Ewch i’r prif gynnwys

Cyfraith Gofal Cymdeithasol (LLM)

 • Hyd: Blwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Mae hon yn rhaglen gynhwysfawr a fydd yn datblygu eich dealltwriaeth o elfennau creiddiol cyfraith gofal cymdeithasol oedolion a phlant, polisi ac ymarfer yn Lloegr a Chymru.

book

Dangos eich gwybodaeth

Dyma’r cyfle i ymgymryd ag ymchwil fanwl mewn maes sy'n ymwneud â Chyfraith Gofal Cymdeithasol sydd o ddiddordeb ichi.

mortarboard

Defnyddiwch ein hymchwil

Rydym yn gartref i'r Ganolfan Cyfraith Iechyd a Gofal Cymdeithasol sy'n cynnig arbenigedd ar agweddau cymdeithasol-gyfreithiol ar iechyd a gofal cymdeithasol.

people

Bod yn feddyliwr annibynnol

Rydym yn cynnig dulliau critigol ichi fel y gallwch werthuso rheoleiddio cyfredol ac arfaethedig, a'n nod yw meithrin y gallu i feddwl yn annibynnol.

scroll

Y cyfle i gymryd rhan ar y cyd â’ch astudiaethau academaidd

Rydym yn cynnig ystod o brosiectau pro bono arloesol. Gallwch weithio gyda chleientiaid go iawn dan oruchwyliaeth pobl broffesiynol.

Mae ein rhaglen LLM Cyfraith Gofal Cymdeithasol yn canolbwyntio ar gyfraith gofal cymdeithasol, polisi ac ymarfer yn Lloegr a Chymru yng nghyd-destun rhyngwladol hawliau dynol. Er gwaethaf pwysigrwydd sylfaenol y gyfraith yn y meysydd hyn, mae rhaglenni meistr yn aml wedi’i esgeuluso fel pwnc astudio. Mae ein rhaglen Cyfraith Gofal Cymdeithasol yn unigryw gan ei bod yn cynnig cyfleoedd i ddysgu gan arbenigwyr cyfreithiol ym maes hawliau dynol, materion sy’n ymwneud ag anabledd a galluedd, hawliau plant a phriod ddyletswyddau a chyfrifoldebau teuluoedd a’r Wladwriaeth.   

Mae cyfraith gofal cymdeithasol yn effeithio ar bron bob person yn y DU ar ryw adeg yn eu bywydau. Mae maint diwydiant a gweithlu y maes gofal cymdeithasol yn fwy na’r GIG, ac mae’n cyffwrdd ar rai o agweddau mwyaf pwysig a sylfaenol bywyd ar gyfer cannoedd ar filoedd o ddinasyddion. Mae gofynion y system yn parhau i fod yn her enfawr i lunwyr polisïau.

Mae cyfraith gofal cymdeithasol, gan ei fod yn ymwneud â phlant ac oedolion, wedi gweld mwy o ymgyfreitha yn y degawdau diwethaf ac mae’n faes ysgolheictod sydd ar gynnydd. Mae hefyd yn berthnasol i ddatblygiad proffesiynol, gan alluogi ymarferwyr i ymgysylltu a chymhwyso’r egwyddorion cyfreithiol yn eu hachosion. Er y cafodd y ddeddfwriaeth ei diwygio i raddau helaeth yn 2014, nid yw wedi datrys y tensiynau ideolegol ac economaidd sy’n parhau.

Mae’r rhaglen yn archwilio’r egwyddorion rhyngwladol sylfaenol sydd wrth wraidd y gyfraith, megis byw’n annibynnol, urddas a hawliau hunanlywodraeth; hanes y consensws ar ôl y rhyfel, neoryddfrydiaeth a gostyngiadau’r wladwriaeth les; tensiynau rhwng cysyniadau o breifatrwydd teulu a ymyrraeth y wladwriaeth; ac ystyr cydsynio gwybodus i driniaeth feddygol. Rydym yn cynnig ystod o fodiwlau, er enghraifft: Hawliau Gofal Cymdeithasol; Cyfraith Gydwladol Hawliau Dynol Anabledd; Y Plentyn a’r Wladwriaeth - Y Gyfraith a Pholisi; a Chydsynio i Driniaeth Feddygol.

