Ewch i’r prif gynnwys

Islam ym Mhrydain Gyfoes (PgDip)

 • Hyd: 1 flwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Dewisiadau'r cwrs Gweld dulliau astudio eraill
Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

This programme offers the social science skills to pursue high calibre research on Muslims in Britain, within the flagship Centre for the Study of Islam in the UK.

tick

Ffocws cyfoes

Cyfle i ennill dealltwriaeth fanwl o'r eirfa ddamcaniaethol a chysyniadol sy'n ymwneud ag Islam Prydeinig yn y Ganolfan Astudiaethau Islam yn y DU.

scroll

Sgiliau ymchwil

Hyfforddiant er mwyn ymgymryd â gwaith ymchwil o safon uchel o fewn yr ail gymuned ffydd fwyaf yn y DU.

star

Ehangu gyrfa

Cymhwyster cydnabyddedig ar gyfer gweithio gyda Mwslimiaid Prydeining mewn capasiti proffesiynol.

people

Profiad ymarferol

Cyfle i ennill profiad - drwy leoliadau gwaith a gwirfoddoli - o fewn sefydliadau Mwslimaidd lleol.

Mae data’r cyfrifiad yn dangos mai Mwslimiaid yw’r ail gymuned ffydd fwyaf o fewn cymdeithas Prydain, ac maent yn flaenllaw mewn trafodaethau anorfod ynghylch y groesffordd rhwng crefydd a bywyd cyhoeddus.

Mae ein rhaglen wobrwyol MA Islam ym Mhrydain Gyfoes yn cynnig dealltwriaeth gynhwysfawr o ddatblygiad cymunedau Mwslimaidd yn y DU, yr heriau maent yn eu hwynebu ar hyn o bryd, a chyflwyniad i’r astudiaeth academaidd o Islam mewn cymdeithas orllewinol Ewrop fodern.

Yn ystod y rhaglen hon, byddwch yn meithrin y sgiliau gwyddorau cymdeithasol sy’n hanfodol i fynd ar drywydd ymchwil o’r radd flaenaf ar Islam ym Mhrydain heddiw, yn ein prif Ganolfan ar gyfer Astudio Islam yn y DU.

Byddwch yn ennill dealltwriaeth fanwl o eirfa gysyniadol a damcaniaethol sy’n ymwneud ag Islam ym Mhrydain, yn ogystal â sgiliau i gynnal ymchwil o ansawdd uchel yn unol â chodau moeseg proffesiynol y gwyddorau cymdeithasol.

Caiff ein cymwysterau eu cydnabod fel dangosyddion cymhwysedd proffesiynol er mwyn gweithio gyda Mwslimiaid Prydain.

Cewch eich annog i gyfrannu at gyfres seminarau cyhoeddus uchel eu parch y Ganolfan, ac felly bydd gennych ddigon o gyfle i gysylltu gyda rhwydweithiau cyhoeddus ac academaidd.

Fe’ch anogir i ymgymryd â gwaith gwirfoddol gyda chymunedau Mwslimaidd yng Nghaerdydd gyda gweithgareddau sy’n amrywio o helpu gyda chlybiau gwaith cartref mewn mosgiau lleol, hyd at gyfrannu at raglen ‘iLead’ Cyngor Mwslimaidd Cymru, sy’n ceisio cefnogi Mwslimiaid ifanc i ddatblygu sgiliau arwain.

Rhoddwyd ein hymchwil Diwinyddiaeth ac Astudiaethau Crefyddol yn y 10fed safle yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddar y DU (REF 2014).

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd

Rydym yn chwilfrydig am brofiadau bodau dynol dros filoedd o flynyddoedd a diwylliannau, ac eisiau deall ein gorffennol yn well er mwyn goleuo ein presennol a gwella ein dyfodol.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4470
 • MarkerRhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU

Meini prawf derbyn

The course is suitable for graduates in a wide variety of Humanities disciplines and Social Sciences and those with an interest in understanding Islam in Britain, past, present and future.

This programme is particularly helpful for people who work with or for the Muslim community, and those who are keen to develop a research/academic career in this exciting new field.

Applicants should normally possess or expect to obtain a First or Upper Second class UK Honours degree, or equivalent. However, those able to demonstrate relevant work experience in lieu of a graduate qualification may also be admitted at the discretion of the School. To apply via this route, you will need to have held a position of responsibility relevant to the programme for a minimum period of two years. You will also be required to satisfactorily complete an interview and a 1500 word essay on a subject determined by School staff.

Applicants whose first language is not English will be expected to provide evidence of English proficiency. IELTS exam results showing an overall grade of 6.5 or above are acceptable for this programme, with a minimum of 6.0 in each sub score.

We welcome applications year-round but to commence your studies in any given year (starting September), you must submit your application by 1 August.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement, including the ability to travel to outside of the UK or to undertake a placement/studies outside of Cardiff University
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

For this full time PG Diploma you will take 120 credits worth of modules over a year.

This includes three core modules (60 credits) and a further three optional modules (60 credits).

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2021/22. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2021.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Teaching is via lectures, small group tutorials, seminars, audio-visual resources, guest speakers, and optional placement/voluntary work.

You are encouraged to attend and contribute to our Islam UK Centre Public Lecture Series, known for bringing high-profile speakers to the region to discuss a wide range of topical research.

Sut y caf fy asesu?

You will be assessed via essays, other assignments (such as book reviews and presentations), or written exams depending on the modules chosen.

Sut y caf fy nghefnogi?

On enrolment, you are assigned your own Personal Tutor and provided with teaching and learning resources, including Postgraduate Handbook. Additional specific module resources are made available during the programme.

Your personal tutor is your contact point to discuss any problems arising from the course. Further queries should be addressed to the School’s Director of Postgraduate Taught. Our Professional Services team is also available for advice and support.

Feedback:

Feedback on coursework may be provided via written comments on work submitted, by provision of ‘model’ answers and/or through discussion in contact sessions.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

 • In-depth understanding of the theoretical and conceptual vocabulary surrounding British Islam
 • Skills to undertake high quality research according to social sciences professional ethics codes
 • Analytical approaches; such as coding and categorizing, conversation and discourse analysis, narrative approaches
 • An ability to exercise independent judgement on a topic to support an evidence-based argument.
 • Data generation strategies; such as  participant observation, qualitative interviewing, focus groups, working with documents

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2021

Myfyrwyr o'r DU

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £7,950 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Bydd gwladolion yr UE, yr AEE a'r Swistir sy'n dechrau yn 2020/21 yn talu'r un ffioedd dysgu â myfyrwyr y DU drwy gydol eu cwrs.

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd ffioedd dysgu ar gyfer 2021/22 yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £18,200 £1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Lleoliadau

You are encouraged to undertake voluntary work with Muslim communities in Cardiff in activities ranging from assisting with homework clubs run via local mosques to contributing to the Muslim Council of Wales ‘iLead’ programme which aims to support young Muslims developing leadership skills.

Arian

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Religion and theology, Social sciences