Ewch i’r prif gynnwys

Cyfraith Trafnidiaeth (LLM)

 • Hyd: Blwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Datblygwch eich gwybodaeth mewn maes cyfreithiol o bwys sy’n ymwneud â llongau a pherchnogion y llwythi, gweithredwyr, banciau ac yswirwyr, yn ogystal â llywodraethau a sefydliadau rhyngwladol.

scroll

Bod yn arbenigwr

Datblygu sgiliau a gwybodaeth benodol yn y maes deinamig a thra arbenigol hwn ym maes ymarfer cyfreithiol.

book

Dysgu cynhwysfawr

Mae ystod eang o fodiwlau ym maes cyfraith breifat a chyhoeddus yn cynnig dealltwriaeth gyfannol o agweddau cyfreithiol ar faterion morol.

book

Dyfnhau eich gwybodaeth

Dyma’r cyfle i ymgymryd ag ymchwil fanwl mewn maes sy'n ymwneud â Chyfraith Llongau sydd o ddiddordeb ichi.

tick

Defnyddiwch ein hymchwil

Ystyriwyd bod 80% o'n hymchwil yn rhagorol o ran ehangder ac arwyddocâd ei heffaith. (REF 2014).

Mae gan Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth hanes llewyrchus yn addysgu cyfraith forol. Mae nifer o’n graddedigion yn ymarferwyr blaenllaw, swyddogion ac yn academyddion nodedig yn y maes. Gan gynnal y traddodiad hwn, mae ein rhaglen LLM Cyfraith Llongau yn cynnig sylfaen gadarn yn agweddau ymarferol a damcaniaethol cyfraith forol, gan roi’r arbenigedd angenrheidiol i’w graddedigion i arbenigo yn y maes cyfreithiol heriol, amlochrog a hanfodol hwn.

Mae’r diwydiant llongau yn elfen greiddiol o fyd rhyng-gysylltiedig sydd wedi globaleiddio. Mae tua 90% o fasnach byd-eang yn cael ei gludo ar y môr a llongau yw’r dull mwyaf cost-effeithiol, effeithlon ac ymarferol o gludo nwyddau a deunyddiau ar draws y byd hyd heddiw. Mae’r arferion a’r trafodion hyn yn sail i rwydwaith gymhleth o gontractau yn ymwneud â pherchnogion a gweithredwyr llogau, perchnogion y llwythi, banciau ac yswirwyr, yn ogystal â deddfwriaeth genedlaethol a rhyngwladol helaeth. Mae cyfraith llongau yn parhau i fod yn broffesiwn cyffrous sy’n symud yn gyflym ac mae galw cyson am gyfreithwyr sydd â’r sgiliau unigryw ac arbenigol hyn yn fyd-eang.

Mae gan y DU arbenigedd hirsefydlog yn y gyfraith sy’n ymwneud â masnach forol ac mae’n parhau i fod yn un o’r awdurdodaethau mwyaf amlwg a dibynadwy ar gyfer datrys anghydfodau morol – hyd yn oed y rhai hynny sydd ag ychydig neu dim cysylltiad o gwbl â’r DU. O’r herwydd, mae gwybodaeth drylwyr a helaeth o gyfraith forol Lloegr ac egwyddorion datrys anghydfodau yn hynod werthfawr yn rhyngwladol ac yn elfen hanfodol o ran ymarfer cyfraith llongau yn fyd-eang.

Mae ein rhaglen LLM Cyfraith Llongau yn cynnig ystod eang o fodiwlau sydd wedi’u teilwra at ymarfer cyfraith forol, gan gynnig yr hyblygrwydd i chi addasu eich astudiaethau yn unol â’ch anghenion neu ddiddordebau proffesiynol ac academaidd. Mae ein hymdriniaeth yn cwmpasu prif elfennau masnachol cyfraith forol a chludiant, yn ogystal â rheoleiddio rhyngwladol llongau, amddiffyn yr amgylchedd forol, masnach ryngwladol a meysydd cysylltiedig eraill megis datrys anghydfod a chyfraith ynni.

Mae llongau yn hollbwysig ym maes masnach ryngwladol ac o safbwynt cyfraith gyhoeddus, cyfraith y môr yw un o’r meysydd mwyaf diddorol a datblygedig o fewn cyfraith ryngwladol.
Annabella Ferrari

Ble byddwch yn astudio

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Mae ein corff myfyrwyr bywiog, ynghyd â'n staff academaidd hynod gymwysedig, yn darparu'r amgylchedd perffaith i archwilio meysydd dynamig a phrysur y gyfraith, gwleidyddiaeth a chysylltiadau rhyngwladol.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 6102
 • MarkerRhodfa'r Amgueddfa, Caerdydd, CF10 3AX

Meini prawf derbyn

You should ideally have obtained at least a 2:1 class degree or equivalent in Law. Applicants with a 2.2 class degree or equivalent will be considered taking into account the application in its entirety.

