Ewch i’r prif gynnwys

Addysg Feddygol (PgDip)

 • Hyd: 1 flwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Course options See other modes of study
Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Bydd ein rhaglen yn apelio at y rhai sydd am ymchwilio i hanfodion addysg effeithiol ar gyfer y proffesiynau iechyd mewn lleoliad deinamig, ysgogol a chefnogol.

DIWEDDARIAD COVID19 Mae'r dull o gyflwyno’r rhaglen hon (mynediad 2020/1) wedi'i newid oherwydd pandemig COVID19. Er mwyn sicrhau diogelwch a lles ein holl fyfyrwyr a staff, rydyn ni wedi penderfynu newid tymor cyntaf y rhaglen hon i fod ar ffurf dysgu o bell ar-lein yn gyfan gwbl. Byddwn yn adolygu sefyllfa'r pandemig yn gyson ac yn gwneud penderfyniad ar sail gwybodaeth ynghylch a fydd yr ail dymor hefyd yn cael ei gyflwyno ar-lein neu wyneb yn wyneb, cyn gynted ag y gallwn. Os oes gennych unrhyw gwestiynau o gwbl, cysylltwch â Swyddfa Derbyn Ôl-raddedigion Meddygol ar PGTMedAdmissions@cardiff.ac.uk.

Mae’r rhaglen Diploma Ôl-raddedig mewn Addysg Feddygol wedi ymrwymo i hyrwyddo rhagoriaeth mewn dysgu ac addysgu ar gyfer gweithwyr iechyd proffesiynol. Mae ar gyfer pob gweithiwr meddygol, deintyddol ac iechyd proffesiynol arall sy'n anelu at broffesiynoli rôl y clinigydd fel athro.

Mae'r cwrs amser llawn hwn am flwyddyn yn arwain at ddyfarnu Diploma Ôl-raddedig mewn Addysg Feddygol.

Mae’r cwrs hwn yn cydnabod cyd-destunau amrywiol, cymhleth a heriol i’r rheini sy’n newydd i rolau a chyfrifoldebau addysgwyr a’r rheini sydd â blynyddoedd lawer o brofiad. Nod cyffredinol y cwrs yw datblygu cymuned o addysgwyr sydd wedi ymrwymo i hyrwyddo gwelliannau o ran ""beth"" a ""sut"" rydyn ni’n addysgu gweithwyr gofal iechyd proffesiynol y dyfodol.

Mae'r cwrs yn ymarferol iawn a'i nod yw modelu arfer gorau mewn dysgu ac addysgu ac mae'n defnyddio ystod eang o ddulliau arloesol o gefnogi a datblygu dysgwyr. Bydd cyfres gynhwysfawr o fodiwlau wyneb yn wyneb yn eich galluogi i gyfrannu at ddeialogau beirniadol sy'n hyrwyddo dealltwriaeth ddyfnach o theori ac egwyddorion addysgol a gymhwysir at ymarfer clinigol. Mae hyn yn caniatáu digon o amser i fyfyrio ar eich ymarfer eich hun ac i rannu profiad a syniadau newydd â chydweithwyr.

Nodweddion unigryw

 • Benefit from our longstanding expertise and more than two decades of experience of running medical education courses that integrate research and scholarship
 • Specifically designed for clinicians and healthcare professionals, with flexibility to meet your individual needs and circumstances
 • Sequenced modules with immersive teaching days to promote development and support educational leadership roles and responsibilities
 • Assessment tasks linked to your own educational practise, allowing you to apply theory and concepts to your clinical setting
 • Opportunity to study alongside healthcare professionals from diverse backgrounds to promote understanding and sharing of good practice
 • Support from an academic team of dedicated educationalists, active in professional associations who have a breadth of experience
 • Optional attendance at a short Effective Teaching Skills course (limited availability)
 • Positioned within Cardiff University School of Medicine and located at University Hospital of Wales, we are well placed to support the education and training of clinicians and clinical educators
 • Accredited by Academy of Medical Educators (AoME) and aligned to GMC Trainer criteria
 • Accredited by the UK Higher Education Academy, conferring Fellowship upon successful completion of Year 1
I completed the PG Diploma in Medical Education course in June 2016 and am now equipped with several new skills which I use in my day to day practice as a clinical educator. The course also gave me a valuable insight into methods for evaluating and researching educational programs, which means I can begin to critically appraise my own teaching and that of others. I believe this will improve my practice. I would recommend the course to anyone hoping to build their careers as educators.
Celia, Medical Education (PgDip) 2016

