Ewch i’r prif gynnwys

Meddygaeth Newyddenedigol (PgDip)

 • Hyd: 2 flynedd
 • Dull astudio: Rhan amser yn dysgu o bell

Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Mae'r rhaglen hon yn cynnig cymhwyster academaidd gwerth chweil i ymarferwyr a hyfforddeion ysbytai, nyrsys, parafeddygon a gweithwyr proffesiynol eraill sy'n ymwneud â gofal amlddisgyblaethol babanod newydd-anedig a phlant ifanc iawn.

Mae'r Diploma Ôl-raddedig mewn Meddygaeth Newyddenedigol yn agored i bob meddyg meddygol cymwysedig, ymarferydd nyrsio a gweithiwr iechyd proffesiynol arall.

Mae'r cwrs dysgu o bell rhan-amser dwy flynedd hwn yn canolbwyntio ar astudio problemau clinigol a dulliau therapiwtig sy'n benodol i ofal iechyd newyddenedigol. Mae'r newidiadau ffisiolegol ac anatomegol sy'n digwydd yn ystod beichiogrwydd ac ar ôl genedigaeth yn dylanwadu ar gyflwyniad clinigol a strategaethau trin effeithiol ar gyfer babanod sy’n sâl ac sydd wedi’u geni’n gynnar. Mae deall y sail wyddonol ar gyfer gofal iechyd newyddenedigol yn hanfodol wrth wneud penderfyniadau clinigol a rheoli'r heriau moesegol a chyfathrebu y mae timau clinigol yn eu hwynebu bob dydd.

Felly, mae’r cwrs yn ceisio rhoi hyfforddiant ac addysg am nodi triniaethau mwy effeithiol, eu gwerthuso'n feirniadol, eu cynllunio a'u gweithredu, yn seiliedig ar wybodaeth gadarn o dystiolaeth ymchwil berthnasol, ymarfer clinigol, anatomeg a phathoffisioleg.

Mae modiwlau craidd a dewisol yn cwmpasu gofal anadlol, cardiofasgwlaidd, niwrolegol a maethol, gofal critigol a throsglwyddo babanod newydd-anedig/plant yn ddiogel rhwng gwasanaethau a gofalwyr - mae pob un ohonyn nhw’n hanfodol i wella cyfraddau goroesi ac ansawdd gofal. Mae'r gallu i ymchwilio, adolygu, gwerthuso, dylunio a chynllunio'r cydrannau allweddol hyn mewn systemau gofal iechyd yn sgiliau y gellir eu marchnata'n sylweddol ar gyfer graddedigion.

Drwy gydol y modiwlau a addysgir, y nod yw datblygu eich craffter clinigol, academaidd ac ymchwil mewn ffyrdd sy'n integreiddio dysgu unigol a chydweithredol. Cyfunir profion gwybodaeth ffeithiol allweddol â thrafodaethau ar-lein a chyflwyno asesiadau ysgrifenedig unigol sy'n profi dealltwriaeth o gysyniadau a’u cymhwysedd.

Nodweddion unigryw

 • The distance-learning  format gives clinicians the flexibility to gain a postgraduate qualification alongside busy jobs
 • The active involvement of clinical neonatologists and academics ensures there is both scientific rigour and relevance to day to day clinical work.

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Meddygaeth

Rydym ni'n un o ysgolion meddygaeth fwyaf y DU, wedi ein hymrwymo i geisio gwella iechyd pobl drwy addysg ac ymchwil.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2068 7214
 • MarkerYsbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN

Meini prawf derbyn

You will typically be:

 • Qualified medical doctors holding the clinical professional qualification recognised as the required entry qualification for their clinical profession (MBBCh, BMBS, MBBS, or equivalent).

  OR
   
 • Qualified Advanced Neonatal Nurse Practitioners (ANNP) holding the clinical professional qualification recognised as the required entry qualification for their clinical profession (i.e. BN or equivalent) and in addition the training qualifying them to work as an ANNP (BSc / BSc and post graduate certificate at MSc level / MSc, or equivalent).

