Ewch i’r prif gynnwys

Gwleidyddiaeth a Pholisi Cyhoeddus (MSc Econ)

 • Hyd: Blwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Course options See other modes of study
Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Byddwch yn gwerthuso gwleidyddiaeth a pholisi cyhoeddus ar lefel leol, yng Nghymru, y DU, yr UE a rhyngwladol.

mortarboard

Learn from professionals

Explore all aspects of Politics and Public Policy in Wales and beyond; taught by experts in their field including a former minister.

briefcase

Vocational relevance

This degree will be valuable for those interested in careers that involve policymaking at any level.

rosette

Develop transferable skills

Engage in learning experiences designed to improve a range of communication, organisational and interpersonal skills.

star

Demonstrate your knowledge

Undertake in-depth research in a relevant area of your choice.

Cynlluniwyd ein rhaglen MSc Econ Gwleidyddiaeth a Pholisi Cyhoeddus i gynnig dealltwriaeth gynhwysfawr o ddadansoddi polisi a llywodraethu o fewn cyd-destun aml-lefel – o leoliadau lleol i leoliadau rhyngwladol.

Bydd y rhaglen yn rhoi’r sgiliau dadansoddol a chysyniadol uwch sydd eu hangen arnoch er mwyn gwerthuso gwleidyddiaeth a pholisi cyhoeddus yn feirniadol ar sawl lefel o lywodraethu. Mae hefyd yn cynnig hyfforddiant trylwyr mewn dulliau dadansoddi (ansoddol a meintiol) a ddefnyddir i gynnal ymchwil yn y meysydd hyn.

Fe gewch chi ystod o fodiwlau wedi’u dylunio i gynnig sylfaen gadarn o wybodaeth a dealltwriaeth ym maes gwleidyddiaeth a pholisi cyhoeddus. Gallwch ddewis modiwlau sydd o ddiddordeb arbennig i chi ar lefel leol, yng Nghymru, y DU, yr UE ac yn rhyngwladol.

Bydd eich gweithgareddau dysgu yn cynnwys cyflwyniadau gan fyfyrwyr a gwaith grŵp, wedi’u dylunio i fireinio amrywiaeth o sgiliau trosglwyddadwy gan gynnwys cyfathrebu, trefnu a sgiliau rhyngbersonol.

Byddwch chi’n elwa ar ein cysylltiadau agos â sefydliadau datganoledig Cymru yn ogystal â lefelau llywodraethau’r DU a’r Alban. Mae’r Ysgol hefyd yn gartref i Ganolfan Llywodraethiant Cymru, sy’n ganolfan flaenllaw ar gyfer astudio gwleidyddiaeth, y gyfraith ac economi wleidyddol Cymru.

Byddwn yn argymell astudio’r rhaglen hon yn gryf os hoffech chi ennill dealltwriaeth ehangach o’r prosesau gwleidyddol a pholisi sy’n llywio ac yn effeithio ar fywyd bob dydd ledled y byd. Mae’n eich galluogi i ddeall safbwyntiau gwahanol, yn ogystal â llywio eich gwerthoedd a’ch credoau gwleidyddol eich hun.
Michael Woodland Politics and Public Policy MScEcon, 2018

Ble byddwch yn astudio

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Mae ein corff myfyrwyr bywiog, ynghyd â'n staff academaidd hynod gymwysedig, yn darparu'r amgylchedd perffaith i archwilio meysydd dynamig a phrysur y gyfraith, gwleidyddiaeth a chysylltiadau rhyngwladol.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 6102
 • MarkerRhodfa'r Amgueddfa, Caerdydd, CF10 3AX

Meini prawf derbyn

Academic requirements: 

Typically, you will need to have either: 

 • a 2:1 honours degree in a relevant subject area such as international relations, politics, English, modern languages, history, religious studies, geography, economics, psychology, sociology, social policy and journalism or an equivalent international degree 
 • a university-recognised equivalent academic qualification.

English Language requirements:

IELTS with an overall score of 6.5 with at least 6.5 in writing and 6.0 in all other subskills, or an accepted equivalent.

Application deadline:

The application deadline is 31 July. If you submit an application after this date, we will only consider it if places are still available. 

Selection process: 

We will review your application and if you meet the entry requirements, we will make you an offer.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

You will take compulsory and optional modules offered by the Department of Politics and International Relations (subject to any pre-requisite conditions, accommodation, timetable or other constraints that may apply in that particular year) and complete a dissertation. 

The programme is delivered in two stages. Stage One (the taught component) comprises 15- and 30-credit compulsory and optional modules; Stage Two comprises the dissertation. During stage One, you will be taught and assessed in modules in each semester.

