Ewch i’r prif gynnwys

Cyfraith Gofal Cymdeithasol (LLM)

 • Hyd: Blwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Mae hon yn rhaglen gynhwysfawr a fydd yn datblygu eich dealltwriaeth o elfennau creiddiol cyfraith gofal cymdeithasol oedolion a phlant, polisi ac ymarfer yn Lloegr a Chymru.

book

Dangos eich gwybodaeth

Cyfle i ymgymryd ag ymchwil fanwl mewn maes sy'n ymwneud â Chyfraith Gofal Cymdeithasol sydd o ddiddordeb i chi

mortarboard

Elwa o'n hymchwil

Rydym yn gartref i'r Ganolfan Cyfraith Iechyd a Gofal Cymdeithasol sy'n cynnig arbenigedd ar agweddau cymdeithasol-gyfreithiol iechyd a gofal cymdeithasol.

people

Meddwl yn annibynnol

Rydym yn cynnig dull hanfodol i chi o werthuso rheoleiddio cyfredol ac arfaethedig a'n nod yw meithrin meddwl annibynnol.

scroll

Ategu eich astudiaethau academaidd

Rydym yn cynnig amrywiaeth o brosiectau pro-bono arloesol lle gallwch weithio gyda chleientiaid go iawn dan oruchwyliaeth gan weithwyr proffesiynol.

Mae ein rhaglen LLM Cyfraith Gofal Cymdeithasol yn canolbwyntio ar gyfraith gofal cymdeithasol, polisi ac ymarfer yn Lloegr a Chymru yng nghyd-destun rhyngwladol hawliau dynol. Er gwaethaf pwysigrwydd sylfaenol y gyfraith yn y meysydd hyn, mae rhaglenni meistr yn aml wedi’i esgeuluso fel pwnc astudio. Mae ein rhaglen Cyfraith Gofal Cymdeithasol yn unigryw gan ei bod yn cynnig cyfleoedd i ddysgu gan arbenigwyr cyfreithiol ym maes hawliau dynol, materion sy’n ymwneud ag anabledd a galluedd, hawliau plant a phriod ddyletswyddau a chyfrifoldebau teuluoedd a’r Wladwriaeth.   

Mae cyfraith gofal cymdeithasol yn effeithio ar bron bob person yn y DU ar ryw adeg yn eu bywydau. Mae maint diwydiant a gweithlu y maes gofal cymdeithasol yn fwy na’r GIG, ac mae’n cyffwrdd ar rai o agweddau mwyaf pwysig a sylfaenol bywyd ar gyfer cannoedd ar filoedd o ddinasyddion. Mae gofynion y system yn parhau i fod yn her enfawr i lunwyr polisïau.

Mae cyfraith gofal cymdeithasol, gan ei fod yn ymwneud â phlant ac oedolion, wedi gweld mwy o ymgyfreitha yn y degawdau diwethaf ac mae’n faes ysgolheictod sydd ar gynnydd. Mae hefyd yn berthnasol i ddatblygiad proffesiynol, gan alluogi ymarferwyr i ymgysylltu a chymhwyso’r egwyddorion cyfreithiol yn eu hachosion. Er y cafodd y ddeddfwriaeth ei diwygio i raddau helaeth yn 2014, nid yw wedi datrys y tensiynau ideolegol ac economaidd sy’n parhau.

Mae’r rhaglen yn archwilio’r egwyddorion rhyngwladol sylfaenol sydd wrth wraidd y gyfraith, megis byw’n annibynnol, urddas a hawliau hunanlywodraeth; hanes y consensws ar ôl y rhyfel, neoryddfrydiaeth a gostyngiadau’r wladwriaeth les; tensiynau rhwng cysyniadau o breifatrwydd teulu a ymyrraeth y wladwriaeth; ac ystyr cydsynio gwybodus i driniaeth feddygol. Rydym yn cynnig ystod o fodiwlau, er enghraifft: Hawliau Gofal Cymdeithasol; Cyfraith Gydwladol Hawliau Dynol Anabledd; Y Plentyn a’r Wladwriaeth - Y Gyfraith a Pholisi; a Chydsynio i Driniaeth Feddygol.

