Ewch i’r prif gynnwys

Diabetes (MSc)

 • Hyd: 1 flwyddyn
 • Dull astudio: Rhan amser yn dysgu o bell

Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

MSc Diabetes video

Mae'r MSc mewn Diabetes wedi'i gynllunio'n benodol ar gyfer meddygon a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill sydd wedi cwblhau'r Diploma Ôl-raddedig (PgDip) mewn Diabetes ac sy'n dymuno dilyn astudiaethau pellach yn y maes hwn.

Mae’r cwrs yn anelu at wneud y canlynol:

 • Datblygu annibyniaeth feirniadol ac uniondeb deallusol myfyrwyr gan gyfeirio'n benodol at ddiabetes ac ymchwil diabetes cymhwysol.
 • Datblygu cymuned frwdfrydig a chefnogol ar-lein o weithwyr gofal iechyd meddygol proffesiynol sydd â diddordeb mewn gofal iechyd diabetes, wedi'i chysylltu drwy amgylchedd dysgu sy'n hyrwyddo cydweithredu clinigol ac academaidd sy'n ymestyn y tu hwnt i oes y rhaglen.
 • Datblygu cymuned ryngwladol o feddygon a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill sydd â’r set sgiliau i arwain ac arloesi ym maes diabetes.
 • Sefydlu amgylchedd ysgogol ar gyfer ymchwil, addysgu ac addysg am ddiabetes.
 • Annog diwylliant ar gyfer hyfforddi gweithwyr gofal iechyd proffesiynol trwy ddatblygu rhwydwaith o athrawon clinigol profiadol.

Mae'r MSc dysgu o bell rhan-amser hwn yn cael ei gynnal dros gyfnod o 12 mis. Bydd yr MSc yn dechrau gydag adran ragarweiniol (tua 12 wythnos) lle byddwch yn gallu datblygu eich gwybodaeth a'ch sgiliau mewn methodolegau dadansoddi, arfarnu beirniadol ac ysgrifennu gwyddonol.

Byddwch wedyn yn mynd ymlaen i ysgrifennu eich traethawd hir Meistr o hyd at 20,000 o eiriau yn ystod gweddill y flwyddyn.

Gallai hyn fod ar ffurf naill ai:

 • Dadansoddi data sylfaenol gan ddefnyddio set ddata bresennol (y mae gan y myfyriwr neu'r goruchwyliwr fynediad ati a phob caniatâd moesegol a chyfreithiol priodol i'w defnyddio),

  NEU
 • Adolygu llenyddiaeth yn systematig gan arfarnu tystiolaeth sydd wedi’i chyhoeddi, gan arwain at ddatblygu canllawiau.

Nodweddion unigryw

 • A stimulating environment for research, teaching and education about diabetes.
 • An enthusiastic and supportive online community of medical healthcare professionals with an interest in diabetes health care, linked via a learning environment.

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Meddygaeth

Rydym ni'n un o ysgolion meddygaeth fwyaf y DU, wedi ein hymrwymo i geisio gwella iechyd pobl drwy addysg ac ymchwil.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2068 7214
 • MarkerYsbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN

Meini prawf derbyn

You will need to have completed the Cardiff University Postgraduate Diploma in Diabetes within the last three years and achieved a Merit or Distinction. Note: The modules taught as part of the Diabetes PgDip course are also available as standalone modules.

There is no set application deadline but we allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend that you apply as early as possible.

Find out more about English language requirements.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

Mae'r cwrs MSc yn cynnwys un cam (diploma ôl-raddedig) - 'cam R' (cam traethawd ymchwil hir), sy'n para am 12 mis (gan gynnwys adran ragarweiniol 12 wythnos) ac a fydd yn cynnwys traethawd hir 60 credyd ar Lefel 7, er mwyn cyflawni cyfanswm o 180 credyd i gyd (gan gynnwys 120 credyd o'r cwrs Diploma Ôl-raddedig) i gyflawni'r MSc.

Derbynnir nifer penodol o ymgeiswyr i'r cam MSc. Bydd eich traethawd hir, a fydd fel arfer ddim mwy nag 20,000 o eiriau ac a gefnogir gan unrhyw ddeunydd arall a gaiff ei ystyried yn briodol i'r pwnc, yn ymgorffori canlyniadau eich cyfnod o waith prosiect. Bydd pwnc traethawd hir pob myfyriwr yn cael ei gymeradwyo gan Gadeirydd y Bwrdd Astudiaethau dan sylw neu ei enwebai.

