Ewch i’r prif gynnwys

Modiwlau unigol

Mae rhai o'n cyrsiau ôl-raddedig ar gael i'w hastudio fel modiwlau unigol.

Mae hyn yn rhoi cyfle i chi astudio’n hyblyg a dewis modiwlau sy’n addas i’ch anghenion datblygu proffesiynol chi. Nodwch nid yw'r modiwlau hyn yn cael eu dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg.

Physio skills session with Sue Annetts

Modiwlau ôl-raddedig yn y Gwyddorau Gofal Iechyd

Chwilio modiwlau ôl-raddedig a addysgir yn y Gwyddorau Gofal Iechyd.

eye examination

Modiwlau ôl-raddedig mewn Optometreg

Ystod o fodiwlau i helpu gweithwyr proffesiynol gofal llygaid wrth eu gwaith.

Rheoli poen

Mae’r modiwlau hyn ar gyfer Meddygon Teulu a Fferyllwyr sydd â diddordeb arbennig mewn poen a gweithwyr proffesiynol cynradd a chymunedol.

Datblygiad Proffesiynol Parhaus yn y Gyfraith

Rhaglen Datblygiad Proffesiynol Parhaus ar gyfer gweithwyr proffesiynol sydd â diddordeb mewn astudio modiwlau lefel Meistr fel unedau sengl.

Diabetes

Mae’r Ysgol Meddygaeth yn cynnig amrywiaeth o modiwlau am holl agweddau diabetes o Bediatreg i’r Henoed ac o anhwylderau traed i glefydau Cardiofasgwlaidd.

Addysg Weithredol

Nifer o gyrsiau byrsion am amrywiaeth o ddisgyblaethau busnes ar gyfer gweithwyr proffesiynol.

Rhoi Presgripsiynau’n Annibynnol gan Fferyllwyr

Rhaglen sydd wedi'i dylunio i baratoi fferyllwyr i weithio fel Rhagnodwyr Annibynnol, ac i fodloni’r safonau perthnasol a bennwyd gan y Cyngor Fferyllol Cyffredinol (GPhC)

Ansawdd a Diogelwch

Mae’r modiwl hwn yn rhan o’r MSc Gofal Critigol ac yn addas ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol sy’n gweithio mewn maes clinigol cysylltiedig.

Ystadegau Ymchwil ac Ymarfer Seiliedig ar Dystiolaeth

Ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol sy’n gweithio mewn unrhyw faes glinigol, dyma fodiwl e-Ddysgu 12 wythnos unigol ar lefel Meistr.

Modiwlau Sylfaen Iacháu Clwyfau (HE Lefel 6 – Hyfywedd Meinweoedd)

Bwriad y modiwlau unigol hyn yw i roi’r gwybodaeth a’r sgiliau i fyfyrwyr i’w galluogi i ymdrin â’r heriau sy’n gysylltiedig â gofalu am gleifion sydd ag amrywiaeth o glwyfau cyffredin.

Genomeg a Geneteg

Bydd ein hamrywiaeth o fodiwlau Geneteg yn ehangu eich sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth yn y sector sy’n tyfu, gofal iechyd geneteg.

Architecture

We are pleased to offer a selection of postgraduate taught modules from the MSc in Environmental Design of Buildings, a programme which is accredited by the Chartered Institute of Building Services Engineers (CIBSE).

Ieithoedd Modern Tramor

Mae’r Ysgol Ieithoedd Modern yn falch o gynnig amrywiaeth o gyrsiau byr cyfieithu arbenigol i rai sy’n gweithio fel cyfieithwyr proffesiynol yn y sectorau cyhoeddus a phreifat.

Daearyddiaeth a Chynllunio

Mae’r Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio yn falch i gynnig amrywiaeth o fodiwlau ôl-raddedig unigol.

Peirianneg

Mae’r modiwlau yn addas i raddedigion peirianneg neu ymarferwyr profiadol a fyddai’n hoffi datblygu eu sgiliau yn eu gweithle mewn amrywiaeth o ddisgyblaethau peirianneg.

Cemeg

Rydym yn falch o gynnig lleoedd ychwanegol ar ambell fodiwl arbenigol a addysgir ar lefel ôl-raddedig. Mae’r modiwlau hyn yn addas ar gyfer graddedigion cemeg neu ymarferwyr profiadol.

Ffiseg a Seryddiaeth

Rydym yn falch o gynnig detholiad o fodiwlau ôl-raddedig a addysgir a gellir eu cymryd ar sail unigol.

Uwch-ymarfer Llawfeddygol

Mae’r modiwlau ar-lein yn cynnig addysg Datblygiad Proffesiynol Parhaus (CPD) i weithwyr iechyd proffeisynol sydd eisiau arbenigo mewn maes gofal llawfeddygol a amlawdriniaethol.

Heneiddio, Iechyd a Chlefydau

Mae’r modiwlau dysgu cyfunol yn cynnig addysg Datblygiad Proffesiynol Parhaus (CPD) i weithwyr proffesiynol, o amrywiaeth o osodiadau iechyd a gofal cymdeithasol yn rhoi cyfle i archwilio gofynion cymhleth iechyd a chymdeithasol pobl hŷn sy’n byw yng nghymdeithas heddiw.

Iechyd cyhoeddus

Mae’r modiwlau dysgu cyfunol yn cynnig addysg Datblygiad Proffesiynol Parhaus (CPD) i weithwyr proffesiynol, o amrywiaeth o osodiadau iechyd a gofal cymdeithasol, y cyfle i archwilio dysgu rhyngddisgyblaethol, integredig o ansawdd uchel ar gyfer arweinyddiaeth a datrys problemau ar draws maes eang iechyd cyhoeddus.

Meddygaeth Newyddenedigol

Mae’r modiwlau dysgu cyfunol yn cynnig addysg Datblygiad Proffesiynol Parhaus (CPD) ar gyfer ymarferwyr ysbyty, hyfforddeion, staff nyrsio a barafeddygol a gweithwyr proffesiynol eraill sydd yn cymryd rhan yn gofal rhyngddisgyblaethol babanod newydd-anedig a plant ifanc iawn.

E-Fodiwlau i Hyfforddwyr

Gellir astudio ein modiwlau e-ddysgu Cyfryngau Addysgiadol a Thechnolegau ac Asesu Dysgu o Dystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg Feddygol yn unigol fel cwrs unigol.

Clinical Leadership and Change Management in Cardiology

These modules aim to support clinicians and healthcare professionals to deliver novel, transformational approaches to improve the quality of care for people living with cardiac conditions, from theoretical and patient-based care to population-based care.