Ewch i’r prif gynnwys

Cyn-filwyr y lluoedd

Myfyriwr sy’n gyn-filwr yw dyn neu fenyw sydd wedi gwasanaethu am isafswm o un diwrnod yn y Lluoedd Arfog; y Fyddin, y Llynges Frenhinol (Môr-filwyr Brenhinol) a'r Llu Awyr Brenhinol. Mae hyn hefyd yn cynnwys Milwyr y Gwasanaeth Cenedlaethol, Milwyr Rheolaidd a Milwyr wrth Gefn.

Cefnogi cymuned y Lluoedd Arfog

Rydym yn sefydliad sy’n cefnogi’r lluoedd arfog ac yn ymrwymedig i gefnogi dynion/menywod a fu’n aelodau o’r lluoedd arfog a’u dibynyddion, trwy ein Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr, er mwyn sicrhau nad oes unrhyw aelod o gymuned y Lluoedd Arfog yn wynebu anfantais mewn Addysg Uwch.

Rydym yn falch o fod wedi llofnodi Cyfamod y Lluoedd Arfog sy'n cydnabod ac yn cefnogi’r rhai sy’n gwasanaethu, cyn-filwyr a'u teuluoedd. Mae Cyfamod y Lluoedd Arfog yn addewid gan y genedl i wneud yn siŵr bod y rhai sy’n gwasanaethu neu sydd wedi gwasanaethu yn y lluoedd arfog a’u teuluoedd yn cael eu trin yn deg.

Rydym yn gwerthfawrogi’n fawr y sgiliau a’r profiadau y mae rhai sydd wedi gadael y lluoedd arfog yn dod â nhw i’r Brifysgol, ac rydym ni’n gweithio'n agos gyda gwasanaethau cymunedol lleol i ddarparu cyngor priodol, canllawiau a chymorth emosiynol ac ymarferol i’ch cynorthwyo wrth i chi bontio i Addysg Uwch. I'n helpu yn hyn o beth, rydym yn aelod o Brifysgolion yn Cefnogi personél Gwasanaeth Clwyfedig, a Anafwyd a Sâl (UNSWIS).

Cysylltiadau pwysig

Rydym yn cynnig cefnogaeth ar y rhan fwyaf o agweddau ar bontio i fywyd yn y brifysgol. Paul Thomas yw Hyrwyddwr Lluoedd Arfog y Brifysgol, a Tom Spare yw Arweinydd y Cyn-Filwyr ar gyfer Cyngor ac Arian, yn y Ganolfan Cefnogi a Lles Myfyrwyr

Hyrwyddwr y Lluoedd Arfog

Ochr yn ochr â’i swydd yn ystod y dydd yn Ymchwil ac Arloesi, mae Paul yn cynrychioli’r Brifysgol ar faterion sy’n perthyn i Gymuned y Lluoedd Arfog a gall ddarparu cyngor anffurfiol i fyfyrwyr sy’n gyn-filwyr, a’r rhai sydd wrthi’n gwasanaethu yn y Lluoedd. Ymunodd Paul â’r Llynges Frenhinol wrth Gefn yn 2004. Mae’n Swyddog Hyfforddi yn Uned Llynges Frenhinol Prifysgol Cymru (URNU). Rôl Paul yw hwyluso eu datblygiad dysgu a’u harweinyddiaeth yn yr ystafell ddosbarth, ar y môr, ym myd y campau ac wrth ymgyfarwyddo â’r byd milwrol.

Armed Forces Champion

Lieutenant Paul Thomas

Arweinydd y Lluoedd Arfog

Tom yw Arweinydd y Lluoedd Arfog ar gyfer Cefnogaeth Myfyrwyr . Gallwch gysylltu â Tom gydag unrhyw gwestiynau sydd gennych ynghylch ymaddasu i fywyd y Brifysgol.

Armed Forces Lead

Tom Spare – Executive Officer (Transitions and Engagement)

Cynllun Credydau Dysgu Uwch (ELCAS)

Mae Cynllun Credydau Dysgu Uwch (ELC) y Weinyddiaeth Amddiffyn yn hyrwyddo dysgu gydol oes ymhlith aelodau'r Lluoedd Arfog Rydym yn Ddarparwr Dysgu cymeradwy ar y Cynllun Credydau Dysgu Uwch. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth ar eu gwefan.

Bwrsariaeth Cyn-Filwyr y Lluoedd

Rydym hefyd yn cynnig bwrsariaeth ar gyfer cyn-filwyr y lluoedd (nid i gadetiaid neu milwyr wrth-gefn), gellir cael manylion amdano yn ein tudalen bwrsariaethau.

Cyrsiau DPP am bris rhatach

Rydym yn falch o gefnogi cyn-filwyr y lluoedd arfog ac wedi ymrwymo i gefnogi cyn-filwyr sydd am gael eu hail-hyfforddi. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalennau DPP.

Rhannwch eich barn gyda ni

Os oes gennych unrhyw adborth ynghylch sut gallwn ni fod o gymorth pellach a chefnogaeth i gyn-filwyr a'u dibynyddion yn ystod eu hastudiaethau, byddem yn croesawu ac yn gwerthfawrogi eich sylwadau, drwy ein harolwg dienw, er mwyn sicrhau ein bod yn darparu’r gefnogaeth orau i fyfyrwyr.