Mae'r traethawd hir yn werth 60 credyd ac, ar y cyd â'r cam(au) diploma ôl-raddedig a addysgir, mae wedi'i bwysoli 50% at ddibenion cyfrifo'r marc terfynol:

Pwysoliad y Camau

Modiwlau a addysgir (o’r Diploma Ôl-raddedig mewn Diabetes) - 50%

Traethawd hir (cam R) -50%

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

Blwyddyn tri

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Bydd astudiaethau ar lefel traethawd hir MSc yn cynnwys astudiaethau ac ymchwil annibynnol dan arweiniad yn bennaf, gan ddefnyddio'r cyfleusterau dysgu ac ymchwil helaeth sydd ar gael. Bydd goruchwyliwr prosiect yn cael ei ddyrannu i'ch cefnogi a'ch cynghori ar ymchwilio ac ysgrifennu am bwnc eich traethawd hir penodol. Bydd modiwl ffurfiannol ar Ddulliau Ymchwil yn cael ei gyflwyno ar-lein drwy blatfform dysgu ar-lein Prifysgol Caerdydd, Dysgu Canolog.

Bydd holl gynnwys y cwrs ac adnoddau llyfrgell perthnasol ar gael ar wefan y cwrs. Bydd myfyrwyr yn cael cyfle i roi adborth ar y cwrs a llywio datblygiadau pellach drwy arolygon ar-lein a chynrychiolaeth yng nghyfarfodydd bwrdd y cwrs.

Sut byddaf yn cael fy asesu?

Bydd adran ragarweiniol y cwrs yn cael ei hasesu'n ffurfiannol drwy’r cydrannau canlynol:

 • Trafodaethau gwyddonol bob wythnos dan arweiniad tiwtoriaid
 • Portffolio personol
 • Cyfraniad grŵp ac unigol i ""brosiect bach"" gwyddonol.

Ar ôl cwblhau'r cam rhagarweiniol, byddwch yn mynd ymlaen i gwblhau traethawd hir o dan arweiniad goruchwyliwr personol. Bydd y traethawd hir yn cael ei asesu'n ffurfiol ar ôl ei gyflwyno.

Sut y caf fy nghefnogi?

Gan fod y cwrs yn cael ei gyflwyno'n gyfan gwbl ar-lein, mae'n darparu amgylchedd dysgu hyblyg gyda chyfathrebu cyflym ac effeithlon rhwng cyfoedion, tiwtoriaid a staff gweinyddol.

Mae pwyllgor llywio yn darparu fforwm ar gyfer trafod y rhaglen MSc. Mae'r pwyllgor, y mae ei aelodau yn cynnwys staff academaidd a gweinyddol, technolegydd dysgu a chynrychiolwyr o blith y myfyrwyr, yn cyfarfod yn rheolaidd er mwyn monitro cynnwys y cwricwlwm a sut caiff ei gyflwyno, ac er mwyn adolygu canlyniadau a gweithdrefnau gwerthuso. Cysylltir â phob myfyriwr ar ddechrau'r cwrs i ofyn iddyn nhw enwebu cynrychiolydd myfyrwyr ar gyfer y pwyllgor hwn. Mae fforwm trafod penodol hefyd ar y wefan ar gyfer materion staff a myfyrwyr.

Mae tîm o oruchwylwyr yn darparu arbenigedd wrth asesu a darparu adborth. Bydd pob myfyriwr yn cael goruchwyliwr personol ar gyfer y rhaglen MSc gyda chymorth tiwtor bugeiliol ychwanegol yn ôl y gofyn. Byddwch yn gallu myfyrio ar ddysgu wythnosol, galluoedd a chynnydd drwy gofnodion yn eich portffolio personol a byddwch yn cael adborth rheolaidd ar berfformiad unigol gan eich goruchwylwyr. Bydd y goruchwyliwr yn trefnu i gysylltu â chi ar-lein yn rheolaidd i drafod cynnydd, rhoi cyngor ac arweiniad, a bydd yn darparu adborth ysgrifenedig ar fersiynau drafft cyn cyflwyno’r darn terfynol.

Darllenwch y llawlyfr i fyfyrwyr i gael rhagor o fanylion.