Rydym wedi cael myfyrwyr sy’n academyddion, cyfreithwyr, gweithwyr cymdeithasol, gweithwyr gyda sefydliadau gwirfoddol, gofalwyr a gweision sifil.  

Mae’r rhaglen yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau a wnaeth fy ngalluogi i archwilio meysydd gwahanol o gyfraith gofal cymdeithasol, a oedd yn cyfateb i fy niddordebau personol a phroffesiynol. Roeddent yn cynnwys y gyfraith ar gydsynio i driniaeth feddygol, hanes gofal cymdeithasol, gwleidyddiaeth a datblygiadau cyfreithiol. Rhoddodd y cwrs gyfle i mi fireinio fy sgiliau ymchwil a chyflwyno a rhoi’r hyder i mi barhau â fy astudiaethau a dechrau ar radd PhD. Roedd y cydbwysedd rhwng agweddau cyfreithiol ac ymarferol cyfraith gofal cymdeithasol yn unigryw, gan wneud ymchwil pellach a datblygiad gyrfa yn opsiynau dilynol naturiol.
Sophie Chester-Glyn

Ble byddwch yn astudio

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Mae ein corff myfyrwyr bywiog, ynghyd â'n staff academaidd hynod gymwysedig, yn darparu'r amgylchedd perffaith i archwilio meysydd dynamig a phrysur y gyfraith, gwleidyddiaeth a chysylltiadau rhyngwladol.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 6102
 • MarkerRhodfa'r Amgueddfa, Caerdydd, CF10 3AX

Meini prawf derbyn

Academic requirements: 

Typically, you will need to have either: 

 • a 2:1 honours degree in law, or an equivalent international degree
 • or a university-recognised equivalent academic qualification.

If you have a 2.2 in law or a 2.1 in any other subject, your application will be considered on a case-by-case basis alongside your relevant professional experience and other qualifications.

English Language requirements:

IELTS with an overall score of 6.5 with 6.5 in writing and 6.0 in all other subskills, or an accepted equivalent. 

Application deadline:

We allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend you apply as early as possible. 

Selection process: 

We will review your application and if you meet the entry requirements, we will make you an offer.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

You must select at least two of your four taught modules and complete the dissertation in the area of Social Care Law and you may select up to two modules from those listed in any other LLM programme or from a combination of LLM programmes.

The programme is delivered in two stages. Stage One (the taught component) comprises four 30-credit modules. Stage Two comprises the dissertation.

Two of the Stage One modules will be taught and assessed in the first semester and the remaining two in the second semester. You will progress to the dissertation upon successful completion of Stage One.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

Mae Blwyddyn Un yn cynnwys pedwar modiwl a addysgir sydd werth cyfanswm o 120 credyd. Ar ôl cwblhau'r cam a addysgir yn llwyddiannus, byddwch yn symud ymlaen at y traethawd hir 60 credyd.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
DissertationCLT60060 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Study for an LLM is intensive and challenging and it is important that you take full advantage of the teaching that is provided in order to succeed. Attendance at classes and dissertation supervisions is compulsory and we will expect you to be well-prepared.

Our teaching is very flexible and your modules may be delivered through seminars or a combination of lectures and seminars. Other teaching methods include the online use of discussion boards, self-access study packs and formative quizzes and activities.

Modules may be diverse in content to cater for the fact that for some LLM programmes there may be a high proportion of international students or students with previous qualifications other than in law. Modules are typically led by experienced staff actively engaged in research relevant to their subject area.

Sut y caf fy asesu?

The School of Law and Politics makes use of both formative and summative assessment.

Formative assessments do not count towards your degree but are designed to give you the opportunity to practice for your summative assessments and enable you and your tutors to assess your progress in your modules. Formative assessments will normally involve written coursework or a class test or may comprise individual student presentations.