  AND
   
 • Will need to provide evidence that you are currently registered with the professional body relevant to your profession.

Applicants holding differing qualifications but working in relevant areas of a health service will be considered provided they have a suitable initial qualification equivalent to a UK Bachelor’s Degree.

English Language Requirements
IELTS with at least 6.5 overall with a minimum of 5.5 in all subskills or equivalent.

There is no set application deadline but we allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend that you apply as early as possible

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

Mae'r cwrs yn dechrau ym mis Medi, yn rhedeg dros ddwy flynedd, ac yn cynnwys dau gam a addysgir:

Cam T1
Mae'r cam hwn yn para am un flwyddyn academaidd, ac yn cynnwys tri modiwl gwerth 20 credyd, sy'n dod i gyfanswm o 60 credyd, ar Lefel 7.

Cam T2
Mae'r cam hwn yn para am flwyddyn academaidd arall ac mae'n cynnwys tri modiwl 20 credyd arall sy'n dod i gyfanswm o 60 credyd, ar Lefel 7, i roi cyfanswm o 120 credyd ar gyfer y ddau gam gyda’i gilydd.

Gallwch adael y cwrs gyda Thystysgrif Ôl-raddedig ar ôl cwblhau o leiaf 60 credyd yn llwyddiannus, lle mae hyn yn cynnwys credyd ar gyfer modiwlau penodol.

Ar ddiwedd cam T2, bydd myfyrwyr sydd wedi cael o leiaf 120 o gredydau ar Lefel 7, gan gynnwys credyd ar gyfer yr holl fodiwlau gofynnol, yn gymwys i gael Diploma Ôl-raddedig, neu gallant wneud cais i fynd i ymlaen i wneud y cwrs MSc.

Mae cael mynediad wedyn ar y cwrs MSc yn ddetholus - mae’n dibynnu ar gwblhau Diploma Ôl-raddedig mewn Meddygaeth Newyddenedigol yn llwyddiannus (dim mwy na thair blynedd cyn y dyddiad rydych yn gwneud cais i ddechrau'r MSc).

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2023/24. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2023.

Blwyddyn un

Byddwch yn astudio tri modiwl 20 credyd.

Blwyddyn dau

Byddwch yn astudio tri modiwl 20 credyd arall.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Byddwch yn cael eich addysgu drwy amrywiaeth o weithgareddau ar-lein, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i: astudiaeth unigol o ddeunydd cwrs, trafodaethau grŵp, gwaith cwrs unigol a grŵp, gweithio drwy waith cwrs wedi'i gynllunio'n arbennig a deunyddiau rhyngweithiol. Byddwch hefyd yn derbyn adborth adeiladol rheolaidd i ysgogi eich brwdfrydedd a rhoi cymorth.

Mae’r cwrs hwn yn cael ei ddarparu’n gyfan gwbl ar ffurf dysgu o bell. Felly gall myfyrwyr cymwys astudio o unrhyw le yn y gymuned gofal iechyd ryngwladol. Mae hyn hefyd yn caniatáu hyblygrwydd a hwylustod astudio sy'n addas ar gyfer eich anghenion unigol.

Sut y caf fy asesu?

Mae asesiadau ffurfiannol yn cynnwys ymarferion fel prawf gwrthrychol (e.e. eitemau amlddewis / un ateb gorau) ac eitemau atebion byr sy'n profi gwybodaeth a chymhwysedd, yn ogystal â thrafodaeth ar-lein a chofnodion myfyriol.

Bydd asesiadau crynodol yn cynnwys cymysgedd o ddulliau gan gynnwys cwblhau eitemau prawf gwrthrychol / atebion byr yn seiliedig ar senarios gwyddonol a chlinigol, adroddiadau achos, myfyrio personol ar-lein ac aseiniadau ysgrifenedig eraill fel strategaethau trin a chyfathrebu â chleifion, cynnig / achos busnes a thrafodaethau ar bynciau dadleuol.

Sut y caf fy nghefnogi?

