Ewch i’r prif gynnwys

Ymadawyr gofal

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gymorth a chyngor i'ch galluogi chi i wneud dewis deallus am astudio gyda ni.

Mae'r prosiect hwn ar gael i Blant sy'n Derbyn Gofal a Phobl Ifanc 14+ oed sy’n gadael gofal ac sy'n byw yn y De-ddwyrain. Bydd pobl ifanc sy'n ymuno â'r prosiect yn cael cyfle i gyfarfod yn rheolaidd â myfyrwyr presennol y Brifysgol sy'n gweithredu fel mentoriaid. Bydd pobl ifanc yn cymryd rhan mewn:

 • Diwrnodau blasu'r Brifysgol
 • gweithdai i gefnogi astudiaethau a chymwysiadau ar gyfer coleg / prifysgol /swyddi
 • nosweithiau cymdeithasol (megis nosweithiau ffilm neu gemau)
 • teithiau grŵp (mae tripiau blaenorol wedi cynnwys y theatr, bowlio a Gŵyl y Gaeaf).

Bydd y rhai sy'n ymuno â'r prosiect hefyd yn cael eu gwahodd i fynychu digwyddiadau'r brifysgol fel gweithdai adolygu TGAU / Safon Uwch a sesiynau cynghori i gefnogi Cynlluniau Addysg Personol.

Ysgol Haf Dyfodol Hyderus

Mae Ysgol Haf Dyfodol Hyderus yn ddigwyddiad deuddydd sydd â'r nod o roi'r cyfle i bobl ifanc sydd mewn gofal gael profiad o fywyd myfyrwyr mewn amgylchedd diogel â chefnogaeth. Mae'r Ysgol Haf yn cynnwys aros dros nos mewn neuaddau preswyl, lle y mae pobl ifanc yn cael eu paru gyda myfyrwyr Prifysgol i gymryd rhan mewn gweithgareddau bob dydd myfyrwyr gan gynnwys:

 • siopa am fwyd a choginio cinio mewn fflatiau myfyrwyr
 • sesiynau blasu bywyd myfyrwyr (yn ystod y blynyddoedd blaenorol roedd sgiliau syrcas a chyfryngau myfyrwyr)
 • cynefino o amgylch y campws a'r ddinas
 • sesiynau blasu pynciau (mae sesiynau blaenorol wedi cynnwys gofal iechyd a gwyddor gwneud siocled).

I gael rhagor o wybodaeth am Brosiect Dyfodol Hyderus a'r Ysgol Haf, cysylltwch â ni yn:

Prosiect Dyfodol Hyderus

Os ydych o'r De-ddwyrain ac ym Mlwyddyn 12, gallech hefyd fod yn gymwys i ymuno â'r cynllun Camu i Fyny.

Yn ystod y Diwrnod Agored, bydd ymwelwyr yn cael cyfle i siarad â myfyrwyr a staff ac i ymweld â gwahanol rannau o'r Brifysgol. Gallwch hefyd gael gwybodaeth bwysig am lety, cyllid myfyrwyr a darpariaeth arall o ran cymorth i fyfyrwyr drwy siarad yn anffurfiol â'n staff proffesiynol.

Pan fyddwch yn trefnu i fynychu diwrnod agored byddwch yn cael cyfle i ddatgelu eich bod yn un sy’n gadael gofal. Os byddwch yn gwneud hyn, cewch wahoddiad i fynd i Sesiwn Brecwast Galw Heibio i gwrdd ag aelodau allweddol o'r staff sy'n gallu'ch helpu i gynllunio'ch diwrnod ac ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Gall y rhai sy’n gadael gofal ddatgan ar eu cais UCAS eu bod wedi bod mewn gofal. Byddwn bob amser yn parchu eich penderfyniad a'ch cyfrinachedd, felly ni fyddwn yn rhannu unrhyw wybodaeth ag unrhyw un oni bai eich bod am i ni wneud hynny. Rydym dim ond yn gofyn am y wybodaeth hon er mwyn ein galluogi i roi'r cymorth mwyaf priodol i chi ar gyfer eich anghenion.