Rydym wedi cael myfyrwyr sy’n academyddion, cyfreithwyr, gweithwyr cymdeithasol, gweithwyr gyda sefydliadau gwirfoddol, gofalwyr a gweision sifil.  

Mae’r rhaglen yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau a wnaeth fy ngalluogi i archwilio meysydd gwahanol o gyfraith gofal cymdeithasol, a oedd yn cyfateb i fy niddordebau personol a phroffesiynol. Roeddent yn cynnwys y gyfraith ar gydsynio i driniaeth feddygol, hanes gofal cymdeithasol, gwleidyddiaeth a datblygiadau cyfreithiol. Rhoddodd y cwrs gyfle i mi fireinio fy sgiliau ymchwil a chyflwyno a rhoi’r hyder i mi barhau â fy astudiaethau a dechrau ar radd PhD. Roedd y cydbwysedd rhwng agweddau cyfreithiol ac ymarferol cyfraith gofal cymdeithasol yn unigryw, gan wneud ymchwil pellach a datblygiad gyrfa yn opsiynau dilynol naturiol.
Sophie Chester-Glyn

Ble byddwch yn astudio

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Mae ein corff myfyrwyr bywiog, ynghyd â'n staff academaidd hynod gymwysedig, yn darparu'r amgylchedd perffaith i archwilio meysydd dynamig a phrysur y gyfraith, gwleidyddiaeth a chysylltiadau rhyngwladol.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 6102
 • MarkerRhodfa'r Amgueddfa, Caerdydd, CF10 3AX

Meini prawf derbyn

Academic requirements: 

Typically, you will need to have either: 

 • a 2:1 honours degree in law, or an equivalent international degree
 • or a university-recognised equivalent academic qualification.

If you have a 2.2 in law or a 2.1 in any other subject, your application will be considered on a case-by-case basis alongside your relevant professional experience and other qualifications.

English Language requirements:

IELTS with an overall score of 6.5 with 6.5 in writing and 6.0 in all other subskills, or an accepted equivalent. 

Application deadline:

We allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend you apply as early as possible. 

Selection process: 

We will review your application and if you meet the entry requirements, we will make you an offer.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

Rhaid i chi ddewis o leiaf dau o'ch pedwar modiwl a addysgir a chwblhau'r traethawd hir ym maes Cyfraith Gofal Cymdeithasol a gallwch ddewis hyd at ddau fodiwl o'r rhai a restrir mewn unrhyw raglen LLM arall neu o gyfuniad o raglenni LLM.

Cyflwynir y rhaglen mewn dau gam. Mae Cam Un (yr elfen a addysgir) yn cynnwys pedwar modiwl 30 credyd. Mae Cam Dau yn cynnwys y traethawd hir.

Bydd dau o'r modiwlau Cam Un yn cael eu haddysgu a'u hasesu yn y semester cyntaf a'r ddau arall yn yr ail semester. Byddwch yn symud ymlaen at y traethawd hir ar ôl cwblhau Cam Un yn llwyddiannus.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2023/24. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2023.

Mae Blwyddyn Un yn cynnwys pedwar modiwl a addysgir sydd werth cyfanswm o 120 credyd. Ar ôl cwblhau'r cam a addysgir yn llwyddiannus, byddwch yn symud ymlaen at y traethawd hir 60 credyd.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
DissertationCLT60060 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Mae astudio ar gyfer LLM yn ddwys ac yn heriol ac mae’n bwysig eich bod yn manteisio’n llawn ar yr addysgu a ddarperir er mwyn llwyddo. Mae’n rhaid bod yn bresennol mewn dosbarthiadau a sesiynau goruchwylio traethodau hir a byddwn yn disgwyl i chi fod wedi paratoi'n dda.

Mae ein haddysgu'n hyblyg iawn a gellir cyflwyno eich modiwlau drwy seminarau neu gyfuniad o ddarlithoedd a seminarau. Mae’r dulliau addysgu eraill yn cynnwys defnyddio byrddau trafod ar-lein, pecynnau astudio hunan-ddefnyddio a chwisiau a gweithgareddau ffurfiannol.