Summative assessments count towards your degree. Your marks in these assessments count towards your formal progression from Stage One (taught modules) to Stage Two (the dissertation), and towards the determination of your final award. Summative assessments in Stage One will vary by module but will typically involve written coursework (5,000-word essays), unseen examinations or pre-release examinations. The dissertation (up to 15,000 words) comprises the Stage Two summative assessment.

Sut y caf fy nghefnogi?

The School of Law and Politics has created a specially designed research and study skills module which is studied by all LLM students at the beginning of the course. We also offer writing skills support for students whose first language is not English.

Your learning will be supported through e-learning; all modules are supported by Learning Central, a virtual learning environment that is available on and off campus through which you will access a wide range of materials for your modules.

You will receive dedicated pastoral support through our personal tutor scheme. We offer an extensive programme of careers lectures and workshops within the School with an in-house Law Careers Consultant and a Pro-bono Scheme Co-ordinator. A designated Disability and Diversity Officer ensures that reasonable adjustments are made for students with disabilities. The University has a range of services to support you, including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service and excellent libraries with specialist law librarians and resource centres.

Feedback

Feedback is available through oral feedback during seminars and you will receive written feedback on both your formative and summative assessments. Individual feedback on formative work will help you identify strengths and weaknesses in your learning, as well how you might improve your performance in summative assessments. Written feedback will be made available no later than four weeks from the submission of your assessment.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Postgraduate students are expected to assume a greater responsibility for their education than undergraduates. Through the LLM, you will acquire and develop a range of valuable skills, both those which are discipline-specific and more generic employability skills. During the programme you will be able to extend your communication and presentation skills, both oral and written. You will also be able to develop collaborative skills, take leadership roles and enhance skills of disciplined and independent study.

You will be encouraged to work independently to seek out legal materials for yourself, to read and analyse these materials critically and to present structured and reasoned argument under the guidance of your tutors and supervisors. You will be provided with training in postgraduate research skills to develop your independent legal analysis, research and writing.

Outside the curriculum you will have the opportunity to develop wider “employability” skills through participation in the School’s Law in Action pro-bono schemes run with partner organisations, in which student volunteers assist real people in their dealings with the law. The schemes currently include: 

 • Law in Justice: the Innocence Project (dealing with alleged miscarriages of justice);
 • Law in Healthcare: the NHS Continuing Healthcare Scheme (challenges to NHS healthcare funding assessments);
 • Law in Sport: the Rugby Union Project (providing legal advice and legal newsletters to rugby clubs).

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,200 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £19,450 £1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Nid yw gradd yn y gyfraith yn cyfyngu graddedigion i yrfaoedd yn y proffesiwn cyfreithiol. Mae graddedigion y gyfraith yn mynd i broffesiynau mor amrywiol â chyllid, gwerthu a marchnata, cyfathrebu digidol a recriwtio.

Rydym wedi ymrwymo i ymestyn cyfleoedd allgyrsiol, gan helpu i wella eich CV mewn marchnad swyddi gystadleuol i raddedigion. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â chyfreithwyr, elusennau a sefydliadau gwirfoddol i roi cyfle i chi ymarfer ac ehangu eich sgiliau. Rydym yn cynnal nifer o gynlluniau Pro Bono ac yn rhoi cyngor i aelodau'r gymuned ar wahanol faterion cyfreithiol.

Ar ôl cwblhau'r rhaglen LLM yn llwyddiannus, efallai y cewch gyfle i barhau â'ch astudiaeth gyfreithiol drwy raglen PhD yr Ysgol, neu drwy raglenni proffesiynol y Ganolfan Astudiaethau Cyfreithiol Proffesiynol (y Cwrs Ymarfer Cyfreithiol neu Gwrs Hyfforddiant Proffesiynol y Bar).

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad i Gynfyfyrwyr

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2022/23.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Healthcare, Law


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2018/19 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2021.