Ewch i’r prif gynnwys

Cyn-filwyr y lluoedd

Myfyriwr sy’n gyn-filwr yw dyn neu fenyw sydd wedi gwasanaethu am isafswm o un diwrnod yn y Lluoedd Arfog; y Fyddin, y Llynges Frenhinol (Môr-filwyr Brenhinol) a'r Llu Awyr Brenhinol. Mae hyn hefyd yn cynnwys Milwyr y Gwasanaeth Cenedlaethol, Milwyr Rheolaidd a Milwyr wrth Gefn.

Cefnogi cymuned y Lluoedd Arfog

Rydym yn sefydliad sy’n cefnogi’r lluoedd arfog ac yn ymrwymedig i gefnogi dynion/menywod a fu’n aelodau o’r lluoedd arfog a’u dibynyddion, trwy ein Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr, er mwyn sicrhau nad oes unrhyw aelod o gymuned y Lluoedd Arfog yn wynebu anfantais mewn Addysg Uwch.

Rydym yn falch o fod wedi llofnodi Cyfamod y Lluoedd Arfog sy'n cydnabod ac yn cefnogi’r rhai sy’n gwasanaethu, cyn-filwyr a'u teuluoedd. Mae Cyfamod y Lluoedd Arfog yn addewid gan y genedl i wneud yn siŵr bod y rhai sy’n gwasanaethu neu sydd wedi gwasanaethu yn y lluoedd arfog a’u teuluoedd yn cael eu trin yn deg.

Rydym yn gwerthfawrogi’n fawr y sgiliau a’r profiadau y mae rhai sydd wedi gadael y lluoedd arfog yn dod â nhw i’r Brifysgol, ac rydym ni’n gweithio'n agos gyda gwasanaethau cymunedol lleol i ddarparu cyngor priodol, canllawiau a chymorth emosiynol ac ymarferol i’ch cynorthwyo wrth i chi bontio i Addysg Uwch. I'n helpu yn hyn o beth, rydym yn aelod o Brifysgolion yn Cefnogi personél Gwasanaeth Clwyfedig, a Anafwyd a Sâl (UNSWIS).

Cysylltiadau pwysig

Rydym yn cynnig cefnogaeth ar y rhan fwyaf o agweddau ar bontio i fywyd yn y brifysgol. Paul Thomas yw Hyrwyddwr Lluoedd Arfog y Brifysgol, a Lena Smith yw Arweinydd y Cyn-Filwyr ar gyfer Cyngor ac Arian, yn y Ganolfan Cefnogi a Lles Myfyrwyr

Lena yw Arweinydd y Lluoedd Arfog ar gyfer Cefnogaeth Myfyrwyr . Gallwch gysylltu â Lena gydag unrhyw gwestiynau sydd gennych ynghylch ymaddasu i fywyd y Brifysgol.

Cysylltu

Lena Smith

Cynllun Credydau Dysgu Uwch (ELCAS)

Mae Cynllun Credydau Dysgu Uwch (ELC) y Weinyddiaeth Amddiffyn yn hyrwyddo dysgu gydol oes ymhlith aelodau'r Lluoedd Arfog Rydym yn Ddarparwr Dysgu cymeradwy ar y Cynllun Credydau Dysgu Uwch. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth ar eu gwefan.

Bwrsariaeth Cyn-Filwyr y Lluoedd

Rydym hefyd yn cynnig bwrsariaeth ar gyfer cyn-filwyr y lluoedd (nid i gadetiaid neu milwyr wrth-gefn), gellir cael manylion amdano yn ein tudalen bwrsariaethau.

Cyrsiau DPP am bris rhatach

Rydym yn falch o gefnogi cyn-filwyr y lluoedd arfog ac wedi ymrwymo i gefnogi cyn-filwyr sydd am gael eu hail-hyfforddi. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalennau DPP.

Rhannwch eich barn gyda ni

Os oes gennych unrhyw adborth ynghylch sut gallwn ni fod o gymorth pellach a chefnogaeth i gyn-filwyr a'u dibynyddion yn ystod eu hastudiaethau, byddem yn croesawu ac yn gwerthfawrogi eich sylwadau, drwy ein harolwg dienw, er mwyn sicrhau ein bod yn darparu’r gefnogaeth orau i fyfyrwyr.