Gall modiwlau fod yn amrywiol o ran cynnwys i ddarparu ar gyfer y ffaith y gall fod cyfran uchel o fyfyrwyr rhyngwladol neu fyfyrwyr â chymwysterau blaenorol heblaw yn y gyfraith ar rai rhaglenni LLM. Fel arfer, caiff modiwlau eu harwain gan staff profiadol sy’n cymryd rhan weithredol mewn ymchwil sy’n berthnasol i’w maes pwnc.

Sut y caf fy asesu?

Mae Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth yn defnyddio asesiadau ffurfiannol a chrynodol.

Nid yw asesiadau ffurfiannol yn cyfrif tuag at eich gradd. Yn hytrach, eu diben yw rhoi cyfle i chi ymarfer ar gyfer eich asesiadau crynodol a’ch galluogi chi a’ch tiwtoriaid i asesu eich cynnydd yn eich modiwlau. Fel arfer bydd asesiadau ffurfiannol yn cynnwys gwaith cwrs ysgrifenedig neu brawf dosbarth neu gallai gynnwys cyflwyniadau gan fyfyrwyr unigol.

Mae asesiadau crynodol yn cyfrif tuag at eich gradd. Mae eich marciau yn yr asesiadau hyn yn cyfrif tuag at eich dilyniant ffurfiol o Gam Un (modiwlau a addysgir) i Gam Dau (y traethawd hir), a thuag at benderfynu ar eich dyfarniad terfynol. Bydd asesiadau crynodol yng Ngham Un yn amrywio yn ôl y modiwl ond fel arfer byddant yn cynnwys gwaith cwrs ysgrifenedig (traethodau 5,000 gair), arholiadau heb eu gweld ymlaen llaw neu arholiadau wedi’u rhyddhau ymlaen llaw. Mae’r traethawd hir (hyd at 15,000 o eiriau) yn cynnwys asesiad crynodol Cam Dau.

Sut y caf fy nghefnogi?

Mae Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth wedi creu modiwl sgiliau ymchwil ac astudio wedi'i gynllunio'n arbennig sy'n cael ei astudio gan bob myfyriwr LLM ar ddechrau'r cwrs. Rydyn ni hefyd yn cynnig cymorth sgiliau ysgrifennu i'r myfyrwyr hynny nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf.

Defnyddir e-ddysgu i gefnogi’ch dysgu; cefnogir pob modiwl gan Dysgu Canolog, sef amgylchedd dysgu rhithwir sydd ar gael ar ac oddi ar y campws, lle byddwch yn cael gafael ar amrywiaeth eang o ddeunyddiau ar gyfer eich modiwlau.

Byddwch yn cael cymorth bugeiliol penodol drwy gyfrwng ein cynllun tiwtor personol. Rydyn ni’n cynnig rhaglen helaeth o ddarlithoedd a gweithdai gyrfaoedd yn yr Ysgol gyda Chydlynydd Cynllun Pro-bono ac Ymgynghorydd Gyrfaoedd y Gyfraith mewnol. Mae Swyddog Anabledd ac Amrywiaeth yn sicrhau bod addasiadau rhesymol yn cael eu gwneud ar gyfer myfyrwyr ag anableddau. Mae’r Brifysgol yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau i’ch cefnogi, sy’n cynnwys y Gwasanaeth Gyrfaoedd, y Gwasanaeth Cwnsela, y Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia, y Gwasanaeth Cymorth i Fyfyrwyr a llyfrgelloedd gwych gyda llyfrgellwyr arbenigol y gyfraith a chanolfannau adnoddau.