Rydym wedi ymrwymo i gyflwyno rhaglenni sy'n arloesol ac yn berthnasol, a chynnig y deilliannau dysgu a'r rhagolygon gyrfaol gorau i'n myfyrwyr. O gofio hyn, rydym yn adolygu rhai elfennau o'r rhaglen hon ar hyn o bryd. Felly, mae'r manylion yn rhai dangosol yn unig a gallent gael eu newid. Gallwch gyflwyno cais o hyd. Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon ac yn cysylltu â'r holl ddeiliaid cynnig pan fydd yr adolygiad wedi'i gwblhau er mwyn cadarnhau unrhyw newidiadau.

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Meddygaeth

Rydym ni'n un o ysgolion meddygaeth fwyaf y DU, wedi ein hymrwymo i geisio gwella iechyd pobl drwy addysg ac ymchwil.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2068 7214
 • MarkerYsbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN

Meini prawf derbyn

Academic requirements: 

Typically, you will need to have either: 

 • an honours degree in a healthcare-related field, or an equivalent international degree
 • a university-recognised equivalent academic qualification
 • or be working in a healthcare-related field and hold professional registration with a recognised body.

English Language requirements:

IELTS with an overall score of 6.5 with 6.0 in writing and 5.5 in all other subskills, or an accepted equivalent. 

Other essential requirements:

This programme has been designed for teachers, trainers, educational supervisors, course coordinators, clinical, and college tutors so you will also need to demonstrate your interest/involvement in learning and teaching in healthcare contexts via the personal statement. This should cover details of your teaching, assessment, and related educational responsibilities. In your personal statement tell us why you wish to follow this programme, what benefits you expect to gain from it, and what skills and experience you possess that make you a suitable applicant. Please supply your statement as a PDF (500 words) and include the following questions as headings:
1. What experience do you have as a health professional? You should have at least one years' post-graduation general medical experience.
2. Why do you wish to follow this course?
3. What post-qualification experience do you have of teaching as a health professional?
4. What current involvement in teaching within your health profession do you have?

Application deadline:

We allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend you apply as early as possible. 

Selection process: 

We will review your application and teaching experience and if you meet the entry requirements we will make you an offer.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

Mae'r cwrs Diploma Ôl-raddedig amser llawn yn golygu astudio'r holl fodiwlau mewn un flwyddyn academaidd (Medi-Mehefin).

Fel arfer, mae modiwlau'n para dau ddiwrnod yr un ac yna ceir cyfnod o astudio annibynnol. Mae sesiwn gyntaf pob uned ddeuddydd yn cyfuno'r modiwl blaenorol a'r cyfnod astudio annibynnol. Mae’r broses tri cham yn datblygu ac yn sicrhau dealltwriaeth o bwnc y modiwl. Mae hefyd yn cynnig y cyfle a’r amser i roi cynnig ar gysyniadau a sgiliau newydd, a daw i ben drwy fyfyrio ar brofiadau a syniadau gyda chydweithwyr a’u rhannu.

Daw’r modiwlau i ben drwy gynnal prosiect addysgu ymarferol, symposiwm dan arweiniad myfyrwyr ar fater cyfoes ym maes addysg feddygol.