Mae'r Diploma Ôl-raddedig yn cael ei gyflwyno fel rhaglen dysgu o bell drwy ein hamgylchedd dysgu ar-lein, lle byddwch yn dod o hyd i ddeunyddiau cwrs, fforwm trafod a dolenni i ddeunyddiau ac asesiadau cysylltiedig.

Bydd tiwtor personol yn cael ei ddyrannu i chi i roi cymorth academaidd a bugeiliol. Gallwch gysylltu â’ch tiwtor personol i drafod cynnydd ac i gael cyngor ac arweiniad fel bo angen.

Bydd cymorth yn cael ei ddarparu lle bynnag y bo modd ar gyfer myfyrwyr ag anghenion dysgu ychwanegol.

Adborth

Byddwch yn cael adborth drwy gydol y rhaglen gan diwtoriaid. Bydd adborth ffurfiannol yn cael ei gyfleu drwy ddulliau electronig ac ysgrifenedig mewn da bryd. Bydd adborth crynodol ar asesu yn cael ei gyflwyno o fewn yr amserlenni a bennwyd gan y Brifysgol.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Drwy gymryd rhan lawn yn y cwrs hwn, cewch gyfle i ddatblygu cyfoeth o sgiliau a galluoedd sy'n berthnasol i'ch lleoliad proffesiynol. Yn ogystal â dealltwriaeth gysyniadol well o wybodaeth, ystyriaethau a dulliau cyfredol, cewch gyfle i ymarfer a datblygu galluoedd mewn dadansoddi beirniadol, cymhwyso meddygaeth sy'n seiliedig ar dystiolaeth a delio â materion cymhleth yn systematig ac yn greadigol. Dylai eich astudiaethau hefyd helpu i ddatblygu eich gallu i ddatrys problemau a gwneud penderfyniadau . Drwy elfennau sy'n canolbwyntio ar ymchwil cewch gyfle i ddatblygu a gwella sgiliau mewn adolygu llenyddiaeth, gwerthuso beirniadol ac egwyddorion ymchwil.

Yn ogystal, bydd symud ymlaen i astudio ar lefel Meistr yn eich galluogi i ymarfer a datblygu amrywiaeth o sgiliau proffesiynol pwysig:

 • Mentergarwch, ymreolaeth a chyfrifoldeb personol wrth gynllunio a gweithredu atebion ym maes gofal clinigol
 • Myfyrio ar ddysgu, gan gysylltu hyn ag ymarfer clinigol a phrofiad

O ganlyniad i gymryd rhan lawn yn y cwrs diploma ôl-raddedig hwn, dylech allu gwneud y canlynol:

 • Mynegi newidiadau ffisiolegol allweddol, anatomegol a newidiadau eraill sy'n digwydd o fywyd y ffetws i'r cyfnod newyddenedigol
 • Egluro’r gwendidau penodol sy'n berthnasol i fabanod newydd-anedig a sut mae'r rhain yn effeithio ar y dewisiadau ar gyfer trin a rheoli
 • Diagnosio cyflyrau ac anhwylderau cyffredin sy'n dod i’r amlwg yn y cyfnod newyddenedigol ac egluro’r pathoffisioleg, y dosbarthiad, y goblygiadau a'r rheolaeth berthnasol
 • Nodi therapïau addas yn seiliedig ar wybodaeth am weithredoedd, rhyngweithiadau a gwrtharwyddion cyffuriau yn y newydd-anedig
 • Asesu'n feirniadol y dystiolaeth ar gyfer ymyriadau cyffredin ym maes iechyd newyddenedigol
 • Dewis a chyfiawnhau strategaethau trin sy'n sicrhau'r budd mwyaf posibl wrth leihau canlyniadau tymor byr a thymor hir i'r newydd-anedig
 • Mynd ati i arfarnu'n feirniadol y cyfyng-gyngor moesegol, y dewisiadau a'r canlyniadau hirdymor y mae rhieni babanod newydd-anedig sy’n ddifrifol wael yn eu hwynebu
 • Mynd ati i arfarnu’n feirniadol yr ymchwil i'r wyddoniaeth sy'n sail i'n dealltwriaeth o arfer clinigol presennol a datblygedig mewn babanod newydd-anedig

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2023

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £5,475 £2,000
Blwyddyn dau £5,475 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2023/24 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £8,950 £2,000
Blwyddyn dau £8,950 Dim

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Bydd angen cyfrifiadur dibynadwy â mynediad cyflym at y we (ac amddiffyniad feirws a maleiswedd cyfredol) a meddalwedd priodol.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Gall y Diploma Ôl-raddedig fod yn rhan o bortffolio datblygiad proffesiynol y rhai sy'n gwneud cais am ddyrchafiad neu i rôl arbenigol.