Adborth

Mae adborth llafar ar gael yn ystod seminarau a byddwch yn derbyn adborth ysgrifenedig ar eich asesiadau ffurfiannol a chrynodol. Bydd adborth unigol ar waith ffurfiannol yn eich helpu i nodi cryfderau a gwendidau yn eich dysgu, yn ogystal â sut gallech wella eich perfformiad mewn asesiadau crynodol. Bydd adborth ysgrifenedig ar gael dim hwyrach na phedair wythnos ar ôl cyflwyno eich asesiad.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Disgwylir i fyfyrwyr ôl-raddedig gymryd mwy o gyfrifoldeb am eu haddysg nag israddedigion. Trwy’r LLM, byddwch yn caffael ac yn meithrin amrywiaeth o sgiliau gwerthfawr, gan gynnwys rhai penodol i’r ddisgyblaeth a sgiliau cyflogadwyedd mwy cyffredinol. Yn ystod y rhaglen, byddwch yn gallu ymestyn eich sgiliau cyfathrebu a chyflwyno, ar lafar ac yn ysgrifenedig. Byddwch hefyd yn gallu datblygu sgiliau cydweithio, cymryd rolau arwain a gwella sgiliau astudio disgybledig ac annibynnol.

Fe’ch anogir i weithio'n annibynnol i chwilio am ddeunyddiau cyfreithiol drosoch eich hun, i ddarllen a dadansoddi'r deunyddiau hyn yn feirniadol ac i gyflwyno dadl strwythuredig a rhesymegol o dan arweiniad eich tiwtoriaid a'ch goruchwylwyr. Byddwch yn cael hyfforddiant mewn sgiliau ymchwil ôl-raddedig i ddatblygu eich gallu ymchwilio, ysgrifennu a dadansoddi cyfreithiol annibynnol.

Ochr yn ochr â'r cwricwlwm, cewch gyfle i ddatblygu sgiliau ""cyflogadwyedd"" ehangach drwy gymryd rhan yng nghynlluniau pro-bono y Gyfraith ar Waith yr ysgol, sy'n cael eu rhedeg ar y cyd â sefydliadau partner, lle mae gwirfoddolwyr sy'n fyfyrwyr yn cynorthwyo pobl go iawn wrth ymwneud â'r gyfraith. Mae'r cynlluniau ar hyn o bryd yn cynnwys:

 • Y Gyfraith mewn Cyfiawnder: Prosiect Dieuogrwydd (sy'n ymdrin ag achosion honedig o gamweinyddu cyfiawnder);
 • Y Gyfraith mewn Gofal Iechyd: Cynllun Gofal Iechyd Parhaus y GIG (heriau i asesiadau ariannu gofal iechyd y GIG);
 • Y Gyfraith mewn Chwaraeon: Prosiect Rygbi'r Undeb (darparu cyngor cyfreithiol a chylchlythyrau cyfreithiol i glybiau rygbi).

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2023

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,700 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2023/24 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £20,450 £2,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Nid yw gradd yn y gyfraith yn cyfyngu graddedigion i yrfaoedd yn y proffesiwn cyfreithiol. Mae graddedigion y gyfraith yn mynd i broffesiynau mor amrywiol â chyllid, gwerthu a marchnata, cyfathrebu digidol a recriwtio.

Rydym wedi ymrwymo i ymestyn cyfleoedd allgyrsiol, gan helpu i wella eich CV mewn marchnad swyddi gystadleuol i raddedigion. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â chyfreithwyr, elusennau a sefydliadau gwirfoddol i roi cyfle i chi ymarfer ac ehangu eich sgiliau. Rydym yn cynnal nifer o gynlluniau Pro Bono ac yn rhoi cyngor i aelodau'r gymuned ar wahanol faterion cyfreithiol.

Ar ôl cwblhau'r rhaglen LLM yn llwyddiannus, efallai y cewch gyfle i barhau â'ch astudiaeth gyfreithiol drwy raglen PhD yr Ysgol, neu drwy raglenni proffesiynol y Ganolfan Astudiaethau Cyfreithiol Proffesiynol (y Cwrs Ymarfer Cyfreithiol neu Gwrs Hyfforddiant Proffesiynol y Bar).

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Gwobr sy'n agored i fyfyrwyr sydd â statws ffioedd cartref sy'n bwriadu astudio un o'n graddau meistr a addysgir.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2023 neu ar ôl hynny, gallech wneud cais am arian i ôl-raddedigion gan Lywodraeth y DU i gefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad i Gynfyfyrwyr

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2023/24.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Healthcare, Law


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.