadarn gyda chynnig gwreiddiol o AAB, er enghraifft, yn cael eu cynnig wedi’i ostwng i ABB. Gall gradd is gynnwys Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru, os yw'r ymgeisydd wedi'i chwblhau.

Os nodir yn eich cynnig ffurfiol bod angen i chi ennill gradd neu bwyntiau mewn pwnc penodol, neu fod yna ofynion TGAU neu Iaith Saesneg, bydd angen i chi gyflawni’r radd hon o hyd. Mae hefyd yn bwysig nodi, er na fydd eich cynnig ar UCAS Track yn newid i adlewyrchu'r cynnig newydd, byddwn yn addo ei newid unwaith y byddwn yn cael eich canlyniadau.

Mae'r cynllun gwarantu cynnig hwn yn berthnasol i'n holl gyrsiau ac eithrio Deintyddiaeth (BDS), y Gwyddorau Gofal Iechyd, Meddygaeth (MBBCh), Optometreg gyda Blwyddyn Ragarweiniol (BSc), a Gwaith Cymdeithasol (MA). Ar gyfer cyrsiau yn Ysgolion Pensaernïaeth, Busnes, Y Gyfraith, a Seicolog, ac Optometreg (BSc) mae’r gwarantu cynnig ar gael yn unig i’r ymgeiswyr gyda chynnig o AAB neu’n uwch.

Mae'r cynllun gwarantu cynnig hefyd ar gael i fyfyrwyr EPQ sy'n cael cynnig penodol, fel yn ôl yr hyn y manylir ar dudalennau cwrs unigol.

Meini prawf derbyn a dethol yn ôl Ysgol/pwnc Academaidd

Bydd yr wybodaeth hon yn cynorthwyo ymgeiswyr i asesu a oes ganddyn nhw’r sgiliau, nodweddion a chymwysterau y mae ein hysgolion wedi’u pennu’n rhai pwysig os yw myfyrwyr am lwyddo ar eu rhaglenni astudio israddedig. Mae hefyd yn crynhoi’r broses mae’r Ysgol yn ei defnyddio ar gyfer dethol myfyrwyr a gwneud cynigion, fel bod ymgeiswyr yn deall sut mae’r Ysgol yn ystyried ceisiadau.

Pensaernïaeth

Ar gyfer y BSc mewn Astudiaethau Pensaernïol a'r MArch (Rhan 2).

Biowyddorau

Ar gyfer holl raglenni Biowyddorau israddedig.

Busnes

Ar gyfer holl raglenni israddedig Ysgol Busnes Caerdydd.

Cemeg

Ar gyfer holl raglenni Cemeg israddedig.

Cyfrifiadureg

Ar gyfer holl raglenni Cyfrifiadureg israddedig, gan gynnwys dewisiadau ar gyfer rhaglenni Cyfrifiadureg cydanrhydedd.

Deintyddiaeth

Ar gyfer holl raglenni Deintyddiaeth israddedig.

Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr

Ar gyfer holl raglenni Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr israddedig.

Peirianneg

Ar gyfer holl raglenni Peirianneg israddedig.

Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth

Ar gyfer holl raglenni israddedig yn yr Ysgol, gan gynnwys dewisiadau ar gyfer rhaglenni cydanrhydedd.

Cynllunio a Daearyddiaeth

Ar gyfer holl raglenni israddedig mewn Cynllunio a Daearyddiaeth.

Gwyddorau Gofal Iechyd

Meini prawf derbyn ar gyfer holl raglenni israddedig y Gwyddorau Gofal Iechyd.

Hanes, Archaeoleg a Chrefydd

Ar gyfer holl raglenni israddedig yn yr Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd Caerdydd, a hefyd dewisiadau ar gyfer gradd cydanrhydedd.

Newyddiaduraeth, Y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol

Ar gyfer holl raglenni Newyddiaduraeth israddedig, gan gynnwys dewisiadau ar gyfer rhaglenni Newyddiadurol cydanrhydedd.

Y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Meini prawf derbyn ar gyfer holl raglenni israddedig yn Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth.

Mathemateg

Ar gyfer holl raglenni israddedig Mathemateg, gan gynnwys dethol ar gyfer elfen Fathemateg rhaglenni graddau cydanrhydedd.

Meddygaeth

Meini prawf derbyn ar gyfer holl raglenni israddedig yn yr Ysgol Meddygaeth.

Ieithoedd Modern

Ar gyfer holl raglenni Ieithoedd Modern israddedig (Ffrangeg, Almaeneg, Eidaleg, Astudiaethau Sbaeneg a Chyfieithu)

Cerddoriaeth

Ar gyfer holl raglenni Cerddoriaeth israddedig, gan gynnwys dewisiadau ar gyfer gradd cydanrhydedd mewn Cerddoriaeth.

Optometreg

Ar gyfer BSc israddedig mewn Optometreg

Fferylliaeth

Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i raglen israddedig MPharm.

Ffiseg a Seryddiaeth

Ar gyfer holl raglenni israddedig mewn Ffiseg a Seryddiaeth – Anrhydedd Sengl neu Gydanrhydedd.