Gallwch adael gyda Thystysgrif Ôl-raddedig Prifysgol Caerdydd mewn Addysg Feddygol ar ôl llwyddo i gyrraedd y safon ofynnol, er bod y rhan fwyaf o fyfyrwyr yn mynd ymlaen i weithio am y Diploma Ôl-raddedig neu’r MSc.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2023/24. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2023.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Addysgir y modiwlau'n bennaf mewn grwpiau bach, sy'n cael eu hwyluso gan y tîm addysgu craidd. Mae cyfle i gynnal trafodaethau, dadleuon, cyflwyniadau hyfforddwyr, tiwtorialau, astudiaethau achos a rhyngweithio rhwng cyfoedion, a gynllunnir i wella dysgu yn ogystal ag astudio’n annibynnol a dan arweiniad. Mae cymryd rhan, cydweithio a chymhwyso ymarferol yn nodweddion allweddol o'r cwrs, a byddwch yn cael eich annog i roi cynnig ar ddulliau newydd o ddysgu ac addysgu.

Bydd cyfosod eich gwybodaeth a chymhwyso theori at ymarfer yn eich lleoliad addysgu clinigol eich hun yn un o ofynion canolog asesiadau ffurfiol a gwaith ffurfiannol. Bydd cyfleoedd i ddatblygu eich sgiliau gweithio mewn tîm a chydweithio ar gael drwy dasgau, gweithgareddau a chymryd rhan yn gyffredinol mewn dadleuon ac archwilio materion â thiwtoriaid a chyfoedion.

Sut y caf fy asesu?

Byddwch yn cael eich asesu mewn amrywiaeth o ffyrdd i lywio dysgu (ffurfiannol) ac i asesu dysgu (crynodol) ac mae'r holl aseiniadau yn gysylltiedig â'ch ymarfer addysgol.

Er enghraifft, gall aseiniadau nodweddiadol ymwneud â dylunio a chynhyrchu rhai cyfryngau cyfarwyddiadol ar gyfer angen addysgu penodol rydych chi'n ei nodi, adolygu'n feirniadol y dull asesu rydych chi'n ei ddefnyddio, myfyrio ar eich profiad o gymryd rhan mewn adolygiad gan gymheiriaid o addysgu, cynllunio cynnig ymchwil ar gyfer prosiect addysgol yn eich cyd-destun addysgu clinigol.

Sut y caf fy nghefnogi?

Bydd tiwtor personol yn cael ei ddyrannu i chi a fydd yn cefnogi eich cynnydd ar y cwrs, gan fonitro eich cynnydd cyffredinol, trafod materion perthnasol a rhoi cyngor, arweiniad a chymorth. Mae amrywiaeth o dasgau a gweithgareddau ymarferol i'ch galluogi i archwilio a thrafod ystod o faterion addysgol a chymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau grŵp gyda thiwtoriaid a chyfoedion. Bydd tiwtoriaid personol yn gwneud sylwadau ar eich dyddiadur myfyriol, ac mae hyn yn gyfle i gael trafodaeth am eich rolau addysgol, eich cyfrifoldebau a’ch profiadau yn eich lleoliad clinigol.

Adborth

Byddwch yn derbyn adborth ysgrifenedig ar eich holl aseiniadau. Hefyd, mae llawer o gyfleoedd drwy gydol y cwrs i dderbyn adborth gan gymheiriaid a thiwtoriaid.

Ar ddechrau'r cwrs byddwch yn cwblhau aseiniad ymarfer, wedi'i gynllunio i'ch helpu i werthfawrogi natur gofynion y cwrs a llywio'ch dysgu/datblygiad. Yn ogystal, byddwch yn derbyn adborth ffurfiannol drwy weithgarwch contract dysgu, cofnodion dyddiadur myfyriol, arsylwadau addysgu, tiwtorialau ac adolygiadau gan gymheiriaid.