In addition, applicants whose first language is not English must obtain an overall IELTS score of 6.5 with 6.5 in writing and 6.0 in all other components, or an equivalent English language qualification.

Early application is strongly advised, normally well before the end of July. Later applications will be considered, but international students must bear in mind the time needed to obtain a visa.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

You must select at least two of your four taught modules and complete the dissertation in the area of Shipping Law and you may select up to two modules from those listed in any other LLM course or from a combination of LLM courses.

The course is delivered in two stages.  Stage One (the taught component) comprises four 30 credit modules; Stage Two comprises the dissertation.  Two of the Stage One modules will be taught and assessed in the first semester and the remaining two in the second semester.  You will progress to the dissertation upon successful completion of Stage One.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

Mae Blwyddyn Un yn cynnwys pedwar modiwl a addysgir sydd werth cyfanswm o 120 credyd. Ar ôl cwblhau'r cam a addysgir yn llwyddiannus, byddwch yn symud ymlaen at y traethawd hir 60 credyd.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
DissertationCLT60060 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Study for an LLM is intensive and challenging and it is important that you take full advantage of the teaching that is provided in order to succeed.  Attendance at classes and dissertation supervisions is compulsory and we will expect you to be well prepared. 

Our teaching is very flexible and your modules may be delivered through seminars or a combination of lectures and seminars.  Other teaching methods include the online use of discussion boards, self-access study packs and formative quizzes and activities.

Modules may be diverse in content to cater for the fact that for some LLM courses there may be a high proportion of international students or students with previous qualifications other than in law.  Modules are typically led by experienced staff actively engaged in research relevant to their subject area.

Sut y caf fy asesu?

The School of Law and Politics makes use of both formative and summative assessment.

Formative assessments do not count towards your degree but are designed to give you the opportunity to practice for your summative assessments and enable you and your tutors to assess your progress in your modules.  Formative assessments will normally involve written coursework or a class test or may comprise individual student presentations.  

Summative assessments count towards your degree. Your marks in these assessments count towards your formal progression from Stage One (taught modules) to Stage Two (the dissertation), and towards the determination of your final award.  Summative assessments in Stage One will vary by module but will typically involve written coursework (5,000 word essays), unseen examinations or pre-release examinations.  The Dissertation (up to 15,000 words) comprises the Stage Two summative assessment.

Sut y caf fy nghefnogi?

Mae Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth wedi creu modiwl sgiliau ymchwil ac astudio wedi'i gynllunio'n arbennig, sy'n cael ei astudio gan bob myfyriwr LLM ar ddechrau'r rhaglen. Rydyn ni hefyd yn cynnig cymorth sgiliau ysgrifennu i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf.

Defnyddir e-ddysgu i gefnogi’ch dysgu; cefnogir pob modiwl gan Dysgu Canolog, sef amgylchedd dysgu rhithwir sydd ar gael ar ac oddi ar y campws, lle byddwch yn cael gafael ar ystod eang o ddeunyddiau ar gyfer eich modiwlau.

Byddwch yn derbyn cymorth bugeiliol penodol drwy ein cynllun tiwtor personol. Rydyn ni’n cynnig rhaglen helaeth o ddarlithoedd a gweithdai gyrfaoedd yn yr Ysgol gyda Chydlynydd Cynllun Pro-bono ac Ymgynghorydd Gyrfaoedd y Gyfraith mewnol. Mae Swyddog Anabledd ac Amrywiaeth dynodedig yn sicrhau bod addasiadau rhesymol yn cael eu gwneud ar gyfer myfyrwyr ag anableddau. Mae gan y Brifysgol amrywiaeth o wasanaethau i'ch cefnogi, gan gynnwys y Gwasanaeth Gyrfaoedd, y Gwasanaeth Cwnsela, y Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia, y Gwasanaeth Cymorth i Fyfyrwyr a llyfrgelloedd rhagorol gyda llyfrgellwyr y gyfraith arbenigol a chanolfannau adnoddau.