Seicoleg

Ar gyfer rhaglenni gradd sengl israddedig mewn Seicoleg a Seicoleg gyda Lleoliad Proffesiynol.

Gwyddorau Cymdeithasol

Ar gyfer holl raglenni gradd israddedig yn yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol, gan gynnwys dewisiadau ar gyfer rhaglenni cydanrhydedd.

Cymraeg

Ar gyfer holl raglenni israddedig Cymraeg yn cynnwys detholiad ar gyfer rhan Gymraeg y rhaglenni gradd gyfun.

Myfyrwyr Ewropeaidd a rhyngwladol

Lawrlwythwch ein rhestr o gymwysterau cyfwerth i weld os yw eich cymhwyster yn bodloni ein meini prawf mynediad:

Undergraduate qualification equivalences for European and international students

Undergraduate qualification equivalences for European and international students

21 Ebrill 2020

Check if your qualification meets our entry criteria.

DownloadPDF

Arweiniad cyffredinol yw hwn ac efallai bydd y gofynion mynediad ar gyfer rhai rhaglenni yn fanylach neu’n fwy penodol. Caiff hyn ei adlewyrchu yn y cynnig a gewch.

Cyfieithu tystysgrifau/trawsgrifiadau

Mae Fisâu a Mewnfudo y DU yn mynnu cyfieithiad ardystiedig gwreiddiol o bob dogfen a gyflwynir gennych nad yw wedi'i llenwi yn Gymraeg neu Saesneg.

Os ydych yn gwneud cais yn y DU, mae'n rhaid i'r cyfieithiad:

 • fod gan gyfieithydd proffesiynol neu gwmni cyfieithu
 • cynnwys manylion y cyfieithydd neu gymwysterau'r cwmni cyfieithu
 • cynnwys cadarnhad gan y cyfieithydd mai cyfieithiad manwl gywir o'r ddogfen wreiddiol ydyw
 • cynnwys dyddiad y cyfieithiad
 • cynnwys llofnod gwreiddiol y cyfieithydd neu swyddog awdurdodedig yn y cwmni cyfieithu.

Os ydych yn gwneud cais y tu allan i'r DU, mae'n rhaid i'r cyfieithiad:

 • allu cael ei gadarnhau gan y Swyddfa Gartref
 • cynnwys cadarnhad gan y cyfieithydd mai cyfieithiad manwl gywir o'r ddogfen wreiddiol ydyw
 • cynnwys dyddiad y cyfieithiad
 • gynnwys enw llawn a llofnod y cyfieithydd NEU enw llawn a llofnod swyddog awdurdodedig yn y cwmni cyfieithu
 • gynnwys manylion cyswllt y cyfieithydd/cwmni cyfieithu.

Os nad yw eich cyfieithiad yn bodloni'r holl ofynion, mae'n rhaid i chi gael cyfieithiad arall. Gallai eich cais am fisa gael ei wrthod os nad yw'r cyfieithiad yn bodloni'r gofynion.

I gael rhagor o wybodaeth neu os oes gennych ymholiad, ebostiwch admissions@caerdydd.ac.uk neu international@caerdydd.ac.uk.

Cymwysterau iaith Saesneg

I ymgeiswyr sydd ag iaith gyntaf ar wahân i Saesneg, mae cymhwysedd yn y Saesneg hefyd yn faen prawf derbyn. Er bod gan y Brifysgol ofynion iaith Saesneg cyffredinol, mae gan rai Ysgolion Academaidd ofynion uwch.

Adborth, cwyno ac apelio

Mae gan y Brifysgol weithdrefnau sydd wedi'u cytuno ar gyfer ymdrin â cheisiadau am adborth a amlinellir yn y Fframwaith Derbyn:

Newidiadau i raglenni

Rydym yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i gynnwys rhaglenni, gofynion mynediad, dull cyflwyno neu atal, cyfuno neu dynnu rhaglen yn ôl, cyn ac ar ôl derbyn myfyriwr i’r Brifysgol, os ystyrir yn rhesymol bod camau o'r fath yn angenrheidiol.

Os byddwn yn tynnu rhaglen yn ôl cyn i fyfyriwr (sydd wedi cael cynnig pendant o le) ddechrau astudio, gall myfyriwr naill ai:

 • drosglwyddo i raglen arall a gynigir gan y Brifysgol y mae'r myfyriwr yn gymwys i ymgymryd â hi (yn bodloni’r gofynion mynediad) os oes lle ar gael (ni all nifer o raglenni gymryd mwy na niferoedd penodol oherwydd rheoliadau’r Llywodraeth, nifer cyfyngedig o leoliadau proffesiynol sy’n rhan annatod o’r rhaglen astudio benodol honno a/neu ariannu)
 • tynnu'n ôl o'r Brifysgol heb orfod talu ceiniog o’r ffioedd.

O dan yr amgylchiadau hyn, os bydd myfyriwr am dynnu'n ôl o’u lle ym Mhrifysgol Caerdydd ac ymrestru ar gwrs mewn prifysgol arall, byddwn hefyd yn cymryd camau rhesymol i’w gynorthwyo i ddod o hyd i le amgen addas.