Ewch i’r prif gynnwys

Canolfan Gofal Dydd

Mae ein Canolfan Gofal Dydd yn croesawu plant myfyrwyr a staff, rhwng deg wythnos a phum mlwydd oed.

Rydym yn cynnig amgylchedd diogel, cefnogol, cynhwysol a sefydlog sy’n arloesol, ysgogol ac yn heriol a lle mae pob plentyn yn ffynnu, yn dysgu ac yn gwneud ffrindiau newydd ynddo.

Profiad amrywiol, cyfoethog

Rydym yn cofleidio’r cysyniad bod plant yn dysgu drwy chwarae a bod angen profiad dysgu amrywiol a chyfoethog arnynt. Bob dydd, maen nhw'n cymryd rhan mewn gweithgareddau darllen, straeon, canu, chwarae rôl a gemau i hyrwyddo llythrennedd a rhifedd. Byddant yn cymryd rhan mewn celf a chrefft, ac yn cynhyrchu gwaith i fynd adref atoch chi.

Mae chwarae yn yr awyr agored a gweithgaredd corfforol hefyd yn rhan fawr o'r diwrnod. Mae gennym erddi mawr ar gael i bob grŵp oedran, gyda lle i blannu llysiau a pherlysiau i’w defnyddio yn ein cegin ein hunain.

Mae'r ganolfan wedi'i rhannu'n adrannau sy'n briodol i oed a datblygiad y plant. Penodir 'gweithiwr allweddol' i bob plentyn, sef aelod o staff a fydd yn gyfrifol am ei anghenion unigol.

Bwyd iach, wedi'i baratoi ar y safle

Child using a spoon to feed herself
We have been awarded the Gold Standard Plus Healthy Snack Award and promote healthy eating.

Ni fydd angen i chi ddod ag unrhyw fwyd gyda chi, gan fod popeth yn cael ei ddarparu: pryd maethlon, cytbwys wedi'i goginio yn yr adeilad, ynghyd â byrbrydau iach ganol bore a phrynhawn. Rydym yn ceisio darparu ar gyfer gofynion dietegol unigol lle bynnag y gallwn.

Ar hyn o bryd, mae byrbrydau wedi'u cynnwys yn y ffi, ond codir tâl ychwanegol am ginio.

Mae gennym fwydlen dreigl bedair wythnos, sy’n cael ei newid sawl gwaith y flwyddyn ac yn cynnig llawer o amrywiaeth a’r cyfle i’ch plentyn brofi bwydydd newydd.

Lle rydyn ni wedi ein lleoli

Cardiff and Vale Gold Standard Healthy Snack Award Plus

Mae gennym fwydlen dreigl bedair wythnos, sy’n cael ei newid sawl gwaith y flwyddyn ac yn cynnig llawer o amrywiaeth a’r cyfle i brofi bwydydd newydd.

Rydym wedi ennill gwobr Byrbryd Iachus Safon Aur Plws Caerdydd a'r Fro, sy'n dangos ymrwymiad i iechyd plant.

Lle rydyn ni wedi ein lleoli

Day Care Centre location

43-45 Plas y Parc
Caerdydd
CF10 3BB

Amseroedd agor

Dydd Llun i ddydd Gwener, 08:00 i 18:00, gyda slotiau bore a phrynhawn ar gael.

Ffioedd

Mae'r ffioedd diweddaraf ar gael ar y Ganolfan Gofal Dydd. Os ydych chi mewn caledi ariannol oherwydd newid mewn amgylchiadau ac angen help gyda chostau gofal plant yn ystod eich cwrs, efallai y bydd cymorth ariannol ar gael.

Gwneud cais am le

I wneud cais am le yn ein Canolfan, cwblhewch ffurflen gais neu cysylltwch â:

Y Feithrinfa