You will progress to the dissertation upon successful completion of Stage One.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

Mae’r cam a addysgir yn y rhaglen hon werth hyd at 120 credyd, a gyflwynir drwy fodiwlau gorfodol a dewisol 15 a 30 credyd. Ar ôl cwblhau'r cam a addysgir yn llwyddiannus, byddwch yn symud ymlaen at y traethawd hir 60 credyd.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Studying for a postgraduate degree is intensive and challenging and it is important that you take full advantage of the teaching that is provided in order to succeed. Attendance at classes and dissertation supervisions is compulsory; we will expect you to undertake self-directed study, be well prepared by completing the required reading, and participate fully in classes. 

Learning is primarily by means of small group sessions designed to enable you to analyse and critically evaluate major public policy issues and the concepts, theories and methods used in the analysis of public policy and politics.

Sut y caf fy asesu?

Assessment is via a variety of coursework and unseen written examinations, accompanied by personalised feedback designed to enable you to improve your performance over the course of the programme. The forms of coursework assessment include essays, seminar presentations, class tests and book and article reviews.

Summative assessments count towards your degree. Your marks in these assessments count towards your formal progression from Stage One (taught modules) to Stage Two (the dissertation), and towards the determination of your final award. The dissertation comprises the Stage Two summative assessment.

Sut y caf fy nghefnogi?

We will support you in improving your study and research skills with dedicated classes at the beginning of each semester. 

All modules are supported by Learning Central, a virtual learning environment that is available on and off campus through which you will access a wide range of materials for your modules.

You will receive pastoral support through our personal tutor scheme and academic staff have dedicated office hours to meet with students to discuss any learning queries. 

We offer a programme of visiting speakers and guest lectures at which students are welcome. 

A designated Disability and Diversity Officer ensures that reasonable adjustments are made for students with disabilities.

The University has a range of services to support you, including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service and excellent libraries with specialist subject librarians and resource centres. The University also offers writing skills support for students whose first language is not English.

Feedback:

Feedback is given orally during seminars and you will receive written feedback on your summative coursework. Feedback will help you identify strengths and weaknesses in your learning, as well how you might improve your performance. Written feedback will be made available no later than four weeks from the submission of your assessment.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

You are expected to assume a greater responsibility for your education as you undertake your postgraduate studies. Through the course of this programme, you will acquire and develop a range of valuable skills, both discipline specific and more generic employability skills. 

During the programme you will be able to extend your communication and presentation skills, both oral and written and develop collaborative skills through group problem solving. You will enhance your analytical skills, be able to develop a reasoned argument and reflect on your own learning by making use of constructive feedback. 

You will be encouraged to work independently and develop your research skills by seeking relevant materials from a variety of sources, evaluating this evidence to develop a reasoned argument. You will reflect upon empirical and theoretical issues and critically evaluate current research. Discussion and debate will hone logical skills and enable deeper insight into the subject matter.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,200 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £19,450 £1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Mae gradd Meistr mewn Gwleidyddiaeth a Pholisïau Cyhoeddus yn dangos bod gennych ddealltwriaeth ragorol o lywodraeth a llunio polisïau ar lefel luosog o lywodraethu. Bydd hyn o ddefnydd mewn ystod eang o rolau o fewn y sector cyhoeddus, y sector preifat a'r trydydd sector. Bydd gennych hefyd sgiliau dadansoddi, ymchwil a chyfathrebu uwch, gan gynnwys y gallu i ddatrys problemau'n annibynnol a gwneud penderfyniadau mewn sefyllfaoedd heriol. Am y rhesymau hyn, mae'r radd yn agor y ffordd ar gyfer gyrfaoedd mewn ystod eang o feysydd. Mae'r rhain yn cynnwys amrywiaeth o rolau ar lefelau lleol, Cymreig, y DU, yr UE a rhyngwladol yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a'r trydydd sector. Mae'r pwyslais ar sgiliau ymchwil ac astudio annibynnol hefyd yn golygu bod graddedigion mewn sefyllfa dda i barhau â'u hastudiaethau academaidd ac ymgymryd â PhDs.

Ar ôl graddio, fe wnes i ddechrau ar gynllun i raddedigion dwy flynedd o hyd yn gweithio i adran ddigartrefedd cyngor yng ngogledd Llundain. Rydw i wedi defnyddio’r wybodaeth a’r sgiliau a enillais yn ystod fy ngradd meistr drwy’r amser i helpu ysgogi gwelliannau o ran y gwasanaeth, gan gynnwys ymchwilio i newidiadau deddfwriaethol, helpu i wneud ceisiadau am arian gan y llywodraeth ganolog ac arwain prosiectau i ailstrwythuro’r gwasanaeth.
Michael Woodland Politics and Public Policy MScEcon, 2018

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad i Gynfyfyrwyr

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2022/23.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: European studies, Politics, Social sciences


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2018/19 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2021.