Mae’r rhaglen Feistr hon yn eich galluogi eich gallu dadansoddi beirniadol, datrys problemau, gwneud penderfyniadau, canfod a defnyddio tystiolaeth ac ymdrin â materion cymhleth. Er nad ydym yn asesu sgiliau neu gymhwysedd clinigol wyneb yn wyneb (nid yw’r rhaglen hon felly’n disodli rhaglen hyfforddi arbenigol ffurfiol), bydd astudio ar y lefel hon yn helpu myfyrwyr llwyddiannus i ddangos sgiliau academaidd sy'n debygol o gael eu gwerthfawrogi’n fawr mewn perthynas â’u datblygiad a’u cynnydd gyrfaol.

Yn benodol, mae’r rhaglen yn cynnig cyfleoedd i ddangos datblygiad gwybodaeth a sgiliau mewn perthynas â chymhwyso meddygaeth yn seiliedig ar dystiolaeth, a chyfoethogi posibl ar wasanaethau a fframweithiau llywodraethu lleol, rhanbarthol a chenedlaethol. Felly, dylai ddarparu tystiolaeth o ymrwymiad a photensial a all eich cynorthwyo o ran cael rhagor o gyfrifoldebau, neu wrth geisio am swyddi rheoli, ymchwil, ysgolheigaidd neu arweinyddol.

"Ar ôl gweithio fel Ymarferydd Nyrsio Newyddenedigol Uwch am dros 20 mlynedd roedd angen diweddariad cynhwysfawr arnaf. Darparodd y cwrs adolygiad sy'n seiliedig ar dystiolaeth o ofal newyddenedigol ac mae'n sylfaen ddelfrydol ar gyfer gyrfa mewn meddygaeth newyddenedigol/ymarfer nyrsio newyddenedigol uwch neu fel diweddariad i glinigwyr profiadol. Rhoddodd Blwyddyn 3 gyfle i ymgymryd â phrosiect manwl er mwyn gwella gofal. Roedd cael cymorth i fynd i'r afael â mater yn ymwneud â'm maes fy hun yn golygu fy mod yn gallu mynd i'r afael ag atal methiant CPAP mewn uned newyddenedigol dibyniaeth isel mewn ffordd systematig a strwythuredig.

Roedd rhyddhau deunyddiau cwrs yn wythnosol wedi'u rhannu'n rannau gwahanol yn ei gwneud yn haws dod o hyd i slotiau amser byr i ymgymryd â'r holl dasgau e-ddysgu fesul cam drwy gydol yr wythnos. Roedd y fforymau trafod a rennir gyda thiwtoriaid a chyd-ddysgwyr yn helpu i gynnal momentwm ac yn ein hysgogi ni i gyd.

Mae'r MSc mewn Meddygaeth Newyddenedigol yn rhoi hygrededd academaidd i'r rhai mewn rolau clinigol ac mae'n addas ar gyfer hyfforddeion, pediatregwyr nad ydynt yn arbenigwyr sydd ag ymrwymiad i'r uned newyddenedigol ac uwch nyrsys sy'n dymuno datblygu o fewn rôl Ymgynghorydd Nyrsio."

George Brooks, Ymgynghorydd Nyrsio Newyddenedigol a Chyn-fyfyriwr MSc Meddygaeth Newyddenedigol

Arian

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2023 neu ar ôl hynny, gallech wneud cais am arian i ôl-raddedigion gan Lywodraeth y DU i gefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Meddygaeth


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.