Adborth

Byddwch yn derbyn adborth anffurfiol ar eich perfformiad unigol gan eich goruchwyliwr personol yn rheolaidd drwy gydol yr adran ragarweiniol, a byddwch yn cael adborth ffurfiol ar ôl ei gwblhau.

Byddwch yn cael adborth ffurfiannol drwy ddulliau electronig ac ysgrifenedig mewn modd amserol. Bydd adborth crynodol ar asesu yn cael ei gyflwyno o fewn yr amserlen a bennwyd gan y Brifysgol.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Drwy gymryd rhan lawn yn y cwrs lefel Meistr hwn, cewch gyfle i ennill cyfoeth o sgiliau a galluoedd y gallwch eu defnyddio mewn unrhyw leoliad proffesiynol. Yn ogystal â dealltwriaeth gysyniadol well o wybodaeth, ystyriaethau a dulliau cyfredol, byddwch yn cael cyfle i ymarfer a datblygu galluoedd mewn dadansoddi beirniadol, cymhwyso meddygaeth seiliedig ar dystiolaeth a delio â materion cymhleth yn systematig ac yn greadigol. Dylai eich astudiaethau hefyd eich helpu i ddatblygu eich gallu i ddatrys problemau a gwneud penderfyniadau drwy eich galluogi i ddefnyddio tystiolaeth yn effeithiol a chyfleu cysyniadau pwysig i gydweithwyr ac eraill. Drwy'r elfennau sy'n canolbwyntio ar ymchwil cewch gyfle i ddatblygu a gwella sgiliau adolygu llenyddiaeth, gwerthuso beirniadol, dylunio ymchwil, methodolegau ymchwil, casglu data, dadansoddi data ac egwyddorion ymchwil.

O ganlyniad i gymryd rhan lawn yn y cwrs, dylech hefyd allu gwneud y canlynol:

 • Arfarnu, dehongli a chymhwyso methodolegau ymchwil priodol i ategu gofal diabetes.
 • Gwerthuso ystod o ddulliau ymchwil a dadansoddiadau ystadegol i ddatrys cwestiwn clinigol sy'n ymwneud â gofal sy'n gysylltiedig â diabetes.
 • Gallu cymhwyso egwyddorion cadarn cydsyniad gwybodus, llywodraethu ymchwil a diogelu data at astudiaethau ymchwil clinigol.
 • Ysgrifennu'n effeithiol ar gyfer llenyddiaeth wyddonol a chwblhau ceisiadau am gyllid ymchwil.
 • Gwerthuso a dehongli data gwyddonol sy'n ymwneud ag epidemioleg, ymchwil a rheoli diabetes.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £5,100 £1,000
Blwyddyn dau £5,100 Dim
Blwyddyn tri £5,100 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £5,900 £1,000
Blwyddyn dau £5,900 Dim
Blwyddyn tri £5,900 Dim

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Bydd angen cyfrifiadur dibynadwy â mynediad cyflym at y we (ac amddiffyniad feirws a maleiswedd cyfredol) a meddalwedd priodol.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Mae’r rhaglen Feistr hon yn eich galluogi i ddangos eich bod yn cymryd cyfle i ddatblygu’ch gallu dadansoddi beirniadol, datrys problemau, gwneud penderfyniadau, canfod a defnyddio tystiolaeth ac ymdrin â materion cymhleth.

Er nad ydym yn asesu sgiliau neu gymhwysedd clinigol wyneb yn wyneb (nid yw’r rhaglen hon felly’n disodli rhaglen hyfforddi arbenigol ffurfiol), bydd astudio ar y lefel hon yn helpu myfyrwyr llwyddiannus i ddangos nifer o sgiliau academaidd y dylid eu gwerthfawrogi’n fawr mewn perthynas â’u datblygiad a’u cynnydd gyrfaol.

Yn benodol, mae’r rhaglen yn cynnig cyfleoedd i ddangos datblygiad gwybodaeth a sgiliau mewn perthynas â chymhwyso meddygaeth yn seiliedig ar dystiolaeth, a chyfoethogi posibl ar wasanaethau a fframweithiau llywodraethu. Felly, dylai ddarparu tystiolaeth o ymrwymiad a photensial a all eich cynorthwyo o ran cael rhagor o gyfrifoldebau, neu o bosib wrth geisio am swyddi rheoli, ymchwil, ysgolheigaidd neu arweinyddol.

Arian

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2023 neu ar ôl hynny, gallech wneud cais am arian i ôl-raddedigion gan Lywodraeth y DU i gefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.