Adborth

Mae adborth llafar ar gael yn ystod seminarau a byddwch yn derbyn adborth ysgrifenedig ar eich asesiadau ffurfiannol a chrynodol. Bydd adborth unigol ar waith ffurfiannol yn eich helpu i nodi cryfderau a gwendidau yn eich dysgu, yn ogystal â sut gallech wella eich perfformiad mewn asesiadau crynodol. Bydd adborth ysgrifenedig ar gael heb fod yn hwyrach na phedair wythnos ar ôl i chi gyflwyno'ch asesiad.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Disgwylir i fyfyrwyr ôl-raddedig gymryd mwy o gyfrifoldeb am eu haddysg na myfyrwyr is-raddedig. Trwy’r LLM, byddwch yn ennill ac yn datblygu amrywiaeth o sgiliau gwerthfawr; rhai sy'n benodol i’r ddisgyblaeth a sgiliau cyflogadwyedd mwy generig. Yn ystod y rhaglen byddwch yn gallu ymestyn eich sgiliau cyfathrebu a chyflwyno, ar lafar ac yn ysgrifenedig. Byddwch hefyd yn gallu datblygu sgiliau cydweithio, ysgwyddo rolau arwain a gwella sgiliau astudio disgybledig ac annibynnol.

Cewch eich annog i weithio'n annibynnol i chwilio am ddeunyddiau cyfreithiol i chi'ch hun, i ddarllen a dadansoddi'r deunyddiau hyn yn feirniadol ac i gyflwyno dadl strwythuredig a rhesymegol o dan arweiniad eich tiwtoriaid a'ch goruchwylwyr. Byddwch yn cael hyfforddiant mewn sgiliau ymchwil ôl-raddedig i ddatblygu eich galluoedd ymchwil, ysgrifennu a dadansoddi cyfreithiol annibynnol.

Ochr yn ochr â'r cwricwlwm, cewch gyfle i ddatblygu sgiliau 'cyflogadwyedd' ehangach drwy gymryd rhan yng nghynlluniau pro-bono y Gyfraith ar Waith yr ysgol, sy'n cael eu rhedeg ar y cyd â sefydliadau partner, lle mae gwirfoddolwyr sy'n fyfyrwyr yn cynorthwyo pobl go iawn wrth ymwneud â'r gyfraith. Mae'r cynlluniau ar hyn o bryd yn cynnwys:

 • Y Gyfraith mewn Cyfiawnder: Prosiect Dieuogrwydd, (sy'n ymdrin ag achosion honedig o gamweinyddu cyfiawnder);
 • Y Gyfraith mewn Gofal Iechyd: Cynllun Gofal Iechyd Parhaus y GIG, (heriau i asesiadau ariannu gofal iechyd y GIG);
 • Y Gyfraith mewn Chwaraeon: Prosiect Rygbi'r Undeb - (darparu cyngor cyfreithiol a chylchlythyrau cyfreithiol i glybiau rygbi).

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,200 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £19,450 £1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Nid yw gradd yn y gyfraith yn cyfyngu graddedigion i yrfaoedd yn y proffesiwn cyfreithiol. Mae graddedigion y gyfraith yn mynd i broffesiynau mor amrywiol â chyllid, gwerthu a marchnata, cyfathrebu digidol a recriwtio.

Rydym wedi ymrwymo i ymestyn cyfleoedd allgyrsiol, gan helpu i wella eich CVs mewn marchnad swyddi gystadleuol i raddedigion. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â chyfreithwyr, elusennau a sefydliadau gwirfoddol i roi cyfle i chi ymarfer ac ehangu eich sgiliau. Rydym yn cynnal nifer o gynlluniau Pro Bono ac yn rhoi cyngor i aelodau'r gymuned ar wahanol faterion cyfreithiol.

Ar ôl cwblhau'r rhaglen LLM yn llwyddiannus, efallai y cewch gyfle i barhau â'ch astudiaeth gyfreithiol drwy raglen PhD yr Ysgol, neu drwy raglenni proffesiynol y Ganolfan Astudiaethau Cyfreithiol Proffesiynol (y Cwrs Ymarfer Cyfreithiol neu Gwrs Hyfforddiant Proffesiynol y Bar).

Yn ystod blwyddyn olaf yr LLB, fe ges i gontract hyfforddi gyda Holman, Fenwick, Williams (HFW), sydd yn Gwmni Cyfraith Llongau yn bennaf, ymysg pethau eraill, yn Llundain. Rydw i’n edrych ymlaen at roi’r sgiliau a’r wybodaeth rydw i wedi’u hennill trwy gydol yr LLB ac LLM ym Mhrifysgol Caerdydd ar waith. Mae Prifysgol Caerdydd wedi rhoi’r hyder a’r wybodaeth angenrheidiol i mi fod yn barod i gamu i’r byd gwaith.
Annabella Ferrari

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Gwobr sy'n agored i fyfyrwyr sydd â statws ffioedd cartref sy'n bwriadu astudio un o'n graddau meistr a addysgir.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2023 neu ar ôl hynny, gallech wneud cais am arian i ôl-raddedigion gan Lywodraeth y DU i gefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad i Gynfyfyrwyr

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2023/24.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Law


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.