Bydd sesiynau cyfosod modiwlau hefyd yn aml yn golygu rhoi adroddiad byr neu gyflwyniad i gydweithwyr am berthnasedd modiwl i'ch cyd-destun eich hun; trafod heriau addysgol penodol i lywio gwelliannau a newid addysgol.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Nod cyffredinol y cwrs yw eich helpu i wneud y canlynol:

 • Arfarnu eich ymarfer eich hun yn feirniadol ac ymarfer pobl eraill, fel addysgwyr clinigol ac arweinwyr addysgol, er mwyn gwella perthnasoedd dysgu ac addysgu gyda chydweithwyr/hyfforddeion
 • Cyfosod cysyniadau er mwyn gwella gwybodaeth a dealltwriaeth ymhellach er mwyn cychwyn datblygiadau addysgol sy'n ymateb i anghenion a heriau addysg glinigol
 • Datblygu'r gallu i ymgysylltu ag ymchwil, ysgolheictod ac ymarfer a delio â chymhlethdodau, anghysonderau a bylchau yn y sylfaen dystiolaeth gyfredol

Yn fwy penodol, nod y cwrs yw:

 • Datblygu a chydnabod yn ffurfiol y profiad, y sgiliau a’r arweinyddiaeth mewn addysg glinigol
 • Darparu dealltwriaeth o theorïau, dulliau ac ymarfer addysgol ar draws y proffesiynau clinigol sy'n llywio ymarfer addysgol cyfredol.
 • Hyrwyddo hunanymwybyddiaeth feirniadol a myfyrio ar ymarfer addysgol i lywio newid addysgol
 • Datblygu sgiliau addysgol fel addysgwr clinigol ac arweinydd addysgol
 • Dangos eich dealltwriaeth o gysyniadau drwy ddylunio, cynllunio a chyflwyno sesiynau sy'n canolbwyntio ar y dysgwr gan ddefnyddio ystod o strategaethau/egwyddorion addysgol
 • Sicrhau dealltwriaeth o sut i greu newid effeithiol mewn addysg gofal iechyd
 • Darparu’r sgiliau i ddylunio, datblygu a dadansoddi cyfryngau a thechnolegau addysgol yn feirniadol er mwyn gwella'r broses ddysgu-addysgu.
 • Hyrwyddo gwerthusiad beirniadol o ddiben, dyluniad, cymhwysiad a dehongliad ystod o ddulliau asesu sydd ar gael i addysgwyr clinigol
 • Datblygu'r sgiliau addysgol sydd eu hangen i roi adborth adeiladol i ddysgwyr.
 • Datblygu'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i fod yn werthuswr addysgol mewn cyd-destunau clinigol
 • Datblygu'r sgiliau sydd eu hangen i gynllunio, gweithredu a gwerthuso digwyddiad addysgol gyda chydlyniad, integreiddiad a pherthnasedd
 • Darparu dealltwriaeth o gyfeiriadau athronyddol ymchwil addysgol ac ystod o fethodolegau ymchwil i allu dethol a defnyddio strategaethau priodol i gynllunio a chynnal ymchwil addysgol

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2023

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £8,400 £2,000

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2023/24 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £12,500 £2,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Mae gweithwyr iechyd proffesiynol wedi ymuno â'r cwrs o bob cwr o'r byd. Mae llawer o raddedigion yn defnyddio'r wybodaeth a gyflwynir ar y cwrs i newid eu dulliau addysgu mewn ffyrdd arloesol. Mae eraill yn mynd ymlaen i swyddi uwch a rhagor o gyfrifoldeb dros arwain a hyrwyddo rhagoriaeth mewn dysgu ac addysgu ar lefel genedlaethol a rhyngwladol.

Yn ôl Cynfyfyrwyr y Diploma Ôl-raddedig...

"Rwy’n defnyddio popeth y gwnes i ei ddysgu ar y cwrs, er enghraifft rydym yn rhoi adborth wrth asesu hyfforddeion yn y gweithle... yn wir, mae pob rhan o’r cwrs wedi bod yn berthnasol iawn i mi". 
Sabreen Akhtar, Hyfforddai Meddygol Craidd, y DU.