Rydym wedi gweithredu model derbyniadau cyd-destunol i roi gwell gwybodaeth i diwtoriaid derbyniadau o gefndir cymdeithasol ymgeiswyr, gan ganiatáu i diwtoriaid derbyn asesu potensial ymgeiswyr i lwyddo gyda ni yng nghyd-destun rhwystrau y mae'n bosibl eu bod wedi'u hwynebu.

Bydd ymgeiswyr sydd wedi treulio amser mewn gofal ac wedi dweud hyn ar eu ffurflen UCAS (gan ddefnyddio'r cwestiwn penodedig) yn gymwys i gael ystyriaeth ychwanegol. Gallai hyn gynnwys cynnig gwarantedig, cyfweliad gwarantedig, cynnig ar lefel is neu ystyriaeth ychwanegol yn ystod cyfnod canlyniadau arholiadau'r haf.

Mae gennym berson cyswllt allweddol ar gyfer y rhai sy'n gadael gofal a gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda'r rhai sy'n gadael gofal. Gall fod yn bwynt cyswllt cyntaf i chi os oes gennych unrhyw gwestiynau neu faterion cyn i chi gyrraedd a thra byddwch yn astudio yma.

Gall ein contract allweddol eich cynorthwyo ar ystod o faterion fel:

 • cymorth ariannol
 • rheoli arian
 • llety
 • cyflogaeth sy’n
 • cysylltiedig ag academia.

Lena Smith

Ar ôl i chi gael cynnig lle gyda ni, byddwn yn cynnig cyfle i chi ddod i gwrdd â'r cyswllt allweddol i’r rhai sy’n gadael gofal cyn dechrau'r cwrs er mwyn cynorthwyo gyda'r newid i fywyd prifysgol. Hefyd gallwch chi ddod i’r cyfarfod gyda’ch gweithiwr cymdeithasol, ymgynghorydd personol neu ofalwr maeth - pwy bynnag rydych chi'n teimlo’n fwyaf cyfforddus gyda nhw. Yn ystod y cyfarfod hwn gallwn drafod y canlynol:

 • faint o gymorth ariannol sydd ar gael
 • y math o lety sydd fwyaf addas i chi
 • lle bo hynny'n briodol, darparu ar gyfer unrhyw gymorth ychwanegol e.e. ar gyfer anabledd neu anawsterau dysgu penodol.

Rydym hefyd yn cynnig bwrsari i'r rhai sy’n gadael gofal, ac mae manylion am y rhain i'w gweld ar ein tudalen bwrsariaethau.

Rydym yn cynnig llety drwy'r flwyddyn i fyfyrwyr sy'n gadael gofal, felly does dim rhaid i chi boeni am rywle i aros dros gyfnodau gwyliau.

Rydym yn darparu cymorth i fyfyrwyr sy'n dymuno rhentu yn y sector preifat ar ôl y flwyddyn gyntaf a gallwn weithredu fel gwarantwr os bydd angen.

Mae Prifysgol Caerdydd yn bartner i Go Wales: Cyflawni drwy raglen Profiad Gwaith sy'n cael ei hariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) drwy Lywodraeth Cymru. Mae'r rhaglen ar gyfer myfyrwyr ifanc ar gyrsiau addysg uwch yng Nghymru sy'n wynebu rhwystrau o ran sicrhau profiad gwaith.  Os ydych o dan 25 oed, ar gwrs llawn amser ym Mhrifysgol Caerdydd ac wedi bod mewn gofal, gallech fod yn gymwys ar gyfer y cynllun.

Gall tîm Go Wales ym Mhrifysgol Caerdydd helpu i ddod o hyd i gyfleoedd cysgodi gwaith, sesiynau blasu gwaith a hyd at chwe wythnos o leoliadau gwaith â thâl. Cysylltwch â ni i gael rhagor o fanylion:

GO Wales

Go Wales Logo
European Social Fund logo