"Hoffwn ddweud cymaint rydw i wedi mwynhau'r cwrs Diploma a'i ddefnyddio yn fy ngwaith dros y pum mlynedd diwethaf.  Rhoddodd fy astudiaethau yr hyder i mi lywio adolygiad helaeth o Gwricwlwm Hyfforddiant Arbenigol Iechyd Cyhoeddus y DU, a gymeradwywyd yn ddiamod gan y GMC ym mis Gorffennaf 2015.  Yn ail, rydw i wedi defnyddio egwyddorion arweinyddiaeth addysgol o'r cwrs wrth gynllunio ar gyfer gweithredu, sydd ar y gweill.  Byddaf yn parhau i gymhwyso'r dulliau rwyf wedi'u dysgu, yn fy rôl fel Cofrestrydd Academaidd Cynorthwyol ar gyfer Cyfadran Iechyd y Cyhoedd y DU, ac mewn hyfforddiant iechyd cyhoeddus byd-eang drwy addysg ar-lein.  Byddwn yn argymell y cwrs hwn i unrhyw un sy'n dymuno gweithio ym maes addysg iechyd proffesiynol ac ymarfer addysgol sy'n seiliedig ar dystiolaeth."  
Suzanna Mathew, Ymgynghorydd iechyd cyhoeddus, DU

"Ers dechrau'r Diploma Ôl-raddedig mewn Addysg Feddygol yn 2014 mae'r cwrs wedi cael effaith aruthrol ar fy ngwaith fel addysgwr mewn sefyllfaoedd ffurfiol fel darlithoedd ac yn y gweithle clinigol.  Rwy’n teimlo fod gennyf y gallu i ymgymryd â rolau o fewn y ddeoniaeth sy'n gysylltiedig â dilyniant gyrfa ac erbyn hyn rwy’n gallu gwneud fy swydd fel Goruchwyliwr Addysgol gyda mwy o wybodaeth ac yn seiliedig ar dystiolaeth.  Yn ystod y cwrs rwyf wedi bod yn gyfrifol am arwain Addysg o fewn fy adran ac mae'r wybodaeth rwyf wedi'i hennill wedi fy helpu i ddatblygu'r rhaglen addysgu ymhellach yn lleol." 
Joanna Webb, Neonatolegydd Ymgynghorol, y DU

"Fe wnes i gwblhau’r cwrs Diploma PG mewn Addysg Feddygol ym mis Mehefin 2016 ac erbyn hyn rwyf wedi meddu ar nifer o sgiliau newydd rwy'n eu defnyddio yn fy ngwaith o ddydd i ddydd fel addysgwr clinigol.  Rhoddodd y cwrs gipolwg gwerthfawr i mi hefyd ar ddulliau o werthuso ac ymchwilio i raglenni addysgol, sy'n golygu y gallaf ddechrau arfarnu fy addysgu fy hun a gwaith pobl eraill yn feirniadol.  Rwy’n credu y bydd hyn yn gwella fy ymarfer.  Byddwn yn argymell y cwrs i unrhyw un sy'n gobeithio datblygu eu gyrfaoedd fel addysgwyr."  
Celia Beynon, Cofrestrydd Arbenigol, Rhewmatoleg, y DU

"Roedd fy amser yng Nghaerdydd yn hwyl ac yn fy ysgogi’n addysgol! Roedd y gwaith o ymgorffori theori dysgu yn y cwrs yn ennyn diddordeb ac yn ysbrydoli syniadau ar gyfer fy ymarfer fy hun. Roeddwn i'n ffynnu mewn amgylchedd lle’r oedd profiadau pawb mor amrywiol ond lle’r oeddwn i’n rhannu’r un nodau a diddordebau addysgol. Bydd yr hyn a ddysgais yng Nghaerdydd yn datblygu ac yn ysbrydoli fy ymarfer yn y dyfodol fel athro a chlinigydd." 
Natalie Edwards, Meddyg Sylfaen, y DU

Arian

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2023 neu ar ôl hynny, gallech wneud cais am arian i ôl-raddedigion gan Lywodraeth y DU i gefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Addysg, Gofal iechyd , Meddygaeth


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.